Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування ведуть облік безхазяйних відходів і несуть відповідальність за комплексне використання таких відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.


(частина третя статті 12 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, що не належать їм, зобов'язані повідомити про них відповідний місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, які зобов'язані вжити заходів до визначення власника відходів, класу їх небезпеки, обліку та прийняти рішення щодо поводження з ними.


РОЗДІЛ III

СУБ'ЄКТИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


Стаття 13. Суб'єкти у сфері поводження з відходами


Суб'єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов'язана із поводженням з відходами.


Стаття 14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами


Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:


а) безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;


б) одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;


в) відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;


г) участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;


д) екологічне страхування відповідно до законодавства України;


е) відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.


Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами


Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:


а) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;


б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;


в) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.


Стаття 16. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами


Підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на:


а) одержання в установленому порядку інформації про технології утилізації відходів, будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з відходами;


б) зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах відповідно до санітарних норм і правил утримання територій;


в) внесення пропозицій, пов'язаних з розміщенням, проектуванням, будівництвом та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;


г) одержання в установленому порядку пільг у разі участі у створенні об'єктів поводження з відходами;


д) участь у розробленні місцевих, регіональних та загальнодержавної програм поводження з відходами.


Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами


(назва статті 17 у редакції Закону

 України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:


(абзац перший статті 17 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


а) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;


б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;


(пункт "б" статті 17 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;


г) на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;


д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;


(пункт "д" статті 17 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


е) брати участь у будівництві об'єктів поводження з відходами;


є) здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації;


ж) не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;


з) не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;


и) здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;


і) своєчасно в установленому порядку вносити плату за розміщення відходів;


ї) надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи;


й) призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;


к) забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами;


л) відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;


м) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;


н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;


(статтю 17 доповнено новим пунктом "н" згідно із

 Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;


(статтю 17 доповнено пунктом "о" згідно із

 Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари;


(статтю 17 доповнено пунктом "п" згідно із

 Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


р) при плануванні будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво або реконструкцію такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;


(статтю 17 доповнено пунктом "р" згідно із

 Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами;


(статтю 17 доповнено пунктом "с" згідно із

 Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III,

у зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т") 


т) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.


РОЗДІЛ IV

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ


Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами


До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:


а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;


б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;


(пункт "б" частини першої статті 18 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів;


(пункт "в" частини першої статті 18 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


г) координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;


д) затвердження порядку надання дозволів та встановлення умов збирання відходів;


е) затвердження переліку небезпечних відходів;


є) затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному регулюванню, та організація контролю за їх перевезенням і видаленням;


ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини;


(пункт "ж" частини першої статті 18 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;


и) забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та утилізації;


і) визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів;


ї) організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами;


й) забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами;


к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;


(частину першу статті 18 доповнено пунктом "к"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;


(частину першу статті 18 доповнено пунктом "л"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


м) визначення органу ліцензування таких видів господарської діяльності:


операції у сфері поводження з небезпечними відходами;


збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;


(частину першу статті 18 доповнено пунктом "м"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


н) встановлення порядку видачі дозволу на транскордонне перевезення небезпечних відходів;


(частину першу статті 18 доповнено пунктом "н"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів.


(частину першу статті 18 доповнено пунктом "о"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження у сфері поводження з відходами відповідно до законів України.


Стаття 19. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами


До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами належить:


а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;


б) участь у формуванні державної політики у сфері поводження з відходами;


в) здійснення заходів у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства України;


г) забезпечення виконання на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм поводження з відходами;


д) затвердження та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим щодо поводження з відходами;


е) координація і сприяння розробленню місцевих програм поводження з відходами;


є) контроль за виконанням на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республіки Крим поводження з відходами;


ж) контроль за дотриманням законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами на території Автономної Республіки Крим.


Законами України до повноважень Автономної Республіки Крим можуть бути віднесені й інші повноваження у сфері поводження з відходами.


Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами


До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:


а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;


б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;


в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;