7.10.7. Для з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати противагу, крім противаги вантажного малого ліфта, повинне бути не менше двох. У вантажного малого ліфта в указаному випадку дозволяється підвішувати противагу на одному канаті.

7.10.8. Для підвішування кабіни (противаги) на ланцюгах, кількість окремих ланцюгів повинна бути не менше двох.

7.10.9. Тягові канати повинні розраховуватися за формулою:

P/S ≥ K,

де K - коефіцієнт запасу міцності, який приймається за таблицею 6;

P - розривне зусилля каната в цілому, яке приймається за сертифікатом або за документом про якість каната, складеному згідно з результатами випробувань, а під час проектування - за даними державних стандартів або технічних умов, Н.

У випадку, коли в сертифікаті указане сумарне розривне зусилля для всіх

дротів у канаті, значення Р повинне бути визначене множенням зазначеного зусилля на коефіцієнт 0,85;

S - розрахункове статичне зусилля в витку каната, Н.

Розрахункове статичне зусилля у витку каната слід визначати за формулою:

для канатів кабіни

S = ((Q + GK + G1+ 0,5 GH) / n) х g

для канатів противаги

S = ((Qn + G1 + 0,5 GH) / n) х g

де Q - вантажопідйомність ліфта, кг;

GK - вага кабіни, кг;

Gn - вага противаги, кг;

G1 - вага тягових канатів від точки їх збігу з канатотягового шківа (барабана, блока), який розміщений над шахтою, до місця їх кріплення до кабіни (противаги), у разі перебування кабіни (противаги) в найнижчому положенні, кг;

GH - вага натяжного пристрою зрівноважувальних канатів, кг;

n - кількість канатів, на яких підвішена кабіна (противага). За поліспастної підвіски - збільшується на кратність поліспаста;

g = 9,81 - прискорення вільного падіння, м/с2.


Таблиця 6

Коефіцієнт запасу міцності


Тип лебідки

Лінійна швидкість

каната на канато-

Коефіцієнт запасу міцності, К

Вид ліфта


тяговому шківі, барабані (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с

в якому дозволяється транспортування людей

в якому не дозволяється транспорту-вання людей

Барабанна

до 0,63

9

8

З канатотяговим шківом

до 1

від 1 до 2

від 2 до 4

більше 4

12

13

14

15

10

11

12

13


7.10.10. Відношення розривного зусилля каната (в цілому), який приводить в дію обмежувач швидкості, до розрахункового зусилля протягування цього каната за незношеного робочого шківа обмежувача швидкості або через затискний пристрій обмежувача швидкості, повинне мати значення не менше 8.

7.10.11. Ланцюги, на яких підвішується кабіна (противага), повинні мати запас міцності за статичного навантаження не менше 10. Метод розрахунку запасу міцності ланцюгів проводиться відповідно з пунктом 7.10.9, з урахуванням конструктивних особливостей ліфта.

7.10.12. Кріплення канатів (ланцюгів) до кабіни і противаги повинне бути розраховане на навантаження, які виникають у робочому режимі ліфта, під час випробування ліфта , посадки кабіни (противаги) на уловлювачі та буфери, а також знімання кабіни (противаги) з уловлювачів.

У разі з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кріплення тягових канатів до кабіни повинне бути розраховане на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер або упор (за їх наявності).

7.10.13. У ліфта з барабанною лебідкою довжина канатів повинна бути такою, щоб на барабані лебідки у найнижчому положенні кабіни або противаги (під час посадки на упори або стиснуті буфери) залишалось не менше півтора запасних витків кожного каната, не враховуючи витків, які перебувають під затискним пристроєм.

У разі кріплення каната до барабана притискними планками, їх кількість повинна бути не менше двох.

7.10.14. Виникнення слабини тягових канатів (крім канатів противаги за барабанної лебідки), а також зрівноважувальних канатів і канатів, які приводять в дію обмежувач швидкості, повинне контролюватись вимикачами.

7.10.15. Виникнення слабини ланцюгів, на яких підвішена кабіна, повинне контролюватись вимикачем.

7.10.16. Норми бракування сталевих канатів, які є в роботі, приведені в додатку 2.


8. Електрична частина ліфта


8.1. Загальні вимоги.


8.1.1. Технічна характеристика електричного обладнання, електромережі і їх виконання повинні відповідати параметрам ліфта за напругою і частотою мережі живлення, струмовим навантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації, зберігання, транспортування.

8.1.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись через ввідний пристрій з ручним приводом, яким повинен обладнуватися кожний ліфт.

У разі розміщення двох і більше ліфтів в загальному машинному приміщенні, воно повинне бути забезпечене вводом не менше двох ліній живлення.

8.1.3. У разі розміщення електрообладнання в різних приміщеннях, у відповідності з пунктом 6.3.1, повинні бути передбачені несамозворотні вимикачі для вимикання живлення ліфта у кожному із приміщень.

8.1.4. Ввідний пристрій може бути розрахований на зняття напруги з ліфта під навантаженням або без навантаження.

Ввідний пристрій повинен мати фіксовані положення ввімкнення та вимикання і можливість фіксації вимкненого положення за допомогою навісного замка або аналогічного пристрою для забезпечення неможливості випадкового включення.

У разі застосування ввідного пристрою, який призначений для зняття напруги без навантаження або з навантаженням не більше двох амперів, повинен бути передбачений допоміжний вимикач силового ланцюга і ланцюга керування, розрахованого на комутацію ланцюгів під навантаженням.

8.1.5. Автоматичний вимикач може бути використаний як ввідний пристрій, якщо його вмикання можливе тільки вручну.

8.1.6. Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів:

- освітлення шахти, машинного і блочного приміщень;

- освітлення кабіни;

- вентиляції кабіни;

- виклику обслуговуючого персоналу з кабіни;

- двостороннього переговорного зв’язку з кабіни;

- ремонтного зв’язку.

Для вимикання указаних ланцюгів повинні бути передбачені вимикачі, розміщені в машинному приміщенні, а за його відсутності - у шафі, яка замикається.

Дозволяється ланцюги допоміжного освітлення кабіни, виклику обслуговуючого персоналу з кабіни, двостороннього переговорного зв’язку з кабіни і ремонтного зв’язку приєднувати до інших електричних мереж будинку або споруди.

8.1.7. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок дозволяється установка вимикача для дистанційного вимикання (вмикання) силового ланцюга і (або) ланцюгів керування за ввімкнутого ввідного пристрою. Доступ сторонніх осіб до цього вимикача повинен бути виключений.

8.1.8. Для живлення ланцюгів керування, освітлення і сигналізації дозволяється використання фази і нульового дроту мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму (вмикання на фазну напругу). У разі використання фази і нульового дроту між ними повинна бути напруга не більше 220 В.

8.1.9.У разі живлення змінним струмом від понижуючого трансформатора

ланцюгів, які мають вимикачі безпеки, один вивід вторинної обмотки трансформатора повинен бути заземлений (занулений).

8.1.10. У разі живлення постійним струмом від понижуючого трансформатора через випрямний пристрій ланцюгів керування постійного струму, які мають вимикачі безпеки, один з полюсів цього пристрою на стороні випрямленої напруги повинен бути заземлений (занулений).

8.1.11. Установлення в ланцюгах заземлення (занулення) запобіжників, контактів і інших елементів, що розмикають, в тому числі безконтактних, не дозволяється, але можливе за умови, коли їх спрацювання викликає зняття напруги живлення ліфта.

8.1.12. Ввідний пристрій та вимикачі, які встановлені в приямку, блочному і машинному приміщеннях, вимикачі дистанційного вмикання (вимикання) електричних ланцюгів повинні бути захищені від випадкового дотику до струмопровідних частин. Положення цих вимикачів повинне бути позначено відповідними символами або написами «Ввімкнено», «Вимкнено».


8.2. Електропривод.


8.2.1. Електропривод ліфта повинен відповідати таким вимогам:

а) замикання струмопровідних частин електричного пристрою приводу гальма (електромагніта і т.ін.) на корпус не повинне викликати самовільне вмикання цього приводу і зняття механічного гальма під час зупинки ліфта і не порушувати накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

б) у ліфта з номінальною швидкістю більше 0,71 м/с повинна бути забезпечена можливість руху кабіни з пониженою швидкістю не більше 0,4 м/с.

8.2.2. Електропривод змінного струму у разі живлення електродвигуна безпосередньо від мережі повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

б) вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг головного струму електродвигуна переривається двома незалежними електромагнітними апаратами (один з яких може бути кінцевим вимикачем).

8.2.3. Електропривод змінного струму у разі живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається тільки за величини струму двигуна, яка забезпечує необхідний момент для утримання кабіни;

б) вимкнення електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг силового струму електродвигуна переривається двома незалежними електромагнітними апаратами, може мати одинарний розрив всіх фаз контактами одного електромагнітного апарата за умови, що його вимкнення повністю блокує (припиняє) живлення від перетворювача до електродвигуна;

г) вимкнення електродвигуна відбувається від несправності перетворювача, коли перетворювач не пропускає живлення до електродвигуна під час пуску, установленої швидкості і гальмуванні або коли живлення двигуна не припиняється під час зупинки ліфта.

8.2.4. Електропривод постійного струму у разі живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається за величини струму електродвигуна, яка забезпечує необхідний момент електродвигуна для утримання кабіни;

б) кожна зупинка кабіни супроводжується накладенням механічного гальма. Механічне гальмо можна не накладати під час зупинки кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за умови утримування її моментом електродвигуна в межах точної зупинки;

в) у випадку несправності механічного гальма під час перебування кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки електродвигун і перетворювач залишаються ввімкнутими і забезпечують утримання (електричне гальмування) кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Електричне гальмування не вимагається, якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними гальмовими системами одного гальма;

г) у разі спрацювання вимикачів безпеки під час руху кабіни забезпечується електричне гальмування електродвигуна, вимикання перетворювача і накладення механічного гальма. У випадку несправності механічного гальма забезпечується зниження швидкості електродвигуна з наступною зупинкою і утриманням кабіни моментом електродвигуна на рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Автоматичний привід дверей вимикається і подальша робота ліфта до усунення несправностей припиняється. Якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними системами одного гальма, то вказаний режим роботи електропривода (зниження швидкості і наступна зупинка) не вимагається;

д) дистанційне вимикання перетворювача, який живить електродвигун (якщо воно передбачене системою керування), можливе тільки після накладення механічного гальма;

є) у разі роз’єднання ланцюга збудження електродвигуна забезпечується автоматичне зняття напруги з якоря електродвигуна і накладення механічного гальма;

ж) вмикання запобіжників і вимикачів або інших пристроїв розімкнення між перетворювачем і електродвигуном не дозволяється, якщо система електропривода передбачає утримання кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки моментом електродвигуна.


8.3. Системи керування.


8.3.1. Ліфти можуть мати такі системи керування:

- внутрішню;

- зовнішню;

- змішану.

8.3.2. Керування ліфтом повинне здійснюватися за допомогою кнопок або інших пристроїв.

Вони повинні бути розміщені в корпусах з метою виключення доступу користувачів до деталей, які перебувають під струмом.

8.3.3. Пасажирські, вантажні і лікарняні ліфти, які працюють в супроводі ліфтера, повинні мати внутрішнє керування.

8.3.4. Пасажирський ліфт самостійного користування повинен мати змішане керування.

8.3.5. Вантажний ліфт може мати внутрішнє, зовнішнє або змішане керування.

8.3.6. Лікарняний ліфт може мати внутрішнє або змішане керування.

8.3.7. Тротуарний і вантажний малий ліфти повинні мати зовнішнє керування.

8.3.8. У разі змішаного керування у пасажирського ліфта на посадочних (завантажувальних) площадках повинні бути встановлені кнопки виклику або пристрої, які виконують ці функції.

8.3.9. У разі змішаного керування виклик кабіни з пасажиром дозволяється в ліфті, система керування яким дозволяє рух кабіни тільки з зачиненими дверима. Рух кабіни за викликом повинен відбуватися тільки тоді, коли мине час не менше 5 с, встановлений для реєстрації наказу пасажира, який зайшов до кабіни, і такий наказ не було зареєстровано.

8.3.10. У ліфті зі змішаним керуванням, двері якого відчиняються вручну, виклик порожньої кабіни дозволяється з відчиненими дверима. Рух кабіни за викликом повинен бути неможливим за наявності в кабіні пасажира або вантажу масою 15 кг і більше, а також у тому випадку, якщо пасажир, який в ній перебуває, якимось чином звільнить підлогу (двері шахти зачинені). На посадочних (завантажувальних) площадках такого ліфта встановлюється світловий сигнальний пристрій «Зайнято», який діє: