1. Record the temperature on the external surface of the connecting duct as specified in EN 1363-1.

 2. Evaluate the integrity of the junction between the supporting construction and connecting duct as specified in EN 1363-1.

 3. проводити спостереження за загальною поведінкою складових частин зразка протягом випробування. На практиці це може обмежу­ватись спостереженнями, які проводять з боку печі, та в місці з’єднання повітроводу з проти­пожежним клапаном і на прилеглій поверхні ззовні печі.

11 ОЗНАКИ НАСТАННЯ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ З ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Ознаки настання граничних станів застосову­ють після п’яти хвилин з початку випробувань: а) Цілісність

Після початку вогневого випробування виток через протипожежний клапан не повинен перевищувати значення 360 м3/(год-м2) (при­веденого до 20 °С). Цілісність за периметром клапана необхідно оцінювати відповідно до ознак, наведених в EN 1363-1.

Ь) Теплоізолювальна здатність

Ознаки настання граничного стану з вогнестій­кості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності мають відповідати EN 1363-1. Мак­симальне значення температури треба визна­чати за термопарами ТьТ2, Ts та переносною термопарою. Середнє значення температури треба визначати за показниками термопари Т2. с) Виток

Виток через протипожежний клапан не пови­нен перевищувати значення 200 м3/(год • м2) (приведене до 20 °С). Вимога до значення витоку під час випробування на витоки за тем­ператури навколишнього середовища за 5 хв після початку вогневого випробування не по­винна бути такою, виконання якої обов'язкове. Результати випробування потрібно подавати у вигляді проміжку часу, вираженого у цілих хвилинах (округлених у бік до меншого значен­ня), від початку випробування до часу настання граничних станів з вогнестійкості за ознаками втрати цілісності, теплоізолювальної здатності або перевищення витоку, або припинення нагрі­вання (залежно від того, що настане раніше).

12 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ

На додаток до інформації, яку потрібно пода­вати відповідно до вимог EN 1363-1, до звіту про випробування необхідно вносити таке: а) інформацію про те, що випробування прово­дилось відповідно до ДСТУ Б EN 1366-2;

18

f) Observe the general behaviour of the fire damper assembly during the test. In practice this will be limited to observations made on the fur­nace side and to the duct/fire damper junction and adjacent area on the non-furnace side.

 1. Performance criteria

The following performance criteria apply after five minutes from the start of the fire test:

 1. Integrity:

After the start of the fire test the leakage through the fire damper shall not exceed 360 m3/(h m2) (corrected to 20 °С). The integrity around the per­imeter ofthe fire damper shall be judged in accor­dance with the criteria given in EN 1363-1.

 1. Insulation

The temperature criteria shall be as defined in EN 1363-1. The maximum temperature shall be taken from thermocouples TvT2, Ts and the rov­ing thermocouple. The average temperature shall be determined from thermocouples T2.

 1. Leakage

The leakage through the fire damper shall not ex­ceed 200 m3/(h m2) (corrected to 20 °С). The re­quirement for leakage during the ambient leakage test need not be met after five minutes test dura­tion.

The result ofthe fire test shall be stated in terms of the time elapsed to the completed minute from the commencement of the heating to the time when the fire damper failed to satisfy the criteria for in­tegrity, insulation or leakage, or the termination of the heating, whichever is the shortest.

 1. Test report

In addition to the items required by EN 1363-1, the following shall also be included in the test report:

 1. reference that the test was carried out in accor­dance with EN 1366-2.дані стосовно відстані від експонованої поверхні опорної конструкції до осі площини, в якій працює протипожежний клапан, з чітким зазначенням того, що це є відстань у напрямку печі або від неї;

 2. дані стосовно того, чи вважати цей клапан симетричним або несиметричним. Якщо було проведено тільки одне випробування неси­метричного клапана, то необхідно вказати причини цього;

 3. опис методу і матеріалів, якими користу­валися для ущільнення протипожежного клапана в опорній конструкції;

 4. опис стіни або перекриття, якими користу­валися під час випробування, включаючи дані про товщину і густину;

 5. якщо це доцільно, запис про дані, які сто­суються витоку за температури навколиш­нього середовища як функції часу:

 1. значення перепаду тиску на вимірюваль­ному комплексі;

 2. розраховану об’ємну витрату;

д) запис про дані, що стосуються вогневого випробування, як функції часу:

 1. перепад тиск у з’єднувальному повітро­воді та печі;

 2. температуру газового середовища на виході з’єднувального повітроводу;

 3. температуру газового середовища все­редині вимірювального комплексу;

 4. перепад тиску на вимірювальному ком­плексі;

 5. розраховану об’ємну витрату, приведену до 20 °С;

 1. час від початку випробування до моменту закриття клапана;

 2. всі результати спостереження під час випро­бування, особливо такі, що стосуються втрати цілісності в місцях з’єднання протипожежного клапана зі з’єднувальним повітропроводом, а також між частинами конструкції протипожеж­ного клапана і опорною конструкцією;

 3. якщо випробування проводили із задаван­ням більшого розрідження ніж 300 Па, то це повинно бути чітко вказане разом з пояснен­ням причини прийняття цього значення. По­винно бути чітко вказано, що всі розраховані значення об’ємної витрати стосуються вибра­ного вищого значення розрідження;

 4. час від початку вогневого випробування до настання ознак кожного граничного стану з вогнестійкості.

 1. details of the dimension from the exposed face of the supporting construction to the centre line of the plane of operation of the fire damper, with a clear statement whether that dimension was in the direction of the furnace or away from it;

 2. a statement as to whether the fire damper was considered to be symmetrical or nonsymmetrical. Where only one test was carried out on an asym­metrical fire damper, the reasons for this shall be stated;

 3. a description of the method and materials used to seal the fire damper into the supporting test construction;

 4. a description of the wall or floor used for the test, including its thickness and density;

 5. where appropriate, a record of the following re­lating to the leakage at ambient temperature test as a function of time:

 1. measuring station pressure differential.

 2. calculated volume flow rate.

 1. a record of the following relating to the fire test as a function of time:

 1. connecting duct pressure differential against furnace pressure;

 2. gas temperature at exit of connecting duct;

 3. measuring station gas temperature;

 4. measuring station pressure differential;

 5. calculated volume flow rate corrected to 20 °С;

 1. the time at which the fire damper closed after the start of the test and the test duration;

 2. any observations which were made during the course of the test, particularly with respect to loss, of integrity at the joints between the fire damper and its connecting duct and the fire damper as­sembly and the supporting construction.

 3. where the test has been undertaken using a higher under pressure than 300 Pa, a clear state­ment of this together with an explanation of the basis for such a value being selected. All calcu­lated volume flows shall be clearly identified as re­lating to the selected higher under pressure.

 4. times from the start of the fire test at which each of the performance criteria was exceeded.

13 СФЕРА ПРЯМОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Розміри протипожежного клапана

Якщо не встановлені вимоги до витоку диму крізь клапан, то результати випробування, отримані для протипожежного клапана най­більшого типорозміру, можуть бути застосо­вані для всіх клапанів цього типу (включаючи інші співвідношення розмірів між собою), які менші за розміри клапана, що був випробу­ваний, за умови, що максимальні розміри клапанів не перевищують відповідних пара­метрів клапанів, які випробовувалися, а їх орієнтування таке саме.

Якщо встановлено вимогу щодо гранично-до­пустимої величини витоків диму, то наймен­ший представник типоряду протипожежних клапанів повинен відповідати вимогам щодо неї під час випробувань за процедурою, опи­саною в 10.3

 1. Протипожежні клапани, встановлювані у прорізах конструкцій

Результати випробування, отримані для про­типожежного клапана, встановленого в прорізі конструкції, застосовні тільки до протипожеж­них клапанів, встановлених у такому же поло­женні, що і виріб, який був випробуваний.

 1. Протипожежні клапани, встановлені на поверхні стіни або перекритті

Результати випробування, отримані для протипожежного клапана, встановленого на поверхні стіни або перекриття, можуть бути застосовані тільки до протипожежних клапа­нів, встановлених на поверхні огороджуваль- ної конструкції в тому положенні, в якому він був випробуваний.

 1. Протипожежні клапани, які встанов­лені на відстані від стіни або перекриття

Результати випробування, отримані для кла­панів, які встановлені на відстані від стіни або перекриття, застосовні для протипожежних клапанів:

а) змонтованих на відстані від стіни і приєд­наних до секції горизонтального вогнестійкого повітроводу у разі випробувань із встанов­ленням на відстані від стіни (два випробу­вання, рисунки 5 і 6);

13 Field of direct application of test results

 1. Size of fire damper

If smoke leakage is not required, a test result ob­tained for the largest fire damper is applicable to all dampers of the same type (including any as­pect ratio) provided that the maximum dimen­sions do not exceed those tested and that the components remain in the same orientation as those tested.

If smoke leakage is required, an additional fire damper, representing the smallest size, shall sat­isfy the smoke leakage criteria when tested to the procedure described in 10.3.

 1. Fire dampers installed within structural openings

A test result obtained for a fire damper installed within a structural opening is only applicable to other fire dampers installed in the same orienta­tion as that tested.

 1. Fire dampers installed onto the face of a wall or a floor

A test result obtained for a fire damper installed onto the face of a wall or floor is only applicable to fire dampers installed onto the face of a separat­ing element in the same orientation as that tested.

 1. Fire dampers remote from a wall or floor

A test result obtained for a fire damper remote from a wall or floor is applicable to fire dampers:

 1. mounted remote from a wall and attached to a length of a horizontal fire resisting duct work when tested remote from a wall (two tests, see figures 5 and 6);

 2. змонтованих на відстані від перекриття і розташованих по довжині вертикального вог­нестійкого повітроводу на стороні вище пере­криття, якщо зразки були випробувані на сто­роні вище перекриття;

 3. змонтованих на відстані від перекриття та приєднаних до ділянки вертикального вогне­стійкого повітроводу з боку, який знаходиться під перекриттям, у разі випробувань із вста­новленням під перекриттям.

 1. Відстань між протипожежними клапа­нами і між протипожежними клапанами і будівельними конструкціями

Результати випробування, отримані тільки для одного протипожежного клапана або двох протипожежних клапанів, встановлених на відстані не менше ніж 200 мм один від одного, застосовні на практиці з мінімальною від­станню:

 1. 200 мм між протипожежними клапанами, встановленими в окремих повітроводах;

 2. 75 мм між протипожежним клапаном і буді­вельною конструкцією (стіна/ перекриття).

 1. Опорні конструкції

  1. Результати випробування, отримані для протипожежного клапана, змонтованого в або на поверхні стандартної опорної конструкції (таблиці 3 - 5), застосовні до опорної конст­рукції такого ж типу з межею вогнестійкості, яка дорівнює або більша ніж межа вогнестійкості стандартної опорної конструкції, яка була використана під час випробувань (з більшою товщиною, густиною, більшою кількістю шарів у панелі у разі необхідності).

Результати випробування можуть бути також застосовні до конструкцій, виконаних з нізд­рюватих або порожнистих цегляних блоків або плит, які мають межу вогнестійкості, що до­рівнює або більша ніж нормована межа вог­нестійкості протипожежного клапана.

 1. Якщо була вибрана певна опорна конструкція, яка відрізняється від такої, що наведена у 7.2, то отримані результати випробування застосовні тільки до цієї стіни, перегородки або перекриття, товщина і/або густина якої більша за випробовувану.

 1. mounted remote from a floor and attached to a length of vertical fire resisting ductwork on the side above the floor when tested above the floor;

 2. mounted remote from a floor and attached to a length of vertical fire resisting ductwork on the side below the floor when tested below the floor.

 1. Separation between fire dampers and between fire dampers and construction elements

A test result obtained for only one fire damper or for two fire dampers with a minimum clear separa­tion of 200 mm is applicable to a minimum separa­tion in practice of:

 1. 200 mm between fire dampers installed in separate ducts;

 2. 75 mm between fire damper and a construction element (wall/floor).

 1. Supporting constructions

  1. A test obtained for a fire damper mounted in or on the face of a standard supporting con­struction (see tables 3 to 5) is applicable to a sup­porting construction of the same type with a fire resistance equal to or greater than that of the standard supporting construction used in the test (thicker, denser, more layers of board, as appro­priate).

The test result can also apply to cellular or hollow masonry blocks or slabs that have a fire resis­tance time equal or greater than the fire resis­tance required for the fire damper installation.

If a specific supporting construction differ­ent from those described in 7.2 is selected, the test results obtained are applicable only to that specific wall, partition or floor having a thickness and/or density greater than that tested

.


Key:

 1. supporting construction (wall)

 2. 2 x diagonal (to a minimum of 2 m)

 3. pressure sensor (on centre line)

 4. observation window

 5. orifice plate or venturi

 6. differential - 300 Pa

 7. pressure sensor in laboratory

 8. pressure differential control box

 9. pressure control dilution damper

 10. pneumatic actuator or manual control

 11. balancing damper

 12. fan

 13. flexible connecting duct

 14. support

 15. thermocouple 1,5 mm diameter

 16. support

 17. flow straightener (where necessary)

 18. flange

 19. support

 20. thermocouple at exit from plenum

 21. connecting duct

 22. test damper

 23. furnace chamber

 24. pressure sensor (on centre line of damper)

 25. distance: thermocouple - orifice plate


Познаки:

 1. - опорна конструкція (стіна)

 2. - подвоєна довжина діагоналі (але не менше ніж 2 м)

 3. - датчик тиску (на осьовій лінії)

 4. - вікно для спостереження

 5. - діафрагма або труба Вентурі

 6. - різниця тисків 300 Па

 7. - датчик тиску у лабораторії

 8. - блок регулювання різниці тисків

 9. - розріджувальний клапан для регулювання тиску

 10. - пневматичний привод або ручний пристрій керу­вання

 11. - балансувальний клапан

 12. - вентилятор

 13. - гнучкий з’єднувальний повітровід

 14. - опора

 15. - термопара діаметром 1,5 мм

 16. - опора

 17. - вирівнювач потоку (за необхідності)

 18. - фланець

 19. - опора

 20. - термопара на виході з повітроводу

 21. - з’єднувальний повітровід

 22. - клапан, що випробовується

 23. - вогнева камера печі

 24. - датчик тиску (на осьовій лінії клапана)

 25. - відстань між термопарою та діафрагмою