НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ

Загальні технічні умови

Д

БЗ № 3-2006/216

СТУ-П 4588:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

6ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Центральна виробничо-технологічна лабораторія Укрхлібпрому (ЦВТЛ Укрхліб- п рому)

РОЗРОБНИКИ: Л. Гуленко, Л. Абрамова, Л. Деркач, Н. Царук, Л. Животкевич, Н. Полька, д-р мед. наук, М. Гуліч, д-р мед. наук, О. Ятченко, канд. техн. наук (Інститут гігієни та медич­ної екології ім О. М. Марзеєва АМН України)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 серпня 2006 р. № 263 з 2007-07-01 до 2008-01-01

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25832-89)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформ ації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 200

6ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 5

 4. Класифікація 5

 5. Технічні вимоги 6

 6. Вимоги безпеки 12

 7. Вимоги охорони довкілля 12

 8. Приймання 12

 9. Методи контролювання 13

 10. Транспортування та зберігання 21

 11. Гарантії виробника 22

Додаток А Бібліографія 22ДСТУ-П 4588:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО
СПОЖИВАННЯ

Загальні технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Общие технические условия

DIETIK BREAD PRODUKTS

General specifications

Чинний від 2007-07-01 до 2008-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживан­ня (дієтичні, оздоровчі, профілактичні), які розробляють та виготовляють механізованим або руч­ним способом і постачають споживачу.

Розроблення та поставлення на виробництво продукції цієї групи здійснюють згідно з ДСТУ 4582. Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділі 6.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

РСТ УССР 1490 - 90 Крохмал пшеничный. Технические условия (Крохмаль пшеничний. Технічні умови)

ДСТУ 2120 - 93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2296 - 93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форми, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2316 - 93 Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2661 - 94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3145 - 95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3583 - 97 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3662 - 97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3768 - 98 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3976 - 2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4221 - 2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

Видання офіційне

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ 4465:2005 Маргарин. Загальні технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови

ДСТУ 4582:2006 Система розроблення та поставлення п родукц ії на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення

ДСТУ-П 4586:2006 Вироби хлібобулочні. Соломка. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 12955 - 2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003 - 91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно­сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002 - 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02 - 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 83 - 79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 171 - 81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия (Дріжджі хлібопе­карські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 656 - 79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови)

ГОСТ 686 - 83 Сухари армейские. Технические условия (Сухарі армійські. Технічні умови)

ГОСТ 1341 - 97 Пергамент растител ьн ый. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760 - 86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1770 - 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874 - 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и ко нтроль за кач еством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3118 - 77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3765 - 78 Аммоний молибденовокислый. Технические условия (Амоній молібденовокис- лий. Технічні умови)

ГОСТ 4109 - 79 Бром. Технические условия (Бром. Технічні умови)

ГОСТ 4165 - 78 Медь (ІІ) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (ІІ) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4174 - 77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Цинк сірчанокислий 7-вод- ний. Технічні умови)

ГОСТ 4201 - 79 Натрий углекислый кислый. Технические условия (Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204 - 77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4232 - 74 Калий иодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4328 - 77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4658 - 73 Ртуть. Технические условия (Ртуть. Технічні умови)

ГОСТ 5667 - 65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий (Хліб та хлібобулочні ви­роби. Правила приймання, методи відбирання зразків, методи визначання органолептичних по­казників і маси виробів)

ГОСТ 5668 - 68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової частки жиру)

ГОСТ 5669 - 96 Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости (Хлібобулочні виро­би. Метод визначання пористості)

ГОСТ 5670 - 96 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности (Хлібобулочні вироби. Методи визначання кислотності)

ГОСТ 5672 - 68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли саха­ра (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової частки цукру)

ГОСТ 5698 - 51 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли пова­ренной соли (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової частки кухонної солі)

ГОСТ 5845 - 79 Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Калій-натрій вин­нокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709 - 72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6929 - 88 Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7045 - 90 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия (Борошно житнє хлібопе­карське. Технічні умови)

ГОСТ 8227 - 56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирова­ние (Хліб та хлібобулочні вироби. Укладання, зберігання та транспортування)

ГОСТ 9147 - 80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Техн ические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10354 - 82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10582 - 76 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия (Насіння льону олійного. Промислова сировина. Технічні умови)

ГОСТ 11549 - 76 Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия (Насіння льону-довгунця. Промислова сировина. Технічні умови)

ГОСТ 12026 - 76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12094 - 76 Мак масличный для переработки. Технические условия (Мак олійний для переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 12095 - 76 Кунжут для переработки. Технические условия (Кунжут для переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 13511 - 91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512 - 91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 14192 - 96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14919 - 83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие техн ические условия. (Електроплити, електроплитки і жарочні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18192 - 72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 18251 - 87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19908 - 80 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрач­ного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаши, стакани, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20477 - 86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка полі­етиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 20490 - 75 Калий марганцевокислый. Технические условия (Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 21094 - 75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности (Хліб та хлібобулочні вироби. Метод визначання вологості)

ГОСТ 21149 - 93 Хлопья овсяные. Технические условия (Пластівці вівсяні. Технічні умови)

ГОСТ 24104 - 88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363 - 80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336 - 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25951 - 83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка полі­етиленова термоусадна. Технічні умови)

ГОСТ 26927 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та про­дукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929 - 94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Міне­ралізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930 - 86 Сырье и п родукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931 - 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та про­дукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932 - 86 Сы рье и п родукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933 - 86 Сырье и п родукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та про­дукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27068 - 86 Натрий серноватистокислый (натрия тио сул ьфат) 5-водный. Технические условия (Натрій сірчановатистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови

ГОСТ 27583 - 88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28498 - 90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Ме­тоды испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 28538 - 90 Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия (Концентрат квасного сусла, концентрати та екстракти квасів. Технічні умови)

ГОСТ 29055 - 91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови)

ГОСТ 29056 - 91 Пряности. Тмин. Технические условия (Прянощі. Кмин. Технічні умови)

ГОСТ 29227 - 91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования. (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228 - 91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипет­ки градуированные без установленного времени ожидания. (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 29272 - 92 Солод ржаной сухой. Технические условия (Солод житній сухий. Технічні умови)