З

4

5

6

7

8

9

10

iSO 11202 (ступінь точності 3)

ISO 11204 (ступінь точності 2 або З залежно від «за)

ISO 11201 (ступінь точності 2)

ISO 11202 (ступінь точності 3)


ISO 11202 (ступінь точності 3)

ISO 11204 (ступінь точності 2 або 3 залежно від /<)

Примітка. КЗА— локальна поправка на середовище.

Рисунок 2 — Сфера застосування стандартів ISO 11201, ISO 11202 та ISO 11204 залежно від різниці між виміряним рівнем звукового тиску та рівнем фонового шуму (AL) та від поправки на середовище (К2д)

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ
НА ВИЗНАЧАННЯ РІВНІВ ТИСКУ
ВИПРОМІНЮВАНОГО ЗВУКУ

А.1 ISO 11201: Вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших характерних точках. Технічний метод

А.1.1 Застосування

 1. Середовище випробування: тип середовища випробування впливає на точність визначання рівнів тиску випромінюваного звуку. Потрібно істотно вільне поле над звуковідбивальною площи­ною (у приміщенні або поза ним).

 2. Тип джерела шуму: будь-яке стаціонарне або мобільне джерело, призначене для експлуа­тації в приміщенні або поза ним.

 3. Розмір джерела шуму: не регламентують.

 4. Характер шуму, випромінюваного джерелом шуму: всі типи шуму, які визначено в стан­дартах ISO 2204 і ISO 12001.

А.1.2 Похибка вимірювання

Оскільки неможливо навести універсальні значення стандартного відхилу відтворюваності рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях, у розділі 4 ISO 11201 наведено відповідні настанови.

А.1.3 Вимірювані величини

Рівні тиску випромінюваного звуку (A-зважені і, за потреби, пікові С-зважені та в частотних смугах).

А.2 ISO 11202: Вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших характерних точках. Наближений метод

А.2.1 Застосування

 1. Середовище випробування: середовище у приміщенні чи поза ним з однією або кількома звуковідбивальними площинами.

 2. Тип джерела шуму: будь-яке стаціонарне або мобільне джерело, призначене для експлуа­тації в приміщенні або поза ним.

 3. Розмір джерела шуму: не регламентують.

 4. Характер шуму, випромінюваного джерелом шуму: всі типи шуму, які визначено в стан­дартах ISO 2204 і ISO 12001.

А.2.2 Похибка вимірювання

Оскільки неможливо навести універсальні значення стандартного відхилу відтворюваності рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях, у розділі 4 ISO 11202 наведено відповідні настанови.

А.2.3 Вимірювані величини

Рівні тиску випромінюваного звуку (A-зважені і, за потреби, пікові С-зважені).

А.З ISO 11203: Визначання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших характерних точках за рівнем потужності звуку

А.3.1 Застосування

 1. Середовище випробування: середовище, яке використовують під час визначання рівня потужності звуку відповідно до одного зі стандартів серії ISO 3740 або ISO 9614.

 2. Тип джерела шуму: будь-яке стаціонарне або мобільне джерело, призначене для експлуа­тації в приміщенні або поза ним, переважно масового виробництва.

 3. Розмір джерела шуму: переважно невеликі джерела.

 4. Характер шуму, випромінюваного джерелом шуму: всі типи шуму, визначені в стандар­тах ISO 2204 та ISO 12001, і сумісні з методом визначання за рівнем потужності звуку.

А.3.2 Похибка вимірювання

Ідентична тій, що характерна для методу визначання рівня потужності звуку.

А.3.3 Вимірювані величини

Рівні тиску випромінюваного звуку, зважені за частотою і за часом, або визначені в частотних смугах, для яких раніше було визначено рівні потужності звуку.

А.4 ISO 11204: Вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших характерних точках. Технічний або наближений метод з урахуванням поправок на середовище

А.4.1 Застосування

 1. Середовище випробування: середовище у приміщенні чи поза ним з однією або кількома звуковідбивальними площинами.

 2. Тип джерела шуму: будь-яке стаціонарне або мобільне джерело, призначене для експлуа­тації в приміщенні та поза ним.

 3. Розмір джерела шуму: не регламентують.

 4. Характер шуму, випромінюваного джерелом шуму: всі типи шуму, які визначено в стан­дартах ISO 2204 та ISO 12001.

А.4.2 Похибка вимірювання

Оскільки неможливо навести універсальні значення стандартного відхилу відтворюваності рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях, у розділі 4 ISO 11202 наведено відповідні настанови.

А.4.3 Вимірювані величини

Рівні тиску випромінюваного звуку (A-зважені і, за потреби, пікові С-зважені та в частотних смугах).

ДОДАТОК В
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 1996-1:1982 Acoustics — Description and measurement of environmental noise — Part 7: Basic quantities and procedures

2 ISO 4871:—2 Acoustics Declaration and verification of noise emission values of machinery

and equipment

3 ISO 7779:1988 Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment

4 ISO/TR 11690-3:—Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery — Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms.

3)14) Опубліковано.

Код УКНД 17.140.20

Ключові слова: акустика, акустичні вимірювання, акустичні випробовування, визначання, випробовування, загальні умови, машини, передавання звуку, повітряний шум, проектування, ро­бочі місця, звуковий тиск, устатковання, шум (звук), шум машин.

Редактор Н. Жердецька
Технічний редактор О. Марченко
Коректор Т. Калита

Верстальник І. Барков

Підписано до друку 21.12.2011. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,86. Зам. Ціна договірна.

1 2) Опубліковано

2Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647