"5.3.3 Метод В оцінки вогнестійкості колон" на:

"5.3.3 Метод В".

В змісті замінити:

"5.4.1 Ненесучі стіни (перегородки)" на:

"5.4.1 Ненесучі протипожежні стіни".

Сторінка 9

На рисунку 1 замінити:

"Прості розрахункові моделі" на:

"спрощені розрахункові моделі" (4 місця).

В таблиці 0.1 замінити в 3 рядку, 1 стовб- чику:

"Загальний аналіз конструктивної системи

Аналіз всієї конструктивної системи.

Розглядаються непрямі вогневі впливи на всю конструктивну систему..." на:

"Загальний аналіз конструктивної системи Розглядаються непрямі вогневі впливи на всю конструктивну систему..."

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторінка 11

В 1.3 замінити: "Застосовують загальні припущення, що на­ведені в EN 1990 та EN 1992-1-2." на:

"Зстосовують загальні припущення, що наве­дені в EN 1990 та EN 1992-1-1."

Сторінка 12

В 1.5.6 замінити:

"...Його отримують шляхом виключенням із залишкового поперечного перерізу..." на:

"...Його отримують шляхом виключення..."

Introduction

Page З

In the Content List, replace:

"5.3.2 Method A for assessing fire resistance of columns"

with the following:

"5.3.2 Method A".

In the Content List, replace:

"5.3.3 Method В for assessing fire resistance of columns"

with the following:

"5.3.3 Method B".

In the Content List, replace:

"5.4.1 Non load bearing walls (partitions)" with the following:

"5.4.1 Non load bearing compartmentation walls".

Page 9

In Figure 1, replace:

"Simple Calculation Models" with the following:

"Simplified Calculation Models" (4 occurrences).

In Table 0.1 replace in 3rd row 1st column: "Analysis of parts of the structure Analysis of parts of the structure

Indirect fire actions within the subassembly are considered..." with the following:

"Analysis of part of the structure

Indirect fire actions within the subassembly are considered...".

  1. GENERAL

Page 11

In 1.3 replace:

"The general assumptions given in EN 1990 and EN 1992-1-2 apply." with the following:

"The general assumptions given in EN 1990 and EN 1992-1-1 apply.".

Page 12

In 1.5.6 replace:

"... It is obtained from the residual cross section by removing parts of the..." with the following:

"...It is obtained by removing parts of the...".

Сторінка 13

В 1.6.1 замінити:

"t тривалість вогневого впливу" на:

t тривалість перебування під вогневим впливом".

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

Сторінка 14

В 2.1.1 (1)Р замінити:

"...протягом визначеного вогневого впливу." на:

"...протягом необхідного вогневого впливу.".

В 2.1.1 (2)Р замінити:

"...протягом визначеного вогневого впливу.". на:

"...протягом необхідного вогневого впливу.".

В 2.1.2 (4) замінити:

"За температурного режиму зовнішньої пожежі застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву ідентифікується літерами "ef" (див. EN 1991-1-2)." на:

"За температурного режиму зовнішньої пожежі (див. EN 1991-1-2) застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву ідентифікується літерами "ef.".

В 2.1.2 (5) замінити:

"За температурного режиму вуглеводневої пожежі застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву іденти­фікується літерами "НС", див. EN 1991-1-2." на:

"За температурного режиму вуглеводневої пожежі (див. EN 1991-1-2) застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву ідентифікується літерами "НС".".

Сторінка 15

В 2.1.3 (1) замінити:

"(1) Несуча здатність має бути..." на:

""(1)Р Несуча здатність має бути...".

Сторінка 16

В 2.4.1 (2)Р замінити:

"Необхідно перевірити вплив пожежі на відповідному проміжку часу t:"

на:

"Необхідно перевірити вплив пожежі на визна­ченому проміжку часу

Раде 13

In 1.6.1 replace:

"t time of fire exposure (min)" with the following:

"ttime in fire exposure (min)".

  1. BASIS OF DESIGN

Page 14

In 2.1.1 (1)P replace:

"...during the relevant fire exposure." with the following:

"...during the required time of fire exposure.".

In 2.1.1 (2)P replace:

"...during the relevant fire exposure." with the following:

"...during the required time of fire exposure.".

In 2.1.2 (4) replace:

"With the external fire exposure curve the same criteria (R, E, I) should apply, however the refer­ence to this specific curve should be identified by the letters "ef' (see EN 1991-1-2)." with the following:

"With the external fire exposure curve (see EN 1991-1-2) the same criteria (R, E, I) should ap­ply, however the reference to this specific curve should be identified by the letters "ef.".

In 2.1.2(5) replace:

"With the hydrocarbon fire exposure curve the same criteria (R, E, I) should apply, however the reference to this specific curve should be identi­fied by the letters "HC", see EN 1991-1-2." with the following:

"With the hydrocarbon fire exposure curve (see EN 1991-1-2) the same criteria (R, E, l)should ap­ply, however the reference to this specific curve should be identified by the letters "HC".".

Page 15

Change 2.1.3 (1):

"(1) The load bearing function should..." to a principle:

"(1)P The load bearing function shall...".

Page16

In 2.4.1 (2)P replace:

"It shall be verified for the relevant duration of fire exposure t:" with the following:

"It shall be verified for the specified duration of fire exposure t:".

РОЗДІЛ З ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Сторінка 25

В 3.2.4 (1) замінити:

"... властивості попередньо напруженої арма­тури за підвищених температур визначають за допомогою..."

на:

"... властивості попередньо напруженої арма­тури за підвищених температур мають визна­чатись за допомогою..."

Сторінка 28

В 3.4 (1) замінити:

"для 860 °С<0<12О °С"

на

"для 860 °С<0< 1200 °С".

РОЗДІЛ 4 МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

Сторінка 31

В 4.2.3 (1) в примітці замінити:

"...Метод, наведений в додатку В.2, базується на принципі, що зруйнований вогнем попереч­ний переріз враховують відкиданням зруйно­ваної зони поверхні, що зазнала вогневого впливу." на:

"...Метод, наведений в додатку В.2, базується на принципі, що поперечний переріз врахо­вують відкиданням неробочої зони поверхні, що зазнала вогневого впливу.".

Сторінка 34

В 4.3.1 (2)Р замінити:

"...(наприклад, крутна здатність,..." на:

"...(наприклад, крутильна здатність,...".

Сторінка 35

В 4.3.3 (6) замінити:

"...під-конструкції..." на:

"...частин конструктивної системи...".

В 4.3.3 (9) замінити:

"...під-конструкції..."

на:

"...частин конструктивної системи...".

Сторінка 37

В 4.6 (4) замінити:

"...(див. 4.2)..."

на:

"...(див. 5)...".

  1. MATERIAL PROPERTIES

Page 25

In 3.2.4 (1) replace:

"...properties of prestressing steel at elevated temperatures may be obtained by the same..."

with the following:

"...properties of prestressing steel at elevated temperatures should be obtained by the same...".

Page 28

In 3.4 (1) replace:

"for 860 °C< О < 120 °С"

with the following:

"for 860 °C< 0 < 1200 °С".

  1. DESIGN PROCEDURES

Page 31

In 4.2.3 (1) in the Note replace:

"...The method described in Annex B.2 is based on the principle that the fire damaged cross-sec­tion is reduced by ignoring a damaged zone at the fire-exposed surfaces."

with the following:

"...The method described in Annex B.2 is based on the principle that cross-section is reduced by ignoring an ineffective zone at the fire-exposed surfaces.".

Page 34

In 4.3.1 (2)P replace:

"...(e.g. insufficient rotational capacity,..."

with the following:

"...(e.g. insufficient rotation capacity,...".

Page 35

In 4.3.3 (6) replace:

"...sub-assemblies..."

with the following:

"...parts of the structure...".

In 4.3.3 (9) replace:

"...sub-assemblies..."

with the following:

"...parts of the structure...".

Page 37

In 4.6 (4) replace:

"...(see 4.2)..."

with the following:

"...(see 5)...".

5 ТАБЛИЧНІ ДАНІ

Сторінка 42

В 5.3.2 (2) в примітці 1 замінити: "Значення етах в межах 0,15h (або Ь)< етах <0,4/7 (та Ь),... Рекомендоване значення етах становить 0,15/? (та Ь)." на:

"Значення етах в межах 0,15/?

(або Ь)< етах <0,4/? (або Ь),... Рекомендова­не значення етах становить 0,15/? (або Ь).".

Сторінка 43

В 5.3.2 (3) замінити:

"Введений коефіцієнт зниження розрахунко­вого рівня навантаження під час пожежі на:

"Коефіцієнт використання під час пожежі наведений в таблиці 5.2а".

В 5.3.2 (3) в таблиці 5.2а в останньому рядку замінити:

"Для попередньо напружених колон повинно позначатися збільшення відстані до осі арма­тури згідно з 4.2.2 (4)." на:

"Для попередньо напружених колон повинно позначатися збільшення відстані до осі арма­тури згідно з 5.2 (5).".

Сторінка 46

Змінити назву підрозділу 5.4.1:

"5.4.1 Ненесучі стіни (перегородки)" на:

"5.4.1 Ненесучі протипожежні стіни".

В 5.4.1 (1) замінити:

"Якщо вимагається, щоб вогнестійкість пере­городки..." на:

"Якщо вимагається, щоб вогнестійкість стін ...".

В 5.4.2 (3) долучити таку примітку: "Примітка. Відношення висоти стіни від під­логи до стелі до товщин стіни має бути не більше за 40 в 5.4.1 (3). При цьому для висоти стіни від підлоги до стелі є обмеження, що табличні дані для стін можливо застосовувати тільки для стін будівель з в’язями, див. відпо­відні обмеження для колон в 5.3.1.".

Сторінка 47

Змінити назву таблиці 5.4 в 5.4.2 (3): "Таблиця 5.4 - Мінімальні розміри та відстані до осі арматури несучих залізобетонних стін" на:

5 TABULATED DATA

Page 42

In 5.3.2 (2) in the Note 1 replace:

"The value of emax, within limits 0,15/?

(or b)< emax <0,4/7 (and b), ...The recommen­ded value is 0,15/7 (and b)." with the following:

"The value of emax, within limits 0,15/?

(orb)<emax <0,4/? (or b), ...The recommended value is 0,15/? (or b).".

Page 43

In 5.3.2 (3) replace:

"A reduction factor for the design load level in the fire situation, , has been introduced." with the following:

"Degree of utilization in the fire situation, , has been introduced in Table 5.2a.".

In 5.3.2 (3) in Table 5.2a in the last row replace:

"For prestressed columns the increase of axis dis­tance according to 4.2.2 (4) should be noted."

with the following:

"For prestressed columns the increase of axis dis­tance according to 5.2 (5) should be noted.".

Page 46

Replace the title of sub-clause 5.4.1:

"5.4.1 Non load-bearing walls (partitions)" with the following:

"5.4.1 Non load-bearing compartmentation walls".

In 5.4.1 (1) replace:

"Where the fire resistance of a partition..." with the following:

"Where the fire resistance of a wall...".

In 5.4.2 (3) add the following note:

"NOTE Ratio of clear height of wall to wall thick­ness is limited to 40 in 5.4.1 (3). Clear height of wall includes limitation that Tabulated data for walls is valid for braced structures only, see corre­sponding limitation for columns in 5.3.1.".

Page 47

n 5.4.2 (3) replace the title of Table 5.4:

"Table 5.4: Minimum dimensions and axis dis­tances for load-bearing reinforced concrete walls" with the following:

"Таблиця 5.4 - Мінімальні розміри та відстані до осі арматури несучих бетонних стін".

Сторінка 48

В 5.6.1 (5) замінити:

"...нижньої полки балки двотаврової форми з різною товщиною (рисунок 5.4с) має бути не менше:"

на:

"...нижньої полиці балки двотаврової форми (рисунок 5.4с) має бути не менше:".

В 5.6.1 (5) замінити:

"де bmin - мінімальне значення ширини балки за таблицею 5.7."

на

"де bmin - мінімальне значення ширини балки за таблицею 5.5.".

Сторінка 55

В 5.7.3 (2) замінити:

"Таблиця 5.8 та наступні правила застосову­ються для плит, де граничний поздовжній момент ..."

на:

"Таблиця 5.8 та наступні правила застосову­ються для плит, де поздовжній момент ...".

Сторінка 56

В 5.7.4 (1) замінити:

"...розділом 2 EN 1992-1-1,..."

на:

"...розділом 5 EN 1992-1-1,...".

Сторінка 57

В 5.7.5 (3) в таблиці 5.10 та в таблиці 5.11 в останньому рядку замінити:

"Для попередньо напружених ребрестих плит відстань до осі арматури повинна збільшува­тись згідно з 5.2 (4)."

на:

"Для попередньо напружених ребристих плит відстань до осі арматури повинна збільшува­тись згідно з 5.2 (5).".

РОЗДІЛ 6 ВИСОКОМІЦНИЙ БЕТОН (ВМБ)

Сторінка 59

В 6.2 (2) замінити:

"Для класу бетону 80/95< С < 90/105 може відбуватись крихке руйнування в будь-якій ситуації під час прямого вогневого впливу, та повинен застосовуватись щонайменше один з наступних методів:"

"Table 5.4 - Minimum dimensions and axis dis­tances for load-bearing concrete walls".

Page 48

In 7.6.1 (5) replace:

"...of l-shaped beams with varying webs (Figu­re 5.4c) should not be less than:"

with the following:

"...of l-shaped beams (Figure 5.4c) should not be less than:".

In 5.6.1 (5) replace:

"where bmin is the minimum value of beam width according to Table 5.7."

with the following:

"where bmin is the minimum value of beam width according to Table 5.5.".

Page 55

In 5.7.3 (2) replace:

"Table 5.8 and the following rules apply for slabs where the longitudinal moment redistribution..."

with the following:

"Table 5.8 and the following rules apply for slabs where the moment redistribution...".

Page 56

In 5.7.4 (1) replace:

"...according to Section 2 of EN 1992-1-1,..." with the following:

"...according to Section 5 of EN 1992-1-1,...".

Page 57

In 5.7.5 (7) in Table 5.10 and in Table 5.11 re­place:

"For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a should be increased in accordance with 5.2(4)."

with the following:

"For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a should be increased in accordance with 5.2 (5).".

SECTION 6 HIGH STRENGHT CONCRETE (HSC)

Page 59

In 6.2 (2) replace:

"For concrete grades 80/95< C < 90/105 spalling can occur in any situation for concrete exposed directly to the fire and at least one of the following methods should be provided:"

на:

"Для класу бетону 80/95< С <90/105 повинен застосовуватись щонайменше один з наступ­них методів:”.

Сторінка 60

В 6.4.2.1 (2) замінити:

"...зруйнованого вогнем бетону ..." на

"...неробочого бетону ...".

В 6.4.2.1 (3) замінити:

"...робочого поперечного перерізу..." на:

"...приведеного поперечного перерізу...".

Сторінка 61

В 6.4.2.2 (1) замінити:

"...робочого поперечного перерізу..." на:

"...приведеного поперечного перерізу...".

В 6.4.2.2 (2) замінити:

"...робочому поперечному перерізі..." на:

"...приведеному поперечному перерізі...".

ДОДАТОК А ТЕМПЕРАТУРНІ КРИВІ

Сторінка 63

В пункті (2) замінити:

Коефіцієнт конвекції 25"

на:

Коефіцієнт конвекції 25 Вт/(м2К)".

ДОДАТОК В СПРОЩЕНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ

Сторінка 72

В В. 1.1 (5) замінити:

"...робочий поперечний переріз..." на:

"...приведений поперечний переріз...".

Сторінка 74

В В.1.2 (2) замінити: