d

5.7.4 Плоскі плити

 1. Наступні правила застосовують для плос­ких плит, для яких перерозподіл моменту згідно з розділом 2 EN 1992-1-1 не перевищує 15 %. Інакше відстані до осі арматури потрібно приймати як для плити, що працює в одному напрямку (колонка 3 таблиці 5.8), а мінімальну товщину - з таблиці 5.9.

 2. Для вогнестійкості REI 90 та вище щонай­менше 20 % повного верхнього армування в кожному напрямку на проміжних опорах згідно з EN 1992-1-1 має продовжуватись на всьому прольоті. Це армування повинно розміщува­тись у смузі плоскої плити, що розташована над колоною.

 3. Мінімальна товщина плити не повинна зменшуватись (наприклад, беручи до уваги оздоблювальний поверхневий шар).

 4. а - відстань до осі арматури в нижньому ряді.

 1. Flat slabs

 1. The following rules apply to flat slabs where the moment redistribution according to Section 2 of EN 1992-1-1, does not exceed 15 %. Other­wise axis distances should be taken as for one-way slab (Column 3 in Table 5.8) and the minimum thickness from Table 5.9.

 2. For fire ratings of REI 90 and above, at least 20% of the total top reinforcement in each direc­tion over intermediate supports, required by EN 1992-1-1, should be continuous over the full span. This reinforcement should be placed in the column strip.

 3. Minimum slab-thicknesses should not be re­duced (e.g. by taking floor finishes into account).

The axis distance a denotes the axis distance of the reinforcement in the lower layer

.

  1. Р

   * Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1.

   * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

   Таблиця 5.9 - Мінімальні розміри та відстані до осі ненапруженої та попередньо напруженої арматури залізобетонних плоских плит

   Table 5.9 - Minimum dimensions and axis distances for reinforced and prestressed concrete solid

   flat slabs

   Нормована вогнестійкість Standard fire resistance

   Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)

   Товщина плити hs slab-thickness hs

   Відстань до осі арматури а axis-distance а

   1

   2

   3

   REI 30

   150

   10*

   REI 60

   180

   15*

   REI 90

   200

   25

   REI 120

   200

   35

   REI 180

   200

   45

   REI 240

   200

   50   ебристі плити
  1. Для оцінки вогнестійкості ненапружених та попередньо напружених залізобетонних реб­ристих плит, що працюють в одному напрямку, значення повинні узгоджуватись з 5.6.2, 5.6.3 для ребер та 5.7.3, таблиця 5.8, колонки 2 та 5 для полиці плит.

  2. Для ненапружених та попередньо напру­жених залізобетонних ребристих плит, що працюють в двох напрямках, використовують значення за таблицями 5.10 та 5.11 разом із наступними правилами.

  3. Значення таблиць 5.10 та 5.11 дійсні для ребристих плит при рівномірно розподіленому навантаженні.

  4. Для ребристих плит з армуванням у декілька рядів застосовується 5.2 (15).

  5. В нерозрізних ребристих плитах верхнє армування повинно розміщуватись у верхній половині полиці профілю плити.

  6. Таблицю 5.10 використовують для вільно обпертих ребристих плит, що в прольоті пра­цюють в двох напрямках, а також для вільно обпертих із защемленням щонайменше з одного краю ребристих плит, що працюють у двох напрямках прольоту, та нормованою вогнестійкістю нижче за REI 180, в яких де­талізація верхнього армування не відповідає вимогам 5.6.3(3).

  5.7.5 Ribbed slabs

  1. For the assessment of the fire resistance of one-way reinforced and prestressed ribbed slabs, 5.6.2, 5.6.3 for the ribs and 5.7.3, Table 5.8, Col­umns 2 and 5, for the flanges are complied with.

  2. For two-way reinforced and prestressed ribbed slabs, adequate fire resistance may be as­sumed if the values in Tables 5.10 and 5.11, to­gether with the following rules, apply.

  3. The values in Tables 5.10 and 5.11 are valid for ribbed slabs subjected to predominantly uni­formly distributed loading.

  4. For ribbed slabs with reinforcement placed in several layers, 5.2 (15) applies.

  5. In continuous ribbed slabs, the top reinforce­ment should be placed in the upper half of the flange.

  6. Table 5.10 is valid for simply supported, two-way spanning ribbed slabs. It is also valid for two-way spanning ribbed slabs with at least one restrained edge and standard fire resistances lower than REI 180 where the detailing of the upper reinforcement does not meet the require­ments in 5.6.3(3).(7) Таблиця 5.11 застосовується для вільно (7) Table 5.11 is valid for two-way spanning

  обпертих плит щонайменше з одного краю ribbed slabs with at least one restrained edge. For

  ребристих плит, що працюють у двох напрям- the detailing of the upper reinforcement, 5.6.3(3)

  ках прольоту. Для деталізації верхнього арму- applies for all standard fire resistances.

  вання 5.6.3(3) вогнестійкості.

  стосується всієї нормованої

  Таблиця 5.10

  - Мінімальні розміри та відстані до осі ненапруженої та попередньо напруженої арматури вільно обпертих ребристих залізобетонних плит, що працюють у двох напрямках

  Table 5.10

  - Minimum dimensions and axis distance for two-way spanning, simply supported ribbed slabs in reinforced or prestressed concrete  Нормована вогнестійкість Standard Fire Resistance

  Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)

  Можливі сполучення ширини ребер bmin та відстані до осі арматури а

  Possible combinations of width of ribs bmin and axis distance a

  Товщина плит hs та відстань до осі арматури а в полиці плити Slab thickness hs and axis distance a in flange

  1

  2

  3

  4

  5

  REI 30

  ^min “ 80  /is = 80

  a = 15*

  a = 10*

  REI 60

  bmin “100

  120

  >200

  О co

  II co

  -C

  a = 35

  25

  15*

  a = 10*

  REI 90

  bmin = 120

  160

  >250

  hs= 100

  a = 45

  40

  30

  a = 15*

  REI 120

  bmin - 160

  190

  >300

  hs= 120

  a = 60

  55

  40

  a = 20

  REI 180

  bmin = 220

  260

  >410

  hs= 150

  a = 75

  70

  60

  a = 30

  REI 240

  bmin “ 280

  350

  > 500

  hs= 175

  a = 90

  75

  70

  a = 40

  asd= a + 10.

  Для попередньо напружених ребристих плит For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a

  відстань до осі арматури повинна збільшуватись should be increased in accordance with 5.2(4).

  згідно з 5.2(4).

  asd- відстань між осями армованої та бокової asd denotes the distance measured between the axis

  поверхні ребра, що піддаються впливу вогню. of the reinforcement and lateral surface of the rib

  exposed to fire.

  * Як правило, захисний шар бетону уточнюється * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will

  згідно з EN 1992-1-1. control.  Таблиця 5.11 - Мінімальні розміри та відстані до осі арматури для ненапружених та попередньо напружених залізобетонних ребристих плит із защемленням щонайменше одного краю, що працюють в двох напрямках прольоту

  Table 5.11 - Minimum dimensions and axis distances for two-way spanning ribbed slabs in

  reinforced or prestressed concrete with at least one restrained edge

  Нормована вогнестійкість Standard Fire Resistance

  Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)

  Можливі сполучення ширини ребер bmin та відстані до осі арматури а

  Possible combinations of width of ribs bmin and axis distance a

  Товщина плит hs та відстань до осі арматури а в полиці плити Slab thickness hs and axis distance a in flange

  1

  2

  3

  4

  5

  REI 30

  ^min ~ 80  S’ co

  II co О

  a = 10*

  a = 10*

  REI 60

  b|Tlin ~ 100

  120

  >200

  co

  II ’

  00

  о

  a = 25

  15*

  10*

  a = 10*

  REI 90

  bmin _120

  160

  >250

  hs= 100

  a = 35

  25

  15*

  a = 15*

  REI 120

  ^min ~ 180

  190

  >300

  hs = 120

  a = 45

  40

  300

  a = 20

  REI 180

  Ьщіп "ЗЮ

  600


  hs= 150

  a = 60

  50

  a = 30

  REI 240

  bmin = 450

  700


  hs= 175

  a = 70

  60

  a = 40

  asd= a + 10.

  Для попередньо напружених ребристих плит For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a

  відстань до осі арматури повинна збільшуватись should be increased in accordance with 5.2(4).

  згідно з 5.2(4).

  asd - відстань між осями армованої та бокової asd denotes the distance measured between the axis

  поверхонь ребра, що піддаються впливу вогню. of the reinforcement and lateral surface of the rib

  exposed to fire.

  * Як правило, захисний шар бетону уточнюється * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will

  згідно з EN 1992-1-1. control.

  6 ВИСОКОМІЦНИЙ БЕТОН (ВМБ)

  1. Загальні положення

  (1)Р В розділі наведені додаткові правила для високоміцного бетону (ВМБ).

  (2)Р Елементи конструкцій повинні розрахову­ватись за підвищених температур з ураху­ванням властивостей типу бетону та ризику крихкого руйнування.

  1. Міцнісні характеристики наведені для трьох класів, а рекомендації запобігання крихкому руйнування наведені для двох стадій роботи ВМБ.

  Примітка. Коли використовують характеристичну міцність бетону, що є більш імовірним для вищого класу, аніж той, що визначений розрахунком, по­винно застосовуватись відповідне зниження міц­ності для вищого класу при розрахунку на вогне­стійкість.

  1. Властивості та рекомендації наведені для вогневого впливу відповідно до стандартного температурного режиму.

  2. За підвищеної температури повинно вра­ховуватись зменшення міцності fc 0/fcR .

  Примітка. Значення /реДж для використання в країні можуть бути наведені в Національному до­датку. В таблиці 6.1N наведені три класи. Але зна­чення, наведені для кожного, спираються на ре­зультати обмеженої кількості випробувань. Вибір і обмеження використання цих класів для деяких класів міцності або типу бетону для використання в країні можуть бути наведені в Національному додатку. Рекомендований клас бетону С 55/67 та С 60/75 відноситься до класу 1, для бетону С 70/85 та С 80/95 - класу 2, для бетону С 90/105 - класу 3. Див. також примітку до 6.4.2.1 (3) та Є.4.2.2 (2).

  SECTION 6 HIGH STRENGTH CONCRETE (HSC)

  1. General

  (1)P This section gives additional rules for high strength concrete (HSC).

  (2)P Structural elements shall be designed at ele­vated temperature with the properties of that type of concrete and the risk of spalling shall be taken into account.

  1. Strength properties are given in three classes and recommendations against spalling are given for two ranges of HSC.

  Note: Where the actual characteristic strength of concrete is likely to be of a higher class than that specified in design, the relative reduction in strength for the higher class should be used for fire design.

  1. Properties and recommendations are given for fire exposure corresponding to standard tempera­ture-time curve only.

  2. A reduction in strength, fc,0/fc/<, at elevated temperature should be made.

  Note: The values for use in a Country may be found in its National Annex. Three classes are given in Table 6.1 N. However the values given for each rely on a limited amount of test results. The selection and limit of use of these classes to certain strength classes or type of concrete for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended class for concrete C 55/67 and C 60/75 is Class 1, for concrete C 70/85 and C80/95 is Class 2 and for concrete C90/105 is Class 3. See also note to 6.4.2.1 (3) and 6.4.2.2 (2)

  .

  Температура бетонуй, °С

  Concrete temperature 0, °С

  ^c,H /?ск

  Клас 1

  Class 1

  Клас 2

  Class 2

  Клас 3

  Class 3

  20

  1,00

  1,0

  1,0

  50

  1,00

  1,0

  1,0

  100

  0,90

  0,75

  0,75

  200  0,70

  250

  0,90  300

  0,85


  0,65

  400

  0,75

  0,75

  0,45

  - Зниження міцності за підвищених температур - Reduction of strength at elevated temperature