У цьому стандарті використовують термінологію та визначення щодо зварювальних процесів відповідно до ISO 857-1. Нумерацію зварювальних процесів наведено згідно з EN ISO 4063

 1. попередня технологічна інструкція зі зварювання (pWPS) (preliminary welding procedure specification (pWPS))

Документ, що містить необхідні параметри технології зварювання, яка підлягає атестації з використанням одного з методів, описаних у розділі 6

 1. технологічна інструкція зі зварювання (WPS) (welding procedure specification (WPS))

Документ, атестований одним із методів, описаних у розділі 6, який надає необхідні параметри технології зварювання для забезпечення повторюваності під час зварювання на виробництві

 1. робоча інструкція (work instruction)

Спрощена технологічна інструкція зі зварювання, яка придатна для прямого застосування в заводських умовах

 1. протокол атестації технології зварювання (WPQR) (welding procedure qualification record (WPQR))

Протокол, що містить усі дані, необхідні для атестації попередньої інструкції зі зварювання

 1. випробування технології зварювання (welding procedure test)

Виготовлення і випробування стандартизованого контрольного зразка згідно з попередньою інструкцією зі зварювання (pWPS) для атестування цієї технології зварювання

 1. довиробниче зварювальне випробування (pre-production welding test)

Зварювальне випробування, яке має те саме призначення, що й випробування технології зва­рювання, але яке проводять з використанням нестандартних контрольних зразків, таких, що відпо­відають виробничим умовам

 1. стандартна технологічна інструкція зі зварювання (standard welding procedure specification)

Технологічна інструкція зі зварювання, яка була атестована екзаменатором або екзамена­ційним органом методом зварювального випробування, що не стосується виробника.

Примітка. Стандартну технологію зварювання може бути надано в користування будь-якому виробникові

 1. набутий досвід у зварюванні (previous welding experience)

Досвід, підтверджений наявністю достовірних даних про те, що розроблені виробником тех­нологічні інструкції зі зварювання були спроможні забезпечити виконання зварних швів стабільно прийнятної якості впродовж якогось періоду часу

 1. випробуваний зварювальний матеріал (tested welding consumable)

Зварювальний матеріал або комбінація їх, що була випробувана згідно з відповідним стандар­том на випробування зварювальних матеріалів

 1. зварювальний матеріал (welding consumable)

Матеріали, зокрема й присадні метали і допоміжні матеріали, що їх використовують під час виконання зварного шва

 1. основний параметр (essential variable)

Умова зварювання, що потребує атестації

 1. допоміжний параметр (non essential variable)

Умова зварювання, зазначена в технологічній інструкції зі зварювання (WPS), але яка не по­требує атестації

 1. межа атестації (range of qualification)

Границі атестації для істотно важливого параметра зварювання

 1. основний матеріал (parent material)

Матеріал(-и), що підлягає(-ють) з’єднанню зварюванням

 1. контрольний зразок (test piece)

Зварюване з’єднання для використання під час випробування

 1. випробний зразок (test specimen)

Зразок, що вирізають з контрольного зразка для проведення потрібного виду руйнівного кон­тролю

 1. однорідне з’єднання (homogeneous joint)

Зварне з’єднання, в якому метал шва й основний матеріал не мають істотних відмінностей щодо механічних властивостей і/або хімічного складу.

Примітка. Зварне з'єднання, що виконують з подібних основних матеріалів без присадного металу, вважають однорідним

 1. неоднорідне з’єднання (heterogeneous joint)

Зварне з'єднання, в якому метал шва й основний матеріал мають істотні відмінності меха­нічних властивостей і/або хімічного складу

 1. різнорідне з’єднання (dissimilar material joint)

Зварне з'єднання, в якому основні матеріали мають істотні відмінності механічних власти­востей і/або хімічного складу

 1. дефект (imperfection)

Дефектні місця в зварному шві або відхили від потрібної геометрії. Дефектами є, наприклад, тріщини, недостатній провар, пористість, шлакові включення.

Примітка. EN ISO 6520-1 і EN ISO 6520-2 містять повні переліки дефектів

 1. виробник (manufacturer)

Особа чи організація, відповідальна за зварювальне виробництво

 1. екзаменатор (examiner)

Особа, яку було призначено для перевірки відповідності стандарту, що використовують.

Примітка. В деяких випадках можна вимагати зовнішнього незалежного екзаменатора

 1. екзаменаційний орган (examining body)

Організація, яку призначено для перевірки відповідності стандарту, що використовують.

Примітка. В деяких випадках можна вимагати зовнішнього незалежного екзаменаційного органу

 1. виробник зварювальних матеріалів (manufacturer of consumables)

Організація, яка або виготовляє зварювальні матеріали повністю, або задіяна на кінцевому етапі виробництва і яка несе відповідальність за якість зварювальних матеріалів

 1. персонал, що виконує координацію зварювальних робіт (welding coordination personnel)

Персонал, відповідальний за виробничі операції, що безпосередньо пов'язані зі зварюванням чи стосуються зварювання, компетентність та знання якого було підтверджено, наприклад, наяв­ністю документів про підготовку, навчання і/або відповідний виробничий досвід

 1. тепловкладання (heat input)

Енергія, що її вводят^ у зону зварного шва під час зварювання

 1. товщина основного матеріалу (parent material thickness)

Номінальна товщина матеріалу, що зварюють

 1. товщина металу шва (weld metal thickness)

Товщина металу шва без урахування опуклості.

 1. СКОРОЧЕННЯ

Під час атестування технологій зварювання застосовують скорочення, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Скорочення

Скорочення

Повна назва

pWPS

Попередня технологічна інструкція зі зварювання

WPQR

Протокол атестації’ технології зварювання

WPS

Технологічна інструкція зі зварювання

 1. ФОРМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ

Стандарти prEN ISO 15609-1, EN ISO 15609-2, prEN ISO 15609-3, prEN ISO 15609-4 і prEN ISO 15609-5 встановлюють форми технологічної інструкції зі зварювання для таких зварю­вальних процесів:

 • дугового зварювання;

 • газового зварювання;

 • електронно-променевого зварювання;

 • лазерного зварювання;

 • контактного зварювання.

Технологічну інструкцію зі зварювання (WPS) для інших зварювальних процесів, а також для особливих випадків застосовування може бути обумовлено спеціальними стандартами, наприклад:

 • для приварювання шпильок, див. EN ISO 14555;

 • для зварювання тертям, див. EN ISO 15620.

Технологічну інструкцію зі зварювання (WPS) потрібно розглядати як попередню технологіч­ну інструкцію зі зварювання (pWPS), доки її не буде атестовано з використанням одного з методів, описаних у розділі 6.

6 РОЗРОБЛЕННЯ Й АТЕСТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

 1. Загальні положення

Атестацію технології зварювання потрібно виконувати до застосування його на виробництві.

Виробник повинен підготувати попередню технологічну інструкцію зі зварювання (pWPS) і забезпечити застосовність її на виробництві. При цьому необхідно враховувати попередній досвід виробництва і загальний рівень знань зварювальної технології.

Кожну попередню технологічну інструкцію зі зварювання (pWPS) потрібно використовувати для складання протоколу атестації технології зварювання (WPQR) з використанням одного з ме­тодів, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2 — Методи атестації

Метод на основі

Застосування

випробування техно­логи зварювання (див. 6.2)

Можна застосовувати завжди, за винятком, якщо випробування технології не в повній мірі відповідає геометрії шва, характеру закріплення або доступності до відповідних швів

випробуваних зварю­вальних матеріалів (див. 6 3)

Застосування обмежено тими технологіями зварювання, за яких використовують зварювальні матеріали.

Випробування зварювального матеріалу має охоплювати основний матеріал, що використовують на виробництві.

Інші обмеження стосовно матеріалу та інших параметрів визначені в EN ISO 15610

набутого досвіду в зварюванні (див 6.4)

Застосування обмежено тими технологіями, які раніше було застосовано під час виконання великої кількості швів на подібних виробах, з'єднаннях і матеріалах Вимоги визначено в EN ISO 15611

стандартної технології зварювання (див. 6 5)

Аналогічно випробуванню технології зварювання; обмеження визначено в prEN ISO 15612

довиробничого зва­рювального випробу­вання (див 6.6)

У принципі можна застосовувати завжди, але вимагає виконання контрольного зразка у виробничих умовах. Придатний для застосування у разі масового вироб­ництва Вимоги визначено в EN ISO 15613

Примітка. Для вибору потрібного методу див. розділ 1Якщо атестація охоплює зварювання контрольних зразків, тоді зварювання їх має бути вико­нано відповідно до попередньої технологічної інструкції зі зварювання (pWPS).

Протокол атестації технології зварювання (WPQR) має охоплювати всі параметри (істотно й неістотно важливі), а також бути встановлено межі атестації, зазначені у відповідному стандарті. На підставі протоколу атестації технології зварювання (WPQR) розробляють технологічну інструк­цію зі зварювання під відповідальність виробника, якщо немає інших вимог (див. додаток В).

 1. Атестація на основі випробування технології зварювання

Цей метод встановлює, як технологію зварювання може бути атестовано за допомогою зва­рювання і випробування стандартизованого контрольного зразка.

Випробування технології зварювання можна вимагати в тих випадках, якщо властивості ме­талу зварного шва і зони термічного впливу відіграють важливу роль під час експлуатації.

Відповідні частини prEN ISO 15614 визначають випробування технології зварювання для та­ких зварювальних процесів:

 • дугового зварювання;

 • газового зварювання;

 • електронно-променевого зварювання;

 • лазерного зварювання;

 • контактного зварювання.

Випробування технології зварювання для інших зварювальних процесів, а також для особли­вих випадків застосування може бути обумовлено в спеціальних стандартах, наприклад:

 • для приварювання шпильок, див. EN ISO 14555;

 • для зварювання тертям, див. EN ISO 15620.

 1. Атестація на основі застосування випробуваних зварювальних матеріалів

Цей метод установлює, як технологію зварювання може бути атестовано на основі застосу­вання випробуваних зварювальних матеріалів.

Цей метод атестації може бути використано у тих випадках, коли властивості основних мате­ріалів істотно не погіршуються в зонах термічного впливу.

EN ISO 15610 встановлює метод атестації на основі застосування випробуваних зварюваль­них матеріалів для таких зварювальних процесів:

 • дугового зварювання;

 • газового зварювання.

Атестацію технології зварювання цим методом для інших зварювальних процесів, а також для особливих випадків застосування може бути обумовлено в спеціальних стандартах.

 1. Атестація на основі набутого досвіду в зварюванні

Цей метод установлює, як технологію зварювання може бути атестовано на підставі докумен­тального підтвердження набутого позитивного досвіду в галузі технології зварювання.

Виробникові може бути атестовано попередню технологічну інструкцію зі зварювання на підставі набутого досвіду в зварюванні за умови, що він може подати відповідні достовірні доку­менти незалежного характеру про те, що раніше зварювання подібних типів з'єднань і матеріалів виконувалось із задовільною якістю.

У таких випадках потрібно застосовувати лише такі технології зварювання, які зарекоменду­вали себе на практиці як надійні.

EN ISO 15611 встановлює метод атестації на підставі набутого досвіду в зварюванні для та­ких зварювальних процесів:

 • дугового зварювання;

 • газового зварювання;

 • електронно-променевого зварювання;

 • лазерного зварювання;

 • контактного зварювання.

Атестацію технології зварювання цим методом для інших зварювальних процесів, а також для особливих випадків застосування може бути обумовлено в спеціальних стандартах, наприклад: