НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Частина 2. Ліфти гідравлічні

ДСТУ EN 81-2:2003НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 104 «Ліфти, екскалатори та паса­жирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • за текстом слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» внесено «Національне пояснення» виділене рамкою;

 • з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал.

Копії європейських і міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна от­римати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

0 ВСТУП

0.1 Загальні положення

0.1.1 Метою цього стандарту є визначити норми безпеки, що стосуються пасажирських і ван- тажопасажирських ліфтів, для захисту людей від ризику нещасних випадків і аварій і предметів від пошкодження, зв'язаних із перевезенням людей, обслуговуванням ліфтів і у випадку аварійних си­туацій1) .

0.1.2 У результаті вивчення різних видів нещасних випадків під час експлуатування ліфтів визначились можливі види ризику:

0.1.2.1 Можливі ризики

а) защемлення;

Ь)придавлення;

 1. падіння;

 2. удар;

 3. застрягнення ліфта між поверхами;

 4. пожежа;

д) електрошок;

h) пошкодження матеріалу з причин:

 1. механічного ушкодження;

 2. зносу;

 3. корозії.

0.1.2.2 Люди, яких необхідно захистити від ризику:

 1. користувачі;

 2. обслуговуючий і інспекційний персонал;

 3. люди, що перебувають поза шахтою, машинним та блочним приміщеннями (якщо є).

0.1.2.3 Предмети, що необхідно захистити від ризику:

 1. вантажі у кабіні;

 2. компоненти ліфтової установки;

 3. будинок, де встановлено ліфт.

” У межах CEN/TC 10 був створений комітет з інтерпретації різних пунктів стандарту. Видані інтерпретації можуть бути отримані в національних органах з стандартизації.

0.2 Принципи

В основу цього стандарту закладені такі принципи використовування:

0.2.1 Цей стандарт не повторює загальні технічні принципи, що їх застосовують для всіх елек­тричних і механічних пристроїв, а також конструкцій будинку, включаючи захист елементів будинку від пожежі.

Незважаючи на це, необхідно встановити певні вимоги до особливостей конструкції, оскільки вони є специфічні для виготовлення або використовування ліфта і можуть бути більш жорсткіші, ніж інші.

0.2.2 Цей стандарт не тільки відображає основні вимоги безпеки, що відповідають Технічному регламенту відносно ліфтів, а також додатково встановлює мінімальні правила встановлювання ліфтів в будинках/конструкціях. У деяких випадках не можна ігнорувати вимоги до конструкції будинків.

Типовими пунктами, що підлягають цим принципам, є ті, які визначають мінімальні величини висоти машинного і блочного приміщень та розміри їх дверей.

0.2.3 Якщо вага, розміри і (або) форма компонентів обладнання не дозволяє їх пересування вручну, вони повинні бути:

 1. оснащені пристроями для зачеплення підвіскою підіймально-транспортної машини чи меха­нізму;

 2. мати місце для кріплення таких пристроїв (наприклад, різьбові отвори), або

 3. мати таку форму, яка б дозволяла легко підвішувати їх на підвіску.

 4. 2.4 Наскільки можливо стандарт установлює тільки норми для відповідності матеріалів і обладнання вимогам безпеки роботи ліфтів.

 5. 2.5 Замовник і постачальник узгоджують між собою:

 1. передбачуване використовування ліфта;

 2. умови навколишнього середовища;

 3. проблеми цивільного будівництва;

 4. інші аспекти, що стосуються місця встановлювання ліфта.

 5. 3 Попередньо прийняті умови

Розглянуто можливі ризики кожного компонента, що можуть входити в комплект ліфтової уста­новки.

Правила розроблені відповідно.

0.3.1 Компоненти:

 1. розроблені відповідно з прийнятою інженерною практикою і методами розраховування, прий­маючи до уваги всі види неполадок;

 2. мають надійну механічну і електричну конструкцію;

 3. виготовлені із матеріалу адекватної міцності і відповідної якості;

 4. не мають дефектів.

Не використовують шкідливі матеріали, як наприклад, азбест.

 1. 3.2 Компоненти підтримують в робочому стані так, що необхідні розміри не змінюються, не­зважаючи на знос.

 2. 3.3 Компоненти вибирають і встановлюють так, що передбачені умови зовнішнього середови­ща і специфічні умови роботи не будуть впливати на безпечну роботу ліфта.

 3. 3.4 Конструкція навантажених елементів забезпечує безпечну роботу ліфта під час наванта­жування від 0 % до 100 % номінальної вантажопідйомності.

 4. 3.5 Вимоги цього стандарту відносно захисних електропристроїв дозволяють не розглядати можливість їх не спрацьовування, якщо електропристрої безпеки виконують всі вимоги цього стан­дарту.

 5. 3.6 Користувачі повинні бути захищені від їх власної неуважності і недбалості, якщо ліфт використовують за призначеністю.

0.3.7 У деяких випадках користувач може здійснити одну помилкову дію. Можливість двох од­норазових помилкових дій і (або) порушень інструкції з експлуатації не приймають в розрахунок.

0.3.8 Якщо під час виконання робіт з технічного обслуговування, пристрій безпеки, нормально не доступний для користувача, навмисно блокується, безпечна робота ліфта більше не забезпечується, але можуть бути прийняті компенсаційні заходи для забезпечення безпеки користувачів відповідно до інструкції з технічного обслуговування.

У цьому випадку передбачено, що обслуговуючий персонал інструктований і працює відповід­но до інструкцій.

0.3.9 У горизонтальній площині використовували такі зусилля:

а) статичне зусилля: 300 Н;

Ь)ударне зусилля: 1000 Н;

величини відповідають значенню, яке прикладає одна людина.

0.3.10 За винятком позицій, перерахованих нижче, механічні пристрої, виготовлені відповідно сталої практики і вимогам цього стандарту, не повинні спрацьовуватись до рівня створення небез­пеки без можливості виявити пошкодження.

Приймають до розрахунку такі механічні пошкодження:

 1. розрив підвіски;

 2. розрив і ослаблення всіх з’єднань на допоміжних канатах, ланцюгах і ременях;

 3. прорив в гідравлічній системі (вимкнений гідроциліндр);

 4. малий витік в гідравлічній системі (увімкнений гідроциліндр).

0.3.11 Вважається можливим не спрацьовування пристроїв проти вільного падіння або спуску з надмірною швидкістю, у випадку вільного падіння кабіни від найнижчого поверху до того, як удари­тись об буфер(и).

0.3.12 За умови, що жодна з відмов, зазначених в 0.3.10, не відбувається швидкість кабіни, що рухається вниз з будь-яким вантажем (навіть з номінальним вантажем) не повинна перевищувати номінальну швидкість вниз більше ніж на 8 %.

0.3.13 Власник будинку, де встановлено ліфт, повинен швидко реагувати на аварійний виклик без будь-якої затримки (див. 0.2.5).

0.3.14 Забезпечення засобами для підіймання важкого обладнання (див. 0.2.5).

0.3.15 Для забезпечення нормальної роботи обладнання в машинному приміщенні, враховуючи тепло, що виділяється обладнанням, температура повітря в машинному приміщенні повинна підтри­муватися від + 5 °С до + 40 °С.

0.3.16 Для ліфтів, забезпечених обмежувачем/одностороннім обмежувачем як запобіжником проти падіння з надмірною швидкістю, швидкість падіння кабіни на буфер (и) або пристрої запобіжника, що дорівнює номінальній швидкості вниз vd + 0,3 м/с повинна братися до уваги.

0.3.17 Для вантажопасажирських ліфтів, що мають кабіну з доступною площею для розміщення номінального великого за розмірами вантажу, що зазначено в таблиці 1.1, повне наповнення кабіни з людьми не повинне створювати небезпечну ситуацію.ДСТУ EN 81-2:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Частина 2. Ліфти гідравлічні

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

Часть 2. Лифты гидравлические

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION
AND INSTALLATION OF LIFTS

Part 2. Hydraulic lifts

Чинний від 2005-4)1-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації встановлених на по­стійно нових гідравлічних ліфтів з тяговим або жорстким приводом, що обслуговують визначені поверхи, із кабіною, призначеною для перевезення людей або людей і вантажів, підвішеною на гідро­циліндрах, канатах або ланцюгах, яка рухається на напрямних з нахилом не більше ніж 15° від вер­тикалі.

  2. Додатково до вимог цього стандарту в особливих випадках повинні прийматися додаткові вимоги (потенційно вибухонебезпечне середовище, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умо­ви, перевезення небезпечних вантажів тощо).

  3. Цей стандарт не поширюється на:

 1. ліфти з іншими приводами, чим ті, що зазначені в 1.1;

 2. установку гідравлічних ліфтів в існуючих будинках2 > за відсутності достатнього місця;

 3. на ліфт із значними змінами (див. додаток Е), установленого до прийняття цього стандарту;

 4. службові ліфти безперервної дії, малі ліфти, театральні ліфти, обладнання з автоматичним шахтними клітями, скіпові і відкриті для будівельних і вуличних робіт, морські підіймачі, платфор­ми для розвідування або буріння в морі, конструкцію і обладнання для технічного обслуговування;

 5. установки з нахилом напрямних більш ніж на 15° від вертикалі;

 6. безпеку ліфтів під час перевезення, монтажу, ремонту і демонтажу.

д) гідравлічні ліфти зі швидкістю більше ніж 1 м/с.

Проте, цей стандарт можна з успіхом використовувати як основу.

Шум і вібрацію не розглядають в цьому стандарті, тому що вони не стосуються безпечної екс­плуатації ліфта.

1.4 Цей стандарт не визначає спеціальні додаткові вимоги, необхідні для використовування ліфтів У випадку пожежі.

2) Існуючий будинок — це будинок, який використовують або вже використовували до того, як було видане замов' лення на установку ліфта. Будинок, в якому внутрішні конструкції повністю обновлені, вважають новим будинком.

$иДання офіційне

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використовують посилання на датовані і недатовані видання інших документів. Ці посилання розміщені у відповідних місцях тексту, а видання перераховані нижче. Для датованих джерел — у цьому стандарті є посилання на них з урахуванням поправок або змін. Для недатова- них джерел — є посилання на їх останнє видання.

CEN/CENELEC standards

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 10025 Hot rolled products of non alloy structural steels — Technical delivery conditions

EN 50214 Flexible cables for lifts

EN 60068-2-6 Environmental testing — Part 2:Tests — Test Fc : Vibration (sinusoidal)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures — Part 2: Test — Test Ea and guidance: Shock

EN 60068-2-29 Basic environmental testing procedures — Part 2: Test — Test Eb and guidance: Bump

EN 60249-2-2 Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specifications N 2: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet, economic guality

EN 60249-2-3 Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specifications N 3: Epoxyde cellule paper copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)

EN 60742 Isolating transformers and safety isolating transformers — Reguirements

EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor-starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor-starters

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 5: Control circuit devices and switching — Section 1: Electromechanical control circuit devices

EN 60950 Safety of information technology eguipment, including electrical business eguipment

EN 62326-1 Printed boards — Part 1: Generic specification

EN 12015:1998 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors — Emission

EN 12016:1998 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors — Immunity

prEN 81-8:1997 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 8: Lifts landing doors — Fire resistance testing.

IEC standards

IEC 60664-1 Insulation co-ordination for eguipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, reguirements and tests

IEC 60747-5 Semiconductor devices —Discrete devices and integrated circuits — Part 5: Optoelectronices devices

CENELEC Harmonization Documents

HD 21.1 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General reguirements

HD 21.3 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

HD 21.4 S2 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5 flexible cables (cords)

HD 22.4 S3 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Cords and flexible cables

HD 214 S2 Method for determining the comparative and the proof tracking Indices of solid insulating materials under moist conditions

HD 323.2.14 S2 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

HD 360 S2 Circular rubber insulated lift cables for normal use

HD 384.4.41 S2 Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter 41: Protection against electric shok

HD 384.5.54 S1 Electrical installations of buildings — Part 5: Selection and erection of electrical equipment — Chapter 54: Earting arrangements and protective conductors

HD 384.6.61 S1 Electrical installations of buildings — Part 6: Verification — Chapter 61: Initial verification

ISO Standards

ISO 1219-1:1991 Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagram — Part 1: Graphic symbols

ISO 6403 Hydravlic fluid power — Valves controlling flow and pressure — Test methods

ISO 7465:1997 Passanger lift and service lifts — Guide rails for lifts and counterweights — T type.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ ’