Кінець таблиці 1

Матеріал Material

Опис Description

Обсмна щільність p, кг/м3 Bulk density p, kg/m3

Температура Temperature T, °С

Тепло­провідність X, Вт/(м К) Thermal conductivity X, W/(m • K)

Мінеральна вата, термостійкість до 750 °С Mineral wool resistant up to 750 °С


90

50

0,038

100

0,045

150

0,053

200

0,064

250

0,076

300

0,090

400

0,122

500

0,168

600

0,230

125

50

0,039

100

0,046

150

0,053

200

0,061

250

0,070

300

0,080

400

0,105

500

0,140

600

0,180

Конструкційна сталь та атмосферостійка конструкційна сталь Structural steel and weather resistant structural steel


7850


60

Нержавіюча сталь

Stainless steel

X5CrNi18-10

7900


15

X6CrNiTi18-10

7900


15

X6CrNiMoTi17-12-2

7980


15

X2CrNiMo17-12-2

7950


14

X2CrNiMo18-4-3

7980


15

X1NiCrMoCu25-20-5

8000


14Примітка. Якщо значення об’ємної щільності і температури не вказані, можна вважати, що теплопровід­ність X не залежить від цих величин.

NOTE Where no values for bulk density and temperature are given, the thermal conductivity X may be assumed as independent of these values.

a Використовується тільки в якості ізоляції

а Shall only be used as insulation.Таблиця 2 - Коефіцієнти теплопередачі а

Table 2 - Heat transfer coefficients3

Зона

Zone

Коефіцієнт теплопередачі а, Вт/(м2 К) Heat transfer coefficient a, W/(m2 K)

Внутрішня поверхня газоходу Inner surface of the liner

8 + wb

У випадку доступного простору між вітрозахисною оболонкою і газоходом:

In case of accessible space between windshield and liner:

 • зовнішня поверхня газоходу;

 • outer surface of the liner;

8

- внутрішня поверхня вітрозахисної оболонки - inner surface of the windshield

8

У випадку відсутності доступного простору між вітрозахисною оболонкою і газоходом:

In case of non-accessible space between windshield and liner:

 • зовнішня поверхня газоходу:

 • outer surface of the liner:

 • температура > 80 °С;

 • temperature > 80 °С;

20

 • температура < 80 °С;

 • temperature < 80 °С;

12

 • внутрішня поверхня вітрозахисної оболонки

 • inner surface of the windshield

8

Зовнішня поверхня вітрозахисної оболонки Outer surface of the windshield

24c

a Ці значення є приблизними, але такими, що приводять до досить точних результатів для газовивідних труб із внутрішнім діаметром більше 1 м.

а These values are approximate values which lead to sufficiently accurate results for flue gas carrying tubes with an interior diameter of more than 1 m.

b w - середня швидкість димового газу, м/с. Детальний розрахунок а наводиться в додатку А.

b w is the mean flue gas velocity in m/s. A detailed calculation of a is given in Annex A.

c Для перевірки придатності матеріалів відносно температури повинно бути прийняте значення a = 6 Вт/(м2 • К).

с For verification of the suitability of the materials as regards temperature a value a = 6 W/(m2 ■ K) shall be taken.


 1. Розрахунки потоку

Розрахунки потоку повинні включати розрахун­ки умов тиску всередині газовивідної труби та швидкості потоку.

Вони повинні враховувати щільність димових газів і навколишнього повітря, а також втрати енергії, такі як втрати на шляху руху, втрати внаслідок тертя та втрати внаслідок проход­ження через з’єднання.

 1. Flow calculations

Flow calculations shall include calculations of pressure conditions inside the flue gas carrying tube and of flow velocity.

They have to take into account the density of the flue gases and of the ambient air as well as en­ergy losses, such as directional losses, losses due to friction and due to the joints.

Якщо димовий газ може проникати через газо­хід, наприклад, через цегляний газохід, додат­ній тиск в нормальних умовах експлуатації не допускається.

Примітка. Відповідно до цього стандарту тиск на момент запуску труби не є нормальною умовою експлуатації.

Розрахунок необхідно виконувати у відповід­ності із додатком А.

У випадку, якщо висота димових труб менша ніж 20 м, розрахунок можна виконувати у від­повідності із [1] за умови, що застосовуються умови, наведені в цьому стандарті.

 1. Хімічний вплив

Хімічний вплив елементів конструкції, які кон­тактують із димовими газами, може виникнути внаслідок конденсації різних димових газів у кислоту, наприклад, сірчану або соляну кисло­ту іх домішками хлоридів або фторидів.

У залежності від природи та періоду часу дії корозії хімічний ефект розділяється на: 1)низький;

2) середній;

3)високий;

4) дуже високий.

Хімічний вплив димових газів, які містять SO3, розділяється згідно з таблицею 3 у залежності від періоду часу, протягом якого температура стіни газоходу була нижчою ніж точка роси кислоти.

Період, протягом якого установка не працю­вала, повинен братися до уваги при визна­ченні годин роботи.

Табиця 3 застосовується до димових газів, які містять 50 мг/м3 SO3.

У випадку інших значень концентрації SO3 експлуатаційні години наведені в таблиці З, змінюються у пропорції, зворотній до вмісту SO3.

Якщо вміст SO3 невідомий, можна припустити, що 2 % SO2 перетворюється у SO3, якщо інші значення не можуть бути доведені.

Для інших димових газів рівень хімічного впли­ву має бути визначений іншими методами.

Температура точки роси кислоти для димових газів, які містять пари води (Н2О) та оксиду сірки (SO3), можна взяти із рисунка 1.

If flue gas can permeate through the liner, for ex­ample in a brickwork liner, no positive pressure is allowed during normal operation conditions.

NOTE The start up pressure is not a normal operating condition in accordance with this European Standard.

The calculation should be carried out in accor­dance with Annex A.

In the case of chimneys with a height of less than 20 m, the calculation may be carried out in accor­dance with EN 13384-1, provided that the condi­tions given in that standard apply.

4.2.5 Chemical attack

Chemical attack of the structural elements in con­tact with flue gases can occur by condensation of different flue gases to acid, for example sulphuric or hydrochloric acid polluted by chlorides or fluo­rides.

Depending on the nature and period of time of the attack the chemical effect is graded into:

 1. low;

 2. medium;

 3. high;

 4. very high.

The chemical attack of flue gases containing SO3 is graded according to Table 3 depending on the period during which the temperature of the liner wall falls below the acid dew point.

Periods during which the installation is out of ser­vice are to be disregarded when determining the operating hours.

Table 3 applies to flue gases containing 50 mg/m3 of SO3.

In the case of other values of SO3 concentration, the operating hours given in Table 3 vary in in­verse proportion to the SO3 content.

If the SO3 content is not known, a 2 % conversion of SO2 into SO3 may be assumed unless other values can be proven.

For other flue gases, the level of chemical attack shall be determined by other methods.

The temperature of the acid dew point of flue gases containing water vapour (H2O) and sulphur trioxide (SO3) can be taken from Figure 1

.

Рисунок 1 - Температура точки роси кислоти, TADP, димових газів, які містять пари води (Н2О) та триоксид сірки (SO3)

Figure 1 - Temperature of the acid dew point, TADP, of flue gases containing water vapour (H2O) and sulphur trioxide (SO3)Таблиця 3 - Хімічний вплив димових газів, які містять 50 мг/м3 SO3

Table 3 - Chemical attack due to flue gases containing 50 mg/m3 of SO3

Рівень хімічного впливу Degree of chemical attack

Годин експлуатації протягом рокуа Operating hours per year3

Поверхня газоходу, що контактує з димовим газом Liner face in contact with flue gas

Частини димової труби, захищені газоходом

Parts of the chimney protected by the liner

7"adp > 1 50 C

Tadp<150 °С

Tadp>150 °С

Tadp<150 °С

Низький Low

< 10

< ЗО

<50

< 150

Середній Medium

Від 10 до 50

Від ЗО до 150

Від 50 до 250

Від 150 до 750

Високий High

Від 50 до 1000

Від 150 до 3000

Від 250 до 5000

Від 750 до 15000ь

Дуже високий

Very high

> 100

> 3000

> 5000

>15000

a Впродовж якого, температура атакованого компонента нижче ніж точка роси кислоти димових газів, які контактують з компонентом.

а During which the temperature of the attacked component is below the acid dew point of the flue gases which are in contact with that component.

ь Тільки для цілей інтерполяції (див. параграф 3 розділу 4.2.5), однак не більше ніж 8760 год (1 рік).

b Only for interpolation purposes (see 3 rd paragraph of 4.2.5), however, in no case more than 8760 h (1 year).Присутність хлоридів і фторидів у конденсаті димового газу може радикально збільшити швидкість корозії.

Оцінка швидкості корозії в цих умовах зале­жить від кількості складних факторів і може потребувати поради експерта з корозії у кож­ному індивідуальному випадку.

У разі відсутності такої поради:

 • рівень хімічного впливу може вважатися як "низький", якщо температура компонентів димової труби, які контактують з димовим газом, є нижче точки роси кислоти у тер­мін, менший ніж 25 год на рік і концентрації НСІ < ЗО мг/м3 і HF < 5 мг/м3;

 • рівень хімічного впливу може вважатися як "дуже високий" незалежно від температури і часу впливу, якщо концентрації галогенів за температури 20 °С і тиску в 1 бар пере­вищують такі межі:

 • фторид водню: 300 мг/м3;

 • елементарний хлор: 1300 мг/м3;

 • хлорид водню: 1300 мг/м3.

Виникнення умов, за яких відбувається кон­денсація димового газу більше ніж 10 год на рік у нижній частині системи десульфурації димового газу, повинно бути класифіковане як таке, що викликає "дуже високий" рівень хіміч­ного впливу.

У той час, коли загальна температура димової труби може бути вище точки роси кислоти, повинні бути вжиті заходи для запобігання місцевому охолодженню невеликих ділянок, а отже, виникнення ризику локальної кислотної корозії.

Локальне охолодження можуть спричинити:

 • витоки повітря;

 • охолоджуючі ребра фланців, спойлерів або інших під’єднань;

 • точки опори;

 • ефекти низхідної тяги у верхній частині димової труби.

Хімічний вплив також може виникнути, якщо, наприклад, сухі димові гази стають вологими у верхній частині димової труби внаслідок ат­мосферних впливів і впливають на внутрішню або зовнішню частини димової труби або, якщо димові гази, проходячи вгору або під час пуску установки, охолоджуються до такої міри, що відбувається конденсація.

The presence of chlorides or fluorides in the flue gas condensate can radically increase corrosion rates.

Estimation of the corrosion rate in these circum­stances depends upon a number of complex fac­tors and would require the advice of a corrosion expert in each individual case.

In the absence of such advice,

 • the degree of chemical attack may be con­sidered as "low", if the temperature of chimney components in contact with flue gas is below acid dew point for periods of less than 25 h per year and the concentrations of HCI < 30 mg/m3 and HF < 5 mg/m3;

 • the degree of chemical attack shall be con­sidered as "very high", regardless of tempe­rature and exposure time, if halogen concen­trations at 20 °С and 1 bar pressure exceed the following limits:

 • hydrogen fluoride: 300 mg/m3;

 • elementary chlorine: 1300 mg/m3;

 • hydrogen chloride: 1300 mg/m3.

Condensing flue gas conditions occurring longer than 10 h per year downstream of a flue gas desulphurization system shall be classified as causing "very high" chemical attack.

While a chimney may generally be at a tempera­ture above acid dew point, care shall be taken to prevent small areas being subjected to local cool­ing and therefore being at risk of localised acid corrosion.

Local cooling may be due to

 • air leaks;

 • fin cooling of flanges, spoilers or other attachments;

 • support points;

 • down draught effects at the top of the chimney.

Chemical attack can also occur if, for example, dry flue gases become moist at the chimney top as a result of atmospheric influences and affect the inside or outside of the chimney or if the flue gases passing up towards the top or during start-up of the installation cool down to such an extent that condensation occurs.

4.3 Екологічні аспекти

 1. Шум

Шум, який створюється димовою трубою, не по­винен перевищувати допустимих рівнів шуму. У нормальних умовах ця вимога задовольня­ється, якщо швидкість димових газів у верхній частині димової труби менша ніж 25 м/с.

У виняткових випадках, наприклад, якщо у димовій трубі розташований вентилятор для димового газу, або якщо швидкість більша ніж 25 м/с, необхідно довести, що дозволений рі­вень шуму не перевищено.

 1. Температура

Температура зовнішніх поверхонь димової труби, до яких можуть торкатися люди, вна­слідок впливу температури димових газів та впливу температури навколишнього середо­вища, дані про яку взяті з офіційних джерел, повинна задовольняти одну з наступних умов: а) температура не повинна перевищувати значення 50 °С;