ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУХТ ТА ВІДХОДИ
ДОРОГОЦІННИХ

МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Терміни та визначення
ДСТУ 2250-93

Видання офіційне

W.WLC’MSJMS'T УКРАЇНИ
КийБРУХТ ТА ВІДХОДИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Терміни та визначення

ЛОМ И ОТХОДЫ ДРАГОЦЕННЫХ nCTV 04

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ Д

Термины и определения

SCRAPAND WASTE OF PRECIOUS METALS Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення різновидів брухту і відходів дорогоцінних металів та сплавів, які вживаються в науці, техніці та виробництві.

Терміни, установлені цим стандартом, обв’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а сино­німічні терміни, що не допускаються до вживання - курсивом.

Недозволен! до застосування терміни-синоніми подані в стандарті як довідкові з позначкою "Нд".

Терміни та визначення, які відносяться до економіки металургії до­рогоцінних металів з брухту і відходів, подані в додатку.

У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (еп), фран­цузькі (fr) та російські (пі) еквіваленти стандартизованих термінів (а також визначення російською мовою), взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

У стандарті наведені абеткові покажчики термінів і їх чужомовних відповідників.

©

Видання офіційне

Держстандарт України, 1993

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений без дозволу Держстандарту України1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

de

еп


 1. утилізація брухту і відходів дорогоцінних металів

Комплекс заходів, які здійсню­ють збір, підготовку та пере­робку брухту і відходів, які міс­тять дорогоцінні метали, з ме­тою одержання дорогоцінних металів та сплавів

Metallurgie der Edelmetallen aus Schrott und Abfallen metallurgy of precious metals from scrap and waste metallurgie des metaux precieux en scrap et d^chets утилизация лома и отходов дра­гоценных металлов

Комплекс мероприятий, произво­дящих сбор, подготовку и перера­ботку лома и отходов, содержа­щих драгоценные металлы, с це­лью получения драгоценных ме­таллов и сплаво

в

 1. брухт дорогоцінних de

металів en

Вироби, що стали непридатни- ми чи втратили експлуатаційну ™

цінність і містять дорогоцінні метали в будь якому вигляді

Edelmetallschrott precious metals scrap scrap des metaux pr&ieux лом драгоценных металлов Пришедшие в негодность или утра­тившие эксплуатационную цен­ность изделия, содержащие драго­ценные металлы в любом вид

е

de en fr ги


 1. відходи дорогоцінних металів

Відходи або виробничий брак, які містять дорогоцінні метали і сплави

Edelmetallabfalle precious metals waste d&hets des metaux precieux отходы драгоценных металлов Отходы или брак производства, содержащие драгоценные метал­лы и сплав

ы

de en fr


 1. сировина металургії доро­гоцінних металів з брухту і відходів

Брухт і відходи, які містять до­рогоцінні метали і призначені для виробницта дорогоцінних металів або сплавів

Rohstoff fur Metallurgie von Edelmetallen aus Schrott und Abfa­llen raw materials for metallurgy of precious metals from scrap waste matures premieres pour la metallurgie des metaux precieux en scrap et dichet

sru сырье металлургии драгоценных
металлов из лома и отходов

Лом и отходы, содержащие драго­ценные металлы и предназначен­ные для производства драго­ценных металлов или сплавов

2 КЛАСИФІКАЦІЯ БРУХТУ І ВІДХОДІВ

 1. класифікація брухту і de відходів дорогоцінних металів

Поділ брухту і відходів за вида- еп ми дорогоцінних металів і сплавів, фізичними ознаками, хімічним складом та засмі­ченістю 141

 1. клас брухту і відходів до- de рогоцінних металів

Одиниця класифікаційного по- еп

ділу, яка визначає брухт і відходи дорогоцінних металів та сплавів за фізичними озна­ками. 141

Примітка. Класами брухту І відходів є: брухт, шлак, шлам, які містять золото

 1. група брухту і відходів до- de

рогоцінних металів

Одиниця класифікаційного по- еп ділу, яка визначає сукупність марок дорогоцінних металів і “■ Klassifizicrung von Edelmetallschrott- und Abfallen classification of precious metals scrap and waste elassement de scrap et dechets des melaux precieux классификация лома и отходов драгоценных металлов

Деление лома и отходов по видам драгоценных металлов и сплавов, физическим признакам, химиче­скому составу и засоренности

Klasse der Edelmetallschrott- und Abfallen

class of precious metals scrap and waste

classe de scrap et dechets des metaux precieux

класс лома и отходов драгоценных металлов

Единица классификационного де­ления, определяющая лом и отхо­ды драгоценных металлов и сплавов по физическим призна­кам.

Примечание. Классами лома и отходов являются: лом, шлак, шлам, и т.д., содер­жащие золото

Gruppe der Edelmetallschrott und Abfallen

group of precious metals scrap and waste

gruppe de scrap et dechets des metaux precieux

сплавів, об’єднаних за механіч- ru ними та (або) технологічними властивостями і близьких за хі­мічним складом.

Примітка. Групами брухту і відходів є; золото, срібло, платина однієї марки;

сплав срібло-зол ото, срібло- пала дій і т.д. группа лома и отходов драгоцен­ных металлов

Единица классификационного де­ления, определяющая совокуп­ность марок драгоценных металлов и сплавов, объединен­ных по механическим и (или) тех- нологическим свойствам и близких по химическому составу. Примечание. Группами лома и отходов являются:одной марки золото, серебро, платина; сплав серебро-золото, се ребро-палладий и т.д.

de еп fr ru


 1. сорт брухту і відходів

Одиниця класифікаційного поділу, яка характеризує брухт і відходи дорогоцінних металів і сплавів за видами засміченості та розмірами

Schrott- und Abfallesorte grade of scrap and waste cspccc de scrap et dechets сорт лома и отходов

Единица классификационного де­ления, характеризующая лом и отходы драгоценных металлов и сплавов по видам засоренности и крупност

и

 1. сортні брухт і відходи de Брухт та відходи дорогоцінних еп металів і сплавів, класифіковані fr за марками, групами і сортами °1 шляхом сортування та перероб­ки

Qualitatsschrott- und AbfSlle graded scrap and waste scrap et dechets de qualite сортные лом и отходы Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов, классифицирован­ные по маркам, группам и сортам путем сортировки и переработк

и

 1. низькоякісний брухт de

і відходи еп

Брухт І ВІДХОДИ дорогоцінних fr металів та сплавів, які не від- °1 повідають вимогам до сортів ос­новних груп, але використовуються в подальшій переробці

Minderwertige Schrott und AbfSlle low grade scrap and waste scrap et dechets de qualite inferieure низкокачественные лом и отходы Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов, не отвечающие требованиям к сортам основных групп, но применяемые для даль­нейшей переработки

 1. J1 вибухонебезпечні брухт і de відходи дорогоцінних металів і сплавів еп

Брухт і відходи дорогоцінних металів і сплавів, які містять *г вибухові та легкозаймисті ре­човини, герметично закриті і 141 порожні елементи конструк­цій, які містять лід, вологу і ін­шу рідину, а також брухт і від­ходи, які не пройшли піро­технічного контролю

 1. забруднений брухт de

І відходи еп

Брухт І ВІДХОДИ дорогоцінних fr металів і сплавів, які мають на- 141

ведену радіоактивність, радіо­нуклідні джерела, хімічні, га­зові або біологічні джерела за­бруднення конструкцій або їх окремих елементів, а також брухт і відходи, які не пройшли перевірку на забруднення

 1. знешкоджений брухт de

і відходи дорогоцінних мета­лів та сплавів еп

Брухт і відходи дорогоцінних металів та сплавів, очимені від “ вибухонебезпечних предметів, джерел радіоактивності, от- руйних і шкідливих речовин

Explosive Schrott und Abfallc von Edclmctallen- und Legierungen Explosive scrap and waste of precious metals and alloys scrap et decbets explosifs des meta- ux ct alliages pr&ieux взрывоопасные лом и отходы драгоценных металлов и сплавов Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов, в которых имеются взрывчатые и легковоспламеняю­щиеся вещества, герметически за­крытые и полые элементы конструкций, содержащие лед, влагу и другую жидкость, а также лом и отходы, не прошедшие пиро­технического контроля

Vergiftete Schrott und Abfalle contaminated scrap and waste scrap et dechets contamines зараженный лом и отходы

Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов, имеющие наведен­ную радиоактивность, радиону­клидные источники, химические, газовые или биологические источ­ники заражения конструкций или их отдельных элементов, а также лом и отходы, не прошедшие про­верку на зараженность

Unvergiftete Schrott- und und AbfUllevon Edelmetallen Legirungen Harmless scrap and waste of precious metals and alloys scrap et d^chets d&ontamines des metaux et alliages precieux обезвреженный лом и отходы дра­гоценных металлов и сплавов.

Лом и отходы драгоценных метал­лов я сплавов, очищенные от взры­воопасных предметов, источников радиоактивности, ядовитых и вредных веществ.

 1. габаритні брухт і відходи de дорогоцінних металів

Брухт і відходи дорогоцінних еп металів і сплавів, габарити яких відповідають вимогам за- вантажування металургійних або шихтопідготовлюнальних агрегатів

 1. негабаритні брухт і відходи de

дорогоцінних металів і сплавів

Брухті відходи дорогоцінних ме- еп талів і сплавів, габарити яких не відповідають вимогам заванта- жування металургійних або шихтопідготовлювальних агре- 141 татів

 1. б складний брухт І відходи de

Брухт і відходи, які містять до- сп рогоцінні метали і (або) сплави двох І більше дорогоцінних ме­талів.

Наприклад: брухт і відходи плат з навісними деталями та вузлами

Standardschrott- und Abfallevon Edelmetallen furnace-size scrap and waste of precious metals scrap ct dechets standardises des metaux precieux габаритные лом и отходы драго­ценных металлов

Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов , габариты которых соответствуют требованиям загруз­ки металлургических или шихто­подготовительных агрегатов

Ubergrosse Schrott und Abfalle von Edelmetallen- und Legicrungen off-size scrap and waste of precious metals scrap et dechets non standardises des metaux et alliages precieux негабаритные лом и отходы драго­ценных металлов и сплавов

Лом и отходы драгоценных метал­лов и сплавов, габариты которых не соответствуют требованиям за­грузки металлургических или ших­топодготовительных агрегатов

Vermischte Scrott und Abfdlle mixed scrap and waste сложный лом и отходы

Лом и отходы, содержащие драго­ценные металлы и (или) сплавы двух и более драгоценных метал­лов

Например: лом и отходы плате на­весными деталями и узлам

и

 1. поточні відходи de

Відходи дорогоцінних металів і сплавів, які утворюються на " підприємствах в процесі вироб- 141 ництва і мають бути здані на перероблюючі підприємства

Laufende Abfalle current waste dechets courants текущие отходы Отходы драгоценных металлов и сплавов, образующиеся на пред­приятиях в процессе производств

а


 1. оборотні відходи de

Відходи дорогоцінних метали, і еп

сплавів, які використовуються на підприємстві, де вони утво-. 141 рюються

 1. відвальні відходи de

Відходи дорогоцінний металів і еп сплавів, які утворюються на " підприємствах в процесі в и роб- 141

ництва і подальша переробка яких за існуючими технологі­ями економічно недоцільна

 1. порошкоподібні відходи de

Відходи дорогоцінних металів і ™

сплавів у вигляді порошку, які утворюються в процесі в и роб- 141

иицтва

и подлежащие сдаче на перераба­тывающие предприятия

Umlaiifabfaiie return waste dcchets circulants оборотные отходы Отходы драгоценных металлов и сплавов, используемые на пред­приятиях, где они образуются

Haldenabfalle dump waste matcriaux de rebut отвальные отходы

Отходы драгоценных металлов и сплавов, образующиеся на пред­приятиях в процессе производства, дальнейшая переработка которых существующими технологиями эко­номически нецелесообразна

Pulverartige Abf^Ile powdered waste dechets pulverulents порошкообразные отходы Отходы драгоценных металлов и сплавов в виде порошка, образую­щиеся в процессе производства

З ОБЛІК, ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗДАВАННЯ БРУХТУ I
ВІДХОДІВ


de еп fr ru


 1. збирання та здавання брухту І відходів

Збирання контрагентськими організаціями побутового брухту дорогоцінних металів і сплавів від населення і підпри­ємств

Sammeln des Hausmtilles household scrap collection ramassage du scrap domestique сбор и сдача лома и отходов Сбор контрагентскими организа­циями бытового лома драгоцен­ных металлов и сплавов от на­селения и предприяти


 1. облік брухту і відходів de

Система заходів, яка пов’язана сп

з отриманням, витрачанням і fr

списуванням брухту і відходів, 111

які містять дорогоцінні метали і (або) їх сплави

 1. зберігання брухту de

і відходів сп

Система заходів, які здійсню- ються відповідно з вимогами 171 нормативно-технічної докумен­тації щодо зберігання дорогоцін­них металів

 1. транспортування брухту і de

ВІДХОДІВ єн

Передача брухту І відходів відповідно з вимогами норматив- 141 них документів та спеціальних вимог , щодо пакування та зва­жування для забезпечення їх гарантованого збереження

 1. виробниче-заготівельне de підприємство