ДОДАТОК В
(довідковий)

СИСТЕМА Н

5

Познаки:

1 — пальник 1; 6 — конденсаційний горщик;

2 — пальник 2; 7 — загальний трубопровід;

З — пальник 3, 8 — рефлектор над трубою;

4 — вакуумний вентилятор; 9 — демпфер (за потреби).

5 — димохід;Рисунок В.1 — Система Н. Типова система

ДОДАТОК С
(довідковий)

ПРАВИЛА РІВНОЗНАЧНОСТІ

С.1 Перехід на категорії в межах обмеженого діапазону числа Воббе

Будь-яку систему, яка належить до однієї категорії, можна класифікувати як систему іншої категорії в межах обмеженого діапазону числа Воббе за умови, що задоволено вимоги 5.1.1, 5.2.2, 5.2.3 та 5.2.7, що її характеристика переходу відповідає тій(-им) країні(-ам) призначеності, а також, що інформація, зазначена в системі, відповідає її регулюванню.

Здебільшого цю рівнозначність визнають без системи, яку має бути подано для нових випро­бувань. Проте додаткові випробування можуть бути потрібними з використанням тисків і'випробу- вальних газів, які наразі є чинними в зазначеній(-их) країні(-ах) призначеності:

  1. якщо тиски подавання в країні(-ах), для яких систему випробували, відрізняються від тих, які є чинними в зазначеній країні призначеності; або

  2. якщо систему обладнано пристроями регулювання8', навіть якщо їх герметизовано, і її ви­пробування виконували за умов початкової категорії з випробувальними газами, що відрізняються від тих, які є чинними в країні, де систему продаватимуть; або

•с) якщо вимоги до регуляторів (див. 5.2.7) щодо наявної категорії відрізняються від вимог нової категорії.

У всіх випадках ці додаткові випробування є здебільшого тими, які зазначено в 7.1.5.1.

Приклад 1

Систему категорії І для G 20 за 20 мбар можна класифікувати як систему категорії І для G 20 за 20 мбар без додаткових випробувань.

Проте, якщо тиски відрізняються, випробування, зазначені в 7.1.5.1, виконують після замінення інжекторів, за потреби.

Приклад 2

Система категорії і2Е+ для G 20 за 20 мбар можна класифікувати як систему категорії І для G 20 за 20 мбар за умови, що вона задовольняє відповідні випробування, зазначені в 7.1.5.1 після замінення інжекторів, за потреби, й після регулювання регулятора відповідно до 5.2.7.

С.2 Перехід на категорії в межах ідентичного діапазону числа Воббе

Будь-яку систему, що належить до однієї категорії, можна класифікувати як систему іншої категорії в межах обмеженого діапазону числа Воббе за умови, що задоволено вимоги 5.1.1, 5.2.2, 5.2.3 та 5.2.7, що її характеристика переходу відповідає тій(-им) країні(-ам) призначеності, а також інформація, зазначена на системі, відповідає її регулюванню.

Здебільшого цю рівнозначність визнають без системи, що має бути подано для нових випро­бувань. Проте додаткові випробування можуть бути потрібними з використанням тисків і випробу­вальних газів, які наразі є чинними в зазначеній(-их) країні(-ах) призначеності:

  1. якщо тиски подавання в країні(-ах), для яких систему випробували, відрізняються від тих, які є чинними в зазначеній країні призначеності; або

  2. якщо систему обладнано пристроями регулювання8', навіть якщо їх герметизовано, і її ви­пробування виконували за умов початкової категорії з випробувальними газами, що відрізняються від тих, які є чинними в країні, де систему продаватимуть; або

  3. якщо вимоги до регуляторів (див. 5.2.7) щодо наявної категорії відрізняються від вимог нової категорії.

У всіх випадках ці додаткові випробування є здебільшого тими, які зазначено в 7.1.5.1.

Приклад 1

Систему категорії і2е+ можна класифікувати як систему категорії l2Esi або І2Ег за умови, що вона задовольняє відповідні випробування, зазначені в 7.1.5.1 для випробувальних тисків і газів, що належать до категорії l2Esi або І2Ег9' та з відповідними інжекторами й регу­люваннями. Ці регулювання враховують вимоги 5.2.7.

Приклад 2

Систему категорії lEsi або І2Ег можна класифікувати як систему категорії І2Е+ за умови, що вона задовольняє випробування, зазначені в 7.1.5.1 для випробувальних тисків, що відповідають категорії І2Е+. Окрім того, будь-які пристрої регулювання блокуються та гер­метизуються у відповідних положеннях, ураховуючи вимоги 5.2.7.

С.З Перехід на категорії в межах широкого діапазону числа Воббе

Систему, що належить до однієї категорії, можна класифікувати як систему іншої категорії в межах широкого діапазону числа Воббе, якщо вона відповідає конструкційним вимогам запропо­нованої нової категорії.

Окрім того, систему подано для випробувань, зазначених у 7.1.5.1, із використанням випро­бувальних газів і тисків для запропонованої нової категорії. За потреби необхідно враховувати особливі національні умови, зазначені в додатку F.

ДОДАТОК D
(довідковий)

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ВИТРАТИ ДИМОВИХ ГАЗІВ

D.1 Масова витрата димового газу

Масову витрату (/Wfg) димового газу обчислюють за формулою D.1 (також див. таблицю D.1):

4g=(mH2o + mN2+mO2+mCO2).^^-, (D.1)

де /Wfg — масова витрата димового газу (кг/с);

тн2о — кількість водяної пари, Н2О (кг/м3);

— кількість азоту, N2 (кг/м3);

тОг — кількість кисню, О2 (кг/м3);

тсо2 — кількість діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), СО2 (кг/м3);

Q — виміряна підведена теплота (кВт);

Н, — нижча теплота згорання (кВттод/м3).

D.2 Кількість повітря в димовому газі

Кількість повітря в димовому газі обчислюють за формулою D.2:

(D.2)

4VCO2,M J

де L — кількість повітря в димовому газі (м33);

/_тіп — потреба повітря (м33);

Уа1 — кількість сухого димового газу (м33);

Vq0 N — розрахунковий уміст діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) сухих, без домішок повітря, продуктів згорання (%);

Цзо2,м — концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), вимірюваного як зразок під час випробовування горіння (%).

D.3 Коефіцієнт надлишку повітря в димовому газі (X)

Коефіцієнт надлишку повітря в димовому газі (X) обчислюють за формулою D.3:

Х = (D.3)

Чгіп

де X — коефіцієнт надлишку повітря в димовому газі;

L — кількість повітря в димовому газі (м33);

Z_min — потреба повітря (м33).

D.4 Кількість водяної пари в димовому газі

Кількість водяної пари в димовому газі (тн 0) обчислюють за формулою D.4:

тн2о = 0,854(1^,: (D.4)

де тНг0 — кількість водяної пари в димовому газі (кг/м3);

Уа1 — кількість сухого димового газу (м33);

/af — кількість вологого димового газу (м33).D.5 Кількість азоту в димовому газі

Кількість азоту в димовому газі (mN ) обчислюють за формулою D.5: ’

mN2 =0,79.1,25X.Lmin, (D.5)

де mN2 кількість азоту в димовому газі (кг/м3);

X — коефіцієнт надлишку повітря в димових газах, що дорівнює 1;

Z_min — потреба повітря (м33).

D.6 Кількість кисню в димовому газі (

Кількість кисню в димовому газі (тор обчислюють за формулою D.6:

П7 = 0,21-1,429-(Х-1).^п, (D.6)

де то2 кількість кисню в димовому газі (кг/м3);

X — коефіцієнт надлишку повітря в димових газах, що дорівнює 1;

Lmin — потреба повітря (м33).

D.7 Суха кількість димового газу

Суху кількість димових газів із коефіцієнтом надлишку повітря (Ц) обчислюють за формулою D.7:

(D.7)

/at+(X-1)-Lmin,

де Vt — суха кількість димового газу (кг/м3);

Vat — кількість сухого димового газу (м33);

X — коефіцієнт надлишку повітря в димових газах, який дорівнює 1; /_тіп— потреба повітря (м33).

D.8 Кількість діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) в димовому газі

Кількість діоксиду вуглецю в димовому газі (mCQ2) обчислюють за формулою D.8: де тСо2 — кількість діоксиду вуглецю в димовому газі (кг/м3);

тсо2


19,77 Ц-


тог ї
1,429jj


(D.8)mN? — кількість азоту в димовому газі (кг/м3);

тОг — кількість кисню в димовому газі (кг/м3);

Ц — суха кількість димового газу (кг/м3).

Таблиця D.1 — Основні значення для обчислення масової витрати димового газу

Газ

Кількість димових газів (X- 1), м33

'/co2,n . %

Потреба повітря (Х= 1)

Нижча теплота згорання

сухих yat

ВОЛОГИХ va,


м33

н-„ кВттод/м3

Перше сімейство

Група А (G 110)

3,40

4,42

7,66

3,66

4,09

Група В (G 120)

3,82

4,93

8,37

4,16

5,59

Друге сімейство

Група L/LL (G 25)

7,46

9,18

11,51

8,19

8,57

Група Н/Е (G 20)

8,52

10,52

11,73

9,52

9,97

Третє сімейство

Група В/Р (G ЗО) G 31

28,45

21,8

33,45

25,8

14,06

13,8

30,95

23,8

34,39

25,9ДОДАТОК Е

(довідковий) ,

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ГАЗУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ

Таблиця Е.1 — Засоби визначення типів газу, які використовують у різних країнах

Тип газу

G 110

G 120

G 130

G 150

G 20

G 25

G ЗО

G 31

Код країни

AT

Природний газ


Рідкий газ

BE

Природний газ

Природний газ

Бутан

Пропан

CHПропан-повітря, Бутан-повітря


Природний газ Н


Бутан

Пропан

CY

CZ

DE

Природний газ Е

Wo (12,0—15,7), кВттод/м3, 0°С

Природний газ LL

Wo (10,0—13,1), кВттод/м3, 0 °С

Рідкий газ В/Р

Бутан

Пропан

DK

Промисловий газ
Природний газ


F-Газ

F-Газ

EE

ES

Промисловий газ


Повітря-пропан

Повітря- метан

Природний газ


Бутан

Пропан

Fl

Природний газ


Бутан

Пропан

FR1)Повітря-пропан, Повітря-бутан


Природний газ

Природний газ

Бутан

Пропан

GB

Природний газ


Бутан

Пропан

GR

Природний газ


Бутан

Пропан

HU

IE

Природний газ


Бутан

Пропан

IS

IT

Промисловий газ
Природний газ/метан


GPL

LT

LU

LV

MT

NL


Природний газ

Бутан

Пропан

NOБутан

Пропан

PL