НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ
ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ Й ГАЗУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТНИХ
ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Ч

БЗ № 2-2010/270

астина 5. Методика виконання
вимірювань

(ГОСТ 8.586.5-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
201

0ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

Метрологія

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ
ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ Й ГАЗУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТНИХ
ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Частина 5. Методика виконання
вимірювань

(ГОСТ 8.586.5-2005, IDT)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Закрите акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв? (ІЕОЕ), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандар­тизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» Держспоживстандарту України (ДП «Укрметртестстандарт») і Державне підприємство «Український науково-дослідний і на- вчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: С. Королько

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2009 р № 486 з 2010-04-01

З Національний стандарт відповідає ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений (Державна система забезпечен­ня єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандарт­них звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань)

Ступінь відповідності ГОСТ 8.586.5-2005 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспожиестандарт України, 2010

змют

с.

Національний вступ 4

ГОСТ 8.586.5-2005 7

Додаток НА Переклад ГОСТ 8.586.5-2005 українською мовою 101

Додаток НБ Перелік стандартів, згармонізованих із міждержавними стандартами, на як: є посилання у цьому стандарт: 195НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандарт­ных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений (Державна система за­безпечення єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань).

У цьому стандарті враховано поправку до ГОСТ 8.586.5-2005, повідомлення про яку опубліковано на сайті МДР у системі електронного голосування за період з 12.08.2009 р. по 24.08.2009 р.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила дер­жавної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт уведено на заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007, який вирішено перевидати ра­зом з перекладом українською мовою згідно з рішенням наради Держспоживстандарту Украї­ни від 20.05.2009 р.

Переклад українською мовою і науково-технічне редагування здійснено: від ІЄОЕ — Н. Гораль; Л. Лесовой, канд. техн, наук; О. Масняк; Є. Пістун, д-р техн, наук (науковий керівник); від ДП «Укрметртестстандарт» — В. Готовкін, канд. техн, наук; В. Карташев.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву для узгодження її з чинними національними стандартами;

 • долучено національні структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмо­ва», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані», оформлені згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

 • у «Бібліографічних даних» зазначено код класифікаційного угруповання згідно з ДК 004;

 • на першій сторінці зазначено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

 • на сторінці І! в таблиці країн, що проголосували за прийняття, згідно з ИУС № 6 2007 г. долучено до відповідних стовпчиків «Азербайджан», «А2» та «Азстандарт»;

 • вилучено відомості, надані в «Предисловии», пронумеровані цифрою 5, і відповідно змінено нумерацію відомостей з 6 на 5;

 • вилучено інформацію щодо права розповсюджування та тиражування стандарту в Російській Федерації;

 • долучено національний додаток НА з перекладом тексту українською мовою (почина­ючи зі «Змісту»);

 • долучено національний додаток НБ з переліком стандартів, згармонізованих із міждер­жавними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті.

Зазначені в «Нормативных ссылках» міждержавні стандарти: ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003) і ГОСТ 17378-2001 упроваджено в Україні як національні стандарти. їхній перелік наведено в додатку НБ.

Замість ГОСТ 8.417-2002, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні чинний ком­плекс стандартів ДСТУ 3651 із загальною назвою «Метрологія. Одиниці фізичних величин». Пе­релік усіх стандартів цього комплексу наведено в додатку НБ.

МЗамість ГОСТ 17310-2002 (в Україні не чинний), на який є посилання в цьому стандарті, в Україні чинна попередня версія ГОСТ 17310-86 (див. додаток НБ)

Решта стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, — чинні в Україні міждержавні стандарти.

EN 1434-2, на який є посилання в «Бібліографії», упроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 1434-2:2006 (див, додаток НБ).

!SO 10715:1997, на який є посилання в «Бібліографії», прийнятий МДР міждержавний стан­дарт ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) (див. додаток НБ). В Україні він не чиннийМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

I

ГОСТ 8.586.5- 2005

NTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения
единства измерений

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА
ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ
СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Часть 5

Методика выполнения измерений

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2007Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар­тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе­ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при­менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

 1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ООО «ОМЦ Г азметрология»). Федеральным государственным унитарным пред­приятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»), государственным предприятием «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» Госпотребстандарта Украи­ны (Укрметртестстандарт), Национальным университетом «Львовсхаяполитехника»

 2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

 3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 28 от 9 декабря 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по MK (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное иаименоеанме национального органа по стандартизации

Азербайджан Армения

Беларусь Казахстан Кыргызстан

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина

AZ АМ

BY KZ KG

MD RU

TJ TM UZ UA

Аэстандарт

Министерство торговли и экономического развития

Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Национальный институт стандартов и метрологии

Кыргызской Республики

Молдова-Стандарт

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджи «стандарт

Гпаагосслужба «Туркменсгандартлары»

Агентство «Узстандарт*

Госпотребстандарт Украины 1. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих меж­дународных стандартов:

 • ИСО 5167-1:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада дав­ления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требо­вания» (ISO 5167-1:2003 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices Inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements»);

 • HCO 5167-2:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада дав­ления, помещенных в заполненные .трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы» (ISO 5167-2:2003 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates»);

 • ИСО 5167-3:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада дав­ления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури» (ISO 5167-3:2003 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 3: Nozzles and Venturi norias);

 • ИСО 5167-4:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада дав­ления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури» (ISO 5167-4:2003 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 4: Venturi tubes»);

 • ИСО 5103:2005 «Измерение потока жидкости и газа. Процедура оценки неопределенностей» (ISO 5166:2005 «Measurement of fluid flow — Procedures for the evaluation of uncertainties»)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публику­ется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандар­ты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»Содержание

 1. Область применения 1

 2. Нормативные ссылки 1

 3. Термины, определения, условные обозначения, сокращения и единицы величин 2

  1. Термины и определения 2

  2. Условные обозначения 2

  3. Индексы условных обозначений величин 4

  4. Сокращения 4

  5. Единицы величин 4

 4. Условия проведения измерений 4

 5. Метод измерений 5

  1. Принцип метода 5

  2. Формулы для расчета расхода среды 5

  3. Формулы для расчета количества среды 6

  4. Формулы для расчета энергосодержания горючих газов 7

 6. Средства измерений и требования к их монтажу 8

  1. Общие положения 8

  2. Средства измерений перепада давления и давления 8

  3. Средства измерений температуры 16

  4. Средства измерений плотности, состава и влажности среды 18

  5. Вычислительные устройства 21

 7. Подготовка к измерениям 22

 8. Обработка результатов измерений 22

  1. Расчет расхода среды 22

  2. Расчет количества среды с помощью вычислительных устройств 24

  3. Расчет количества среды по результатам планиметрирования диаграмм 25

  4. Представление результатов измерений и расчетов 27

 9. Требования безопасности и требования к квалификации оператора 27

 10. Оценка неопределенности результатов измерений 28

  1. Общие положения 28

  2. Формулы для расчета неопределенности расхода среды 30

  3. Составляющие неопределенности расхода среды 30

  4. Оценка неопределенности результатов определения количества среды 34

Приложение А (справочное) Соотношение между единицами теплофизических величин 38

Приложение Б (обязательное) Зависимости, используемые при расчете расхода и количества сухой части влажного газа 40

Приложение В (справочное) Схемы установок разделительных сосудов 42

Приложение Г (справочное) Схемы присоединения измерительного преобразователя перепада давления или дифманометра 54

Приложение Д (справочное) Примеры расчета расхода и количества среды 62

Приложение Е (обязательное) Планиметрирование диаграмм и обработка показаний интегри­рующих устройств 71

Приложение Ж (рекомендуемое) Измерение количества среды при нестационарном потоке 74

Библиография 87

Введение

Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1 — ГОСТ 8.586.5 под общим наименова­нием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее — комплекс стандартов) состо­ит из следующих частей:

 • Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;

 • Часть 2. Диафрагмы. Гехнические требования;

 • Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;

 • Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;

 • Часть 5. Методика выполнения измерений.

Комплекс стандартов распространяется на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла1), сопла Вентури и трубы Вентури.