НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи вентиляції та кондиціювання повітря

ПРИСТРОЇ ВХОДУ-ВИХОДУ ПОВІТРЯ

А

БЗ № 11-2013/499

еродинамічні випробування і визначання
номінальних характеристик для використання
у змішаному потоці

(EN 12238:2001, IDT)

ДСТУ EN 12238:2013

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
201

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації України «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції» (ТК 57)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Літовка (науковий керівник); В. Ніконов; Г. Михайловська

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 12238:2001 Ventilation for buildings — Air terminal devices — Aerodynamic testing and rating for mixed flow application (Вентиляція будівель. Пристрої входу-ви- ходу. Аеродинамічні випробовування і визначання номінальних характеристик для використання у змішаному потоці) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залиша­ються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 201

5НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12238:2001 Ventilation for buildings — Air terminal devi­ces — Aerodynamic testing and rating for mixed flow application (Вентиляція будівель. Пристрої вхо- ду-виходу повітря. Аеродинамічні випробовування і визначання номінальних характеристик для використання у змішаному потоці).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 57 «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

EN 12238:2001 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 156 «Вентиляція будівель», секре­таріатом якого керує BSI. Стандарт установлює методи лабораторних аеродинамічних випробо­вувань пристроїв входу та виходу повітря для використання у змішаному потоці, також наводить опис відповідного випробовувального устатковання та методів вимірювання.

У ньому наведено лише випробовування для оцінювання характеристик пристроїв входу та виходу повітря за ізотермічних умов.

Додаток А є обов’язковим.

Замість поданого в оригіналі CR 12792 є чинним EN 12792.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • елемент у назві стандарту «вентиляція будівель» замінено на «системи вентиляції та кон­диціювання повітря»;

 • текст «Вступу» до європейського стандарту долучено до «Національного вступу»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

 • у розділі 3 в 3.1.5.13, 3.1.5.14, 3.1.5.15 і 3.1.5.16 виправлено помилку в поданні одиниць вимірювання;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • познаки одиниць вимірювання, наведені у розділі 3, відповідають познакам, які використо­вують в Україні в практичній діяльності;

 • стандарт доповнено ключовими словами, що розміщені на останній сторінці.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ EN 12238:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

ПРИСТРОЇ ВХОДУ-ВИХОДУ ПОВІТРЯ

Аеродинамічні випробування і визначання номінальних
характеристик для використання у змішаному потоці

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

УСТРОЙСТВА ВХОДА-ВЫХОДА ВОЗДУХА

Аэродинамические испытания и определение номинальных
характеристик для применения в смешанном потоке

VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS

AIR TERMINAL DEVICES

Aerodynamic testing and rating for mixed flow application

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи лабораторних аеродинамічних випробовувань пристроїв входу та виходу повітря для використання в змішаному потоці, зокрема описує відповідне випро- бовувальне устатковання та методи вимірювання.

У цьому стандарті наведено лише випробування для оцінювання характеристик пристроїв входу та виходу повітря за ізотермічних умов.

Випробовування пристроїв входу та виходу повітря з низькою швидкістю визначено в EN 12239.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить через датовані й недатовані посилання вимоги з інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях стандарту, а позначення стандартів подано нижче. Для датованих посилань більш пізні доповнення або зміни до будь-якого із цих стандартів чинні тільки в тому випадку, якщо їх внесено до цього стандарту у вигляді доповнень або змін. Для недатованих посилань чинним є останнє видання (зокрема й доповнення).

CR 12792 Ventilation for buildings — Symbols and terminology

EN 12239 Ventilation for buildings —Air terminal devices — Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications

prEN 13182:1998 Ventilation for buildings — Instrumentation requirements for air velocity measure­ments in ventilated spaces

ISO 3966 Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity area method using Pitot static tubes

EN ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices — Part 1: Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full (ISO 5167-1:1991).НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CR 12792 Вентиляція будівель. Умовні познаки та визначення

EN 12239 Вентиляція будівель. Пристрої входу-виходу повітря. Аеродинамічні випробовуван­ня і визначання номінальних характеристик для використання у зміщеному потоці

prEN 13182:1998 Вентиляція будівель. Вимоги до приладів, використовуваних у ході вимі­рювання швидкості повітря у вентильованих приміщеннях

ISO 3966 Вимірювання потоку середовища в закритих трубопроводах. Метод площі швидкості з використанням статичних трубок Піто

EN ISO 5167-1 Вимірювання витрати середовища з використанням давачів перепаду тиску. Частина 1. Вимірювальні діафрагми, витратомірні сопла, трубки Вентурі, вставлені в круглі повітроводи, по яких проходить середовище (ISO 5167-1:1991).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

У цьому стандарті використано визначення, подані в CR 12792, поряд із такими:

 1. Функційні характеристики пристроїв входу-виходу повітря (functional characteristics of air terminal devices).

Примітка. Абревіатуру ПВВП використовують для позначання пристрою входу-виходу повітря

 1. номінальний розмір пристрою входу-виходу повітря (nominal size of an air terminal device)

Номінальне значення габаритних розмірів підготовленого отвору (повітроводу), в якому перед­бачено встановлювання пристрою входу-виходу повітря.

Примітка. Для повітророзподільника номінальний розмір звичайно визначають як розмір шийки пристрою

 1. Площі центральної та інших спеціальних частин (core and specific areas)

  1. центральна частина пристрою входу-виходу повітря (core of an air terminal device)

Частина пристрою входу або виходу повітря, розміщена всередині опуклої замкненої поверхні з мінімальною площею, у межах якої розташовані всі отвори пристрою входу-виходу повітря, крізь які може проходити повітря

 1. вільна частина (пристрою входу-виходу повітря) (free area (of an air terminal device)

Сума найменших площ поперечних перерізів усіх отворів пристрою входу-виходу повітря

 1. центральна частина ґратки (core of a grille)

Та частина ґратки, розміщена всередині опуклої замкненої плоскої кривої з мінімальною дов­жиною контуру, в межах якої розташовані всі отвори ґратки

 1. площа центральної частини (ґратки) (core area (of a grille)

Площа, обмежена плоскою кривою згідно з 3.1.2.3

 1. вільна частина (ґратки) (free area (of a grille)

Сума мінімальних виміряних площ усіх отворів, крізь які може проходити повітря

 1. відносна площа вільної частини (ґратки) (free area ratio (of a grille)

Відношення площі вільної частини до площі центральної частини

 1. робоча площа пристрою входу-виходу повітря Ак(effective area of an air terminal device Ak)

Частка від ділення виміряної витрати повітря на виміряну швидкість повітря за умови вимірю­вання обумовленим чином за допомогою обумовленого приладу

 1. Відношення сторін і відносний крок

  1. відношення сторін (прямокутного пристрою входу-виходу повітря) (aspect ratio (of a rectangular air terminal device)

Відношення більшої сторони до меншої сторони площі прямокутної центральної частини

 1. відносний крок лопатки (ґратки) (vane ratio (of a grille)

Відношення довжини хорди до кроку лопатки

 1. Спеціальні терміни, що стосуються повітря

  1. стандартне повітря (standard air)

  2. Атмосферне повітря з густиною 1,2 кг/м3 за температури 20 °С, 101 325 Па (1013, 25 мбар) і відносної вологості 65 %припливне повітря (supply air)

Повітря, що заходить до пристрою входу-виходу припливного повітря з повітроводу, розташо­ваного перед цим пристроєм

 1. індуковане повітря (induced air)

Потік повітря, індукований припливним повітрям із пристрою входу-виходу припливного повітря

 1. випускне повітря (exhaust air)

Потік повітря, що виходить із пристрою входу-виходу випускного повітря до повітроводу, роз­ташованого за цим пристроєм

 1. Спеціальні терміни, що стосуються характеристик дифузії повітря

  1. середня виміряна температура робочої зони (mean measured temperature of the occupied zone)

Середнє арифметичне виміряних значень температури повітря в робочій зоні

 1. перепад температури припливного повітря (supply temperature differential)

Алгебраїчна різниця між температурою припливного повітря й середньою виміряною темпе­ратурою повітря в робочій зоні

 1. перепад температури випускного повітря (exhaust temperature differential)

Алгебраїчна різниця між температурою випускного повітря й середньою виміряною темпера­турою повітря в робочій зоні

 1. перепад температури в робочій зоні (temperature differential within the occupied zone) Найбільше значення різниці між значеннями виміряної температури повітря в робочій зоні

 2. витрата потоку первинного повітря (primary air flow rate)

Об’єм повітря, що надходить за одиницю часу до пристрою входу-виходу припливного повітря з повітроводу, розташованого перед цим пристроєм

 1. витрата потоку випускного повітря (exhaust air flow rate)

Об’єм повітря, що виходить за одиницю часу із пристрою входу-виходу випускного повітря

 1. місцева швидкість повітря (local air velocity)

Модуль усередненого за часом вектора швидкості в точці струменя повітря.

Модуль швидкості (і, отже, три його перпендикулярні одна до одної складові частини и, v, w) у будь-якій точці турбулентного струменя піддається флуктуаціям відносно часу. Усереднений за часом вектор швидкості — це вектор, у якому кожна складова частина усереднена відносно часу. Складові частини мають вигляд:

1 т т _ .т

и= — judf; v= — pdf; w = — jivdf.

T о 7" о T 0

. . .. Jtt2 , ,-72 , ,T,2

Тоді місцеву швидкість повітря виражають як: +v+и/

 1. виміряна місцева швидкість повітря (local measured air velocity)

Виміряне значення місцевої середньої швидкості повітря

 1. обслуговуване приміщення (treated space)

Приміщення, яке обслуговує повітророзподільна система.

Примітка. У цьому стандарті обслуговуване приміщення — це випробовувальна камера, опис якої наведено в 6.2

 1. обвідна поверхня (envelope)

Геометрична поверхня в обслуговуваному приміщенні, де виміряна місцева швидкість повітря має одне й те саме значення і є опорною швидкістю щодо цієї поверхні

 1. швидкість повітря в приміщенні (room air velocity)

Значення швидкості, умовно виведене з різних виміряних значень місцевої середньої швид­кості повітря в робочій зоні

 1. швидкість у вільній площі (free area velocity)

 2. Витрата потоку первинного повітря, поділена на вільну площу пристрою для входу-виходу припливного повітря, або витрата потоку випускного повітря, поділена на вільну площу пристрою для входу-виходу випускного повітрявикидання (для пристрою входу-виходу припливного повітря) (throw (for a supply air terminal device)