• для фізичних осіб — ім’я та прізвище укладача;

 • для юридичних осіб — назву укладача (зазначають не більше трьох рівнів ієрархічної струк­тури, що визначають підпорядкування укладача);

 1. назву звіту відповідно до реєстраційних документів;

 2. ім’я та прізвище відповідального виконавця;

 3. номер примірника;

 4. порядковий номер та (за наявності) назву книги (папки);

 5. місце укладання звіту (назву міста), рік укладання.

  1. Приклади оформлення етикетки наведено в додатку Ж.

 1. ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ

  1. Загальні вимоги

   1. У текстових додатках уміщують матеріал, який необхідний для повноти звіту, але не може бути послідовно викладений в основному тексті звіту через великий обсяг або способи відтворення.

   2. Текстові додатки розташовують після переліку посилань у першій (єдиній) книзі звіту або (в разі потреби обмеження доступу користувачів до нього чи через великий обсяг матеріалу) виділяють у самостійну книгу (книги).

   3. Номенклатуру та зміст текстових додатків визначає відповідальний виконавець із ура­хуванням вимог цього стандарту і нормативних документів та нормативно-правових актів, що по­ширюються на роботи певного виду. Як текстові додатки необхідно подавати всі документи, які містять підписи фізичних осіб, що не є авторами звіту, та (або) засвідчені печатками юридичних осіб, що не є укладачами звіту, а також копії таких документів.

Для збереження послідовності та логіки викладу, на розсуд укладача в текстових додатках треба наводити:

 • первинну геологічну документацію (описи розрізів, гірських виробок, бурових свердловин, геологічних маршрутів, органічних залишків палеонтологічні таблиці тощо);

 • проміжні математичні докази, формули, розрахунки, описи алгоритмів та тексти комп’ютер­них програм;

 • інструкції, методичні вказівки, методичні рекомендації, стандарти, конструкторські та тех­нологічні документи тощо, розроблені під час виконання звітних робіт;

 • проміжні звіти, на які є посилання у тексті звіту;

 • матеріали про результати робіт, виконаних у межах звітного періоду юридичними та фізич­ними особами, які не є укладачами звіту, на засадах співвиконання або підрядних (договірних) відносин;

 • додатковий перелік джерел інформації, на які не було посилань у звіті;

 • відомості про устатковання, засоби вимірювальної техніки, випробувальне обладнання, які використовували під час виконання звітних робіт;

 • відомості (окремо для кожної вимірювальної лабораторії, підрозділу) про результати зов­нішнього та внутрішнього контролю якості виконаних вимірювань із посиланням на нормативні до­кументи, згідно з якими виконувався контроль;

— дані топографо-геодезичної прив’язки, каталоги координат — із посиланням на докумен­ти, які регламентують методики цієї прив'язки, нормативи її точності та реально досягнуту точність (це стосується об’єктів, щодо яких у звіті наведено інформацію про результати вимірювань або гео­логічну інформацію — бурових свердловин, відслонення, рудних тіл; ділянок відбору проб чи зон­дування дистанційними методами; геофізичних профілів, гравіметричних пунктів тощо).

 1. У першому примірнику звіту документи самостійного характеру, підписані фізичними особами, що не є авторами звіту, та (або) засвідчені печатками юридичних осіб, що не є уклада­чами звіту, мають бути в оригіналі.

Якщо оригінал не відповідає вимогам цього стандарту щодо чіткості та контрастності зобра­ження, придатності до копіювання способами репрографії та мікрофільмування тощо, у перший примірник звіту вміщують його копію, виготовлену шляхом передруку та засвідчену підписом відпо­відального виконавця та (за наявності в укладача печатки) печаткою укладача. Другий та наступні примірники звіту містять дублікати або копії таких документів, виготовлені шляхом передруку або факсимільні зображення, засвідчені підписом відповідального виконавця.

 1. Рецензія

  1. До розгляду колегіальним органом звіт повинен пройти рецензування. На рецензію по­дають звіт у редакції, яку заплановано подати на розгляд колегіальному органу.

  2. Рецензентами звіту повинні бути фізичні або юридичні особи, визначені в геологічно­му (технічному) завданні на проведення робіт або відповідному договорі, контракті тощо.

За відсутності в цих документах вказівок щодо рецензента укладач на свій розсуд забезпе­чує зовнішнє (стороннє) рецензування звіту спеціалізованою організацією (організаціями) чи виз­наним фахівцем (фахівцями) за тематикою звітних робіт.

 1. Рецензія в стислій формі повинна містити:

 • аналіз результатів попередніх робіт, оцінку актуальності прийнятого напрямку робіт, їх об­ґрунтованості та постановки, а також аналіз зв’язку цих робіт із іншими роботами;

 • аналіз загальної методики проведення робіт та методів вирішення окремих задач і їх відпо­відності сучасним вимогам;

 • аналіз результатів виконаних робіт, у т. ч. на відповідність вимогам геологічного (технічно­го) завдання (договору, контракту) та нормативних документів щодо вирішення поставлених задач, а також щодо викладу та оформлення звіту;

 • висновки та рекомендації, у яких дають оцінку виконаним роботам (за шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і визначають доцільний порядок застосування результатів виконаних робіт і напрямки подальших робіт.

 1. Рецензію на звіт підписують фахівці, які виконали рецензування звіту, й (у разі рецен­зування звіту юридичною особою) завіряють її печаткою організації-рецензента.

 2. Якщо в рецензії є істотні зауваження, то в звіт, який подають на розгляд колегіально­му органу, слід вміщувати підписану відповідальним виконавцем довідку про внесення змін і до­повнень до звіту за зробленими зауваженнями або мотивоване їх відхилення.

Аналогічна довідка про внесення змін і доповнень повинна бути вміщена у звіт також у тому випадку, коли прорецензована редакція відрізняється від поданої на розгляд колегіальному органу.

  1. У разі урахування наведених у рецензії зауважень та внесення в звіт відповідних змін укладач на свій розсуд може замість складення довідки про внесення змін і доповнень подати по­вторну рецензію звіту відкоригованої редакції звіту (попередня рецензія в звіт у такому випадку не вміщується).

  2. Рецензію (рецензії) та довідки про внесення змін і доповнень (відхилення зауважень) слід розміщувати після протоколу (протоколів) розгляду й прийняття звіту.

 1. Довідка про вартість робіт

  1. У довідці про вартість робіт наводять проектну кошторисну та фактичну вартість робіт.

Для геологознімальних робіт масштабу 1: 50 000 їхню проектну кошторисну й фактичну вартість наводять нарізно (окремо - щодо геологічних зйомок, окремо - щодо загальних пошуків).

  1. Довідку про вартість робіт друкують з нової сторінки і розміщують перед протоколом (протоколами) розгляду та прийняття звіту.

  2. Довідку підписують відповідальний виконавець та особа, яка затвердила звіт або (замість останньої) керівник економічної (планово-економічної) служби укладача.

  3. Для робіт, які фінансувались не з державного бюджету України, рішення про не­обхідність включення до звіту довідки про вартість робіт укладач приймає на свій розсуд.

 1. Протокол розгляду та прийняття звіту

  1. Колегіальним органом, який здійснює розгляд і прийняття звіту, є науково-технічна (на­уково-редакційна, вчена) рада укладача або інший колегіальний орган, визначений у договорі (кон­тракті, геологічному завданні тощо) на проведення робіт (науково-технічна або вчена рада замов­ника; науково-технічна або науково-редакційна рада керівного органу державної геологічної служ­би, Державної комісії України із запасів корисних копалин тощо).

За відсутності відповідних визначень у контракті (договорі) на проведення робіт укладач, який не має науково-технічної (вченої) ради, організовує розгляд і прийняття звіту будь-якою науково- технічною (вченою) радою на свій розсуд.

 1. Розгляд і прийняття звіту колегіальним органом слід виконувати за обов’язкової наяв­ності висновку метрологічної експертизи та рецензії щодо звіту, до його затвердження. Результа­ти розгляду і прийняття звіту колегіальним органом оформлюють протоколом.

 2. У протоколі розгляду і прийняття звіту зазначають:

 • відповідність виконаної роботи завданню на її виконання (геологічному, технічному, дого­вору, контракту тощо);

 • повноту та якість викладу даних про результати звітних робіт;

 • значущість та ефективність отриманих результатів.

 1. Протокол повинен містити:

 • назву колегіального органу, що розглянув звіт;

 • дату розгляду, номер протоколу;

 • імена, прізвища та посади осіб, що брали участь у розгляді;

 • порядок денний;

 • повну назву звіту;

 • назву укладача;

 • обґрунтування підстав для проведення розгляду звіту саме цим колегіальним органом;

 • дату складення та номер висновку метрологічної експертизи звіту;

 • рецензію (рецензії) на звіт, прізвища та посади рецензентів;

 • протокол обговорення звіту; виклад прийнятого рішення з оцінкою звіту (якщо її зроблено); рекомендації; імена, прізвища та підписи голови та секретаря засідання колегіального органу, що розглянув звіт.

  1. У разі розгляду звіту кількома колегіальними органами відповідні протоколи подають за хронологічним порядком.

 1. ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ

  1. Графічні додатки слід виконувати на аркушах картографічного паперу розміром не більше ніж 700 мм х 850 мм.

Картографічні матеріали до звітів з геологознімальних робіт слід виконувати на стандартних аркушах міжнародного розграфлення розміром не більше ніж 700 мм х 700 мм. Відповідно до кон­фігурації площі вивчення, картографічні матеріали можна виконувати на аркушах меншого фор­мату (1/2, 1/4 стандартного аркуша).

 1. На кожному графічному додатку в нижньому куті аркуша має бути кутовий штамп довіль­ного формату, виконаний чорною тушшю або поліграфічним способом. Оформлення кутового штампу — згідно з додатком И.

 2. Графічний додаток, який містить карти, картограми, плани, схеми тощо, що не вміщують­ся на одному аркуші, можна переносити на інші аркуші, подаючи схему розташування аркушів, на якій кожний аркуш позначають відповідним штрихуванням.

 3. Графічні додатки повинні мати єдину наскрізну нумерацію арабськими цифрами: «Гра­фічний додаток 1», «Графічний додаток 2» тощо.

Якщо графічний додаток складається з кількох аркушів, кожний із них також нумерують арабсь­кими цифрами: «Графічний додаток 2, аркуш 7».

 1. Карти геологічного змісту, побудовані на стандартній (друкарській) топографічній або гео­графічній основі, слід виконувати на картографічному папері чорною або кольоровою тушшю чи поліграфічним методом та фарбувати аніліновими або іншими стійкими барвниками.

Інші графічні додатки до першого примірника звіту виконують за допомогою поліграфічного чи комп’ютерного обладнання на картографічному папері або подають в контурно-штриховому ви­конанні тушшю на кальці. Графічні додатки до інших примірників звіту можуть бути виготовлені методами репрографії (ксерокопіюванням).

 1. Для оформлення графічних додатків не можна використовувати кальку з додатковим про­соченням та фарбу типу гуаш.

 2. Графічні додатки повинні виконуватись із додержанням вимог нормативних документів щодо умовних зображень та позначень, картоскладальних робіт, оформлення картографічних ма­теріалів тощо.

 3. Номенклатура, склад та зміст графічних додатків повинні відповідати вимогам:

 • нормативних документів і нормативно-правових актів, які поширюються на відповідні види робіт із геологічного вивчення надр та звіти про ці роботи;

геологічного (технічного) завдання, договору, контракту або іншого документа, що замінює геологічне (технічне) завдання.РОБОТИ З ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ
ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ

А.1 Регіональні геолого-геофізичні роботи або спеціальні дослідження масштабів 1:500 000, 1:1 000 000 та меншого, в тому числі космо- і аерофотогеологічне картування в комплексі із за­гальними геохімічними дослідженнями; глибинне сейсмічне та магніто-телуричне зондування на опорних профілях, буріння надглибоких свердловин.

А.2 Державне геологічне картування масштабу 1 : 200 000 (1 : 100 000), геолого-прогнозне, еколого-геологічне, геофізичне, геохімічне, інженерно-геологічне та інше спеціальне картування того ж масштабу; геологічне та спеціальне картування масштабу 1 : 50 000 (1 : 25 000), у т. ч. спеці­альне картування для меліорації земель.

А.З Роботи з геологічної розвідки твердих корисних копалин, у т. ч. пошук, пошукова оцінка та розвідка нових родовищ; дорозвідка та переоцінка запасів родовищ, що розробляються, і тих, що не освоєні промисловістю.

А.4 Роботи з геологічної розвідки нафти і газу, в тому числі регіональні геолого-геофізичні дос­лідження; виявлення і підготовка площ геолого-геофізичними методами; структурне, опорне і па­раметричне буріння; пошуки і розвідка родовищ; підрахування запасів нафти й газу.

А.5 Гідрогеологічна, комплексна гідрогеологічна та інженерно-геологічна зйомка масштабів 1:200 000 (1:100 000), 1:50 000 та більше, у тому числі — спеціалізована зйомка для меліорації земель.