5.7 У процесах виробництва, споживання продукції, а також перероблення відходів усі вияв­лені відходи паспортизують відповідно до ДСТУ 2195. При цьому остаточно уточнюють ТПВ з літерою «П», які було заповнено на попередніх стадіях, після чого вилучають літеру «П» з ТПВ за порядком, що встановлюється підприємством, а також розробляють ТПВ на всі інші відходи, що виявляються, відповідно, в процесах виробництва, споживання або перероблення, а також — зберігання, транспортування, утилізації і видалення відходів.

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ І ПОДАННЯ ДАНИХ

ПРО ВІДХОДИ

 1. Структура даних про відходи має відповідати вимогам ДСТУ 3910, ДСТУ 2195, ДСТУ 3052, чинним класифікаторам та іншим НД.

 2. Внесення даних до ТПВ та до документації на продукцію згідно з вимогами ДСТУ 2195 та ДСТУ 3052 здійснюють уповноважені особи за порядком, який встановлюється керівником орга- нізації-розробника або підприємства-виробника відходів, який несе відповідальність за повноту і достовірність поданих даних про відходи.

 3. Розробники продукції та виробники відходів накопичують дані, які отримують під час прогнозування утворення і виявлення відходів, на машинних носіях даних або, в разі відсутності необхідного матеріального забезпечення, в документації на папері.

 4. Організацію даних у ТПВ з літерою «П», які передаються розробниками в складі докумен­тації за результатами НДР, у складі КТД і під час подання ТПВ виробниками відходів до відповід­них ІЕС, здійснюють у форматі даних, який установлено у відповідній ІЕС.

Під час подання даних у документації на папері, структура даних та вимоги до їх запису мають однозначно відповідати формату даних, установленому ІЕС.

 1. Уточнені та додаткові дані, запити та вимоги, що надходять від ІЕС відповідно до ДСТУ 2195, повідомляють у файлах установленого формату даних на машинних носіях даних або роздруко- ваними на папері.

 2. Уточнення і доповнення даних у ТПВ здійснюють, починаючи з прогнозування або вияв­лення кожного виду відходів до встановлення технології його перероблення, зберігання, транс­портування, утилізації або видалення і задоволення вимог чинних НД, що регламентують повод­ження з відходами та визначеними категоріями речовин та матеріалів відповідно до національно­го законодавства і міжнародних угод.

За окремими видами даних про відходи у чинних НД можуть установлюватися спеціальні вимоги до порядку їх уточнення і доповнення.ДК 500.3:006.354:504.064.4:658.567:006.354

13.030Ключові слова: відходи, прогнозування утворення, виявлення відходів, стадії життєвого цик- ' продукції, технічний паспорт відходу, інформаційні дані про відходи, організація даних, по- цомлення даних.МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы
Обращение с отходами

ВЫЯВЛЕНИЕ ОТХОДОВ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ
ОБ ОТХОДАХ

Общие требования

Издание официальное

Межгосударственный совет
по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Черновицким государственным научно-техническим центром по межотраслевым и региональным проблемам экологической безопасности и ресурсосбережения (ГНТЦ «Эко­ресурс»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Вторичные мате­риальные ресурсы» (МТК 349), Межгосударственным техническим комитетом по стандартиза­ции «Управление состоянием окружающей среды» (МТК 508), Киевским институтом промыш­ленной экологии (ИПЭ), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартиза­ции, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИИЦСМВ)

ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартизации, метрологии и сертификации Украины

 1. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 16 от 08.10.99)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа стандартизации

Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Украина

Армгосстандарт

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Молдовастандарт

Госстандарт России

Г осстандарт Украины 1. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 3 февраля 2000 г. № 97

 2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 3. РАЗРАБОТЧИКИ: 3. С. Бройде, канд. техн, наук (руководитель разработки); Е. А. Макаров, И. И. Рождов, Л. И. Толкова, А. И. Сигал, канд. техн, наук; И. 3. Аронов, канд. техн, наук; В. Г. Братчиков, канд. техн, наук; В. А. Улицкий, канд. физ.-мат. наук; А. Е. Василь- вицкий, канд. хим. наук

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания
на территории Украины без разрешения Госстандарта УкраиныСОДЕРЖАНИЕ

с.

 1. Область применения 1

 2. Нормативные ссылки 1

 3. Определения 2

 4. Обозначения и сокращения 3

 5. Общие требования к прогнозированию образования, выявлению отходов и к сбору данных о них 4

Общие требования к формированию и представлению данных об отходах 5МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОХРАНА ПРИРОДЫ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ОТХОДОВ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ
ОБ ОТХОДАХ

Общие требования

NATURE PROTECTION
WASTE TREATMENT

WASTE DETECTION
AND SUBMISSION OF THE INFORMATION
DATA ABOUT WASTE

General requirements

Дата введения 2001-01-01

 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к прогнозированию образования от­ходов, выявлению и представлению информационных данных об отходах на всех стадиях жиз­ненного цикла продукции, к нормативным документам (НД) на процессы и продукцию, которые связаны с образованием и переработкой отходов, и к НД, связанным с представлением данных об отходах, а также с использованием и обменом этими данными.

Требования настоящего стандарта применяют на всех стадиях жизненного цикла продук­ции, где предполагается образование отходов или образуются отходы, при создании НД на процессы и продукцию, связанные с образованием, переработкой, удалением и использованием отходов, обеспечением экологической безопасности, предотвращением природных и техноген­ных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий, а также при сборе, обработке и использовании данных об отходах и технологиях их переработки.

Требования настоящего стандарта не заменяют и не отменяют действующие формы и виды государственной отчетности.

 1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17.9.1.1—99 Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Поря­док наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категориям

ГОСТ 17.9.0.2—99 Охрана природы. Обращение с отходами. Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений

Издание официальноеГОСТ 27.004-—85 Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения ГОСТ 15971—90 Система обработки информации. Термины и определения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17657—79 Передача данных. Термины и определения

ГОСТ 20886—85 Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения

ГОСТ 24402—88 Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения

ГОСТ 30167—95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбере­жения в документации на продукцию.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 База данных — по ГОСТ 20886.

 1. Жизненный цикл продукции — совокупность взаимосвязанных процессов после­довательного изменения состояния продукции от начала исследования и обоснования разработ­ки до прекращения эксплуатации изделия, применения (хранения) материала.

 2. Жизненный цикл производства, товаров и услуг — последовательные и взаимо­связанные процессы производства, потребления продукции и оказания услуг, начиная от извле- иения природных ресурсов и потребления сырьевых материалов до окончательного удаления отходов.

 3. Материальный (материально-энергетический) баланс—соотношение количественных локазателей (массы, объема и т.п.) веществ (продуктов, субстанций) и энергоносителей, кото­рые поступают к месту (процессу), где образуются отходы, и веществ (продуктов, субстанций) л энергоносителей, которые образуются в этом месте (процессе), включая готовую продукцию, юлуфабрикаты и отходы. Материальный (материально-энергетический) баланс определяется лутем анализа материальных (материально-энергетических) потоков и превращений в техноло- ических процессах (операциях) с использованием бухгалтерского учета, нормативных данных и т.п.

 4. Носитель данных—по ГОСТ 15971.

 5. Обращение с отходами —действия, направленные на предотвращение (минимизацию) лбразования отходов, сбор, перевозку, хранение, обработку (переработку), утилизацию, удале- іие, обезвреживание и захоронение, включая контроль за этими операциями и надзор за места­ми удаления.

 6. Организация данных— по ГОСТ 20886.

 7. Отходы (отход) — любые вещества, материалы и предметы, образующиеся в процессе еловеческой деятельности и не используемые затем по месту образования или выявления, от оторых их собственник избавляется, намерен или обязан избавиться путем их утилизации или даления.

Примечания

 1. В окружающей среде отходы выступают, с одной стороны, как загрязнения, занимающие в ней (окружаю- ;ей среде) определенное пространство и (или) оказывающие негативное воздействие на другие живые и нежн­ые объекты и субстанции, а с другой стороны — как вторичные материальные и энергетические ресурсы для озможной утилизации непосредственно вслед за образованием либо после соответствующей переработки.

 2. Термин «отход» применяют для обозначения конкретной разновидности отходов, образующейся в фикси- ованном процессе и характеризующейся определенной совокупностью показателей, методов их контроля полей значений.

 1. Отходы производства— остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся ри производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично ис- одные потребительские свойства.Отходы потребления — изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойст­ва в результате физического или морального износа.

 2. Переработка отходов —осуществление любых технологических операций, связанных с изменением физических, химических или биологических свойств отходов с целью подготовки их к экологически безопасному хранению, перевозке, утилизации или удалению.

 3. Периодические испытания — по ГОСТ 16504.

 4. Периодический контроль —по ГОСТ 16504.

 5. Сообщение данных — по ГОСТ 24402.

 6. Стадии жизненного цикла продукции — части жизненного цикла продукции, харак­теризующиеся определенным состоянием конкретной продукции, совокупностью видов предус­мотренных работ и их конечными результатами. Основными стадиями жизненного цикла продук­ции являются исследования и обоснование разработки, процесс разработки, производство и эксплуатация. Стадии жизненного цикла продукции включают научно-исследовательские ра­боты по созданию продукции, аванпроект, опытно-конструкторские работы, опытно-технологи­ческие работы, анализ проекта, опытное производство, экспертизу технической документации, доработку опытного образца, опытную апробацию, планирование производства, подготовку про­изводства, освоение производства, постановку на производство, производство, испытания, конт­роль, поставку, авторский надзор, техническое обслуживание, ремонт, совершенствование, мо­дернизацию, модификацию продукции, корректирование технической документации, снятие про­дукции с производства.

 7. Технический контроль —по ГОСТ 16504.

 8. Технологическая система —по ГОСТ 27.004.

 9. Удаление отходов — осуществление операций с отходами, которые не ведут к их утилизации.

 10. Утилизация отходов — использование отходов как вторичных материальных или энер­гетических ресурсов.

 11. Файл —по ГОСТ 20886.

 12. Формат данных—по ГОСТ 17657.

 13. Экологическая безопасность — состояние окружающей среды, при котором сово­купность природных причин и последствий человеческой деятельности (производственной, воен­ной, коммуникационной, строительной, научной, информационной, рекреационной, медико-био­логической и каких-либо иных видов, включая действия по предупреждению последствий при­родных и антропогенных катастроф и чрезвычайных ситуаций) исключает либо минимизирует непосредственные и последующие деградационные изменения экосистем в окружающей среде и негативные воздействия на состояние здоровья населения.

 14. Энергоноситель — товар, который может служить для производства механической работы, получения тепла или приведения в действие физических и химических процессов.