ДСТУ 3968-2000


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ТАВРА ПОВІРОЧНІ
ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ

Правила виготовлення,
застосування і зберігання

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету стандартизації, метро­логії та сертифікації України від 2 червня 2000 р. № 345

З НА ЗАМІНУ КНД 50-032-94

4 РОЗРОБНИКИ: О. Батраков, Л. Коваленко

© Держстандарт України, 2000

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видвння без дозволу Держстандарту Україн

иЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання : 1

 2. Загальні положення 1

З Розроблення і виготовлення повірочних та калібрувальних тавр З

 1. Забезпечення повірочними та калібрувальними таврами З

 2. Зберігання, облік і застосування повірочних та калібрувальних тавр 4

 3. Гасіння повірочних та калібрувальних тавр 4

Додаток А Перелік шифрів метрологічних центрів та територіальних органів 5

Додаток Б Рисунки повірочних та калібрувальних тавр України 7

Додаток В Рисунки тавр-гасників 1017 020

ЗМ.НА № , ДСТУ 3„0 М^^Тавра бромні та калі6ру83льні. ПравилаBwo. товлення, застосування і зберігання

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України

в

Чинна від 2002-08-01

ід 30.04.2002 № 268

? 9° СЛ0В° замінити на «восьмикутну»

Пункт 3.2 викласти в новій редакції.

ХДНДІМ2(далі-ХХи?)»^°РСЬКУ Я°^МЄНТаЦІЮ Та виготоел*є повірочні та кал.брувальні тавра Пункт З 3 вилучити.

ХДНДІМ.» ' ЄрШИИ абзац 6илУчи™ друге речення. «До складу комісії включають представника

(Продовження див с 23;

21


— таблицю доповнити приміткою:

«Примітка. У таврах для метрологічних служб допускається змінювати взаємне розташування елементів тавра » Додаток В. Назву графи «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра».Додаток Б, таблиця Б.1:

 • назву підзаголовків «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра»;

 • у графі «Для калібрувальних лабораторій», підзаголовок «Рисунок тавра» для шифрів тавр від 1К до 10К викласти в новій редакції:


Рисунок
теара


Шифр тавра


Таблиця Б 1Продовження таблиці Б 1


— таблицю доповнити приміткою:

жПримітка. У таврах для метрологічних служб допускається змінювати взаємне розташування елементів тавра » Додаток В. Назву графи «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра».ДСТУ 3968-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ

Правила виготовлення, застосування і зберігання

МЕТРОЛОГИЯ

КЛЕЙМА ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ

Правила изготовления, применения и хранения

METROLOGY

VERIFICATION AND CALIBRATION MARKS

The rules of making, using and storing

Чинний від ?GO1-01-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює порядок виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр.

  2. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для:

 • державних наукових метрологічних центрів (далі — метрологічні центри) та територі­альних органів Держстандарту України (далі — територіальні органи);

 • метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та органі­зацій, акредитованих на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі — метрологічні служби);

 • калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних структур підприємств та організацій, акредитованих на право проведення калібрування засобів вимі­рювальної техніки (далі — ЗВТ) для інших підприємств, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності (далі — калібрувальні лабораторії).

  1. Правила виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр у Збройних Силах та інших військових формуваннях визначає Міністерство оборони України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Повірочні тавра засвідчують позитивні результати повірки ЗВТ.

Калібрувальні тавра засвідчують позитивні результати калібрування ЗВТ.

Тавра-гасники засвідчують, що дію повірочного чи калібрувального тавра припинено.

 1. Видання офіційне *Відбитки повірочних та калібрувальних тавр наносять на ЗВТ, експлуатаційні докумен­ти (паспорти, свідоцтва) згідно з документами на методику повірки чи калібрування.

 2. Повірочні тавра мають право застосовувати лише вчені зберігані державних та вто­ринних еталонів метрологічних центрів (далі — вчені зберігані), державні повірники терито­ріальних органів (далі — державні повірники) та повірники метрологічних служб (далі — по­вірники).

За кожною особою, що має право використовувати повірочні тавра, закріплюють персо­нальне повірочне тавро, що має індивідуальний знак повірника.

 1. Повірочні тавра повинні мати:

 • круглу форму — для вчених зберігачів та державних повірників (Додаток Б; 1—10);

 • трикутну форму — для повірників (Додаток Б.1А—10А).

 1. Повірочні та калібрувальні тавра залежно від використаних для їхнього виготовлен­ня матеріалів поділяються на:

 • металеві (Додаток Б; 1, 2, 5—10; 1А, 2А, 5А—10А; 1К, 2К, 5К—10К);

 • каучукові (Додаток Б; 3, 4; ЗА, 4А; ЗК, 4К);