ш

ДСТУ 3968-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ

Правила виготовлення, застосування і зберігання

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2000

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНД1М) Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету стандартизафї, метрології та сертифікації України від 2 червня 2000 р. № 345
 3. НА ЗАМІНУ КНД 50-032-94
 4. РОЗРОБНИКИ: О. Батраков, Л. Коваленко

© Держстандарт України. 2000

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне вйдвння без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання;1
 2. Загальні положення1
 3. Розроблення і виготовлення повірочних та калібрувальних таврЗ
 4. Забезпечення повірочними та калібрувальними таврами З
 5. Зберігання, облік і застосування повірочних та калібрувальних тавр4
 6. Гасіння повірочних та калібрувальних тавр4

Додаток А Перелік шифрів метрологічних центрів та територіальних органів5

Додаток Б Рисунки повірочних та калібрувальних тавр України7

Додаток В Рисунки тавр-гасників 10

17 020

ЗМІНА № 1 ДСТУ 3968-2000^ повірочні та каліОрувалвні. Правила виго-

товлення. застосування і зберігання

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України

ВІД 30.04.2002 № 268

Пункт 2 іп Гпгтьл ^Чиннавід2002-08-01

Ззамінитина«восьмикутну»,

іункт 3.2 викласти в новій редакції:

хдндм" "

ХДНД^М^виготовляє повірочні та калібрувальні тавра Пункт 3 3 вилучити.

речення: «До складу комісії включають представника

(Продовження див с 23;

21

— таблицю доповнити приміткою:

«Примітка, у таврах для метрологічних служб допускається змінювати взаємне розташування елементів тавра »

Додаток в. Назву графи «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра».

(Продовження зміни № 1 ДСТУ 3968-2000)

Додаток Б, таблиця Б.1:

 • назву підзаголовків «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра»;
 • у графі «Для калібрувальних лабораторій», підзаголовок «Рисунок тавра» для шифрів тавр від 1К до 10К викласти в новій редакції;

Таблиця Б.1

Продовження таблиці Б.1

Шифр

тавра

Рисунок

тавра

Рисунок

таара

Шифр

тавра

0І<2

мш

Зк

IV

К

10к

— таблицю доповнити приміткою:

«примітка. У таврах для метрологічних служб допускається змінювати взаємне розташування елементів тавра »

Додаток В. Назву графи «Рисунки тавр» замінити на «Рисунок тавра».

(ІПС № 5-2002)

ДСТУ 3968-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ

Правила виготовлення, застосування і зберігання

І

МЕТРОЛОГИЯ

КЛЕЙМА ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ

Правила изготовления, применения и хранения

METROLOGY

VERIFICATION AND CALIBRATION MARKS The rules of making, using and storing

Чинний від 2001-01-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
  1. Цей стандарт установлює порядок виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр.
  2. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для:
 • державних наукових метрологічних центрів (далі — метрологічні центри) та територіальних органів Держстандарту України (далі — територіальні органи);
 • метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій, акредитованих на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі — метрологічні служби);
 • калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних структур підприємств та організацій, акредитованих на право проведення калібрування засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ) для інших підприємств, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності (далі — калібрувальні лабораторії).
  1. Правила виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр у Збройних Силах та інших військових формуваннях визначає Міністерство оборони України.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Повірочні тавра засвідчують позитивні результати повірки ЗВТ,

Калібрувальні тавра засвідчують позитивні результати калібрування ЗВТ.

Тавра-гасники засвідчують, що дію повірочного чи калібрувального тавра припинено.

Видання офіційне

* ^

 1. Відбитки повірочних та калібрувальних тавр наносять на ЗВТ, експлуатаційні документи (паспорти, свідоцтва) згідно з документами на методику повірки чи калібрування.
  1. Повірочні тавра мають право застосовувати лише вчені зберігані державних та вторинних еталонів метрологічних центрів (далі — вчені зберігані), державні повірники територіальних органів (далі — державні повірники) та повірники метрологічних служб (далі — повірники).

За кожною особою, що має право використовувати повірочні тавра, закріплюють персональне повірочне тавро, що має індивідуальний знак повірника.

 1. Повірочні тавра повинні мати:
 • круглу форму — для вчених зберігачів та державних повірників (Додаток Б; ІрЮ);
 • трикутну форму — для повірників (Додаток Б.1А—10А).
  1. Повірочні та калібрувальні тавра залежно від використаних для їхнього виготовлення матеріалів поділяються на:j
 • металеві (Додаток Б; 1, 2, 5-10; 1А, 2А, 5А-10А;1К, 2К, 5К-10К);1
 • каучукові (Додаток Б; З, 4; ЗА, 4А; ЗК, 4К);1

1А-

— паперові самоклейні тавра-етикетки (далі — тавра-етикетки) (Додаток Б; 11—14; ЇЛА; 11К—14К).

 1. Повірочне тавро повинно містити:
 • основний елемент малого герба України — тризуб;
 • дві останні цифри року застосування тавра — для металевих та каучукових' тавр;
 • рік застосування тавра — для тавр-етикеток;І
 • шифр організації або підприємства, що здійснюють повірку;
 • індивідуальний знак повірника (за потреби).
  1. Тавро-етикетку слід виготовляти з паперу, який має липкий шар, що не дає змоги знімати тавро-етикетку і повторно Наносити його без пошкодження:
 • синього кольору — для вчених зберігачів та державних повірників (Додаток Б; 11-14);
 • зеленого кольору — для повірників (Додаток Б; 11А—14А);
 • жовтого кольору — для працівників калібрувальної лабораторії (Додаток Б; 11К—14К).
  1. Калібрувальні тавра мають право застосовуватися лише працівниками калібрувальної лабораторії, яким надано право проведення калібрування (далі — працівники калібрувальної лабораторії).

За кожним працівником калібрувальної лабораторії закріплюють персональне калібрувальне тавро з індивідуальним знаком працівника калібрувальної лабораторії.

 1. Калібрувальне тавро калібрувальної лабораторії повинно містіїти:
 • знак калібрування — «К»;
 • шифр калібрувальної лабораторії;
 • дві останні цифри року застосування таара — для металевих та каучукових тавр;
 • рік застосування тавра — для тавр-етикеток;
 • індивідуальний знак працівника калібрувальної лабораторії (за потреби).
  1. Калібрувальні тавра для працівників калібрувальної лабораторії повинні мати трикутну ферм/ (Додаток Е, 1К—10К).
  2. За потреби в полі повірочного. -а калібрувальне's --ара може б/т/ яЗнєсєгО додаткову інформацію (Додаток Б; 4, 5, 10, 12, 14; 4А, 5А, 10А, 12А, 14А; 4К, 5К, ЮК. 12К, 14К).
  3. Повірочні та калібрувальні тавра, призначені для закриття доступу до вузлів регулювання ЗВТ, можуть не мати індивідуального знака повірника (працівника калібрувальної

2

лабораторії). У цьому випадку на ЗВТ або на експлуатаційні документи додатково наносять відбиток тавра, яке має індивідуальний знак повірника (працівника калібрувальної лабораторії).

 1. Повірочні та калібрувальні тавра повинні відповідати вимогам технічних умов на певний вид тавра.

І

 1. Організаційно-методичне керівництво виготовленням і застосуванням повірочних та калібрувальних тавр здійснює Харківський державний науково-дослідний інститут метрології (ХДНДІМ).
  1. Шифр метрологічним службам та калібрувальним лабораторіям надається під час їх акредитації.

Для шифрів метрологічних служб та калібрувальних лабораторій використовують літери української абетки.

Перелік шифрів метрологічних центрів та териіоріальних органів наведені в г.одаТку Л.

З РОЗРОБЛЕННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВІРОЧНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТАВР

 1. Рисунки повірочних та калібрувальних тавр наведені в додатку Б, рисунки тавр-гасників наведені в додатку В.
 2. Конструкторську документацію на повірочні та калібрувальні тавра розробляє ХДНДІМ.
 3. Повірочні та калібрувальні тавра виготовляє Харківський дослідно-експериментальний завод «Еталон» (далі — виробник) згідно з поданими замовленнями.
  1. За своєчасне і якісне виготовлення повірочних та калібрувальних тавр відповідає виробник.
  2. Калібрувальні лабораторії, які проводять калібрування для власних потреб підприємств і організацій, самостійно розробляють та виготовляють калібрувальні тавра.

' 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІРОЧНИМИ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИМИ ТАВРАМИ

 1. Метрологічні центри, територіальні органи, метрологічні служби та калібрувальні лабораторії повинні подати замовлення виробнику на виготовлення відповідних тавр не пізніше ніж за 6 місяців до їхнього впровадження.
 2. Метрологічні служби, що пройшли первинну акредитацію на право проведення повірки та калібрувальні лабораторії, що пройшли первинну акредитацію на право проведення калібрування, подають замовлення на виготовлення повірочних чи калібрувальних тавр не пізніше ніж за місяць до впровадження тавр.

Примітка. При поданні замовлення за 4.1; 4.2 необхідно погодити Тх з відповідними територіальними органами Держстандарту України.

/

 1. Виробник забезпечує виготовлення та відправлення тавр замовникам згідно із замовленнями;
 • щодо 4.1 — за місяць до впровадження тавр;
 • щодо 4.2 — за тиждень до впровадження тавр.
 1. Виготовлення тавр здійснюють на підставі укладених між замовником та виробником договорів.

З

 1. ЗБЕРІГАННЯ, ОБЛІК І ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІРОЧНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТАВР
  1. Зберігання, облік і видавання повірочних тавр у метрологічних центрах, територіальних органах та метрологічних службах і калібрувальних тавр у калібрувальних лабораторіях доручають відповідальній особі, яку призначає керівник відповідного метрологічного центру, територіального органу, метрологічної служби або калібрувальної лабораторії.

«

 1. Контроль стану зберігання і .застосування повірочних та калібрувальних тавр виконують за допомогою таких заходів:
 • залишають контрольний зразок тавр-етикеток;
 • зі сталевих тавр знімають по одному відбитку тавра на алюмінієву пластинку;
 • із латунних тавр знімають по одному відбитку тавра на цупкий папір;
 • із плашок знімають по одному відбитку тавра на пломби, для яких вони призначаються;
 • із каучукових тавр знімають по одному відбитку тавра на цупкий папір.

Відбитки та контрольні зразки тавр-етикеток слід зберігати протягом терміну дії тавр.

Метрологічні служби та калібрувальні лабораторії повинні подавати відбитки тавр та контрольні зразки тавр-етикеток до відповідного територіального органу.

 1. Вчений зберігач, державний повірник, повірник та працівник калібрувальної лабораторії відповідають за зберігання та придатність до роботи тавр, за чіткість відбитків, що наносять на ЗВТ. Персональні повірочні та калібрувальні тавра, що мають індивідуальний знак повірника (працівника калібрувальної лабораторії), не можна передавати іншим особам.
  1. За зберігання та правильність застосування повірочних тавр відповідають керівники метрологічних центрів, територіальних органів і метрологічних служб, а калібрувальних тавр — керівники калібрувальних лабораторій.

У разі порушення вимог поводження з таврами керівників притягають до відповідальності згідйо з чинним законодавством.

 1. У метрологічних центрах, територіальних органах, метрологічних службах та калібрувальних лабораторіях повинна діяти система перевірки правильності зберігання, видавання та обліку тавр.
 2. ГАСІННЯ ПОВІРОЧНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТАВР
  1. Гасіння повірочних та калібрувальних тавр (знищення рисунка), термін дії яких закінчився, здійснює за централізованим порядком виробник після закінчення року їх застосування.

Користувачі повірочних та калібрувальних тавр повинні повертати тавра, крім тавр-етикеток, виробнику для гасіння до 1 лютого наступного року.

Тавра у формі^^щоквартальних плашок, сталеві круглі діаметром 1,0 мм (тризуб), а також тавра-гасники слід гасити після їх зношення або пошкодження.

 1. Виробник призначає комісію з гасіння повірочних та калібрувальних тавр. До складу комісії включають представника ХДНДІМ.

За результатами гасіння складають акт у довільній формі.

 1. Комісія, яка призначена іС&сзглаком відповідного метрологічного центру, територіального органу, метрологічної служби або калібрувальної лабораторії, проводить знищення тавр- етикеток, дрібно їх ріжучи.

За результатами знищення складають акт у довільній формі.