1. Електроустатковання класу захисту І

Електроустатковання з основною ізоляцією як засіб основного захисту та еквіпотенціальним з'єднанням як захисний засіб за наявності несправності.

 1. Ізоляція

Усі електропровідні частини, які не було відокремлено від небезпечних струмовідних частин при­наймні за допомогою основної ізоляції, треба вважати за небезпечні струмовідні частини. Це стосується також електропровідних частин, які відокремлено основною ізоляцією, але приєднано до небезпечних струмовідних частин за допомогою елементів, які не розраховані на напруги, зазначені для основної ізоляції.

 1. Захисне еквіпотенціальне з’єднання

Відкриті електропровідні частини електроустатковання треба приєднувати до затискача захисного еквіпотенціального з’єднання.

Примітка 1. До відкритих електропровідних частин електроустатковання належать частини, які захищено лише фарбою, лаком і аналогічними покривами.

Примітка 2. Електропровідні частини, до яких можна доторкнутися, не є відкритими електропровідними частинами, якщо їх відокремлено від небезпечних струмовідних частин захисним відокремленням.

 1. Доступні поверхні частин з ізоляційного матеріалу

Якщо електроустатковання не повністю покрито електропровідними матеріалами, то для доступ­них частин з ізоляційного матеріалу застосовують наведене нижче.

Доступні поверхні частин з ізоляційного матеріалу, які:

 • призначено для того, щоб за них братися руками, або

 • можуть контактувати з електропровідними поверхнями, які здатні передавати небезпечну напругу, або

 • можуть мати значний контакт (поверхня, що перевищує 50 мм х 50 мм) із частиною тіла лю­дини, або

 • > Рекомендовано в майбутньому вилучити електроустатковання класу захисту 0 з міжнародної стандартизації. Проте клас захисту 0 було внесено в цей стандарт, оскільки раніше були посилання на нього в стандартах на вироби.

 • призначено для застосовування на ділянках, де забруднення значною мірою підвищує елект­ропровідність

має бути відокремлено від небезпечних струмовідних частин за допомогою:

 • подвійної або підсиленої ізоляції, або

 • основної ізоляції або захисного екранування, або

 • комбінації цих засобів.

Усі інші доступні поверхні частин з ізоляційного матеріалу має бути відокремлено від небезпеч­них струмовідних частин принаймні за допомогою основної ізоляції. Для електроустатковання, призна­ченого для використовування як частини стаціонарної електроустановки, основну ізоляцію забезпечу­ють або виробник, або при установлюванні відповідно до інструкцій виробника або відповідального постачальника.

Вважають, що ці вимоги виконано, якщо доступні частини з ізоляційного матеріалу забезпечують необхідну ізоляцію.

Примітка. Технічні комітети можуть встановити жорсткіші вимоги, ніж використовування основної ізоляції, для деяких до­ступних частин з ізоляційного матеріалу (наприклад, до яких доводиться часто торкатися, такі як пристрої керування) з урахуван­ням площі поверхні, що контактує з тілом людини.

7.2.4 Приєднання нульового захисного провідника

 1. Засоби приєднання (за винятком штепсельних з’єднувачів) мають бути чітко ідентифіковані знаком (№ 5019 згідно з ІЕС 60417-2) або за допомогою літер РЕ, або за допомогою комбінації зеле­ного і жовтого кольорів.

Познаку не можна наносити або закріплювати гвинтами, шайбами або Іншими елементами, які може бути знято під час приєднання провідників.

 1. Для електроустатковання, підключеного за допомогою шнура, треба застосовувати такі засоби, за яких захисний провідник у шнурі у разі несправності кабельного механізму, який забезпечує зняття напруги, від’єднується останнім.

 1. Електроустатковання класу захисту II

Електроустатковання з:

 1. основною ізоляцією як основний захист і

 2. додатковою ізоляцією як захисний засіб за наявності несправності, або в якому

 3. основний захист і захист за наявності несправності забезпечують підсиленою ізоляцією.

 4. Ізоляція

  1. Доступні електропровідні частини і доступні поверхні частин з ізоляційного матеріалу має бути або

 • відокремлено від небезпечних струмовідних частин за допомогою подвійної або підсиленої ізо­ляції, або

 • повинні мати конструкцію, що забезпечує еквівалентний захист, наприклад, бути виконаними у вигляді пристрою із захистом, повним опором.

Для електроустатковання, що є частиною стаціонарної електроустановки, ця вимога має викону­ватися за правильного установлювання електроустатковання. Це означає, що ізоляція (основна, до­даткова або підсилена) або захист за допомогою повного опору, якщо це необхідно, має бути забезпе­чено або виробником, або при установленні відповідно до інструкцій виробника.

Примітка. Технічні комітети можуть визначити засоби, що забезпечують еквівалентний захист за наявності несправності відпо­відно вимог до складу і застосовування електроустатковання,

 1. Усі електропровідні частини, що відокремлено від небезпечних струмовідних частин за до­помогою лише основної ізоляції або конструктивних засобів, що забезпечують еквівалентний захист, має бути відокремлено від доступної поверхні додатковою ізоляцією або застосовуванням конструктивних засобів, що забезпечують еквівалентний захист.

Усі електропровідні частини, які не відокремлено від небезпечних струмовідних частин принаймні за допомогою основної ізоляції, треба вважати за небезпечні струмовідні частини, тобто їх треба відок­ремити від доступної поверхні ВЩПОВІДНО до 7.3.1.1.

  1. Оболонка не повинна містити будь-яких гвинтів або затискних пристроїв з ізоляційного ма­теріалу, якщо ці гвинти або інші затискні пристрої необхідно знімати, або є ймовірність того, що їх зніма­тимуть під час установлювання, технічного обслуговування та ремонту і якщо їх заміна металевими гвинтами або іншими затискними пристроями може привести до порушення необхідної ізоляції.

 1. Захисне еквіпотенціальне з’єднання

Електропровідні частини, до яких можна доторкнутись, і проміжні частини не можна навмисно при­єднувати до будь-яких сполучних пристроїв захисного провідника.

 1. Якщо електроустатковання забезпечено пристроями, що дозволяють підтримувати безпе­рервним захисне еквіпотенціальне з’єднання і при цьому у всьому іншому його конструкція відповідає електроустаткованню класу захисту II, то такі пристрої має бути:

 • ізольовано від струмовідних частин і доступних електропровідних частин електроустаткован­ня за допомогою основної ізоляції і

 • марковано як електроустатковання класу захисту І.

Електроустатковання не має бути промарковано символом, наведеним у 7.3.3.

  1. Електроустатковання класу захисту II може бути забезпечено пристроєм для приєднання до заземлення з функційними колами (відмінними від захисних) лише у разі, коли це потрібно за відпо­відним стандартом ІЕС. Такий пристрій має бути ізольовано від струмовідних частин за допомогою подвійної або підсиленої ізоляції.

 1. Маркування

Електроустатковання класу захисту II має бути марковано графічним символом № 5172 згідно з ІЕС 60417-2, який розміщують поряд з інформацією про джерело живлення (наприклад, на табличці з технічними даними) так, щоб було зрозуміло, що символ є частиною технічної інформації і його жод­ним чином не можна було прийняти за фірмову познаку виробника або інші познаки.

 1. Електроустатковання класу захисту III

Електроустатковання, в основу якого закладено обмеження напруги наднизькими значеннями як засіб основного захисту і без захисних засобів за наявності несправності.

 1. Напруги

  1. Електроустатковання має бути розраховано на номінальну напругу, що не перевищує 50 В змінного струму або 120 В постійного струму (струм без пульсацій).

Примітка 1. Вираз «без пульсацій» умовно має визначення як дійова пульсуюча напруга, в якій постійна складова не пе­ревищує 10 %. Максимальні значення напруги несинусоїдного змінного струму перебувають на розгляді.

Примітка 2. Відповідно до розділу 411 ІЕС 60364-4-41 дозволено електроустатковання класу захисту III застосовувати лише для приєднання до СБНН (SELV) і ЗСБНН (PELV).

Примітка 3. Технічні комітети мають визначати максимальні допустимі номінальні напруги для цих виробів згідно з ІЕС 61201 і спеціальні умови застосовування цих виробів.

  1. Внутрішні кола можуть функціювати за будь-якої номінальної напруги, яка не перевищує значення, зазначене в 7.4.1.1.

  2. У разі одиночної несправності електроустатковання будь-яка напруга дотику в усталено­му режимі, яка може виникнути або бути генерована, не повинна перевищувати значення, зазначені в 7.4.1.1.

 1. Захисне еквіпотенціальне з’єднання

Електроустатковання класу захисту III не повинно бути забезпечено пристроєм для підключення до захисного провідника. Проте електроустатковання може бути забезпечено пристроєм для підключення до заземлення з функційних цілей (інших від захисних), якщо це вимагається відповідним стандартом ІЕС. У будь-якому разі в електроустаткованні не має бути передбачено підключення струмовідних ча­стин до заземлення.

 1. Маркування

Електроустатковання має бути марковано графічним символом № 5180 згідно з ІЕС 60417-2. Цю вимогу не застосовують, якщо пристрій для підключення до джерела живлення забезпечує підключен­ня лише до джерела живлення систем СБНН (SELV) і ЗСБНН (PELV).

Таблиця 1 — Застосовування електроустатковання в низьковольтній електроустановці

Клас захисту електроустат­ковання

Марковання на електроустаткованні або інструкції

Умови підключення електроустатковання до електроустановки

0

лише для застосовування в неструмопровідному середовищі,

або захист, що забезпечують за рахунок відокремлення кіл

неструмопровідне середовище

відокремлення електричних кіл забезпечують окремо для кожного електроустатковання

І

марковання затискача для підключення до захисного еквіпотенціального з'єднання символом № 5019 згідно з ІЕС 60417-2 або літерами «РЕ» або комбінацією зеленого і жовтого кольорів

приєднувати затискач до захисного еквіпотен­ціального з'єднання в електроустановці

II

Марковання символом № 5172 згідно з ІЕС 60417-2 (подвійний квадрат)

Не розраховувати на захисні засоби стосовно електроустановки

III

Марковання символом № 5180 згідно з ІЕС 60417-2 (цифра III в ромбі)

Підключати лише до СБНН (SELV) і ЗСБНН (PELV) 1. Струми дотику, струми захисного провідника, струми спливу

Примітка 1. 7.5 стосується лише низьковольтних установок, систем і устатковання.

Примітка 2. Вплив струму спливу на даний час не розглядають у цьому стандарті.

 1. Струми дотику

Треба вжити заходів, щоб доступні частини при дотику не приводили до небезпеки, як зазначено в ІЕС 60479. Струми дотику треба вимірювати згідно з ІЕС 60990. Коли допускають підвищену силу струму дотику за умов наявності несправності, комітети зі стандартизації виробу повинні чітко визна­чити в своїх стандартах умови і допустиме підвищене значення сили струму.

Примітка. 6.2.2 ІЕС 60990 стосується вимірювання сили струму дотику для електроустатковання класу І у разі обриву за­хисного провідника.

 1. Струми захисного провідника

Треба вжити заходів в установках і устаткованні для запобігання підвищенню сили струму захис­ного провідника, що погіршують захист або нормальне експлуатування електроустановки. Треба забез­печити сумісність для струмів усіх частот, що споживаються і виробляються устаткованням.

 1. Вимоги до запобігання підвищеним значенням сили струму захисного провідника устатко­вання, що споживає електроенергію.

Необхідною вимогою до електроустатковання, в якому за нормальних умов функціювання в його захисному провіднику протікає струм, є можливість його нормального застосовування і сумісність його із захисними засобами. Вимоги 7.5 стосуються устатковання, яке підключають у мережу живлення за допомогою штепсельного роз’єму, або нероз’ємним з’єднанням, або якщо воно є стаціонарним устат­кованням.

 1. Максимальні значення сили змінного струму захисного провідника для устатковання, що споживає електроенергію.

Примітка. Метод вимірювання сили струму захисного провідника, який враховує високочастотні елементи навантаження згідно з ІЄС 60479-2, перебуває на розгляді.

Вимірювання треба виконувати на обладнанні, на яке подано електроживлення.

Ці обмеження стосуються електроживлення устатковання, яке здійснюється з номінальними ча­стотами 50 або 60 Гц:

 1. устатковання, яке споживає знімний струм, підключене одно- або багатофазним штепселем і штепсельною розеткою, розраховано на номінальне значення сили струму менше і таке, що дорівнює 32 А. Граничні значення наведено в додатку В.

 2. устатковання, яке споживає струм і яке постійно підключено, і стаціонарне устатковання, яке споживає струм, обидва без спеціальних засобів для захисного провідника, або устатковання, яке підключають однофазним або багатофазним штепселем і штепсельною розеткою, розраховано на но­мінальне значення сили струму більше за 32 А. Граничні значення наведено у додатку В.

 3. устатковання, що споживає струм, і яке постійно підключено відповідним провідником до підси­леного захисного провідника згідно з 7.5.2.4. Комітети зі стандартизації виробу повинні визначити мак­симальні значення сили струму захисного провідника, які ні за яких обставин не мають перевищувати 5 % від номінального значення споживаного струму кожної фази.