НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖАЛЮЗІ ТА ЖАЛЮЗІ-ШТОРИ

Ефективність передавального механізму
з карданним валом
Вимоги та методи випробування

(EN 14203:2004, IDT)

Д

БЗ N9 6-2006/537

СТУ EN 14203:2006

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

8ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України та технічний комітет «Системи тривожної сигналізації» (ТК 143)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бовсуновський (науковий керівник); О. Чистяков, Ю. Бовсуновський

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 14203:2006 ідентичний з EN 14203:2004 Blinds and shutters — Capability for use of gears with crank handle — Requirements and test methods (Жалюзі-штори та жа­люзі. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випро­бовування) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Дер­жавного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) за­боронено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 200

8НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14203:2004 Blinds and shutters — Capability for use of gears with crank handle — Requirements and test methods (Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випробовування).

Технічний комітет, якій несе відповідальність за цей стандарт. — ТК 143 «Системи тривож­ної сигналізації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

 • слова: «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ». «Зміст», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • замінено познаки фізичних величин: «т» — «м», «кд» — «кг»; «грт» — «об./хв.», «Nm» — «Нм», «N» — «Н»;

 • замість поняття «механічна тривкість» (mechanical endurance) застосовано термін «зно- сотривкість».

Термін «жалюзі», використаний у цьому стандарті, відноситься до захисних конструкцій, які встановлюють у віконних та дверних прорізах.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Го­ловному фонді нормативних документів.

Код УКНД 91.060.50

ДСТУ EN 14203:2006 Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випробування


Місцв поправки

Надруковано

Має бути '

С. 1

Чинний від 2007-07-01

Чинний від 2007-10-01 !

ДСТУ EN 14203:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖАЛЮЗІ ТА ЖАЛЮЗІ-ШТОРИ
Ефективність передавального механізму
з карданним валом
Вимоги та методи випробування

ЖАЛЮЗИ И ЖАЛЮЗИ-ШТОРЫ
Производительность передаточного механизма
с карданным валом
Требования и методы испытания

BLINDS AND SHUTTERS

Capability of gears with a crank handle
Requirements and test methods

Чинний від 2007-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає функційне виконання систем передавального механічного приводу з карданним валом для жалюзі, зовнішніх і внутрішніх жалюзійних штор та умови постачання цих систем між виробниками жалюзі, з одного боку, та виробниками приводних систем з іншого боку, для таких чотирьох типів:

 • ролетні жалюзі;

 • складальні жалюзі;

 • складальні навіси;

 • інші навіси та жалюзі-штори.

Цей стандарт не поширюється на передавальні механізми з карданним валом, які мають при­вод (двигун) для керування виробом, оскільки передбачено ручне керування.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено ниж­че. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато- ваних посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and definitions

prEN 13120:1997 Internal blinds — Performance requirements

EN 13527:1999 Shutters and blinds — Measurement of operating force — Test methods

prEN 13561:1999 External blinds — Performance requirements including safety

prEN 13659:1999 Shutters — Performance requirements including safety.НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12216:2002 Жалюзі, зовнішні жалюзі-штори, внутрішні жалюзі-штори. Термінологія, тер­міни і визначення

prEN 13120:1997 Внутрішні жалюзі-штори. Вимоги щодо виконання

EN 13527:1999 Жалюзі і жалюзі-штори. Вимірювання зусилля функціювання. Методи випро­бовування

prEN 13561:1999 Зовнішні жалюзі-штори. Вимоги щодо виконання, зокрема безпечності

prEN 13659:1999 Жалюзі. Вимоги щодо виконання, зокрема безпечності.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в EN 12216, а також такі: система приводного механізму з карданним валом — основними складниками (рисунок 1), якої є:

 • передавальний механізм;

 • карданне з'єднання, одиничне або подвійне;

 • приводний вал;

С — кривошип (коловорот), гнучкий, знімний або суцільний, з обмеженням або без обмеження крутильного моменту тощо;

 • ручка керування, знімна або суцільна, без зігнутої нижньої частини, шарнірна тощо;

 • стопорні системи обмежування переміщування, якщо вони є, у складі зубчастого зчеплення або якщо їх нема;

 • затискач ручки кривошипа (коловорота).  1. передавальний механізм;

 1. вихід;

 2. вхід;

шарнір;

карданний вал (стрижень обертання),

ручка кривошипа (кояоворот)/керування;

руків'я утримування.

Рисунок 1 — Опис передавального механізму з карданним валом

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

З КАРДАННИМ ВАЛОМ

 1. Номінальний крутильний момент на вихідному валу передавального механізму, Ms, вира­жений в Нм. гарантований виробником передавального механізму відповідно до випробовувань, передбачених цим стандартом, для кожного із таких типів виробу:

 • ролетні жалюзі;

 • складальні жалюзі;

 • складальні навіси;

 • інші навіси та жалюзі-штори.

 1. Передавальне відношення, г механізму:

Ni • <

г = ^іг<1, (1)

де Л/1 — кількість обертів на виході передавального механізму;

N2 кількість обертів на вході передавального механізму.

 1. ККД лі - П2 компонентів передавального механізму.

 2. Зусилля F, прикладене до ручки кривошипа (коловороту) для утворювання вихідного кру­тильного моменту М$.

F, виражене .в Н, не повинне перевищувати максимальних величин операційних зусиль, на­ведених в prEN 13120, prEN 13561 і prEN 13659.

 1. Важіль ручки кривошипа (коловорота) R, вираженого в м, R < 0,2 м.

Ці характеристики об’єднані формулою:

(2) Г -

 1. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ

Перевіряння функційних властивостей інших компонентів після примусового випробовуван­ня в робочих умовах та випробовування на зносотривкість, що складаються із циклів підіймання і опускання, номінального вантажу Р, який відповідає номінальному крутильному моменту Ms, ви­значеному виробником продукції відповідно до вимог розділу 6.

 1. ВИПРОБОВУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ

  1. Характеристики випробовувального устатковання

Випробовувальне устатковання складається з хрестоподібної рами завширшки не менше ніж 0,9 м та висотою, достатньої для того, щоб, випробовувальний вантаж був вільно підвішений про­тягом усього випробовування. Поперечна балка і фіксатор повинні мати достатню міцність, для протидії впливу навантаг без деформацій, які можуть вплинути на результати випробовування.

 1. Передавальний механізм з карданним валом для ролетних жалюзі

  1. Випробовувальне устатковання

Поперечна балка являє собою вал з мінімальним діаметром Dt відносно діаметра вала ви­значеного в технічній документації на виріб, який пройшов випробовування.

На цьому валу встановлюють два барабани, діаметром Ов = 2,5 • Dt, на 1/3 та 2/3 від загаль­ної ширини хрестоподібної рами (рисунок 2).

Барабани повинні мати достатню ширину для того, щоб шнур або трос, що підтримують ван­таж, намотувались у один шар із діаметром De.

 1. Номінальна випробовувальна навантага

Номінальну випробовувальну навантагу Р, визначають за формулою: де Ms— вихідний крутильний момент, визначений виробником (Нм);

De — діаметр, визначений у 6.2.1 (м);

Dc — діаметр шнура (троса), заміряний під навантагою.

Випробовувальну навантагу прикладають рівнозначно до кожної третьої частини рами випроб­ного устатковання.

Переміщення випробовувального вантажу повинно відбуватися на відстань не менше ніж 2 м

.
Рисунок 2 — Устатковання для випробовування передавального механізму з карданним валом для ролетних жалюзі


 1. Передавальний механізм з карданним валом для складальних жалюзі

  1. Випробовуеальне устатковання

Поперечна балка являє собою П-подібний профіль, де для випробовування встановлюють пе­редавальний механізм та його кронштейн. Профіль призначений протидіяти прокручуванню та бічному тиску, створеному під час випробовування (рисунок 3).

Шнури та троси, які підтримують шківи протягом випробовування намотуються на барабани діаметром Dt.

Діаметр Dt відповідає діаметру кола, вписаного у квадрат, сторона якого дорівнює найбільшо­му розміру мінімального посадкового місця, визначеного виробником механізму, придатного для використовування із механізмом, встановленим у випробовувальному устаткованні, помноженому на коефіцієнт 0,6.

 1. Номінальна еипробовувальна наеантага

Номінальну випробовувальну навантагу Р прикладають до двох гнучких пристроїв, встанов­лених на 1/3 та 2/3 від загальної ширини хрестоподібної рами (рисунки 3, 4, 5). Ці пристрої дають змогу досягти навантаги з лінійною зміною від 0 до величини Р з:

Р

(4)

= -^-[Н],
D, + Oc1J

M

ДЄ

s — вихідний крутильний момент визначений виробником, (Нм);

Dt —діаметр, визначений 6.3.1, (м);

Dc діаметр шнура (троса), заміряний під навантагою, (м).

Переміщення шківів повинно відбуватися на відстань не менше ніж 1 м.Розміри у міліметрах

Рисунок 3 — Устатковання для випробовування передавального механізму з карданним валом для складальних жалюзіРозміри у міліметрах 1. навантага “ОН;

 2. навантага = РІ2 Н у кожному тросі.

Рисунок 4 — Устатковання для випробовування передавального механізму
з карданним валом для складальних жалюзі

1 — величина навамтаги;

2 — переміщення шківа.Рисунок 5 — Зміна навантаги Р для випробовування передавального механізму з карданним валом для складальних жалюзі

6.4 Передавальний механізм з карданним валом для навісу із складальними важелями

 1. Загальні вимоги

Передавальний механізм з карданним валом, призначений для оперування навісом зі скла­дальними важелями, характеризується такими параметрами (рисунок 6).

 1. Номінальний крутильний момент

 • MSN — вихідний крутильний момент, прикладений протягом 90 % переміщення, (Нм);

 • MSp — вихідний «піковий» крутильний момент, прикладений протягом 10 % переміщення, (Нм), складальні важелі повинні бути розкриті.

 1. Зусилля в ручці кривошипа (коловорота)

 • ^sn — максимальна величина зусилля, що діє протягом 90 % переміщування, (Н);

 • ^sp— максимальна величина «пікового» зусилля, що діє протягом 10 % переміщуван­ня, (Н), складальні важелі повинні бути розкриті.