Продовження таблиці А.1

Класифік овані ознаки

Види і групи пісків

Рекомендовані напрями застосування пісків

Бетони на цементному і Лужному в'яжучому

Розчини будів

Силікатні вироби

Дорожнє будівництво

Благо­устрій, культи­вація, плану

Укруп­нюва­льна доміш­ка для дрібних пісків

Для виробів з декора­тивними власти­востями

Для баллас­тового шару заліз­ничних колій

Важкі бетони

Спеціальні бетони

Буді­вельні

Штука­турні

Щільний силікатний бетон

Нізд­рюваті бетони

Цегла і ка мені

Осно­ви

Покрит­тя

Транс­портні

Для гідро­техніч­

них споруд

Для труб

Компо­нент в'яжу­чого

Запов­нювачЗ високим вмістом

-

-

-

-

±

±

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

З дуже високим вмістом

-

-

-

-

-

-

±

-

+

+

-

-

+

-

-

-

З надвисоким вмістом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Вміст органічних домішок

З дуже низьким вмістом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З низьким вмістом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Із середнім вмістом

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З високим вмістом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+Таблиця А.2

Галузі застосування пористих пісків

Класифіковані ознаки

Види і групи пісків

Рекомендовані напрями застосування пісків

Легкі бетони

Тепло— ізоля­ційні засипки

Силікатні вироби

Штука­турні розчи­ни

Міне­ральний порошок

Дорожнє будівни цтво

Домішка для жаро­тривких бетонів

Тепло­ізоля­ційні

Тепло­ізоля­ційно— конст— рукційн

Конст— рукційн

Щільний силікатний

Ніздрю­ваті бетони

Камені та цегла

Компо­нент в'яжуч ого

Запов нювач

Насипна густина

Дуже легкі

+

+

+

+

+

+

+

Легкі

±

+

+

±

+

+

+

+

+

Середні

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Про ход ження та вид

При родний

Рядовий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подрібне ний

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Із відході в промис ловості

Із пористих шлаків

+

+

+

+

+

Із грубо диспер сної золи виносу

+

+

+

+

±

+

+

+

Із золо шлакової суміші

+

+

+

+

±

+

+

+Закінчення таблиці А.2

Класифіковані ознаки

Види і групи пісків

Рекомендовані напрями застосування пісків

Легкі бетони

Тепло ізоля ційні засип ки

Силікатні вироби

Штука турні розчи ни

Міне­раль­ний поро­шок

Дорожнє буді­вни­цтво

Доміш­ка для жаро­трив­ких бето­нів

Тепло­ізоля­ційні

Теплоіз оля- ційно- конс­трук­ційні

Конст­рук­ційні

Щільний силікатний бетон

Ніздрю­ваті бетони

Камені та цегла

Компо нент в'яжу чого

запов нювач

Походження та вид

Штучні (такі, що спеціально виготовля­ють)

Керамзи товий і шунгези товий

±

+

+

±

-

-

-

-

-

-

-

-

Аглопор итовий

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шлакопе мзовий

-

+

-

-

-

-

±

-

-

+

-

Перлито вий

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

Вермику літовий

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+Примітка: В таблицях А.1 і А.2 знак "+" означає застосовність,

знак "±" - обмежену застосовність,

знак "-" - незастосовністьУ

Ж17

ДК 691.22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРИНЫ

Строительные материалы

Мелкие заполнители природные,
из отходов промышленности,
искусственные для строительных
материалов, изделий,
конструкций и работ

Классификация

Будівельні матеріали

Дрібні заповнювачі природні,
із відходів промисловості, штучні для
будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій та робіт

Класифікація

Building materials

Natural fine aggregates, from industrial
by-product, artificial aggregates for
building materials, products,
structures and construction works

Classification

Дата введения 1996-01-01

 1. Область применения

  1. Настоящий стандарт распространяется на мелкие заполнили (пески) природные, из отходов промышленности и искусственные, применяемые для производства строительных материалов, изделий, конструкций и работ и устанавливает их классификацию по основным признакам.

  2. К пескам относят неорганические зернистые сыпучие строи­тельные материалы с размерами зерен от 0,05 мм до 5,0 мм.

  3. Пески по плотности подразделяют на два класса и относят к плотным, если плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3, и к пористым, если плотность зерен - до 2,0 г/см3.

Издание официальное

 1. Пески плотные всех видов используются в качестве мелкого

заполнителя для производства тяжелых бетонов и растворов, а также

дорожных смесей; в качестве заполнителя и компонента вяжущего - для производства силикатных изделий (ячеистых и плотных силикат­ных бетонов, силикатных камней и кирпича); самостоятельно - для дорожных одежд, балластного слоя железнодорожного пути, оснований

зданий и сооружений, планировочных и рекультивационных работ, благоустройства территории и других строительных работ.

Пористые пески всех видов используются в качестве мелкого заполнителя для производства легких бетонов и растворов, самосто­ятельно - для звуко- и теплоизоляционных засыпок. Пористые пески

из карбонатных пород и шлаков используются также в качестве мел­

кого заполнителя для асфальтобетонных смесей, а перлитовый, вер­микулитовый и из золы-уноса - в качестве добавки для жаростойких

бетонов.

 1. Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при

разработке новых и пересмотре действующих стандартов и других но­рмативных документов на указанные материалы и виды работ.

 1. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы положения следующих стан­дартов:

ДСТУ Б А.1.15594

Песок природный для производства строительных материалов. Термины и определения

ДСТУ Б В.2.71795

Гравий, щебень и песок искусственные

пористые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.72795

Песок из известняковракушечников для строительных работ. Технические условия

ДСТУ Б.В.2.73295

Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

ГОСТ 826987

Щебень из природного камня, гравий и

щебень из гравия для строительных работ.

Методы испытаний

ГОСТ 873588

Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 975886

Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 2226376

Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

ГОСТ 2513782

Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. КлассификацияГОСТ 2619384

Материалы из отсевов дробления изверженных

горных пород для строительных работ.

Технические условия

ГОСТ 2687386

Материалы из отсевов дробления осадочных

горных пород для строительных работ.

Технические условия 1. Классификация

  1. Пески классифицируют по следующим признакам:

 • плотности;

 • происхождению и виду;

 • зерновому составу;

 • содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках;

 • содержанию органических примесей;

 • характеру формы зерен;

 • содержанию вредных примесей и соединений;

 • прочности;

 • пустотности;

 • удельной поверхности;

 • стабильности физико-механических свойств.

 1. Плотность

Классификация песков в зависимости от плотности приведена в