EN ISO 4126-1 Прилади безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Запобіжні кла­пани (ISO 4126-1:2004)

EN ISO 4126-2 Прилади безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Запобіжні при­строї з розривною мембраною (ISO 4126-2:2003)

EN ISO 10297 Транспортні газові балони. Клапани балонів. Технічні вимоги та стандартні вип­робовування

ISO 3864-1 Графічні позначки. Попереджувальні кольори та попереджувальні знаки. Части­на 1. Основи конструювання для попереджувальних знаків на робочих місцях і у громадських об’єктах.

Національний відхил

 1. В Україні замість EN 2 чинний ГОСТ 27331 [22].

 2. В Україні замість EN 286-1 чинні ГОСТ 949 [17] та НПАОП 0.00-1.07 [9].

 3. В Україні замість EN 615 чинний ДСТУ 3105 [4].

 4. В Україні замість EN 1964-1, EN 1964-2, EN 1964-3 чинні ГОСТ 949 [17] та НПАОП 0.00-1.07 [9].

 5. В Україні замість EN 12094-4 чинний НПАОП 0.00-1.07 [9].

 6. В Україні замість EN 60068-2-6 чинний ГОСТ 28203 (МЕК 68-2-6-82) [23].

 7. В Україні замість EN 60529 чинні ГОСТ 14254 (МЕК 529-89) [20] та НПАОП 0.00-1.32 [10].

 8. В Україні замість EN ISO 4126-1 і EN ISO 4126-2 чинні ГОСТ 12.2.085 [13], ГОСТ 31294 [24] та НПАОП 0.00-1.07 [9]

 9. В Україні замість EN ISO.10297 чинні ГОСТ 949 [17], ГОСТ 12.2.085 [13] та НПАОП 0.00-1.07 [9].

 10. В Україні замість ISO 3864-1 чинний ГОСТ 12.4.026 [15].

 11. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такі терміни та визначення позначених ними понять:

 1. привод (actuator)

Складовий елемент, який, у разі одержання сигналу, приводить в дію інший елемент

 1. розривна мембрана (bursting disk)

Мембрана, спроектована так, щоб зруйнуватись під дією попередньо заданого перепаду тиску

 1. розрахункова зона (calculation zone)

Зона, для якої розрахункову величину необхідної кількості вогнегасної речовини розрахову­ють окремо

 1. сифонна труба (резервуара з порошком) (diptube (of the powder container))

Патрубок, через який порошок з нижньої частини резервуара подається у трубопровід

 1. пожежа обладнання (equipment fire)

Пожежа тривимірного об’єкта, така що супроводжується протіканням горючих рідин, їхніми бризками та розпліскуванням

 1. балон з газом-витискувачем (expellant gas container)

Балон високого тиску, в якому зберігається газ, який використовують для витискання порошку

 1. Зклапан балона з газом-витискувачем (expellant gas container valve)

Клапан, який утримує газ-витискувач у балоні із цим газом і випускає його з балона після при­ведення в "ДІЮ

 1. коефіцієнт заповнення (посудини з газом-витискувачем) (fill ratio (of the expellant gas container))

Відношення маси газу-витискувача до місткості посудини, в якій цей газ зберігається, вира­жене у кілограмах на літр (кг/л)

 1. зона заповнення (flooding zone)

Зона, яка охоплює всі розрахункові зони, які повинні бути одночасно заповнені вогнегасною речовиною через один розподільний клапан

 1. система локального застосування (local application system)

Система, призначена для захисту окремого об’єкта.

Національний відхил

Замінити «Система, призначена для захисту окремого об'єкта» на «Система пожежогасіння, призначена для подаван­ня та розподіляння вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об’єкта протипожежного захисту».

 1. максимальний робочий тиск (maximum working pressure)

Тиск (за температури 50 °С), за якого система або складовий елемент все ще спроможні пра­цювати і їх можна використовувати

 1. мінімальна енергія пуску (minimum release energy)

Енергія, необхідна для приведення у дію складового елемента

 1. мінімальний робочий тиск (minimum working pressure)

Тиск (за температури мінус 20 °С), за якого система або складовий елемент все ще працез­датні.

Національна примітка

Мінімальну температуру зберігання й експлуатування систем порошкового пожежогасіння і їхніх складових елементів визначає виробник і, залежно від кліматичного виконання, вона може становити нижче мінус 20 °С.

 1. зворотній клапан (non-return valve)

Складовий елемент, який дозволяє рух потоку лише в одному напрямку.

Національний відхил

Замінити «Складовий елемент, який дозволяє рух потоку лише в одному напрямку» на «Клапан, призначений для ав­томатичного унеможливлення зворотного потоку робочого середовища».

 1. розпилювач (nozzle)

Складовий елемент, який дозволяє одержати заздалегідь визначені необхідні витратні харак­теристики та рівномірний розподіл вогнегасного порошку в або на захищуваній зоні

 1. допоміжний балон (pilot container)

Джерело енергії для пневматичного пристрою аварійної сигналізації і для приведення у дію (відкриття) балона з газом-витискувачем

 1. (вогнегасний) порошок ((extinguishing) powder)

Вогнегасна речовина, яка складається з тонко-дисперсних твердих хімікатів, що містять одну або більше речовин із добавками, призначеними для поліпшення її характеристик (див. EN 615).

Примітка 1. У Північній Америці і деяких інших країнах термін «dry powder» («сухий порошок») використовують для по­значення спеціальних матеріалів для гасіння металів, а термін «dry chemical extinguishing agent» («вогнегасний порошковий матеріал» — «вогнегасний порошок») використовують для позначення вогнегасних речовин, визначених у цьому стандарті.

Примітка 2. За потреби вказування класу пожежі, для гасіння якої призначено порошок, перед або після терміна потрібно долучити великі літери. Літери, які використовують у цьому стандарті, відповідають літерам, визначеним у стандарті EN 2.

Наприклад. Порошок ВС — це порошок для гасіння пожеж класу В (рідини або тверді мате­ріали, переведені у стан рідини) і класу С (гази). Порошок ABC — це порошок, призначений для гасіння пожеж класу А (тверді тліючі матеріали), класу В і класу С.

Національна примітка

В Україні чинні ДСТУ 3105 [4] та ГОСТ 27331 [21], згідно з вимогами яких позначають класи пожеж, для гасіння яких при­значено вогнегасні порошки.

 1. захищена зона (protected zone)

Це загальна кількість зон заповнення, захищених однією системою

 1. розподільний клапан (selector valve)

Складовий елемент, який відкриває або закриває прохід потоку вогнегасної речовини у зону заповнення

 1. поверхнева пожежа (surface fire)

Пожежа, яка розповсюджується горизонтальною поверхнею. Поверхнева пожежа може бути пожежею, пов'язаною з горінням горючих рідин, газів або твердих речовин, які не тліють.

Національний відхил

Замінити «Пожежа, яка розповсюджується горизонтальною поверхнею» на «Пожежа, яка розповсюджується поверхнею об’єкта протипожежного захисту».

 1. система пожежогасіння об'ємним способом (total flooding system)

Система, призначена для захисту всього вмісту замкнутого простору.

Національний відхил

Замінити «Система, призначена для захисту всього вмісту замкнутого простору» на «Система пожежогасіння, призна­чена для подавання та розподіляння вогнегасної речовини по об'єму простору об'єкта протипожежного захисту».

 1. робочий тиск (working pressure)

Тиск, за якого складовий елемент працює у системі

 1. діапазон робочих температур (working temperature range)

Температурний діапазон, у межах якого система чи певний складовий елемент може працю­вати і його можна використовувати.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

  1. Діапазон робочих температур

Складові елементи повинні мати діапазон робочих температур від мінус 20 °С до 50 °С.

Національна примітка

В Україні діапазон температур зберігання та експлуатування систем порошкового пожежогасіння і їхніх елементів виз­начає виробник і, залежно від кліматичного виконання, може бути ширшим ніж «від мінус 20 °С до 50 °С».

Якщо використовують допоміжні балони з СО2 або балони з СО2 в якості газу-витискувача, то діапазон робочих температур повинен бути від 0 °С до 40 °С.

 1. Обладнання для випробовування систем у цілому

Повинно бути забезпечено, щоб робота всіх приводів запірних та розподільних клапанів могла бути перевірена без випускання газу-витискувача. Залежно від типу системи, повинні бути перед­бачені конструктивні елементи (штуцери, нарізеві гнізда тощо) для з'єднання із зовнішніми вип- робовувальними балонами.

 1. Випробовування на стійкість до дії корозії в ускладненому режимі

Якщо використовують частини складових елементів із мідного сплаву, їх потрібно випробову­вати на стійкість до дії корозії в ускладненому режимі відповідно до додатка К.

 1. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОРОШКУ

  1. Місткість

Об’єм резервуара має бути не більше ніж 4000 л.

 1. Конструкція

Резервуар для порошку повинен бути сконструйований згідно з EN 286-1 і зроблений зі сталі.

 1. Максимальний робочий тиск

Максимальний робочий тиск не може перевищувати 25 бар.

 1. Колір

Резервуари з порошком повинні бути пофарбовані у червоний колір згідно з ISO 3864-1

 1. Складові елементи резервуара

  1. Отвір для заправляння порошком

Отвір для заправляння резервуара порошком повинен мати номінальний діаметр не менше ніж DN 100.

Оглядові отвори, люки для ручного доступу та оглядові люки можна використовувати для зап­равляння згідно зі стандартом EN 286-1, якщо вони розташовані у верхній частині резервуара для порошку.

 1. Пристрій для видалення порошку з резервуара

Для перевірення внутрішніх поверхонь резервуара і перевірення порошку бажано передба­чати дренажний пристрій для забезпечення можливості видалення порошку з резервуара.

Дренажні пристрої, якщо передбачені, повинні мати приєднувальні нарізеві з’єднання, розміри яких повинні бути не менше, ніж:

 • для резервуара об’ємом до 1000 літрів: R S, або Rp 1/2 або G 1/2;

 • для резервуара об’ємом понад 1000 літрів: R 1, або Rp 1 або G 1.

 1. Запобіжний пристрій

Резервуар для порошку повинен бути оснащений запобіжним пристроєм. Встановлений тиск спрацювання запобіжного пристрою не повинен перевищувати максимального робочого тиску, але після того, як скидання тиску розпочалося, тиск може перевищувати максимальний робочий тиск не більше ніж на 10 %. Витрата газу через пристрій для скидання тиску повинна бути більшою, ніж максимальна витрата газу-витискувача, який надходить у резервуар із порошком.

Національний відхил

В Україні вимоги до запобіжних пристроїв від перевищення тиску у посудинах, які працюють під тиском регламентова­но НПАОП 0.00-1.07 [9], а кількість і пропускну здатність цих пристроїв визначають згідно з ГОСТ 12.2.085 [13].

 1. Приєднання трубки подавання газу-витискувача

Трубка подавання газу-витискувача повинна бути встановлена у резервуарі для порошку так, щоб газ із неї надходив в його нижню частину гіа максимальну глибину шару порошку. Система повинна бути розроблена так, щоб порошок не міг потрапити у систему подавання газу-витис­кувача.

 1. Сифонна труба

Резервуар із порошком повинен мати сифонну трубу.

Сифонна труба повинна бути встановлена досить міцно для унеможливлення пошкоджень під час використовування системи (її заправляння, видаляння порошку з резервуара або під час ви­тікання порошку).

Довжина та конструкція сифонної труби повинні бути такі, щоб об’єм води, яка залишається у резервуарі у кінці подавання становив не більше ніж 5 % від місткості резервуара.

Функціювання контейнера, у тому числі сифонної труби, повинно бути перевірено випробо­вуваннями, як представлено у додатку D.

 1. БАЛОН ІЗ ГАЗОМ-ВИТИСКУВАЧЕМ У ЗБОРІ

  1. Балони з газом-витискувачем

Балони з газом-витискувачем повинні бути сконструйовані згідно з EN 1964-1, EN 1964-2 і EN 1964-3. Для того, щоб можна було у будь-який час перевірити вміст балона з газом-витиску­вачем, усі окремі балони повинні бути оснащені:

 1. ваговим пристроєм для визначання маси газу-витискувача у випадку, якщо у балоні вико­ристовують гази, зріджені під тиском;

 2. в інших випадках — манометром відповідно до таблиці 1, який буде показувати внутрішній тиск у балоні.

 1. Клапани у системі подавання газу-витискувача

Якщо система має автоматичний та ручний пуски, то клапан для газу-витискувача повинен відповідати EN 12094-4, але без сифонної труби. Якщо система має лише ручний пуск, можна ви­користовувати клапан балона з газом-витискувачем згідно з EN ISO 10297. У цьому випадку не дозволено у якості газу-витискувача використовувати СО2, і немає потреби у застережних заходах, а саме пристроях для затримування.

 1. Приводи клапанів для газу-витискувача