НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання

АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ ПІДВОДНІ
АВТОНОМНІ РЕГЕНЕРУВАВЬНІ

В

БЗ № 8-2008/608

имоги, випробування, маркування
(EN 14143:2003, IDT)

ДСТУ EN 14143:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
201

2ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, технічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту пра­цюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, докт. техн, наук (науковий керівник);

В. Захаров; В. Каньшин; М. Лисюк, канд. техн, наук; О. Михайленко; В. Руринкевич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. N2 290 з 2010-01-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 14143:2008 ідентичний з EN 14143:2004 Respiratory protective equipment — Self-contained re-breathing diving apparatus — Requirements, testing, marking (Захисне дихальне обладнання. Автономні регенерувальні дихальні підводні апарати. Вимоги, випробування, маркування) і внесений з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2012

ЗМІСТ

с.

Національний вступ VII

Вступ до EN 14143:2003 VII

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Мінімальне оснащення З

 5. Вимоги 4

  1. Конструкція 4

  2. Матеріали 4

  3. Балон(и) зі стисненим газом 4

  4. Вентиль(-і) балонів зі стисненим газом 4

  5. Вузли і з’єднання високого і середнього тиску 5

   1. Загальні положення 5

   2. Редуктор тиску (за наявності) 5

   3. Система(-и) скидання надлишкового тиску 5

  6. Дихальний контур 5

   1. Експлуатаційні характеристики 5

   2. Вдихувальні і видихувальні клапани 7

   3. Об’єм дихання 7

   4. Стійкість до розривного тиску дихального контуру 7

   5. Випускний клапан 7

   6. Поглинальний патрон діоксиду вуглецю 7

   7. Температура вдихуваного газу 7

  7. Регулятор подавання або система подавання газу 7

   1. Парціальний тиск вдихуваного кисню 7

   2. Утримування встановленого рівня парціального тиску кисню 8

   3. Покажчик для парціального тиску вдихуваного кисню (за наявності) 8

   4. Тривалість подавання газу 8

  8. Шланги 8

   1. Загальні положення 8

   2. Міцність на розтягання шлангових з’єднань високого і середнього тиску 8

   3. Гнучкість шлангів високого і середнього тиску 8

   4. Герметичність шлангових з’єднань високого тиску 8

   5. Стійкість до розривання тиском шлангових з’єднань високого тиску 8

   6. Герметичність шлангових з'єднань середнього тиску 8

   7. Стійкість до розривання тиском шлангових з’єднань середнього тиску 9

   8. Дихальний шланг 9

  9. Пристрої безпеки 9

   1. Загальні положення 9

   2. Покажчик тиску 9

   3. Контроль вдихуваних газів 10

   4. Активні попереджувальні пристрої 10

  10. Лицева частина 10

   1. Загальні положення 10

   2. Головний гарнітур 10

   3. З’єднання 11

   4. Оглядове скло й окуляри 11

  11. Підвісна система 11

  12. Аварійна дихальна система 11

  13. Електричні системи 11

   1. Функційна безпечність 11

   2. Програмовані системи 12

   3. Електромагнітна сумісність (EMC) 12

  14. Стійкість до температури 12

   1. Зберігання 12

   2. Герметичність 12

  15. Чищення і дезинфекція 12

  16. З'єднувачі 12

  17. Експлуатаційні властивості 12

  18. Сумісність з киснем 12

  19. Стійкість до дії тиску корпуса й індикаторів 12

 6. Випробування 13

  1. Загальні положення 13

   1. Порядок проведення випробувань 13

   2. Номінальні значення та граничні відхилення 13

   3. Випробувальне устатковання і процедура випробувань 13

  2. Огляд 13

  3. Дихальний контур 13

   1. Загальні умови проведення випробувань 13

   2. Дихальні характеристики 13

   3. Середнє об'ємне значення вдихуваного діоксиду вуглецю 14

  4. Гідростатичне порушення рівноваги 14

  5. Дихальний об’єм 14

   1. Об’єм 14

   2. Стійкість дихального контуру до розривання тиском 14

   3. Випускний клапан 14

   4. Вдихувальні та видихувальні клапани 15

  6. Час захисної дії апарата 15

   1. Загальні положення 15

   2. Тривалість поглинання діокисиду вуглецю 15

   3. Час захисної дії, забезпечуваний газом 15

  7. Рівень споживання кисню 15

  8. Шлангові з’єднання 15

   1. Міцність на розтягування шлангових з’єднань високого і середнього тиску 15

   2. Гнучкість шлангів високого і середнього тиску 15

   3. Герметичності шлангових з’єднань високого і середнього тиску 16

   4. Стійкість до розривання тиском шлангових з'єднань високого і середнього тиску 16

   5. Гнучкість дихальних шлангів 16

   6. Залишкова осьова деформація дихальних шлангів 16

  9. Стійкість до розривання тиском вузлів високого і середнього тиску 16

  10. Пристрої безпеки 16

   1. Покажчик тиску 16

   2. Датчик парціального тиску вдихуваного кисню 16

   3. Датчик парціального тиску вдихуваного діоксиду вуглецю 16

   4. Активні попереджувальні пристрої 17

   5. Система(-и) скидання надлишкового тиску 17

  11. Лицева частина 17

   1. Механічна міцність лицевої частини 17

   2. Площа поля зору 17

   3. Механічна міцність оглядового скла або окуляра(-ів) 17

   4. Головний гарнітур 17

  12. Електричні системи, електромагнітна сумісність (EMC) 17

  13. Стійкість до впливу температури 18

   1. Випробування за мінус 20 °С І 50 °С 18

   2. Випробування за мінус ЗО °С І 70 °С 18

  14. Чищення і дезінфекція 18

  15. Експлуатаційні випробування 18

   1. Загальні положення 18

   2. Випробувачі 18

   3. Основне випробування 18

   4. Випробування функціональності під час занурення 19

   5. Звіт щодо випробовування 19

  16. Випробовування імпульсним тиском кисню 19

  17. Стійкість до дії морської води 20

 7. Маркування 20

 8. Інформація, що надається виробником.... 20

Додаток А Штучна морська вода 29

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що посилаються на основні вимоги або інші положення Директив EU 29

Бібліографія ЗОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожній переклад EN 14143:2003 Respiratory protective equipment — Self­contained re-breathing diving apparatus — Requirements, testing, marking (Захисне дихальне обладнання. Апарати автономні регенерувальні підводні. Вимоги, випробування, маркування).

Європейський стандарт підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 79 «Respiratory protective devices», секретаріат якого очолює DIN.

Європейський стандарт підготовлено за дорученням, наданим Європейською Комісією та Європейською вільною асоціацією профспілок, і він підтримує основні вимоги EU Директив(и). Взаємозв’язок з EU Директивою приведено у додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової про­дукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

 • стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • у назві стандарту груповий показник «Дихальне обладнання» замінено на «Засоби інди­відуального захисту органів дихання» в зв’язку з відсутністю в національній класифікації групи стандартів «Дихальне обладнання» І тим, що ці апарати відносяться до автономних дихаль­них апаратів групи «Засоби індивідуального захисту органів дихання»;

 • вилучено оригінальний текст «Foreword» («Передмова»); інформацію, що стосується європейського стандарту, додано до «Національного вступу»;

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • груповий складник назви стандарту доповнено словом «індивідуального», що відпові­дає змісту стандарту та є спільним для групи стандартів відповідної сфери, до якої належить цей стандарт;

 • у тексті цього національного стандарту словосполучення «Respiratory protective devices», використане в EN 14143:2003, вжито як «засоби Індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)», як це прийнято в нормативно-технічній документації в Україні;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», в якому наведено переклади назв європейських стандартів. До довідкового додатку ZA долучено «На­ціональну примітку»;

 • у національному вступі наведено інформацію щодо прийняття європейських стандартів як національних стандартів України;

 • «Національне пояснення» та «Національна примітка» виділені в тексті стандарту рамкою;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандарти­зації України.

 • познаки одиниць фізичних величин, що відповідають вимогам ДСТУ 3651-1997 «Метро­логія. Одиниці фізичних величин», в тексті цього стандарту було змінено:

Познака в EN 14143:2003

S

m

ms

mm

cm

ml

g

I

MHz

N

h

°С

bar

Познака в цьому стандарті

с

м

мс

мм

см

см3

г

ДМ3

МГц

Н

год

°С

барПознака в EN 14143:2003

mbar

l/stroke

m-min 1

min ’

І-min 1

ml-min 1

min

J-Г1

cycles-min 1

Познака в цьому стандарті

мбар

дм3/хід

мхв-1

хв-1

ДМ3ХВ~1

Q _1

CM ХВ

хв

Дж-дм3-1

цикпівхв-1Перелік європейських стандартів (ЄС), на які є посилання в цьому стандарті та які прий­нято як національні стандарти (НС):

Познака і назва ЄС

Познака і назва НС

Ступінь ВІДПОВІДНОСТІ

EN 132 Засоби захисту органів дихання. Визначення термінів та піктограм

ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, ЮТ)

ЮТ

EN 134 Засоби захисту органів дихання. Перелік складових частин

ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (EN 134:1998, ЮТ)

ЮТ

EN 144-3 Засоби захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 3. З’єд­нання випускного отвору для підводної азотокисневої суміші

ДСТУ EN 144-3:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 3. З'єднання випускного отвору для підводної азотокис­невої суміші (EN 144-3:2003, IDT)

ЮТ

EN 250 Засоби захисту органів дихання. Автономні резервуарні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування

ДСТУ EN 250:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 250:2000, ЮТ)

ЮТ

EN 12021 Засоби захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів

ДСТУ EN 12021:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів (EN 12021:1998, ЮТ)

ЮТКопії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 14143:2003

Цей автономний регенерувальний підводний апарат може бути схвалено, якщо апарат або його окремі складові частини задовольняють вимоги випробувань, визначені у цьому стандарті, а також вимоги до експлуатаційних випробувань укомплектованого апарата, як це визначено у цьому стандарті.

Розробка цього стандарту визначила нові питання стосовно розуміння психологічних гра­ниць та меж сприйняття обладнання у разі підводного застосування, на які відсутня повна відповідь. Отже, цей стандарт опубліковано для забезпечення належного рівня безпечності ре- циркуляційних підводних апаратів.ДСТУ EN 14143:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ ПІДВОДНІ АВТОНОМНІ РЕГЕНЕРУВАПЬНІ
Вимоги, випробування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ
АВТОНОМНЫЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ
Требования,испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT

SELF-CONTAINED RE-BREATHING DIVING APPARATUS

Requirements, testing, marking