Е.2 Випробовування з перевіряння функціювання з перешкодами в трубопроводі

Н адійно закріплюють стрижень довжиною 50 мм та діаметром 8 мм на внутрішній стінці трубопроводу, як показано на рисунку Е.1, уздовж трубопроводу, знизу від лопаті сигналізатора протоку води, так щоб не заважати ходу лопаті. Направляють потік води з витратами 60+5 л/хв через трубопровід, перевіряють правильність спрацювання та подавання сигналу.

Пояснення:

 1. — лопать сигналізатора протоку води;

 2. — трубопровід;

 3. — стрижень діаметром (8 ± 0,01) мм.

Рисунок Е.1 — Стенд для випробовування з перешкодами в трубопроводі

ДОДАТОК F
(обов’ язковий)

ВИПРОБОВУВАННЯ НА ФУНКЦІЮВАННЯ

F.1 Чутливість

Примітка. Див. вимоги 4.6.1.

У становлюють сигналізатор протоку води в трубопроводі відповідно до рисунка В.1, відповідно до інструкцій виробника. Приєднують випробовувальний стенд до джерела води з манометром, що вимірює тиск вхідного потоку на трубопроводі безпосередньо перед сигналізатором протоку води, а витратомір потоку та регулювальний

клапан за сигналізатором протоку води.

Визначають чутливі сть сигналізатора протоку води за тиску 1 бар та номі нального робочого тиску. Проводять випробовування в кожному з положень, рекомендованих виробником. Для кожного значення тиску збільшують потік, доки сигналізатор протоку води не спрацює та підтримують це значення потоку, доки не буде сигналу.

Проводять такі випробовування:

 1. без затримування в сигнальній системі;

 2. із максимальним (закладеним) затримуванням сигналізатора протоку води.

Зменшують водяний потік до 10 л/хв та повторюють випробовування, перевіряють приведення пристрою затримування у початковий стан та повторюють випробовування за тиску 1 бар.

 1. 2 Циклічність дій

Примітка. Див. вимоги 4.4.4 та 4.6.2.

У становлюють сигналізатор протоку води на трубопровід, відповідно до рисунка В.1, відповідно до і нструкці й виробника та приєднують до випробовувального устатковання відповідно до рисунка F.1. Випробовують сигналізатор протоку води 10 000 циклами із затримуванням (за наявності), встановивши максимальне затримування.

Сигналізатор протоку води має функці ювати за витрат води в трубопроводі:

від 0 л/хв до 100 л/хв.

До або після завершення циклічних випробовувань мають бути такі випробовування сигналізатора протоку води, як:

 1. з визначання мі цності за надлишкового тиску відповідно до додатка В;

 2. на чутливість відповідно до F.1 за тиску 1 бар;

 3. з визначання опору контактів відповідно до F.2.1;

 4. з визначання опору ізоляції відповідно до F.2.2.

F .2.1 Випробовування з визначання опору контактів

Вимірюють перехідний опір у контактних електричних з’єднаннях кожного електричного кола сигналізатора протоку води використовуючи відповідний вимірювальний прилад.

Проводять вимірювання за мінімального струму або струму 50 мА за 24 В постійної напруги залежно від того, яка з цих величин менше, вимірюють в обох напрямах та реєструють значення перехідних опорів у к онтактних електричних з’єднаннях кожного електричног о кола.

F.2.2 Випробовування з визначання опору ізоляції

Вимірюють опір ізоляці ї струмопровідних частин за постійного струму напругою 500 В мі ж:

Ф розімкнутими контактами кожного електричного кола; та

Ф кожним із електричних кіл, які знаходяться у замкнутому стані, та найближчими металевими

частинами, включаючи їхні монтажні плати.

Вимірюють опір ізоляці ї після під’єднання електроживлення через 1 хв.

Під’єднують контакти к ожного електричного кола сигналізатора протоку води до резистивного навантаження та подають напругу, щоб забезпечувалися такі умови для кожної пари контактів:

Ф від 0 до 2 000 циклів: номінальний струм та змінна напруга для сигналізатора протоку води;

Ф від 2 001 до 5 000 циклів: номінальний струм за 24 В постійної напруги;

Ф від 5 001 до 10 000 циклів: мінімальний номінальний струм або струм 50 мА (залежно від того, яка величина менша) за 24 В постійної напруги.
П

5 — моторизований або

 1. — к-фактор,

k1;

— висота, h.

ояснення:
 1. — сигналізатор протоку води D1; соленоїдний клапан;

 2. — сигналізатор протоку води D2;

 3. — насос > 60 дм3/хв;

 4. — лічильник;

Примітка. Може бути випробуваний один або більше сигналізаторів протоку води: D1, D2, D3 тощо.

Рисунок F.1 — Стенд для випробовування на циклічне функці ювання

F.3 Випробовування на стійкість до температурного впливу

Примітка: Див. вимоги 4.6.3.

Установлюють сигналізатор протоку води на випробовувальному стенді, відповідно до рисунка В.1, відповідно до інструкці й виробника. Охолоджують випробовувальний стенд до (2 ± 1) °С протягом 24 год., потім піддають дії теплого повітря температурою (23 ± 2) °С упродовж не менше ніж 2 год. Наповнюють випробовувальний стенд водою та нагрівають до температури (68 ± 2) °С і витримують протягом 90 діб. Охолоджують випробовувальний стенд на повітрі температурою (23 ± 2) °С протягом не менше ні ж 24 год.

Забезпечують тиск відповідно до додатка В та проводять випробовування на чутливі сть відповідно до F.1 за тиску 1 бар. Демонтують сигналізатор протоку води з випробовувального стенда і візуально перевіряють його на наявність пошкоджень та деформаці й лопаті.

ДОДАТОК G
(обов’ язковий)

ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ДО КОРОЗІЇ ПІД ДІ ЄЮ СОЛЬОВОГО ТУМАНУ

Примітка. Див. вимоги 4.7.

G.1 Реактиви

Розчин хлористого натрі ю, у співвідношенні (20 ± 1) % хлористого натрію до здистильованої води, рН у діапазоні від 6,5 до 7,2, щільністю в діапазоні від 1,126 г/мл до 1,157 г/мл за температури (35 ± 2) °С.

G.2 Випробовувальне устатковання

Камера туману, мінімальним об’ємом 0,43 м3, яка оснащена резервуаром із циркулюванням та аспіраторними насадками для подавання бризок сольового розчину, а також засобами для відбирання та контролювання атмосферних умов у камері.

G.3 ПроцедураУ становлюють сигналізатор протоку води в камері туману в його нормальному положенні та подають через насадки бризки сольового розчину, за тиску в діапазоні від 0,7 бар до 1,7 бар, підтримуючи температуру в камері туману (35 ± 2) °С. Переконуються в тому, що розчин, який потрапляє на сигналізатор протоку води збирається і він не повертається у циркуляційний резервуар.

Беруть проби сольового туману, не менше ніж у двох точках камери та вимірюють існуючу норму компонента та сольову концентрацію. Переконуються у тому, що для кожного об’єму у 80 см3 у контрольованій зоні, контрольована норма становить від 1 мл/год до 2 мл/год за пері од 16+0,250 год.

Тривалі сть ді ї сольового розчину на сигналізатор протоку води має становити 10+0,25о діб.

Після цього вилучають сигналізатор протоку води з камери туману та просушують протягом 7+0,250 діб за температури не вище ніж 35 °С та відносної вологості 70 %. Після висихання проводять такі випробовування сигналізатора протоку води:

 1. випробовування на міцність за надлишкового тиску відповідно до додатка В;

 2. 10 циклів роботи за тиску 1 бар відповідно до F.1 для перевіряння функці ювання та показника чутливості. У разі закінчення цього випробовування для останньої пари наданих сигналізаторів протоку води має бути застосований номі нальний струм за номі нальної напруги;

 3. випробовування з визначання перехідного опору у контактних електричних з’ єднаннях відповідно до F.2.1;

 4. випробовування з визначання опору ізоляції відповідно до F.2.2.

ДОДАТОК H
(обов’ язковий)

ВИПРОБОВУВАННЯ З ВИЗНАЧАННЯ ВТРАТ ТИСКУ ВНАСЛІДОК ГІДРАВЛІЧНОГО ТЕРТЯ

Примітка. Див. вимоги 4.8.

Установлюють сигналізатор протоку води в трубопроводі відповідно до рисунка В.1, використовуючи трубопровід діаметром, який відповідає номінальному розміру сигналізатора протоку води. Має бути використаний диференційний прилад для вимірювання тиску точністю ± 2% та витратомір точністю ± 5 %.

Вимірюють та реєструють тиск через сигналізатор протоку води за швидкості потоку 5 м/с.

Замінюють сигналізатор протоку води на випробовувальному стенді трубопровідною секцією, що відповідає розміру цього сигналізатора протоку води та вимірюють тиск за таких самих витрат водяног о потоку. Визначають зміну тиску. Реєструють зменшення тиску внаслідок гідравлічного тертя, як різницю між тиск ом через

сигналізатор протоку води та тиском через змі нну трубопровідну секці ю.

ДОДАТОК І
(обов'язковий)

ВИПРОБОВУВАННЯ З ВИЗНАЧАННЯ СТІЙКОСТІ ДО ВИТОКІВ

Примітка. Див. вимоги 4.9.

У становлюють сигналізатор протоку води в трубопроводі відповідно до рисунка В.1, відповідно до інструкцій виробника. Подають воду під тиск ом, що еквівалентний двом номінальним робочим тискам або під тиском 25 бар, залежно від того, яка величина більша, протягом 5 хв. Перевіряють сигналізатор протоку рідини на наявність витоків, структурних пошк оджень або здеформовань

.ВИПРОБОВУВАННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Примітка. Див вимоги 4.10.

Установлюють сигналізатор протоку води в трубопроводі відповідно до рисунка В.1, відповідно до інструкцій виробника. Приєднують трубопровід до відповідного джерела води для заповнення випробовувального стенда. Подають воду через випробовувальний стенд зі швидкістю 10 м/с протягом 90 хв. Після закінчення випробовувань перевіряють сигналізатор протоку води на наявність постійних здеформовань, роз'єднання частин та руйнувань.

ДОДАТОК K

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ВИПРОБОВУВАНЬ ТА ПОРЯДОК ВИПРОБОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ СИГНАЛІЗАТОРІВ
ПРОТОКУ ВОДИ

Схема К.1 — Випробовування одного зразка сигналізатора протоку води кожного розміру


Схема К.2— Випробовування чотирьох зразків сигналізатора протоку води кожного розміру

D.1 Випробовування ущільнювальних елементів (неукріплені еластичні ущільнювальні елементи)

Чотири зразки. 10 МПа — мінімальне подовження 300 % або 15 МПа — мінімальне подовження 200 % та

Чотири зразки, 25 мм розтягнення до 75 мм, 2 хв., максимальне подовження 5 мм після відпускання та

Чотири зразки, кисень, 70 °С, 20 бар. 96 год. та

Чотири зразки, здистильована вода. 97,5 °С, 70 год.

1

D.2 Випробовування ущільнювальних елементів (укріплені еластичні ущільнювальні елементи)

Чотири зразки, кисень, 70 °С, 20 бар, 96 год.

Чотири зразки, здистильована вода, 97,5 °С, 70 год.

ДОДАТОК ZA
(довідковий)

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИМОГ АБО ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС)

ZA.1 Сфера застосування та важливі характеристики

Цей стандарт розроблено згідно з мандатом, виданим CEN Європейською комісією і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

Наведені в додатку положення цього стандарту відповідають вимогам мандату, виданого на підставі Директиви (89/106/ЕЕС) по будівельним виробам ЄС.

Під час виконання вказаних вимог передбачено, що елементи промислового устатковання, на які поширюється цей стандарт, придатні для використовування згідно з їх призначенням.

Цей додаток має ту саму сферу застосування, що і розділ 1 цього стандарту.

ЗАСТОРОГА! До елементів промислового устатковання, на які поширюється цей стандарт, можуть бути застосовані вимоги інших нормативних документів і директив ЄС, які не впливають на придатність для використовування відповідно до їх призначення.

Примітка. Додатково до будь-яких спеціальних вимог цього стандарту, що стосуються небезпечних речовин, можуть бути задані інші вимоги до елементів промислового устатковання. на які поширюється цей стандарт (наприклад, вимоги законодавчих актів ЄС і національних законодавчих актів, регулятивних документів і адміністративних положень). Для виконання положень Директиви ЄС по будівельним виробам, ці вимоги повинні також відповідати вказаним додатковим вимогам. Інформацію про нормативні документи ЄС і національні нормативні документи, що стосуються небезпечних речовин, можна отримати на веб сайті в рубрикаторі EUROPA (CREATE, доступному за електронною адресою: http://europa.eu.int/comm/entreprise/construction/internal/hyqiene htm).

Елемент устатковання: Сигналізатор протоку води.

Призначення: Пожежна безпека.

Таблиця ZA.1 — Важливі пункти

Вимоги/характери стики призначення

Пункти з вимогами цього стандарту

Задані групи та/або категорі ї класифікації

Примітка

Номі нальні параметри спрацювання

4.6.1, 4.6.3


Затримування часу спрацювання

(інерці йність)

4.6.1


Технічна наді йні сть

4.4.3, 4.4.4, 4.8, 4.5,

4.6.2, 4.9, 4.10


Експлуатаційна надійність — Стійкість до корозії

4.7


Експлуатаційна надійність

— Міцність неметалевих елементів

4.4.8, 4.4.9
Z А.2 Процедура підтвердження відповідності сигналізаторів протоку води

Сигналізатори протоку води, призначені для експлуатування, відповідно до призначень, указаних нижче, мають бути перевірені за допомогою системи підтвердження відповідності елементів промислового устатковання заданим вимогам, указаним у таблиці ZA.2.

Таблиця ZA.2 — Система підтвердження відповідності

Продукція

Призначення застосування

Рівень або клас

Система підтвердження відповідності

Сиг налізатори протоку води

Пожежна безпека

1

Система 1: див. додаток II і.2.(і) документа СРІЭ за винятком контрольних перевірянь зразкі в.