НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ
ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ
ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

Ч

БЗ № 12-2014/381

астина 4. Експлуатація,
технічне обслуговування, ремонт
і поновлення

(EN 378-4:2008 + А1:2012, IDT)

ДСТУ EN 378-4:2014

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
201

6ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Інститут загальної енергетики НАН України, Технічний комітет «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кулик, д-р техн, наук; С. Дубовський, д-р техн, наук (науковий керівник); І. Стоянова, канд. техн, наук; І. Соколовська, канд. техн, наук; 3. Шварцман

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку від 02 грудня 2014 р. № 1430 з 2015-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 378-4:2008 + А1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлу­атація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення) і внесений із дозволу CEN, rue de Stas- sart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 378-4:2005

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю або частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження та розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2016

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ до EN 378-4:2008 IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні вимоги 2

  1. Інструкції з експлуатування 2

  2. Інструктаж експлуатаційного персоналу 2

  3. Документація 2

 5. Технічне обслуговування та ремонт З

  1. Загальні положення З

  2. Технічне обслуговування З

  3. Ремонт 4

  4. Змінення типу холодоагенту 4

 6. Вимоги до вилучення, повторного використання та видалення 5

  1. Загальні вимоги 5

  2. Вимоги до вилучення та повторного використання холодоагенту 6

  3. Вимоги до перекачування, транспортування та зберігання холодоагенту 8

  4. Вимоги до устатковання для вилучення 9

  5. Вимоги до видалення 9

6.6 Вимоги до документації 10

Додаток А Зливання оливи з холодильної установки 10

Додаток В Настанова щодо характеристик (параметрів) переробленого холодоагенту 10

Додаток С Поводження з холодоагентами та їхнє зберігання 11

Додаток D Технічний контроль під час експлуатування 13

Додаток Е Настанови щодо ремонту устатковання, у якому використовують вогненебезпечні холодоагенти 14

Бібліографія 16

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті 17

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 378-4:2008 + А1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуа­тування, технічне обслуговування, ремонт та поновлення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина EN 378» замінено на «Цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний лист», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у «Вступі до EN 378-4:2008» наведено лише ту інформацію, яка безпосередньо стосуєть­ся цього стандарту;

 • познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Мет­рологія. Одиниці фізичних величин;

 • у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3, EN 10204 та EN 13313, прий­няті в Україні як національні стандарти. їхній перелік наведено в додатку НА. Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні й чинних замість них документів немає.

ВСТУП до EN 378-4:2008

EN 378 під загальною назвою «Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та еко­логічні вимоги» складається з таких частин:

 • Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору;

 • Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація;

 • Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу;

 • Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення.

Додаток А цього стандарту є обов’язковим, а додатки В, С та D — довідковими

.ДСТУ EN 378-4:2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування,
ремонт і поновлення

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание,
ремонт и обновление

REFRIGERATING SYSTEMSAND HEAT PUMPS
SAFETY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
Part 4. Operation, maintenance, repairand recovery

Чинний від 2015-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідає сфері застосування EN 378-1:2008. |

Цей стандарт конкретизує вимоги до безпечності й екологічних аспектів до експлуатації, тех­нічного обслуговування, ремонту холодильних установок і вилучення, повторного використання та видалення всіх видів холодоагентів, оливи з холодоагентом, теплоносія, холодильної установки та її частини.

Ці вимоги передбачають мінімізацію ризиків травмування персоналу, пошкодження майна та нанесення шкоди довкіллю внаслідок неправильного поводження з холодоагентами або через за­бруднення, які призводять до виходу установки з ладу, й одержані внаслідок емісії холодоагенту.

Деякі пункти й підпункти цього стандарту не застосовні до блокових установок, автономних установок й установок, побудованих на місці, які працюють із завантаженням холодоагенту не більше ніж 3 кг.

Цими пунктами є 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 5.1.1 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 та 6.6.

Для цих установок потрібне технічне обслуговування має бути описано в інструкції з експлу­атації, а в разі потреби ремонту треба звернутися до найближчого авторизованого центру служби ремонту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі да­тованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань треба ко­ристуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 378-1:2008 + А2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-2:2008 + A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 378-3:2008 + A1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection

ISO 11650 Performance of refrigerant recovery and/or recycling equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 378-1:2008 + A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору

EN 378-2:2008 + А2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

EN 378-3:2008 + А1:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу

ISO 11650 Характеристики відновлення холодоагенту й/або устатковання для повторного пе­рероблення.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять згідно з EN 378-1:2008 + А2:2012.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1. Інструкції з експлуатації

   1. Треба приділити увагу тому, щоб персонал, відповідальний за експлуатацію, нагляд і технічне обслуговування холодильної установки, було відповідно поінструктовано, і щоб він був компетентним щодо поставлених перед ним завдань. Той, хто виконує монтування холодильної установки, повинен бути уважним стосовно дотримання відповідної інструкції для експлуатацій­ного персоналу і персоналу, що здійснює нагляд.

   2. Персонал, відповідальний за холодильну установку, яка містить більше ніж 3 кг холо­доагенту, повинен мати знання та досвід щодо режиму роботи, експлуатування та щоденного мо­ніторингу цієї установки.

   3. Змішування різних холодоагентів у системі не дозволено за жодних обставин. У разі змінення типу холодоагенту це має бути виконано відповідно до 5.4.

  2. Інструктаж експлуатаційного персоналу

Перед уведенням у дію нової холодильної установки має бути забезпечено, щоб експлуата­ційний персонал було поінструктовано на підставі технологічної інструкції щодо конструкції, на­гляду, експлуатації й технічного обслуговування холодильної установки, а також дотримування ви­мог щодо безпеки в разі потреби засобів індивідуального захисту (див. EN 378-3:2008 + + А1:2012, додаток А), а також властивостей і поводження з використовуваним холодоагентом.

Примітка. Бажано, щоб експлуатаційний персонал був присутнім під час відкачування, завантаження холодоагенту та регулювання холодильної установки, а також, по можливості, під час монтування на місці.

 1. Документація

  1. Власник/оператор повинен вести уточнений вахтовий журнал холодильної установки, якщо кількість холодоагенту перевищує 3 кг.

  2. У журналі має бути зареєстровано такі відомості:

 1. відомості щодо всіх робіт з технічного обслуговування та ремонтних робіт;

 2. кількість і вид холодоагенту (новий, використовуваний повторно або регенерований), який за­вантажували до установки, і кількість холодоагенту, який передавали з установки, див. також 6.6;

 3. аналізи повторно використовуваного холодоагенту, за наявності, результати якого також зберігаються в журналі;

 4. джерело повторно використовуваного холодоагенту;

 5. змінення та замінення складників установки;результати всіх періодичних типових випробувань;

д) дані про значні періоди невикористання.

4.3.3 Журнал має зберігатися у власника/оператора й машинному відділі, або дані мають збе­рігатися в комп’ютері з виводом на пристрій друку в машинному відділі, у цьому разі інформація має бути доступною для компетентних осіб під час обслуговування та випробовування.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

 1. Загальні положення

  1. Кожна холодильна установка підлягає профілактичному технічному обслуговуванню відповідно до технологічної інструкції, див. EN 378-2.

Примітка 1. Частота такого обслуговування залежить від типу, розміру, віку, використання установки тощо. У багатьох випадках протягом одного року відповідно до правових вимог потрібно кілька профілактичних обслуговувань.

Примітка 2. Щодо засобів індивідуального захисту від холодоагентів див. EN 378-3.

 1. Користувач/власник, пов’язаний із холодильною установкою, повинен гарантувати, що холодильну установку інспектують, регулярно контролюють і підтримують у задовільному стані.

 2. Установки із завантаженням холодоагенту понад 3 кг потрібно перевіряти на герме­тичність принаймні щорічно. Якщо під час перевіряння виникає підозра щодо витоку, наприклад через перевірення температури холодоагенту або скорочення потужності, то витік має бути вияв­лено відповідним устаткованням для виявлення витоку та має бути відремонтовано й знову пере­вірено після ремонту відповідно до національних правил. Результати огляду та вимірювання, при­йняті після цього, має бути відображено в журналі.

Див. додаток D щодо докладних технічних умов стосовно огляду під час обслуговування.

 1. Зацікавлені сторони також повинні бути відповідальними, якщо холодильну установку використовують інші особи, якщо лише не було домовлено й узгоджено про відповідальність іншого підрозділу.

 2. Регулярне технічне обслуговування, яке не охоплює ні втручання в роботу, ні налашто­вування холодильної установки, ні спеціального знання холодильної техніки, може виконувати особа відповідної компетентності, залучена до роботи відповідальною особою.

Прикладами такого технічного обслуговування неспеціалістами є очищення повітряного боку теплообмінників, очищення систем конденсації.

  1. Не допустимо завантажувати холодильну установку холодоагентом типу, який не задо­вольняє ні вимоги до установки, ні вимоги до виробника. У разі застосування тип холодоагенту має відповідати даним паспортної таблички. У разі реконструкції установки див. 5.4.

  2. У разі холодильних установок, розміщених у захисному корпусі та згідно з EN 378-1, їх розглядають як установки опосередкованої дії, сторонні особи не повинні залишатися в приміщенні під час технічного обслуговування та ремонтних робіт, оскільки відстань між частинами, що містять холодоагент, і користувачами приміщення не ефективні, й витік холодоагенту в приміщення стає можливим.

  3. Переконайтеся, що будь-яке марковання компресора чи устатковання є замінним, якщо будь-який наявний текст став нечитабельним.

 1. Технічне обслуговування

  1. Технічне обслуговування треба виконувати так, щоб: