1. У КТЗ треба переважно використовувати технічні засоби серійного виробництва. За необхідності в разі вирішення специфічних завдань СЕМ допускається застосувати технічні засоби одиничного виробництва з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням цього застосовування.

 2. Технічні засоби СЕМ повинні бути розміщені з дотриманням вимог нормативної, технічної та експлуатаційної документації на ці засоби.

 3. Для технічного забезпечення СЕМ необхідно визначити систему управління засобами вимірювальної техніки, контрольним та випробовувальним устаткованням, включаючи:

 • складання переліку наявних засобів вимірювальної техніки та випробовувального устатковання;

 • повірку засобів вимірювальної техніки та випробовувального устатковання;

 • калібрування засобів вимірювальної техніки та випробовувального устатковання тощо.

 1. Засоби вимірювальної техніки та випробовувальне устатковання треба підтримувати в робочому стані, проводячи періодичну їхню повірку та калібрування.

 1. Для забезпечення відповідної якості засобів вимірювальної техніки необхідно дотримуватися вимог, наведених у ДСТУ 3921.1 та ДСТУ 3921.2.

 2. Вимоги до програмного забезпечення СЕМ

  1. Програмне забезпечення СЕМ повинне забезпечувати виконання всіх функцій СЕМ, а також мати засоби виконання всіх необхідних процесів обробляння даних.

  2. Програмне забезпечення СЕМ повинно бути побудовано на базі наявних пакетів прикладних програм та спеціалізованого програмного забезпечення щодо реалізації функцій обліку, контролю- вання, аналізування, регулювання, планування та нормування витрат ПЕР, а також для реалізації протоколів приймання-передавання даних між комп'ютером та засобами вимірювальної техніки.

 3. Вимоги до інформаційного забезпечення СЕМ

  1. Інформаційне забезпечення СЕМ повинно бути достатнім для виконання всіх функцій СЕМ.

  2. Для кодування інформації в СЕМ повинні бути використані класифікатори, застосовані у ВС.

  3. Інформаційне забезпечення СЕМ повинно бути сумісним з інформаційним забезпеченням інших систем, з якими взаємодіє СЕМ.

  4. У СЕМ повинне бути передбачено необхідні заходи щодо контролювання та поновлення інформації в базі даних, а також захисту від несанкціонованого доступу до неї тощо.

  5. Інформаційне забезпечення СЕМ повинне передбачати управління документообігом. Управління документообігом повинне охоплювати:

 • документування виконання положень енергозберігаючої політики та програми енергозбере­ження;

 • документування виконання основних функцій СЕМ;

 • документування відповідальності персоналу ВС та процедур управління;

 • визначення правил пошуку суміжної документації;

 • документування результатів моніторингу стану СЕМ тощо.

 1. У виробничій системі повинна бути розроблена методика управління документацією (електронним документообігом).

 2. Документація повинна бути такою, щоб її можна було легко читати, ідентифікувати, збе­рігати протягом періоду часу, встановленого у відповідних нормативних документах ВС. На кожно­му документі повинні бути проставлені дати готування та перегляду. Повинні бути розроблені інструкції щодо оформлення документів.

 3. Рівень деталізації документації повинен бути достатнім, щоб забезпечити необхідне аналі­зування витрат ПЕР.

 4. Інформація, яка входить до документації СЕМ, повинна бути зрозумілою і такою, щоб її можна було перевірити.

 5. Інформація, яку містить документація, повинна містити дані про:

 • виробничу систему та її підрозділи;

 • технологічні процеси;

 • моніторинг СЕМ;

 • НД та технічні регламенти ВС;

 • схеми енергопостачання ВС та технологічного устатковання;

 • норми питомих витрат ПЕР;

 • інструкції та правила експлуатації технологічного устатковання;

 • енергетичні паспорти ВС;

 • звіти з ЕА та результати їх аналізування керівництвом ВС;

 • результати контролювання, повірки, калібрування і технічного обслуговування засобів вимі­рювальної техніки;

 • програми та результати навчання персоналу тощо.

 1. Вимоги до лінгвістичного забезпечення СЕМ

  1. Лінгвістичне забезпечення СЕМ повинне забезпечувати спілкування всіх категорій користувачів в зручній формі з технічними засобами СЕМ, а також забезпечувати реалізацію процедур перетворення та графічного зображення інформації, використовуваної в СЕМ.

  2. У лінгвістичному забезпеченні СЕМ повинн' бути:

 • передбачені уніфіковані мовні засоби для опису інформації, використовуваної в СЕМ;

 • застандартизовані описи однотипної інформації;

 • забезпечені зручність, однозначність спілкування користувачів із технічними засобами СЕМ.

 1. Вимоги до математичного забезпечення СЕМ

  1. Математичне забезпечення СЕМ повинне забезпечувати виконання всіх функцій СЕМ, а також мати математичні моделі та методи для прийняття рішень у СЕМ.

  2. Для математичного забезпечення СЕМ треба визначити доцільність використовування аналітичних та сучасних статистичних методів для прийняття управлінських рішень у сфері енер­гозбереження.

  3. Математичне забезпечення СЕМ повинне забезпечити розробляння та реалізацію докумен­тованих процедур щодо вибирання та використовування аналітичних та статистичних методів під час:

 • оцінювання потенціалу енергозбереження;

 • аналізування питомих витрат ПЕР;

 • аналізування інформації під час оцінювання ефективності споживання ПЕР;

 • прогнозування обсягів споживання ПЕР;

 • побудови паливно-енергетичних балансів ВС;

 • оцінювання якості споживаних ПЕР;

 • вибору енергозберігаючих заходів.

 1. Для організування та контролювання діяльності у сфері енергозбереження треба викори­стовувати переважно такі статистичні методи:

 • метод планування експериментів та факторний аналіз;

 • метод дисперсійного аналізу та регресійний аналіз;

 • метод із застосовуванням карт контролю;

 • методи кумулятивних сум;

 • метод статистичного вибіркового контролювання.

Примітка 1. Можна використовувати й інші статистичні методи.

Примітка 2. Рекомендації щодо вибирання та застосування статистичних процедур та методів наведені в [1] та [2],

 1. Вимоги до ресурсного забезпечення СЕМ

  1. Ресурсне забезпечення СЕМ повинне бути достатнім для виконання всіх функцій СЕМ.

  2. Керівництво ВС повинне забезпечити СЕМ людськими, матеріально-технічними та фінан­совими ресурсами.

  3. До людських ресурсів належить персонал відповідного професійного рівня.

  4. До матеріально-технічних ресурсів належать:

 • приміщення та технічне оснащення СЕМ;

 • інформаційні системи;

 • програмне забезпечення;

 • устатковання, засоби вимірювальної техніки, інструменти;

 • НД, робоча та технічна документація.

 1. До фінансових ресурсів належать:

 • витрати на створення СЕМ;

 • витрати на заробітну плату персоналу СЕМ;

 • витрати на впровадження енергозберігаючих заходів та їх експертизу;

 • витрати, спричинені внутрішніми для ВС чинниками (наприклад, низька ефективність енерго­зберігаючого заходу, повторне випробовування тощо);

 • витрати, спричинені зовнішніми для ВС чинниками (наприклад, вщшкодування заподіяних збитків).

 1. Вимоги до правового забезпечення СЕМ

  1. Правове забезпечення СЕМ повинне бути достатнім для виконання всіх функцій СЕМ.

10.S.2 Правове забезпечення СЕМ повинне охоплювати сукупність правових норм, технічних регламентів, посадових інструкцій та положень структурних підрозділів тощо, які:

 • оцінюють інформацію у сфері енергозбереження на електронних носіях даних та документах, що використовують під час функціювання СЕМ, і створюються системою з юридичної точки зору;

 • регламентують правові стосунки між персоналом СЕМ (права, обов’язки, відповідальність), а також між персоналом інших структурних підрозділів ВС.

 1. Правове забезпечення СЕМ повинне відповідати чинному законодавству України, зокре­ма повинне базуватись на Законі України «Про енергозбереження», постановах Кабінету Міністрів України, наказах центрального органу виконавчої влади з питань енергозбереження (на сьогодні — Держкоменергозбереження України) та чинних в Україні нормативно-правових актах.

 2. Керівництво ВС повинне організувати розробляння процедур забезпечення правових вимог та підтримання їх в актуалізованому стані.

 1. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Керівництво повинне гарантувати визначання цілей та завдань у сфері енергозбереження для всіх відповідних функцій та рівнів управління ВС. Цілі у сфері енергозбереження повинні бути зрозумілі та відповідати енергозберігаючій політиці.

  2. Керівництво ВС повинно гарантувати виконання своїх зобов'язань відносно розроблення та впровадження СЕМ, а також систематично підвищувати її ефективність за допомогою:

 • розроблення та реалізації положень енергозберігаючої політики ВС;

 • досягнення встановлених цілей ВС у сфері енергозбереження;

 • забезпечення наявності та доступності ресурсів для впровадження СЕМ у виробничій системі;

 • підбирання персоналу СЕМ, враховуючи кваліфікаційні вимоги, які встановлені для конкретних видів роботи;

 • забезпечення умов роботи для найкращого виконання персоналом СЕМ своїх обов’язків;

 • інформування персоналу ВС про важливість виконання державних та інших регламентованих вимог у сфері енергозбереження.

 1. Керівництво повинне здійснювати стимулювання персоналу СЕМ. Для цього необхідно:

 • планувати просування по службі персоналу СЕМ;

 • ввести систему планових заходів щодо підвищення професійних навичок персоналу СЕМ; — преміювати та нагороджувати персонал СЕМ за конкретні досягнення у сфері енергозбереження.

 1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

  1. Внутрішній ЕА передбачає організування контролювання керівництвом ВС:

 • дотримання установленого порядку впровадження положень енергозберігаючої політики;

 • якість функціювання внутрішнього моніторингу за впровадженням положень енергозберігаю­чої політики;

 • ефективність використовування ПЕР у виробничій системі.

 1. Керівництво визначає мету і завдання внутрішнього ЕА залежно від:

 • змісту і специфіки функціювання ВС;

 • техніко-економічних та енергетичних показників функціювання ВС;

 • сформованої системи управління ВС;

 • наявності СЕМ.

 1. Метою внутрішнього ЕА є сприяння керівництву у визначанні потенціалу енергозбереження ВС, чинників нераціонального використовування ПЕР, розробленні енергозберігаючих заходів, їх техніко-економічному обґрунтуванні та оцінюванні їхнього впливу на довкілля.

 2. Завданнями внутрішнього ЕА є:

 • визначання показників ефективності використовування ПЕР виробничої системи, її основних підрозділів та технологічних процесів як споживачів ПЕР;

 • аналізування витрат ПЕР окремо по кожному їх виду;

 • аналізування витрат ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах;

 • аналізування втрат ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах (окремо по кожному виду ПЕР);

 • аналізування витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;

 • оцінювання потенціалу енергозбереження об'єкта ЕА;

 • оцінювання ефективності використовування ПЕР;

 • аналізування енергоємності продукції;

 • аналізування питомих витрат ПЕР і порівняння з чинними нормами та нормативами;

 • оцінювання ефективності функціювання СЕМ;

 • розроблення енергозберігаючих заходів з техніко-економічним обґрунтуванням та оцінюван­ням їхнього впливу на довкілля.

 1. Завдання внутрішнього ЕА може виконувати служба ЕМ або головного енергетика чи окремі енергоаудитори ВС.

 2. Внутрішній ЕА передбачає проведення планових та позачергових ЕА.

  1. Планові внутрішні ЕА проводять не рідше одного разу на рік. Вони охоплюють питання перевіряння:

 • систем електро-, тепло-, паливопостачання;

 • систем водопостачання та каналізації;

 • систем постачання стиснутого повітря, постачання кисню, холодопостачання тощо;

 • систем вентиляції, опалення, кондиціонування повітря;

 • системи освітлення;

 • системи зберігання палива;

 • енергоємних споживачів технологічних процесів;

 • системи документообігу у сфері енергозбереження;

 • засобів вимірювальної техніки, використовуваних в СЕМ;

 • дотримання законодавства та нормативно-правових актів України у сфері енергозбереження, а також вимог енергозберігаючої політики, інструкцій, рішень і наказів керівництва ВС;

 • наявності, стану автоматизованої системи обліку та контролювання витрат ПЕР виробничої системи;

 • будівель стосовно енергозбереження та надання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і розробляння рекомендацій щодо підвищення ефективності використовування ПЕР.