A/s = 0,85. (11b)

Стосовно резонансного відношення N в основному резонансному діапазоні див. рисунок 2.

1,80 -і


надкритичний діапазон

0,30

T


0 20 40 60 80 100 120 140 н/мм 200

А

Питоме навантаження —-—
о

Рисунок 2 — Резонансний діапазон

Таким чином отримуємо для розраховування Ку такі діапазони:

 1. підкритичний діапазон, N < Ns (див. 6.4.3);

 2. основний резонансний діапазон, A/s < А/ < 1,15 (див. 6.4.4); цієї зони треба уникати; для Ку рекомендовано уточнений аналіз за методом А;

 3. проміжний діапазон, 1,15 < N < 1,5 (див. 6.4.6); рекомендовано уточнений аналіз за ме­тодом А;

 4. надкритичний діапазон, N > 1,5 (див. 6.4.5).

 1. Динамічний коефіцієнт у підкритичному діапазоні (N <, Ns)

Див. 6.4.1а) для спеціальних особливостей; більшість промислових зубчастих передач екс­плуатують у цьому діапазоні.

Kv=(/VK) + 1; (12)

К = (Cv1 Sp) + (Cv2 Bf ) + (Cv3B^), (13)

де Cv1 — враховує вплив відхилу кроку та прийнятий сталою Cv1 = 0,32 (див. рисунок 3);

Cv2 — враховує вплив відхилу зубчастого профілю й може бути визначений із рисунка 3 або згідно з таблицею 2;

Cv3 — враховує вплив циклічного коливання в жорсткості зачеплення й може бути визначений із рисунка 3 або згідно з таблицею 2.Таблиця 2 — Формули для розраховування коефіцієнтів Cv1 — Cv7 і Сау для визначання KV.B, метод В (формули пов’язані з кривими на рисунках З і 4)


1 < Єу < 2

єу > 2


Cvi

CV2

CV3

CV4

Cv5

Cv6

0,32

0,34

0,23

0,90

0,47

0,47

0,32

0,57 єу-0,3

0,096

є7 -1,56

0,57-0,05Єу єу-1,44

0,47

0,12

єу -1,741 <єу< 1,5

1,5 <єу<2,5

Єу > 2,5

cv7

0,75

0,125зіпГп(єу -2)1 + 0,875

1,0

1 < Ў

с’М^’8л5] *1'5

Примітка. Коли матеріал шестерні (1) відрізняється від матеріалу колеса (2), Сау1 і Сау2 розраховують окремо; тоді Сау = 0,5(Сау1 + Сау2).
Примітка. Формули для обчислювання див. таблицю 2.

Рисунок 3 — Значення Cv1 — Cv7 для визначання KV.B (метод В)Рисунок 4 — Модифікація головки Сау, здійснена обкатуванням (для розраховування див. таблицю 2)

Sp, Bf і Sk — безрозмірнісні параметри враховують вплив відхилів зуба й профільних модиф-

ікацій за динамічного навантаження61:

в = c7'ltl6.ff.... ■ (14)

Р

в,=їПр7ьУ (15)

Кд (Гt/O)

1

(16)
Примітка, Якщо матеріал шестерні (1) відрізняється від матеріалу колеса (2), тоді Сау = 0,5 (Сау1 + Сау2).


За ефективний одиничний крок і відхили профілю приймають ті, що в «припрацьованих» ше­стерні й колесі. Початкові відхили взагалі модифікують протягом початкової експлуатації (припра- цювання). Значення fpbeff і /faeff визначають вилученням оцінених допусків припрацювання (ур і yf) таким чином:

f

(17)

(18)

pb eff fpb ” Ур і
ffaeff - ffa ~Уг ■

З імовірнісних міркувань передбачено, що загалом значення відхилу передачі не будуть більші від допустимих значень fpb і ffa для більшого колеса. Тому їх використовують у формулах (17) і (18) відповідно; це звичайно значення для найбільшого колеса.

б; Формула (16) непридатна для визначання «оптимуму» модифікації головки Са. Величину Са модифікації головки можна використовувати тільки у формулі (16) для зубчастих передач зі ступенями точності в діапазоні від 0 до 6, як встановлено в !SO 1328-1. Для передач у діапазоні від 7 до 12, 8к - 1,0. Див. також 4.1.8.

У випадку, коли ні експериментальні, ні експлуатаційні дані характеристик припрацювання використовуваного матеріалу недоступні (метод А), то можна припустити, що:

ур= уа, де уа визначають, як у методі С з рисунка 27 або 28, або 8.3.5.1.

yf може бути визначене так само, як і уа, коли профільний відхил yfa використовують замість відхилу основного кроку fpb.

Са — конструктивна величина для профільної модифікації (модифікація головки зуба на по­чатку і в кінці зубчастого зачеплення).

Величина Сау, що є наслідком припрацювання, повинна бути підставлена замість Са у фор­мулі (16) у випадку зубчастих передач без спеціальної профільної модифікації. Значення Сау можна отримати з рисунка 4 або обчисленням, як указано в таблиці 2.

Див. розділ 9 для одиничної жорсткості зуба с'.

 1. Динамічний коефіцієнт в основному резонансному діапазоні (Ns < N < 1,15)

З урахуванням обмежень (див. 6.4.1b)) цей коефіцієнт дорівнює:

Kv = (Cv1^) + (Cv2Bf) + (Cv46k) + 1. (19)

Див. 6.4.3 щодо подробиць, що стосуються Cv1, Cv2, Bp, Bf і Bk.

Cv4 враховує резонансні крутильні коливання зубчастої пари, збуджені циклічними коливан­нями жорсткості зачеплення. Його значення може бути взяте з рисунка 3 або обчислене, як ука­зано в таблиці 2.

Примітка 4. На динамічний коефіцієнт за цієї швидкості сильно впливає демпфування. Дійсне значення динамічного коефіцієнта може відхилятися від обчисленого (див. формулу 19) на понад 40 %. Це особливо справедливо для прямозу- бих передач з неправильно запроектованими профільними модифікаціями.

 1. Динамічний коефіцієнт у надкритичному діапазоні (N £ 1,5)

Більшість високоточних зубчастих передач, що використовують у турбінних та інших висо- кошвидкісних трансмісіях, експлуатують у цьому діапазоні, див. 6.4.1с) щодо його ознак.

У цьому діапазоні впливи Cv5, Cv6 на ^ аналогічні до впливів Cv1, Cv2 на Kv у підкритичному діапазоні. Див. 6.4.3 щодо даних для цих коефіцієнтів і для Вр і Sf.

Cv7 враховує складову сили, яка викликана коливанням жорсткості зачеплення, виведена зі стрілки вигинів зуба протягом істотної постійної швидкості.

Cv5, cv6 і Cv7 можуть бути отримані з рисунка 3 або обчисленням, як указано в таблиці 2.

 1. Динамічний коефіцієнт у проміжному діапазоні (1,15 < N < 1,5)

У цьому діапазоні динамічний коефіцієнт визначається лінійною інтерполяцією між Kv при N = 1,15, як указано в 6.4.4, і при N = 1,5, як указано в 6.4.5.

,, ^v(W=1,15) ~^v(N=1,5) ,. _ .А

- ^v(N=1,5) + ^7 (1,5-Л/). (21)

' ' и, ОО

Див. 6.4.4 і 6.4.5 щодо подробиць і пояснювальних приміток.

6.4.7 Визначання резонансної швидкості для специфічних конструкцій зубчастих пе­редач

Резонансну швидкість для специфічних конструкцій зубчастих передач треба визначати, ви­користовуючи метод А. Проте для апроксимації впливів можна використовувати інші методи. Далі наведено деякі приклади.

 1. Вал-шестерні з середнім діаметром dm1, що приблизно дорівнює діаметру вала. Ре­зонансна швидкість має тенденцію зменшуватись, тому що маса шестерні доповнюється масою вала. Висока крутильна жорсткість вал-шестерні має протилежний до маси вплив на резонансну швидкість. Вони впливають на резонансну швидкість у протилежному значенні й у значній мірі ком­пенсують один одного.

Таким чином резонансна швидкість може бути обчислена нормальним способом, використо­вуючи масу шестерні (частину з зубцями) і нормальну жорсткість зачеплення сг

Два нерухомо з’єднаних, співвісних зубчастих колеса. Масу більшого із з’єднаних зуб­частих коліс треба врахувати обов’язково. Масу меншого зубчастого колеса можна ігнорувати. Це дає зручне наближення, коли діаметри з’єднаних зубчастих коліс значно відрізняються (див. також 6.4.2).

 1. Одне велике колесо, ведене двома шестернями. Див. також 6.3.2. Через те, що маса колеса звичайно набагато більша від маси шестерень, то кожне зачеплення можна розглядати окремо, тобто:

 • як пару, що містить першу шестерню й колесо;

 • як пару, що містить другу шестерню й колесо.

 1. Планетарні зубчасті передачі. Внаслідок наявності кількох передавальних потоків, які мають жорсткість іншу, ніж жорсткість зачеплення, вібраційна поведінка планетарних пере­дач дуже складна, розраховування коефіцієнтів динамічного навантаження, використовуючи прості формули, такі як метод В, взагалі не досить коректний. Незважаючи на це, модифікований ме­тод В, як показано нижче, можна використовувати для першого оцінення Kv. Цю оцінку треба, за можливості, перевірити за допомогою послідовно деталізованого теоретичного або експеримен­тального аналізування, або на основі досвіду експлуатації. Див. також пояснення в 6.3.2.

 1. Центральна шестерня — сателіт. Приведена маса для визначання резонансної швидкості лЕ1 центральної шестерні представлена як:

Г

(22)

Пріа msun ^red ~ / • »

(pn?pia) + ms

де лі* — момент інерції на одиницю ширини зубчастого вінця центральної шестерні, поділений

ПЭ Tbsun , ДЄ Гьвип = ^bsun/2 ,

^ріа — момент інерції на одиницю ширини зубчастого вінця сателіта, поділений на гь2ріа, де 'bpla ~ ^bpla/2 ,

р — кількість сателітів у розглядуваному ступеневі зубчастої передачі.

Значення mred, визначене з формули (22), треба використовувати у формулах (6) або (9), де жорсткість зачеплення приблизно однакової одноступінчастої планетарної передачі треба викорис­товувати замість жорсткості зачеплення сг а кількість зубців центральної шестерні треба вико­ристовувати замість Zv

Стосовно планетарних передач, то треба зауважити, що Ftу формулах (14) — (16) дорівнює повному тангенційному навантаженню, прикладеному до центральної шестерні й поділеному на кількість сателітів.

 1. Сателіт — зубчасте колесо з внутрішніми зубцями, нерухомо з’єднане з корпусом редуктора. У цьому випадку можна припустити, що маса зубчастого колеса з внутрішніми зубцями є нескінченна величина. Отже, приведена маса дорівнює відносній масі /лріа сателіта. Це може бути визначене як:

-/4

* Я um ріа /и 4

^red ~ mpla = 77 “72 V ~ ^РІа ) Р₽Іа ’ (23)

8 Obpla

в якій індекс «ріа» стосується сателітів, a dmріа та qpia визначають аналогічно до формул (27) — (29).

с) Сателіт — рухоме зубчасте колесо з внутрішніми зубцями. У цьому випадку відносну.масу зубчастого колеса з внутрішніми зубцями можна визначити як для колеса з зовнішніми зубцями. Приведену масу сателіта розраховують згідно з формулою (26). Методику, описану в 6.4.7.3, можна використовувати коли зубчасте колесо з внутрішніми зубцями перебуває в зачепленні з декіль­кома сателітами.

6.4.7.5 Паразитні зубчасті колеса. Див. інформацію в 6.3.2. Приблизні значення можна от­римати з наступних формул, коли приводне й ведене колеса є приблизно одного розміру, й пара­зитне колесо також близьке до того розміру або трохи більше:

 1. приведена маса

2

^red

(24)

2 1 <

—г + г + —ї-

[т, т2т3) 1. жорсткість зачеплення

cv = 0’5(су1,2 у2,з)- (25)

де ,т'23 моменти інерції маси на міліметр ширини зубчастого вінця шестерні, паразитного колеса й колеса відповідно, відносно лінії зачеплення;'

сУі,2 — жорсткість зачеплення зубчастої пари приводного й паразитного зубчастих коліс;

су23 — жорсткість зачеплення зубчастої пари паразитного й веденого зубчастих коліс

(див. розділ 9 для визначення су). Рекомендований більш точний аналіз, якщо но­мінальна швидкість перебуває в діапазоні 0,6 < N < 1,5.

Якщо паразитне колесо значно більше від приводного й веденого коліс або якщо приводне або ведене колеса значно менші від двох інших коліс, то Kv може бути розрахований окремо для кожної пари зачеплення, тобто:

 • для комбінації привідне — паразитне зубчасті колеса;

 • для комбінації паразитне — ведене зубчасті колеса.

Для випадків, які тут не згадували, рекомендовано точний аналіз.

6.4.8 Розраховування приведеної маси зубчастої пари із зовнішніми зубцями

Приблизні значення приведеної маси з достатньою точністю можна вивести з таких формул (див. рисунок 5 щодо познак).(26)

(27)

(28)


і — 71 f ^m1 ^m1

red^8UJ 1 , J

(14)рі (1-Q2)p2w2

. ^a1,a2+Q,f1,f2

Де Omi, m2 - “

d» n °m1 °m2

Формули (26) — (28) застосовують до зовнішніх шевронних, зовнішніх косозубих і зовнішніх прямозубих передач. Вони ігнорують маси маточини й диска через їхній незначний вплив на мо­мент інерції.

Для шестерень і коліс суцільної конструкції:

1-qf = 1; 1-q£ = 1.

Розраховування (l-crf) або (l-q2) для зубчастого вінця, чия ширина відрізняється від ро­бочої ширини вінця зубчастого колеса, можливий тільки, якщо маси цієї деталі прямо з’єднані з вінцем зубчастого колеса. Масами більш віддалених об’єктів на тому самому валу нехтують, тому що жорсткість приєднаного вала взагалі має мале значення порівняно з жорсткістю зуба