НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання

АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З КАПЮШОНОМ
І ПРИМУСОВИМ ПОДАВАННЯМ
ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ

В

БЗ № 4-2003/128

имоги, випробовування, марковання
(EN 269:1994, IDT)

ДСТУ EN 269:2003

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та технічний комітет зі стандар­тизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:В. Захаров; В. Руринкевич; Л. Кучерук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2004 р. №126 з 2004-10-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

З Національний стандарт відповідає EN 269:1994 Respiratory protective devices — Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood — Requirements, testing, marking (Засобизахисту органів дихання. Дихальні апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг. Вимоги, випробовування, марковання). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення і номенклатура складових частин 2

 4. Опис 2

 5. Класифікування 2

 6. Вимоги З

 7. Випробовування 7

 8. Марковання 17

 9. Інструкції щодо експлуатування 18

Таблиці Таблиця 1 Класифікація апаратів 2

Таблиця 2 Графік випробовувань 8

Рисунки

Рисунок 1 Дерев’яні бруски, які використовують в експлуатувальних випробовуваннях 9

Рисунок 2 Устатковання для випробовування стійкості до займання 9

Рисунок 3 Корзина і бункер, гумова стружка 11

Рисунок 4 Будова устатковання для випробовування міцності з’єднувальних муфт 12

Рисунок 5 Будова устатковання для випробовування стійкості сплющуванню повітроподавального шланга 13

Рисунок 6 Будова устатковання для випробовування стійкості сплющуванню повітроподавального шланга 14

Рисунок 7 Будова устатковання для випробовування міцності підвісної системи або пояса І повітроподавального шланга 14

Рисунок 8 Шеффілдівський муляж голови для вимірювання вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі та опору диханню (приклад муляжу тулуба) 16

Рисунок 9 Будова Шеффілдівського муляжу голови для вимірювання вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 16

Рисунок 10 Будова устатковання для випробовування вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 17

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 269:1994 Respiratory protective devices — Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood — Requirements, testing, marking (Засоби захисту органів дихання. Дихальні апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг. Вимоги, випробовування, марковання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

Стандарт містить такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на « цей стандарт»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою;

 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки у EN 269:1994

S

N

mm

Q

dB (А)

І

min

mbar

h

m

kg

g

cm

Познаки у цьому стандарті

с

Н

мм

Ом

ДБ (А)

дм3

хв

мбар

ГОД

м

КГ

г

см • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

 • у прикладі познак дихальних апаратів (5.2) замінено абревіатуру ВА на ДА (дихальний апарат).

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо окремі складові частини відповідають вимогам технічних умов, що є цілим стандар­том або його частиною, а також вимоги експлуатувальних випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, які визначено у відповідному стандарті. Якщо, з якоїсь причини, неможливе проведення випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД з подібними дихальними харак­теристиками та розподілом маси

.ДСТУ EN 269:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З КАПЮШОНОМ І ПРИМУСОВИМ ПОДАВАННЯМ
ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ

Вимоги, випробовування, марковання

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ С КАПЮШОНОМ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ПОДАЧЕЙ ЧИСТОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ШЛАНГ

Требования, испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

POWERED FRESH AIR HOSE BREATHING APPARATUS
INCORPORATING A HOOD
Requirements, testing, marking

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до дихальних апаратів з подаванням чистого повітря через шланг з капюшоном для використовуання як ЗІЗОД. Стандарт поширюється на 2 класи апаратів, які забезпечують однаковий захист дихання і відрізняються за механічними характеристиками. Сфера застосування цього стандарту не поширюється на підводні апарати і апарати, призначені для захисту від потоку абразивних матеріалів.

Лабораторні та експлуатувальні випробовування використовують для оцінювання відповідності ЗІЗОД вимогам стандарту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 132:1990 Respiratory protective devices — Definitions

EN 134:1990 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 136:1989 Respiratory protective devices— Full face masks — Requirements, testing, marking

EN 146:1991 Respiratory protective devices — Powered particle filtering devices incorporating helmets or hoods- Requirements, testing, marking

EN 148-1:1987 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Standard thread connection

Видання офіційне

EN 148-2:1987 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Centre thread connection EN 148-3:1992 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Thread connection M 45x3 EN 28031:1993 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance (ISO 8031:1987)

ISO 6941:1984/AMD 1:1992 Textile fabrics — Burning behaviour — Measurement of flame speed properties of vertically oriented specimens

IEC 651:1979 Sound level meters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132:1990 Засоби захисту органів дихання. Визначення (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 132)

EN 134:1990 Засоби захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (Стандарт впровад­жено як ДСТУ EN 134)

EN 136:1989 Засоби захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 136)

EN 146:1991 Засоби захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтрувальні пристрої з приму­совим подаванням повітря з шоломами або капюшонами. Вимоги, випробовування, маркування (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 146)

EN 148-1:1987 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Стан­дартне нарізеве з’єднання

EN 148-2:1987 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Цент­ральне нарізеве з’єднання

EN 148-3:1992 Засоби захисту органів дихання. Нарізеве з’єднання для лицевих частин. Нарізеве з’єднання М 45x3

EN 28031:1993 Гумові і пластикові шланги і шлангові вузли. Визначання електричного опору (ISO 8031:1987)

ISO 6941:1984/AMD 1:1992 Текстильні вироби. Поводження матеріалу під час горіння. Вимірювання властивостей розповсюджування полум’я по вертикально розміщеному зразку

ІЕС 651:1979 Шумоміри.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

Визначення, згідно EN 132, та номенклатуру складових частин, згідно EN 134, використовують разом з такими визначеннями:

дихальний апарат з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг (Powered frech air hose breathing apparatus incorporating a hood).

Неавтономний апарат, в який чисте дихальне повітря подають з віддаленого джерела за допомо­гою засобів примусового подавання повітря.

 1. ОПИС

Цей апарат забезпечує користувача дихальним повітрям, яке примусово подають через повітроподавальний шланг низького тиску і дихальний шланг. Видихуване повітря надходить до навколишньої атмосфери. Якщо капюшон містить маску, півмаску або мундштучний пристрій, апарат класифікують як апарат, споряджений маскою, півмаскою або мундштучним пристроєм.

 1. КЛАСИФІКУВАННЯ

 1. Класифікування

Апарати класифікують за міцністю конструкції згідно з таблицею 1.

Апарати 1-го і 2-го класу забезпечують однаковий рівень захисту дихання.

Таблиця 1 — Класифікація апаратів

Клас

Характеристики апаратів

1

Конструкція для легкого режиму роботи

2

Конструкція для важкого режиму роботи

 1. Познаки

Захисні дихальні апарати, що відповідають вимогам цього стандарту, позначають так:

ДА Чисте повітря EN 269 (клас)

Наприклад: ДА Чисте повітря EN 269 клас 2

 1. ВИМОГИ

 1. Матеріали

  1. Усі використані в конструкції матеріали повинні мати відповідну механічну міцність, надійність і стійкість до пошкодження від дії тепла.

  2. В зовнішніх деталях, тобто в тих деталях, які можуть зазнати удару, повинно бути зведено до мінімуму використання алюмінію, магнію, титану або сплавів, що містять таку кількість цих металів, яка може під час удару спричинити виникнення іскри і бути причиною займання горючих газових сумішей.

  3. Матеріали, які можуть вступати в прямий контакт зі шкірою користувача або впливати на якість дихального повітря, не повинні бути причиною подразнення або чинити Інший шкідливий вплив на здоров'я користувача.

  4. Краї будь-якої частини апарата, що можуть вступати в контакт з користувачем, не повинні мати гострих крайок або задир.

  5. Відповідність вимогам 6.1.1,6.1.2, 6.1.3 і 6.1.4 оцінюють візуальним перевірянням відпо­відно до 7.2.

 2. Чищення і дезінфікування

Використовувані матеріали повинні витримувати дію чистильних і дезінфікувальних речовин та процедур, які рекомендовано виробником.

Випробовування проводять відповідно до 7.2.

 1. Стійкість до температури

  1. Після зберігання, відповідно до 7.3.1, і повернення до кімнатної температури апарат не повинен мати помітних деформувань або викривлення лінз(и) або оглядового скла І повинен задо­вольняти усі визначені цим стандартом вимоги щодо експлуатувальних властивостей.

  2. Після зберігання, відповідно до 7.3.1, апарат повинен зберігати належну працездатність, яку оцінюють за методами, вказаними у 7.3.2 і 7.3.3.

  3. Апарат, спеціально розроблений для використання у температурах за межами границь, встановлених для зберігання і використовування у 7.3.1, потрібно відповідно випробовувати і маркувати.

 2. Коефіцієнт підсосу

Регулювальний вентиль (за наявності) в положенні «мінімального потоку» повинен забезпечувати визначений виробником мінімальний потік за мінімально встановленого тиску подавання, виміряний в з’єднувальній муфті капюшона за максимально встановленої довжини повітроподавального шланга і за наявності фільтра(-ів). Коефіцієнт підсосу не повинен перевищувати середнє значення 0,5 % вдихуваного повітря для будь-яких 10 випробовувачів для будь-якої з вправ під час випробовування відповідно до 7.4.

 1. Стійкість до займання

Під час випробування, відповідно до 7.5, усі зовнішні компоненти капюшона, дихальної трубки і підвісної системи не повинні продовжувати горіти більше 5 с після вилучання із полум’я.

 1. Експлуатувальні випробовування

У разі оцінювання, відповідно до 7.6, апарат не повинен створювати під час носіння незручностей, що відносяться до експлуатування апарата, і якомога менше заважати користувачеві під час роботи у зігнутому положенні або за умов обмеженого простору.