adaptive Kodierung adaptive coding codage adaptatif телевизионное адаптивное кодирование Кодирование с целью сокращения цифрового потока, алгоритм которого адаптируется к теку­щим пространственным и (или) временным ха­рактеристикам передаваемого изображения

Innenbild- [Innenhalbild- ] kodierung intraframe [intrafield] coding codage intratrame [intraimage] внутрикадровое [внутриполевое] кодирование Кодирование с целью сокращения цифрового потока, основанное на использовании простран­ственной корреляции между соседними отсче­тами изображения одного кадра [поля]

Zwischenbild- [Zwischenhalbbild-] kodierung interframe JinterfieldJ coding codage intertrame [interimage] межкадровое [межполевое] кодирование Кодирование с целью сокращения цифрового 1. кодування джерела

Цифрове кодування зі стисненням сигналу зоб­раження та звукового супроводу від джерела

7 75 канальне кодування

Кодування транспортного потоку для завадо­стійкого передавання каналом зв’язку

 1. п

  de 6П fr ru

  de en fr ru

  озитивна [негативна] модуляція de Амплітудна модуляція несівного коливання зоб- ел раження ТВ-відеосигналом, за якого збільшення fr розмаху цього сигналу призводить до збільшен- ги ня [зменшення] розмаху модульованого несівно­го коливання
 2. 77 модуляція типу ФМ-4 de

Фазова модуляція (ФМ) несівного коливання еп сигналом даних в системі цифрового супутнико- fr вого ТВ-мовлення, за якого в момент винесен- ги ня рішення фаза сигналу приймає одне з чоти­рьох можливих фіксованих значень

 1. модуляція типу KAM de

Квадратурно-амплітудна модуляція (КАМ) не- еп сівного коливання сигналом даних у системі fr наземного кабельного цифрового ТВ-мовлення, ги за якого синфазний І квадратурний складники в момент винесення рішення приймають одне з можливих фіксованих значень

 1. модуляція типу OFDM de

Модуляція в системі наземного цифрового ТВ- еп мовлення, за якої передавані цифрові сигнали fr у вигляді комплексної обвідної з модуляцією ги потока, основанное на использовании простран­ственной и временной корреляции между отсче­тами изображения двух или больше соседних кадров [полей]

Queiiekodierung source coding codage d'source (кодирование источника Цифровое кодирование со сжатием сигнала изображения и звукового сопровождения от источника)

Kanalkodierung channel coding codage de chain (канальное кодирование Кодирование транспортного потока для помехо­устойчивой передачи по каналу связи)

positive [negative] Amplitudenmodulation positive [negative] modulation

modulation d’amplitude positive [negative] позитивная (негативная) модуляция Амплитудная модуляция несущей изображения телевизионным видеосигналом, при которой уве­личение размаха приводит к увеличению (умень­шению) размаха модулированной несущей

QPSK Modulation

QPSC coding method methodd de codage QPSK (модуляция типа ФМ-4 Фазовая модуляция (ФМ) несущего колебания сигналом данных в системе цифрового спутни­кового ТВ-вещания, при которой в момент выне­сения решения фаза сигнала принимает одно из четырех возможных фиксированных значений)

QAM Modulation

QAM coding method mdthodd de codage QAM (модуляция типа KAM Квадратурно-амплитудная модуляция (KAM) несущего колебания сигналом данных в систе­ме наземного кабельного цифрового ТВ-веща- ния, при которой синфазная и квадратурная составляющие в момент вынесения решения принимают одно из возможных фиксированных значений)

OFDM Modulation

OFDM coding method

mdthodd de codage OFDM (модуляция типа OFDMтипу ФМ чи КАМ розбивають на блоки з додаван­ням захисних Інтервалів, піддають дискретному перетворенню Фур’є (ДҐІФ) та переносять Фур’є- прообраз на несівне коливання

 1. модуляція типу COFDM

Модуляція типу OFDM з використанням завадо­стійких сигнально-кодових конструкцій

 1. перетворювання ТВ-стандартів

Перетворювання повного видеосигналу чи по­вного колірного відеосигналу одного телевізій­ного стандарту в повний чи повний колірний відеосигнал іншого телевізійного стандарту мов­ного телебачення

Модуляция в системе наземного цифрового ТВ- вещания, при которой передаваемые цифровые сигналы в виде комплексной огибающей с мо­дуляцией типа ФМ или КАМ разбивают на бло­ки с добавлением защитных интервалов, под­вергают дисретному преобразованию Фурье (ДПФ) и переносят Фурье-прообраз на несущее колебание)

C

de ел fr ги

de еп fr ги

OFDM Modulation

COFDM coding method methode de codage COFDM (модуляция типа COFDM Модуляция типа OFDM с использованием поме­хоустойчивых сигнально-кодовых конструкций)

Fernsehnormwandlung

TV standards conversion conversion des standards de TV (преобразование ТВ-стандартов Преобразование полного видеосигнала или пол­ного цветового видеосигнала одного телевизион­ного стандарта в полный или полный цветовой видеосигнал другого телевизионного стандарта вещательного телевидения

)

8 РОЗГОРТКА ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ


еп
ги

de еп fr ги

de еп fr ги


 1. розгортувальний елемент

Елемент, апертура якого визначає фільтрацію зображення під час телевізійного аналізу (син­тезу)

 1. (телевізійний) растр

Рисунок, створюваний обіжним електронним чи світловим розгортувальним елементом на по­верхні екрану або мішені електронно-промене­вого приладу

 1. елемент (зображення); піксел

Найменша частина зображення, що утворюєть­ся під час телевізійного аналізу чи синтезу зоб­раження або під час цифрового оброблення Примітка. Висота елементу зазвичай дорівнює кроку ряд­ків; у разі аналогового оброблення за ширину елемента умовно беруть півперіод просторової частоти, що від­повідає верхній граничній частоті відеосигналу

scanning element (aperture) развертывающий элемент

Элемент, апертура которого определяет филь­трацию изображения при телевизионном анали­зе (синтезе)

Fernsehraster television raster rastre de television телевизионный растр

Рисунок, образуемый обегающим электронным или световым лучом на поверхности экрана или мишени электронно-лучевого устройства

Bildpunkt

pixel; picture element element d’image элемент изображения; элемент; пиксель

Участок минимального размера, образуемый при телевизионном анализе или синтезе изоб­ражения или при цифровой обработке

Примечание. Высота элемента обычно равна шагу строк; при аналоговой обработке за ширину элемента условно принимают полупериод пространственной часто­ты, соответствующей верхней граничной частоте видео­сигнал

а8.4 телевізійний рядок

Фрагмент растра, зображення, відеосигналу або інтервал часу, що відповідають одному циклу переміщування розгортувального елемента, який містить прямий хід від одного вертикально­го краю растра (зазвичай лівого) до Іншого вер­тикального краю та зворотний хід

de еп fr ги

Bildzeile

image line ligne d’image строка

Фрагмент растра, изображения, видеосигнала или интервал времени, которые соответствуют одному циклу перемещения развертывающего элемента, включающему прямой ход от одного вертикального (обычно левого) края растра до другого вертикального края и обратный ход

8.5 поле (ТБ)

Фрагменти растра, зображення, відеосигналу або інтервал часу, що відповідають одному цик­лу переміщування розгортувального елемента, який містить прямий хід від одного горизонталь­ного краю растра (зазвичай верхнього) до іншо­го горизонтального краю та зворотний хід

de еп fr ги

Feld field frame, champ поле

Фрагменты растра, изображения, видеосигнала или интервал времени, которые соответствуют одному циклу перемещения развертывающего элемента, включающему прямой ход от одного горизонтального (обычно верхнего) края растра до другого горизонтального края и обратный ход

8.6 кадр (ТБ)

Зображення, фрагмент відеосигналу або інтер­вал часу, що відповідають одноразовому обігу растра розгортувальним елементом, який почи­нається і закінчується в тій самій точці

de еп fr ги

Bild

frame

image кадр

Изображение, фрагмент видеосигнала или ин­тервал времени, соответствующие однократно­му обходу растра развертывающим элементом, который начинается и заканчивается в той же самой точке

8.7 активна частина рядка [поля, кадру]

Частина рядка [поля, кадру], що містить інфор­мацію про зображення та обмежена суміжними рядковими [польовими, в разі порядкового роз­гортання — кадровими] інтервалами гасіння

de еп fr ги

aktive[-es, es] Zeil- [Feldes-, Bildes-] tell active line [field, frame] ligne [champ, image] active активная часть строки [поля, кадра]

Часть строки [поля, кадра], содержащая инфор­мацию об изображении и ограниченная смежны­ми строчными [полевыми, при построчной раз­вертке — кадровыми] интервалами гашения

8.8 розгортка (зображення)

Переміщення розгортувального елемента в про­цесі аналізу чи синтезу зображення за певним періодичним законом

de еп fr ги

Abtastung

scanning

baiayage

развертка изображения; развертка

Перемещение развертывающего элемента в процессе анализа или синтеза изображения по определенному периодическому закону

8.9 рядкова розгортка

Переміщення розгортувального елемента по полю зображення в напрямку рядка

de еп fr ги

Zeilenabtastung

line scanning

baiayage par ligne

строчная развертка

Процесс перемещения развертывающего элемен­

та по полю изображения в направлении строки

F

8.10 польова [кадрова] розгортка

Розгортка у вертикальному напрямку з частотою полів [кадрів — у разі порядкової розгортки]

de еп fr ru

eld- [Bild-] abtastung field [frame] deflection balayage de la trame [d'image] полевая [кадровая] развертка Развертка в вертикальном направлении с час­тотой полей [кадров — при построчной развер­тке]

z

8.11 порядкова розгортка; прогресивна розгортка

Розгортка, лід час якої всі рядки телевізійного растра утворюються послідовно за один період кадрової розгортки

de en fr ru

eilenweise Abtastung

progressive scanning; line-by-line scanning analyse ligne par ligne

построчная развертка; прогрессивная развертка Развертка, при которой все строки телевизион­ного растра создаются последовательно за один период кадровой развертки

Z

8.12 черезрядкова розгортка

Розгортка з поділом кадру на кілька полів, за якої рядки одного поля розташовуються між рядка­ми іншого поля

Примітка. Зазвичай використовується поділ на два поля — парне йнепарне

de en fr ru

eilensprungabtastung

interlaced scanning analyse & intercalage чересстрочная развертка

Развертка с разделением кадра на несколько полей, при которой строки одного поля распо­лагаются между строками другого поля

П

8.13 період рядків [полів, кадрів]

Тривалість розгортання одного рядка [поля, кад­ру] містить у собі тривалість прямого та зворот­ного ходу розгортувального елемента

de en fr ru

римечание. Обычно используется разделение на два поля — четное и нечетное

Z

8.14 частота рядків [ полів, кадрів]

Величина, обернена до періоду рядкової [польо­вої, кадрової"] розгортки

eilen- [Feld-, Bild-] perrode line [fielde, frame] period periode de ligne [champ, d’image] период строк [полей, кадров] Длительность развертки одной строки [поля, кадра]

Z

de en fr ru

eilen- [Feld-, Bild-] frequenz line [fielde, frame] frequency frequence de ligne [champ, d'image] частота строк [полей, кадров]

Величина, обратная периоду строчной [поле­вой, кадровой]развертки

i

8.15 кратність розгортки; коефіцієнт через- рядковості

Параметр, що виражав кількість полів у кадрі

Примітка. У разі порядкової розгортки цей параметр до­рівнює одиниці, а поле збігається з кадром

en ru

nterlace factor

кратность развертки

Параметр, выражающий количество полей в кадре

Примечание, При построчной развертке этот параметр равен единице, а поле совпадает с кадром

R

8.16 зворотний хід

Переміщення розгортувального елемента з кін­ця поточного рядка до початку наступного ряд­ка чи поля

de
en
fr
ru

Gcklaufstrich return trace trace de r£tour de rayon (обратный ход

Перемещение развертывающего элемента с конца текущей строки до начала следующей строки или поля)

de еп fr ru

de
en
fr
ru

de ел fr ru

 1. ведена синхронізація de

Телевізійна синхронізація, щ0 забезпечується еп підстроюванням частоти й Фази сигналів веде- fr ного синхронізатора до частоти й фази про- ги вщного синхросигналу чи повного видеосигналу


 1. централізована син^₽Іза^я de

Телевізійна синхронізація кількох джерел теле- еп візійного сигналу, що забеЗпвчУється підстрою- fr аанням частоти й фази сигнал'е цих джерел до ru частоти й фази опорного сигналу, який вироб-


 1. автономна синхронізаЧ'я de

Телевізійна синхронізація,за як01' відсутня зов- еп нішня дія на джерело телев*3*йного сигналу fr

ги


Fremdsynchronisation

siavelocking

synchronisation externe ведомая синхронизация

Телевизионная синхронизация, обеспечивае­мая путем подстраивания частоты и фазы сиг­налов ведомого синхронизатора к частоте и фа­зе ведущего синхросигнала или полного видео­сигнала

zentrale Synchronisation

centralized sinchronization

synchronisation centralist

централизованная синхронизация

Телевизионная синхронизация нескольких ис­точников телевизионного сигнала путем под­стройки частоты и фазы сигналов этих источни­ков к частоте и фазе опорного сигнала, выраба­тываемого одним (центральным) источником

autonome Synchronisation

off-line synchronisation

synchronisation autonome автономная синхронизация Телевизионная синхронизация, при которой отсутствует внешнее воздействие на источник телевизионного сигнала 1. гасіння (ТБ)