1. Характеристики ремонтопридатності

  1. Кількісні характеристики ремонтопридатності

Необхідні кількісні характеристики ремонтопридатності зазвичай визначають тривалість перебу­вання виробу в неробочому стані та вказують на необхідність технічного обслуговування, і, як прави- ло, цей час треба звести до мінімуму. Є ряд критеріїв, які можна використовувати для визначення не­обхідних характеристик, пов'язанихїз тривалістю відновлення, вибір яких наведено в-таблиці 1.

Різниця між ними в тому, що вони виражають різні пріоритети між зв'язаними властивостями виробу і що вони дають змогу вибирати альтернативні варіанти, які буде визначено пізніше в програмі. Важ­ливо, що такі чинники розглядають перед тим, як специфічна вимога увійде до специфікації. Обме­ження може бути також установлено для завдань профілактичного технічного обслуговування.

Таблиця 1 — Приклади кількісних характеристик ремонтопридатності

Термін

Статистична характеристика

Метод перевіряння

Тривалість поточного технічного обслу­говування

Середнє, медіана або максимум’’

Оцінювання проектування, доказ або експлуатаційне оцінювання

Тривалість поточного відновлю вального технічного обслуговування

Середнє, медіана або максимум’1

Оцінювання проектування, доказ або експлуатаційне оцінювання

Тривалість поточного профілактичного обслуговування

Середнє, медіана або максимум’’

Оцінювання проектування, доказ або експлуатаційне оцінювання

Тривалість доступу1

Значення

Оцінювання проектування, експлуа­таційне оцінювання

Кількість годин технічного обслугову­вання за операційну годину1

Середнє

Оцінювання проектування, експлуа­таційне оцінювання

Кількість відповідно кваліфікованого персоналу, виконавців технічного об­слуговування

Середнє, максимум або мінімум

Оцінювання проектування, експлуа­таційне оцінювання

’’ Максимальне значення має бути пов’язано з інтервалом (зазвичай використовуване значення становить 95 %).

61 Інші часові бази може бути вибрано залежно від обставин, наприклад день, місяць, рік.Поточне технічне обслуговування часто використовують для конкретизування ремонтопридат­ності й охоплює такі піделементи:

 • діагностику (виявлення відмови, виявлення дефектів та ізоляція, локалізація причини тощо);

 • технічні затримки (типові технічні затримки охоплюють час регулювання, охолоджування, інтер­претування і надавання інформації, інтерпретування показів, що зчитують);

 • відновлення (розбирання, установлення елементів програмного забезпечення, обмін, змінення контрольного коду, повторне збирання, регулювання тощо);

 • остаточне перевіряння (необхідні процедури тестування).

Інші характеристики ремонтопридатності можна вказувати для виробу. Таблиця 1 описує деякі інші види характеристик, пов'язаних із різними класами часу технічного обслуговування і методами перевіряння.

Ремонтопридатність виробу може також охоплювати докладні характеристики, як наприклад дос­туп, використання спеціальних інструментів і випробувального обладнання, і відношення з будь-якою наявною експлуатаційною підтримкою. Ремонтопридатність можна використовувати як непрямий вимір придатності, використовуючи визначення придатності;

n MTBF

Придатність = ,

MTBF + MTTR

де MTBF —середній час між відмовами;

MTTR — середній час відновлення.

Припускаючи, що MTBF виробу є константа, придатність — міра ремонтопридатності в термінах часу для відновлення.

Взаємовідношення між різними елементами повного технічного обслуговування протягом часу подано в ІЕС 60300-3-10:2001 на рисунку 2.

 1. Якісні характеристики ремонтопридатності

Необхідні якісні характеристики ремонтопридатності охоплюють визначення функцій продукту, критерії дефектів, експлуатаційні й екологічні умови, термін корисної служби виробу, протягом якого вимоги має бути виконано. Якісні характеристики пов'язані зі ступенем відповідності виробу певному технічному обслуговуванню і політикою підтримки. У тому разі, коли якісні характеристики містять числові значення, це треба покваліфікувати як заявлений рівень, який потрібно досягнути. Це може здійснюватися пропорційно випадкам або подіям довірчими рівнями або іншою ймовірністю. В іншому разі згода повинна бути оцінена інспекцією або перевіркою документа. Така політика може охоплюва­ти заяви, про що свідчать такі приклади:

 • ремонт повинен виконувати персонал заявленого рівня кваліфікації;

 • ремонт треба виконувати заміною виробів на вказаних рівнях;

 • змінні частини мають бути взаємозамінними одиницями;

 • технічне обслуговування потрібно виконувати згідно з певними та встановленими процедурами споживачів;

 • пошкоджену частину ізоляції має визначати обладнання вбудованого контролю.

Є ряд інших можливих якісних показників, які можуть зацікавити, як показано нижче:

 • доступність;

 • вимоги рівня навичок технічного обслуговування;

 • потреба в спеціальних інструментах і випробувальному обладнанні;

 • потреба в коригуваннях;

 • стандартизація частин;

 • чітка ідентифікація функційних підсистем;

 • контроль конфігурації, установки і функції;

 • візуальний інспекційний доступ;

 • вбудоване випробувальне обладнання;

 • належним чином визначені точки контролю;

 • кольорове кодування та етикеткування (у разі потреби);

 • використання змінних одиниць;

 • використання затискачів;

 • використання ручок на змінних одиницях;

 • можливості й рівень технічних настанов;

 • ризик старіння обладнання;

 • обмеження людського чинника в проектуванні виробу;

 • підтримка безпеки обслуговувального персоналу.

 1. Контрольованість

Контрольованість визначено як якісну характеристику проектування, яка визначає ступінь, на від­повідність якому виріб можна перевірити за встановлених умов. Завдання діагностичного випробову­вання — забезпечити рентабельні та швидкі методи ідентифікування помилки для того, щоб мінімізу­вати затрати технічного обслуговування і щоб оптимізувати експлуатаційне використовування виробу.

Швидка й точна діагностика відмов — головний чиннику досягненні високої ремонтопридатності.

Необхідні контрольовані характеристики можна встановити докладно для того, щоб використову­вати наявне випробувальне обладнання в новій продукції, або залишити проектувальнику для вирі­шення завдань з використовуванням проектованого обладнання, стандартного випробувального облад­нання або апаратури вбудованого контролю (ВІТЕ). ІЕС 60706-5 надає більш докладну інформацію щодо характеристик контрольованості.

 1. Обмеження

Під час написання вимог специфікації необхідно вказувати, яким чином треба організовувати тех­нічне обслуговування та прийняті обмеження, які будуть накладені на керівника або постачальника (наприклад, профілактичне технічне обслуговування буде заборонено в певні періоди часу).

Обмеження, необхідні в специфікації, залежать від характеру вимог ремонтопридатності, як вка­зано в 7.1. Доцільно вивчити цю потребу конкретно за кожною заявленою ціллю. Обмеження мають також охоплювати будь-які обмежувальні вартість чинники.

Як правило, такі обмеження будуть охоплювати наведене нижче, але не будуть обмежуватися зокрема:

 • потребою взаємодії з наявним або визначеним технічним обслуговуванням і політикою під­тримки;

 • межею для критичних ресурсів, як, наприклад, дорогі засоби, висока вартість запасних час­тин, чисельність кваліфікованого персоналу на всіх рівнях в організації;

 • твердженням, які містять вимоги або обмеження кількості та характеру профілактичного тех­нічного обслуговування;

 • екологічними аспектами;

 • вимогами щодо обмеження критичних ресурсів, які розміщено на сайті;

 • будь-якими обмеженнями періодів часу щодо очікуваної утилізації обладнання, коли профі­лактичне технічне обслуговування треба здійснювати;

 • обмеженнями, які можна також увести посиланням на інші специфікації, публікації ІЕС тощо.

 1. Вимоги до програми ремонтопридатності

  1. Загальні положення

Рекомендовано, щоб специфікація містила вимоги до офіційної програми ремонтопридатності, яку використовує постачальник у своїх намаганнях задовольнити вимоги.

Причини такі:

 • — це полегшує координацію між кількома постачальниками, які постачають вироби, використо­вувані в такій самій системі;

 • це може встановити взаємозв’язок між конструюванням виробу й розширенням технічного обслуговування та системою підтримки;

 • взаємодія між замовником і постачальником, визначена програмою, яку можна розглядати як частину перевірки того, що вимоги виконано;

 • більша гнучкість для досягнення компромісів, яка може бути вирішена в межах вимог офіцій­ної програми.

Докладну інформацію щодо програм ремонтопридатності наведено в ІЕС 60300-3-10. Офіційну програму ремонтопридатності не можна розпочати самостійно, оскільки робота може бути об’єднана в ширшу програму залежності чи інтегровану логістичну програму підтримки (див. ІЕС 60300-3-12); проте важливо, щоб робота була розглянута в тій чи іншій формі.

 1. Підтримка технічного обслуговування

Рентабельна система вимагає, щоб проектування виробу відповідало вимогам до ремонтопридат­ності та забезпечення технічного обслуговування і підтримки системи, яка надає можливості дотри­мання концепції технічного обслуговування. Ресурси, необхідні для експлуатування та підтримування цієї системи мають бути придбані. Це може бути об’єднане з придбанням виробу, який буде підтри­муватися.

Підтримку виробу можна досягти трьома головними способами або їх комбінацією:

 1. постачальнику надають відповідальність забезпечення деяких із ресурсів, які мають відпові­дати вимогам технічного обслуговування, наприклад, навчання, керівництво, випробувальне облад­нання, запасні частини тощо й організації покупців, які безпосередньо беруться за роботу з технічного обслуговування;

 2. постачальнику надають відповідальність забезпечення підтримки технічного обслуговування; с) третій стороні надають відповідальність забезпечення технічного обслуговування.

План підтримки технічного обслуговування загалом розвивають через аналізування підтримки.

 1. Перевіряння

Перевіряння вимог до ремонтопридатності — процес визначання того, що вимоги, викладені в специфікації, досягнуто. Перевірку може бути виконано на різних рівнях, залежно від виду облад­нання і відповідальності за визначення і забезпечення підтримки технічного обслуговування. Методи перевіряння можуть бути різними залежно від надання постачальником відповідних даних або інфор­мації про виконання вимог щодо кваліфікаційних випробовувань або доказу ремонтопридатності.

Специфікація повинна містити вимоги щодо перевірки ремонтопридатності разом з методами, які будуть використані для підтвердження наданих гарантій. Це стосується як якісних, так і кількісних вимог і дій, які необхідно вжити у разі невідповідності вимог. Вимога, що відповідає лічильникам, які вказують на години роботи, циклів або аналогічних числових показників, потрібно розглядати, щоб вимірювання використовувати в обчисленнях, використовуваних в процесі перевіряння.

У процесі перевіряння для сприяння обчислюванням необхідно розглядати результати вимірювання, одержані з використовуванням засобів вимірювання, які вказують години роботи, цикли або аналогічні числові показники.

Досягнення параметрів специфікації часто пов'язують з умовами договору і/або термінами ком­пенсації за незадовільних результатів роботи й тому про долучення параметрів ремонтопридатності та методу для забезпечення перевірки або гарантії треба чітко й однозначно вказувати в специфікації.

8 ВИВЧАННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ

НА ЕТАПАХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ

 1. Загальні положення

Це положення викладене під час досліджування ремонтопридатності на етапі проектування і кон­струювання у взаємовідношенні з іншою ремонтопридатністю і завданням підтримки технічного об­слуговування, які описано у взаємопов’язаній документації.

На етапах проектування описують окремі дослідження ремонтопридатності.

Під час обговорення проекту також розглянуто питання щодо ремонтопридатності.

 1. Завдання

Завдання за вивчання ремонтопридатності такі:

 • настанови проектних рішень;

 • передбачення кількісних характеристик ремонтопридатності виробу;

 • ідентифікація будь-яких змін під час проектування виробу або вимог, або перше і друге, які необхідні для досягнення відповідності експлуатаційним вимогам в межах наданих обмежень.

Ремонтопридатність потрібно розглядати докладно як складник проектування продукту.