інтерфейс комунікацій (communication interface)

Частина АРІ, яка стосується зв’язку з іншим прикладним програмним забезпеченням, засо­бами передачі зовнішніх даних і пристроями

інтерфейс людина/комп’ютер (НСІ — human/computer interface)

Межа забезпечення фізичної взаємодії між людиною І прикладною платформою

інтерфейс прикладної програми (АРІ — application program interface)

Інтерфейс між прикладним програмним забезпеченням і прикладною платформою, пара­лельно з яким забезпечується весь сервіс

інтерфейс служб комунікації (CSI communication services interface)

Межа, що забезпечує доступ до служб для взаємодії між внутрішніми об'єктами прикладного прог­рамного забезпечення і зовнішніх об’єктів прикладної платформи

локалізація (localization)

Процес використання властивості інтернаціоналізації для адаптації міжнаціонального продукту (програми) до специфічного культурного середовища (див. також інтернаціоналізацію)

локальна адаптація (local adaptation)

Процес зміни програми, специфічної для одного культурного середовища, для її адаптації до спе­цифіки Іншого культурного середовища

масштабованість, розширюваність (scalability)

Здатність забезпечувати функціональність вгору І вниз за градуйованим рядом прикладних плат­форм, що відрізняються швидкодією і пропускною здатністю

мобільність прикладного програмного забезпечення (portability application software)

Свобода (легкість) переносу прикладного програмного забезпечення і даних з однієї прикладної платформи на іншу

нитка, потік (thread)

Одинична нитка (потік) керування всередині процесу обчислень

організація розроблення стандартів (standard development organization)

Акредитована організація, що офіційно розробляє І координує стандарти, використовувані об’єд­наннями користувачів

основний стандарт (base standard)

Схвалений міжнародний стандарт, технічний звіт, ITU-T-рекомендація або національний стандарт

перевіряння на вірогідність (validation)

Процес випробовування прикладної програми чи системи з метою гарантії відповідності зі спе­цифікаціями

перехресна категорія служб (cross-category services)

Набір інструментів і (або) властивостей, який безпосередньо впливає на операції одного або більше компонентів OSE, але не містить автономних компонентів

прикладна платформа (application platform)

Набір ресурсів (разом із апаратними засобами і програмним забезпеченням), які підтримують служби, необхідні для функціювання прикладного програмного забезпечення (застосування). Прик­ладна платформа забезпечує сервіс у вигляді інтерфейсу, що робить специфічні характеристики платформи максимально прозорими для прикладного програмного забезпечення

прикладна програма, застосування (application)

Використання спеціальних ресурсів, наданих інформаційною системою, для задоволення набору вимог користувача. Причому ресурси охоплюють апаратні засоби, програмне забезпечення та дані

прикладне програмне забезпечення (application software)

Специфічне для застосування програмне забезпечення, що складається з програм, даних і до­кументації

програмне забезпечення (software)

Програми, процедури, правила і будь-яка супутна документація, які мають відношення до функ­ціювання систем оброблення інформації

програмне забезпечення операційної системи (operating system software)

Незалежне від застосувань програмне забезпечення, що підтримує роботу застосувань і керує ресурсами прикладної платформи

протокол (protocol)

Набір семантичних І синтаксичних правил, які визначають поведінку об’єктів, що взаємодіють

профіль (profile)

Набір із одного або більше основних стандартів та Ідентифікація обраних класів, підмножин, опцій і наборів параметрів основних стандартів, необхідних для виконання специфічної функції залежно від застосування

профіль платформи (platform profile)

Профіль, сфокусований на функціональних можливостях та Інтерфейсі конкретного типу плат­форми, якою може бути одиночний процесор, одночасно використовуваний групою застосувань, чи велика розподілена система, для кожного застосування якої може виділятися одиночний процес

профіль середовища застосування (АЕР— application environment profile)

Профіль, що визначає повну і послідовну специфікацію середовища OSE-сумісних систем, у яко­му стандарти, опції та обрані параметри необхідні для підтримування класу застосувань


процес (process)

Адресний простір і одна або більше ниток (потоків) керування, що виконуються усередині цього адресного простору і власних необхідних системних ресурсів

регіон/мова (locale)

Визначання середовища користувача, яке залежить від мови і культурних угод

середовище відкритих систем (OSE — open system environment)

Визначений інформацією технологічних стандартів і профілів усебічний набір інтерфейсів, служб, підтримуваних форматів і аспектів користувача для інтероперабельності чи мобільності застосувань, даних або персоналу

складений профіль (component profile)

Профіль, що складається з формально описаної підмножини одиночного стандарту

служба, послуга, сервіс, обслуговування (service)

Особлива частина функціональності, що її надає об’єкт з однієї сторони Інтерфейсу об’єктові на іншій стороні інтерфейсу

специфікація (specification)

Документ, який забезпечує технічні вимоги, проектування, поведінку або характеристики системи чи компонента системи повним, точним і таким, що перевіряють, способом

специфікація мовно-незалежних служб (language-independent service specification)

Специфікація, що визначає набір необхідної функціональної семантики, незалежної від синтаксису І семантики мови програмування

стандарт (standard)

Документ, погоджений і схвалений на рівні акредитованої організації розробки стандартів, який уможливлює загальне І багаторазове використання правил, керівних принципів, характеристик або результатів, спрямованих на досягнення оптимального порядку дій і несуперечливості на ділянці своєї дії стандартизований профіль (standardized profile)

Проголосований і погоджений офіційний документ, який визначає профіль.

стандартний POSIX-профіль (POSIX SP POSIX Standardized Profile)

Стандартизований профіль, який визначає прикладну програму в деяких базових POSIX-стан­дартах, що підтримують будь-який клас застосувань і не вимагають жодних відхилень від структури, ви­значеної в Настанові Еталонною моделлю POSIX-сумісних систем.

транзакція (transaction)

Одиниця роботи, що складається з довільного числа Індивідуальних операцій, кожна з яких ус­пішно завершується чи переривається без ефекту впливу на пов'язані ресурси. Транзакція має чітко визначені межі. Транзакція починається із запиту прикладної програми і завершується успішно (commits фіксація) або не має жодного ефекту (abort аварійне припинення роботи). I abort, і commit виражають завершення транзакцій.

 • п

  2.3 Абревіатури

  У Настанові прийняті такі абревіатури. АЕР (Application Environment Profile)

  API (Application Program Interface)

  CS1 (Communications Service Interface) EEI (External Environment Interface) HCI (Human/Computer Interface) 1SI (Information Service Interface) ISP (International Standardized Profile) OSE (Open System Environment) OSI (Open System Interconnect) PASC (The Portable Applications Standards Committee of the IEEE Computer Society) SP (Standardized Profile) PH (Platform Internal Interface)

  рофіль середовища застосування (прикладних програм)
 • інтерфейс прикладних програм

 • інтерфейс служб комунікації

 • інтерфейс Із зовнішнім середовищем

 • Інтерфейс людина/комп’ютер

 • інформаційний службовий інтерфейс

 • міжнародний стандартизований профіль

 • середовище відкритих систем

 • взаємозв’язок відкритих систем

 • Комітет стандартів із мобільних застосувань Комп’к терної спільноти ИИЕР

 • стандартизований профіль

 • внутрішньоплатформний інтерфейс

З POSIX-СЕРЕДОВИЩЕ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ

У POSIX-OSE задається ділянка дії (контекст) служб користувача та специфікацій стандартів і надається мінімальний стандартний набір концептуальних інформаційно-системних компоновоч- них блоків із допоміжним інтерфейсом і функціональністю. POSIX-OSE складається з Еталонної моделі, визначень служб, стандартів і профілів.

Призначення концепції POSIX-OSE — інтеграція обчислювальних засобів. Передбачено не ламати основи, а встановити мінімальну й однозначну термінологію та набір принципів для ідентифікування І вирішення розбіжностей між інтероперабельністю і мобільністю.

Опис POSIX-OSE складається з п’яти частин.

 1. Загальні цілі POSIX-OSE описані в 3.1.

 2. Еталонна модель розроблена для однозначної ідентифікації системи, яку розглянуто з метою детального опису. Описана в 3.2 Еталонна модель POSIX-OSE визначає елементи системи і ключові інтерфейси між ними, що відносяться до мобільності прикладного програмного забезпечення і його інтероперабельності.

 3. Використання інтерфейсу, ідентифікованого в Еталонній моделі, зазначено в окремих пунктах розділу 4, де описані базові служби, доступні користувачам через свої інтерфейси. Служби, визначені універсальним способом, базуються в значній мірі на Еталонній моделі, вимогах користувача і реальній практиці, а не на довільних реалізаціях.

Кожен пункт розділу 4 починається з розвитку деталізованої Еталонної моделі і наведення її спеціа­лізованої версії, що забезпечує зв’язок специфікацій сервісу. Після визначення Інтерфейсу і служб кожен пункт розділу 4 закінчується обговоренням стандартів, пов’язаних зі службами. Причому визна­чення служб не зв’язано з наявністю стандартів. Служби, неохоплені стандартами зараз, описані до­датковими специфікаціями й обговорені в підпунктах недокументованих служб (Unaddressed Services).

 1. Розділ 5 присвячений таким проблемам і службам, що безпосередньо впливають на всі ка­тегорії сервісу, як інтернаціоналізація, захист і адміністрування.

 2. У розділі 6 наведена настанова зі створення профілів, спрямованих на різні предметні області, і коротко описане застосування Еталонної моделі та служб до ряду наявних типів систем. У розділі 7 описані актуальні POSIX-профілі та дії з профілювання.

 1. Загальні вимоги POSIX-OSE

За Настановою POSIX-OSE забезпечує служби, що задовольняють перелічені далі вимоги, які можуть досягатися у більшій чи меншій мірі,

 1. Мобільність програм на рівні вихідного тексту

POSIX-OSE допускає мобільність прикладного програмного забезпечення на рівні початко­вого тексту.

Пояснення: Всебічні і несуперечливі специфікації служб на рівні вхідної мови допускають пере­носити застосування між різними реалізаціями прикладної платформи (в ідеалі без модифікації). Мобільність на рівні двійкового коду вимагає занадто тісного зв’язку з реалізацією прикладної плат­форми.

Хоча стандартизовані системи поліпшують сумісність застосувань, стандарти не гарантують, що прикладна програма буде мобільна. Гарантом максимальної мобільності застосувань насам­перед виступає правильне проектування, що у свою чергу дозволяє фірмі захищати свої капіта­ловкладення в наявному програмному забезпеченні.

Мобільність застосувань часто пов’язується з повним перенесенням усієї прикладної програми. Повторне використання програм — термін, що його вживають для опису перенесення тільки ско­роченого варіанта або підкласів робочої програми у нове застосування. Нова прикладна програма може або не може виконуватися на тій самій прикладній платформі. Повторне використання прог­рам — важливий елемент для отримання користі від мобільності застосувань.

 1. Мобільність даних

POSIX-OSE допускає передачу даних між прикладними платформами.

Пояснення: Здатність переносити збережені дані з однієї прикладної платформи на іншу закла­дає фундамент для досягнення мобільності застосувань. Оскільки за визначенням прикладне прог­рамне забезпечення включає початковий текст і зв’язані з прикладною програмою дані (2.2.2, 3.2.1),то перенесення прикладної програми вимагає перенесення на обрану платформу як початкового тексту, так і даних прикладної програми. Мобільність даних безпосередньо підтримується приклад­ним програмним забезпеченням і, за визначенням, інтероперабельністю прикладної платформи. У передачі збережених даних використовують метод імпорту для сутностей прикладного програм­ного забезпечення, що допускає обмін І взаємне використання даних,

 1. Інтероперабельність застосувань та прикладних платформ

POSIX-OSE допускає взаємодію прикладних платформ і прикладного програмного забезпечення.

Пояснення: Служби комунікацій і специфікації форматів, що дозволяють двом об’єктам розподі­леної системи обмінюватися і взаємно використовувати дані, містять:

 • гомогенні системи;

 • гетерогенні системи (з розмаїттям апаратних засобів і програмних платформ); ’ POSIX-OSE-сумісні і He-POSIX-OSE-сумісні системи.

 1. Мобільність користувача

POSIX-OSE забезпечує користувачам оперування без перекваліфікації в широкому діапазоні реа­лізацій прикладних платформ.

Пояснення: Стандартні методи І служби підтримки взаємодії людина/комп’ютер — ключовий ас­пект у визначенні відкритої системи (2.2.2). Ліквідація нічим не обґрунтованих розбіжностей в інтер­фейсі, що надає користувачеві прикладна платформа за допомогою стандартів, — суттєвий аспект мобільності користувача.