Номер варіанта

Зміст вимоги

1

Оптимальний вибір матеріалів конструкцій теплоізоляційної оболонки (за характеристиками: термічний опір шарів, коефіцієнт теплозасвоєння та показник теплозасвоєння, опір повітропроникності, опір дифузії водяної пари, коефіцієнт поглинання сонячної радіації поверхні, ступінь чорноти покриття, що відбиває інфрачервоне випромінювання)

2

Забезпечення характеристик компонентів конструктивної схеми і компонентів системи (за характеристиками: приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій; характер розподілу та значення температур внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій в розрахункових теплових умовах експлуатації будівельного об'єкта; теплостійкість огороджувальних конструкцій; повітронепроникність елементів теплоізоляційної оболонки (стін, стиків, дверей, вікон тощо); відсутність конденсації або накопичення вологи в товщі огороджувальних конструкцій; коефіцієнт корисної дії котлів, вентиляторів, повітроохолоджувачів)

3

Забезпечення експлуатаційних характеристик відповідно до специфіки будівельного об'єкта окремо або як частини загальної системи технічного устаткування, розглянутої як єдине ціле (за показниками: питомі тепловитрати будівельного об'єкта при проектній кратності повітрообміну; коефіцієнт корисної дії систем нагрівання чи охолодження в номінальному режимі)

4

Забезпечення встановленого класу енергоефективності будівельного об'єкта з прийнятими системами технічного устаткування на підставі розрахункової оцінки типового представника для відповідних умов навколишнього середовища (за показниками: питомі річні тепловитрати при нагріванні та/або охолодженні будівельного об'єкта до заданої температури внутрішнього середовища з урахуванням збільшення внутрішньої енергії від потоку сонячного світла та енергії довкілля)

5

Забезпечення необхідної потужності системи технічного устаткування для досягнення заданих експлуатаційних характеристик у заданих умовах з урахуванням ефективності (коефіцієнта корисної дії) системи (за показниками: очікувані витрати енергії на нагрівання та/або охолодження) та природи чи вартості джерела енергії


5.2.4.3 Для перевірки задоволення основної вимоги щодо енергозбереження може використовуватись кожен із наведених у табл. 1 варіантів за умови, що вони не створюють перешкод до застосування будівельних виробів, які відповідають нормативним документам категорії В.

6 РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

6.1 Загальні положення

 1. Регламентні технічні умови - це нормативні документи, які відповідають вимогам чинного законодавства та технічних регламентів і мають конкретизувати основні вимоги та визначати процедури оцінки відповідності і, за необхідності, механізм ринкового нагляду для конкретної продукції.

 2. Загалом розрізняють такі категорії документів:

 • нормативні документи категорії А - нормативні документи, що стосуються проектування і спорудження будівельних об'єктів і їх елементів, або окремих аспектів зазначеного проектування та спорудження;

 • нормативні документи категорії В - технічні умови і нормативи для сертифікації, які стосуються вимог щодо експлуатаційних характеристик і (або) інших властивостей, включаючи довговічність тих характеристик, що можуть вплинути на дотримання необхідних вимог, методик випробування і критеріїв оцінки відповідності виробів.

6.1.3 Відмінність між категоріями А і В нормативних документів відображує різні обов'язки державних органів із стандартизації і сертифікації і не має на меті встановлення різної пріоритетності відповідних документів шодо будівельних об'єктів.

 1. Для забезпечення якості регламентних технічних умов з позицій виконання основної вимоги на основі положень цих будівельних норм повинні опрацьовуватись спеціальні умови, які мають бути внесені до тексту доручення на підготовку відповідних нормативних документів.

 2. Положення нормативних документів категорій А і В мають бути узгоджені між собою.

 3. У нормативних документах категорії В має бути визначене передбачене використання будівельних виробів.

6.2 Положення про будівельні об'єкти та їх частини

6.2.1 Будівельні об'єкти повинні бути запроектовані і побудовані так, щоб:

 • у приміщеннях будівельного об'єкта підтримувалися необхідні параметри мікроклімату;

 • забезпечувалися необхідні умови для розміщення і безпечного функціонування систем опалювання, вентиляції і кондиціонування.

6.2.2 Енергоспоживання будівельних об'єктів обумовлено:

 • конструктивними рішеннями теплоізоляційної оболонки будівельних об'єктів, об'ємно-планувальних рішень будівельних об'єктів або їх частин;

 • потребами жителів або людей, які працюють у тому чи іншому приміщеннях будівельних об'єктів (далі - потреби мешканців).

6.2.3 У приміщеннях споруди повинні підтримуватися параметри мікроклімату, не нижче допустимих санітарними нормами, як у зимових, так і в літніх умовах.

6.2.4 Визначення енергетичних вимог і їх співвідношення з характеристиками виробів

 1. Визначення вимог за варіантом № 1 таблиці 1 пов'язані з характеристиками виробів. При цьому повинні братися до уваги експлуатаційні характеристики виробів згідно з вимогами нормативних документів категорії А з урахуванням рівнів чи класів відповідних вимог та нормативних документів. Характеристики виробів згідно з вимогами нормативних документів категорії В приймаються за умови відсутності прямих вимог до вибору експлуатаційних характеристик у нормативних документах категорії А.

 2. Варіанти № 2 та № 3 таблиці 1 вимог щодо енергозбереження грунтуються на процедурах, які пов'язані з характеристиками виробів та розрахунковими даними. Ці процедури є специфічними для конкретних будівельних об'єктів і передбачають:

 • обчислення показників теплової ізоляції огороджувальних конструкцій з урахуванням дво- і тривимірних теплових потоків через конструкції;

 • обчислення питомих теплових витрат будівельного об'єкта з урахуванням теплопередачі через грунт та приміщення, що не опалюються;

 • обчислення накопичення вологи в товщі огороджувальних конструкцій;

 • вимірювання фактичних показників теплоізоляції огороджувальних конструкцій (приведеного опору теплопередачі, теплостійкості огороджувальних конструкцій; опору повітропроникності елементів теплоізоляційної оболонки), що проводяться у відповідності з методиками, встановленими нормативними документами категорії В;

 • вимірювання сумарної повітропроникності будівельного об'єкта та повітропроникності елементів ізоляційної оболонки (стін, дверей, вікон тощо) з оцінкою щільності їх прилягання та якості виконання робіт з їх установлення (монтажу), що проводяться у відповідності з методиками, встановленими нормативними документами категорії В;

 • обчислення проектної кратності подавання повітря системою примусової вентиляції, засноване на характеристиках тиску потоку компонентів вентиляції (вентиляторів, труб, впускного і випускного отворів);

- обчислення коефіцієнта корисної дії систем нагрівання і охолодження, заснованих на ефективності при граничних навантаженні і передаточному відношенні генератора, а також кількості і коефіцієнті відновлення різних теплових витрат системи в номінальному режимі.

6.2.4.3 Варіант № 4 таблиці 1 вимог щодо енергозбереження грунтується, як і варіант № 3, на даних щодо передбачуваного використання будівельного об'єкта та умов навколишнього середовища. Процедури визначення вимог щодо енергозбереження за варіантом № 4 передбачають:

 • встановлення кліматичних даних, що визначають параметри енергоспоживаючих систем;

 • оцінювання енергетичних навантажень щодо вентиляції, пов'язаних як з інфільтрацією, так і з примусовою вентиляцією;

 • обчислення навантажень щодо нагрівання та охолодження в номінальному режимі для визначення потужності систем охолодження і/чи нагрівання;

 • обчислення внутрішньої температури з відсутнім або обмеженим нагріванням чи охолодженням при даних за зимових чи літніх умов;

 • оцінювання дії зимових внутрішніх умов, систем керування та керуючих стратегій;

 • оцінювання сезонного збільшення потоку сонячного світла через засклені площі з урахуванням географічного місця розташування будівельного об'єкта, його орієнтації та характеристик виробів;

- оцінювання величини збільшення внутрішньої енергії (метаболізм і інше використання енергії);

 • оцінювання корисності приросту сонячної і внутрішньої енергії;

 • складання енергетичного паспорта будівельного об'єкта згідно з вимогами нормативних документів категорії А та методик розрахунку енергетичних параметрів будівельного об'єкта згідно з вимогами нормативних документів категорії Б;

 • оцінювання необхідної енергії для роботи насосів, вентиляторів, устаткування охолодження і допоміжного устаткування (у випадку його установлення) з урахуванням коефіцієнта корисної дії рушійної системи;

 • вимірювання інфільтрації повітря крізь огороджувальні конструкції і кореляція результатів вимірів із фактичною температурою і напрямом потоків вітру, що проводяться у відповідності з методиками, встановленими нормативними документами категорії Б.

6.2.4.4 Варіант № 5 таблиці 1 вимог щодо енергозбереження базується на визначенні очікуваного енергоспоживання систем на підставі знання необхідної їх (систем) енерговіддачі та загальної ефективності (коефіцієнта корисної дії). Процедури визначення вимог щодо енергозбереження за варіантом № 5 передбачають:

 • оцінювання усередненого коефіцієнта корисної дії нагрівальних і охолоджувальних установок;

 • оцінювання потужності, що підводиться до всіх енергоспоживаючих систем (очікуване сумарне енергоспоживання), заснованій на необхідній енерговіддачі та усередненому коефіцієнті корисної дії цих систем;

 • складання свідоцтва про енергетичну ефективність будівельного об'єкта.

6.3 Положення, що стосуються будівельних виробів

6.3.1 Експлуатаційні характеристики будівельних виробів, що визначають рівень теплоізоляції відповідних об'єктів, визначаються так:

 • розрахунковими значеннями, що є безпечними оцінками характеристик будівельних виробів, які знаходяться у використанні (експлуатації);

 • обчисленням та/або вимірюванням розрахункових значень;

 • довідковими величинами розрахункових значень, які враховують типові умови експлуатації і наслідки старіння для виробів, які знаходяться у використанні.

6.3.2 Типові спрощені методи обчислень розрахункових значень повинні враховувати дискретність вхідних і вихідних величин з урахуванням їх імовірної точності. Виміри і процедури оцінки вимірів повинні містити дані про їх точність і визначати дискретність.

6.3.3 Характеристики будівельних виробів, що можуть бути застосовані для теплової ізоляції будівельних об'єктів

6.3.3.1 Розрахункові характеристики матеріалів конструктивних систем, які застосовують для теплової ізоляції будівельних об'єктів, визначаються нормативними документами, на підставі яких обчислюють теплотехнічні показники конструктивних систем та теплових витрат будівельних об'єктів. Конструктивні системи створюються із застосуванням наступних матеріалів:

 • теплоізоляційних (на основі мінеральних волокон, полімерів, природної та неорганічної сировини, бетонів);

 • конструкційно-теплоізоляційних (на основі бетонів, гіпсу, деревини, виробів із деревини, кераміки, цегли);

 • конструкційних (на основі бетонів, каменів, цегли);

 • опоряджувально-захисних (на основі штукатурок, металів, пластмас, каменів, цегли, скла);

 • захисних (на основі гравію, піску, ґрунту, асфальту, бетону, каменів, штукатурки, розчинів, цегли)

 1. Для виробів із матеріалів конструктивної системи діапазон загальноприйнятних розрахункових значень характеристик має бути визначений для різних розрахункових умов застосування, щоб проектувальники могли використовувати ці розрахункові значення без додаткових вимірів.

 2. Характеристики матеріалів конструктивної системи, які мають розглядатись з позицій його здатності до теплової ізоляції, наведені у табл. 2.

Таблиця 2 - Характеристики матеріалів конструктивної системи теплової ізоляції

Ч.ч.

Характеристика

1

Густина, геометрія, здатність зберігати розміри в експлуатаційних умовах

2

Теплопровідність в розрахункових умовах

3

Розрахункова вологість

4

Питома теплоємність

5

Коефіцієнт теплозасвоєння в розрахункових умовах

6

Коефіцієнт повітропроникності

7

Коефіцієнт теплового розширення

8

Коефіцієнт паропроникності

9

Коефіцієнт гігротермічного розширення

10

Ізотема сорбції-десорбції

11

Механічні характеристики, наприклад: міцність на стиск при 10 %-й деформації, межа міцності при розтягуванні; модуль пружності; коефіцієнт Пуассона

12

Поглинальна здатність сонячного випромінювання

13

Випромінювальна здатність для довгохвильового випромінювання

14

Проникність для довгохвильового випромінювання