ДСТУ Б В.1.1-8:2003


Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й С Т А Н Д А Р Т У К Р А Ї Н И

============================================================

Захист від пожежі


КАБЕЛЬНІ ПРОХОДКИ.

МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ

НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ


Державний комітет України

з будівництва та архітектури

Київ 2004

ДСТУ Б В.1.1-8:2003

П Е Р Е Д М О В А1 РОЗРОБЛЕНИЙ


Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


РОЗРОБНИКИ


І.О. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки); С.В. Новак, канд. техн. наук,

(відповідальний виконавець розробки); Л.М. Нефедченко, В.В. Нехаєв, B.I. Згуря


ВНЕСЕНИЙ


Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

житлово-цивільного призначення Держбуду України


2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ

Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20.11.2003 № 190


3 Стандарт відповідає проекту європейського стандарту prEN 1366-3: 1996 Fire resistance

tests for service installations - Part 3: Penetration seals (Випробування внутрішніх сервісних

інженерних систем на вогнестійкість - Частина 3: Ущільнення для проходів) в частині

розділу 4; підрозділів 5,4; 6.2; 6.3; 9.1; 9.2.

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (еn).


4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і роз­повсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури забо­ронено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури

© Держбуд України, 2003ЗМІСТ


С.


1 Сфера застосування ...................................... 1

2 Нормативні посилання ..................................... 1

3 Визначення ........................................... 1

4 Сутність методу випробування ................................. 1

5 Засоби випробування ...................................... 4

5.1 Склад засобів випробування ............................... 4

5.2 Випробувальна піч ..................................... 4

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі ....................... 4

5.4 Засоби вимірювальної техніки ............................... 4

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок ................... 4

6 Умови випробування ...................................... 4

7 Зразки кабельних проходок для випробування на вогнестійкість. .............. 4

7.1 Виготовлення зразків ................................... . 4

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації. ............... 5

8 Підготовка та проведення випробування. ........................... 5

8.1 Установлення зразків .................................... 5

8.2 Початок випробування ................................... 5

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробування ................ 5

8.4 Припинення випробування ................................. 6

9 Граничні стани з вогнестійкості та класи вогнестійкості кабельних проходок ........ 6

9.1 Граничний стан за ознакою втрати цілісності ...................... 6

9.2 Граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності ............ 6

9.3 Класи вогнестійкості кабельних проходок ......................... 6

10 Оцінка результатів випробування ................................ 6

11 Правила оформлення результатів випробування ...................... 7

12 Вимоги безпеки під час проведення випробування ..................... 7

Додаток А Вимоги щодо розташування термопар на зразку .................. 8
Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й С Т А Н Д А Р Т У К Р А Ї Н И

Захист від пожежі

Кабельні проходки.

Метод випробування на вогнестійкість


Защита от пожара

Кабельные проходки.

Метод испытания на огнестойкость


Fire protection

Penetration seals.

Fire resistance test method


Чинний від 2004-04-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт встановлює вимоги щодо методу випробування кабельних проходок на вогнестій­кість за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості кабельних проходок.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогне­стійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характе­ристики перетворення


3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

3.1 Кабельна проходка - виріб або збірна будівельна конструкція, яка складається з ущіль­нювальних матеріалів, кабельних виробів та закладних деталей (труб, коробів, лотків тощо) і при­значена для проходу кабелів (кабельних ліній) через стіни, перегородки, перекриття.

3.2 Вогнестійкість кабельної проходки - здатність кабельної проходки зберігати огороджувальні функції за умов пожежі.

3.3 Межа вогнестійкості кабельної проходки - показник вогнестійкості кабельної проходки, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.

3.4 Початок випробувань - час увімкнення пальників у печі.

3.5 Стандартний температурний режим - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

3.6 Зразок кабельної проходки для випробування на вогнестійкість - кабельна проходка, що виготовлена відповідно до вимог технічної документації на неї та безпосередньо підлягає випро­буванню на вогнестійкість.


4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для кабельних проходок граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

_________________________________________________________________________________

Видання офіційне

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1 Склад засобів випробування:

- випробувальна піч;

- обладнання для встановлення в печі зразка кабельної проходки для випробування на вогне­стійкість (далі - зразка);

- засоби вимірювальної техніки;

- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.2 Випробувальна піч

5.2.1 Випробувальна піч (далі - піч) має забезпечувати температурний режим та надлишковий тиску печі відповідно до 6.1, вогневий вплив на зразок з одного боку і умови кріплення зразка у прорізі печі відповідно до 6.2.

5.2.2 Конструкція печі повинна відповідати вимогам, визначеним в ДСТУ Б В.1.1-4.

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі

Для встановлення зразка в печі потрібно застосовувати опорну конструкцію що складається зі сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна або цегляна кладка або залізобетонні блоки, гіпсокартонні плити тощо. Матеріал заповнення і розміри прорізу (прорізів -у разі встановлення декількох зразків) в опорній конструкції мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка (зразків) так, як це передбачено у технічній документації на кабельну проходку, що випробовується. Для утримання закладних деталей та кабелів поза опорною конструкцією у положенні, що регламентується проектною документацією, можуть додатково застосовуватися підтримувальні пристрої: кронштейни, затискачі, стелажі тощо.

Межа вогнестійкості опорної конструкції має бути не менше ніж межа вогнестійкості кабельної проходки, що очікується під час випробувань.

5.4 Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок потрібно застосовувати кіно- та відеокамери і фотоапа­рати.


6 УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Температурний режим і надлишковий тиск у печі потрібно створювати відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4.

6.2 Кріплення та ущільнення зразка до опорної конструкції потрібно здійснювати так, як і до стін, перегородок або перекриттів згідно з технічною документацію на кабельну проходку.

6.3 Умови навколишнього середовища мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.


7 ЗРАЗКИ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

7.1.1 Зразки мають бути виготовлені відповідно до вимог технічної документації при дотриманні технології, що застосовується на підприємстві-виготовлювачі.

7.1.2 Зразки повинні мати проектні розміри. У випадку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, допускається використання зразків - фрагментів конструкцій кабельної проходки. У цьому разі зразок має бути не менше ніж 600 мм х 300 мм з товщиною - відповідно до технічної документації.

Довжина кабелів та закладних деталей, що виходять з обох боків зразка, має бути не менше ніж 500 мм.

7.1.3 Для випробування кабельних проходок необхідно виготовити два однакових зразки та про­вести по одному випробуванню за умови вогневого впливу з кожного боку.

7.1.4 Вологість зразків повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

7.2.1 Перед випробуванням замовник повинен подати до випробувальної лабораторії технічний опис зразків, технічні рисунки головних складових елементів і всіх конструкційних деталей (закладних деталей: лотків, коробів тощо; марок і типів кабелів; пристроїв, що підтримують закладні деталі та кабелі з обох боків опорної конструкції тощо), а також перелік використаних матеріалів та виробів із зазначенням їх виготовлювачів та торговельних найменувань. Замовник повинен надати відомості щодо значень товщини та довжини ущільнень та вогнезахисних покриттів і умов кріплення зразка до опорної конструкції.

Якщо виникають сумніви в тому, що зразки відповідають поданій технічній документації, лабо­раторія повинна проконтролювати весь процес виготовлення зразків або вимагати подання одного додаткового зразка і провести його детальну перевірку із застосуванням, за необхідності, руйнівних методів.

Порядок контролю за підготовкою зразків для проведення сертифікаційних випробувань вста­новлює орган із сертифікації.

Під час сертифікаційних випробувань ущільнювальних та вогнезахисних матеріалів у зразку мають бути використані кабелі марки АВВГ 4 х 185, марки АВВГ 3 х 120 + 1 х 70, а також пучок із 10 кабелів марки КВВГ 4 х 1,5. За узгодженням із органом із сертифікації сертифікаційні випробу­вання можуть проводитись на інших марках кабелів.

7.2.2 Якщо неможливо перевірити відповідність усіх деталей конструкції зразків перед випро­буваннями та після їх закінчення і виникає необхідність покластися на дані, що подані замовником, то це має бути відмічено у звіті про випробування.


8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

8.1 Установлення зразків

8.1.1 До початку випробування слід підготувати опорну конструкцію для встановлення зразка згідно з вимогами технічної документації на кабельну проходку і провести з'єднання зразка з цією опорною конструкцією. Матеріал опорної конструкції має бути таким, як і матеріал стіни, перегородки, перекриття. Якщо дані щодо стіни, перегородки, перекриття у технічній документації на кабельну проходку не визначені, зразок слід встановити в конструкцію з негорючого матеріалу з урахуванням вимоги 5.3.

Спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією та елементи і матеріали, які створюють це з'єднання, повинні відповідати технічній документації і бути такими, яку реальних умовах експлуатації кабельної проходки. Торці кабелів, а також труб, коробів та інших закладних деталей, у які прокладено кабелі, з боку, протилежного вогневому впливу, необхідно закрити шаром базальтової вати завтовшки не менше ніж 50 мм.

Допускається встановлювати в опорну конструкцію одночасно два або декілька зразків, при цьому відстань між краями ущільнювальних матеріалів сусідніх зразків та відстані від країв ущіль­нювальних матеріалів крайніх зразків до стін, стелі та підлоги печі має бути не менше ніж 200 мм.

8.1.2 Термоелектричні перетворювачі (далі - термопари) для вимірювання температури на по­верхні зразка з боку, протилежного вогневому впливу (далі - необігрівній поверхні зразка), слід встановлювати згідно з вимогами додатка А.

8.2 Початок випробування

Не більше ніж за 5 хв до початку випробування необхідно зареєструвати початкові значення температури в печі та на зразку за показаннями усіх термопар.

Температура зразка до початку випробування має бути від 5 до 40 °С та не повинна відрізнятися від температури навколишнього середовища більше ніж на ± 5 °С.

Середня температура в печі до початку випробування не повинна перевищувати 50 °С.

Початком випробування вважається час увімкнення пальників у печі.

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробування

8.3.1 Вимірювання температури

Вимірювання і реєстрування температури у печі та на необігрівній поверхні зразка необхідно проводити з інтервалом не більше ніж 1 хв.