пр ДСТУ-Н Б EN 1998-4:201XНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 8.

ПРОЕКТУВАННЯ

СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙЧастина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи

(EN 1998-4:2006, IDT)ДСТУ-Н Б EN 1998-4:201Х


(Проект, остаточна редакція)


Київ

Мінрегіон України

201Х


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”


ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Немчинов, доктор техн. наук; О. Хавкін, канд. техн. наук, (науковий керівник);
В. Тарасюк, канд. техн. наук; М. Мар´єнков, канд. техн. наук; Ю. Калюх, доктор техн. наук; Т. Мірошник; Т. Каргопольцева; В. Приємський


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від __.__.201Х № ____ з __.__ . 201Х


3 Національний стандарт відповідає EN 1998-4:2006 Eurocode 8: Desing of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines (Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи)

Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

©Мінрегіон України, 201Х


ЗМІСТ


Національний вступ VІІ

Вступ IХ

Основи програми
Єврокоду IХ

Статус і сфера застосування Єврокодів ХI

Національні Стандарти, що впроваджують Єврокоди ХIІІ

Зв'язки між Єврокодами і гармонізованими технічними умовами (EN-и і ETA-и) для
виробів ХIІІ

Додаткова інформація стосовно
EN 1998-4 ХIV

Національний додаток до
EN 1998-4 ХV

1 Загальні положення 1

1.1 Галузь використання 1

1.2 Нормативні посилання 3

1.2.1 Загальні стандарти, на
які є посилання 3

1.3 Припущення 5

1.4 Відмінності між принципами
і правилами застосування 5

1.5 Терміни та визначення 6

1.5.1 Загальні положення 6


1.5.2 Терміни, загальні для
всіх Єврокодів 6

1.5.3 Подальші терміни, що використовуються в стандарті EN 1998 6

1.5.4 Подальші терміни, що використовуються в стандарті EN 1998-4 6

1.6 Позначення 6

1.7 Одиниці СІ 9

2 Загальні принципи та правила застосування 10

2.1 Вимоги безпеки 10

2.1.1 Загальні положення 10

2.1.2 Кінцевий граничний
стан 10

2.1.3 Стан обмеження
збитку 12

2.1.4 Розмежування
надійності 13

2.1.5 Надійність системи
по відношенню
до елементів 15

2.1.6 Концептуальне проектування 16

2.2 Сейсмічний вплив 17

2.3 Розрахунок 18

2.3.1 Методи розрахунку 18

2.3.2 Взаємодія з грунтом 21


2.3.3 Демпфування 21

2.3.3.1 Демпфування
споруд 21

2.3.3.2 Демпфування
вмісту 21

2.3.3.3 Демпфування фундаментів 22

2.3.3.4 Зважене
демпфування 22

2.4 Показники поведінки 22

2.5 Верифікації безпеки 23

2.5.1 Загальні положення 23

2.5.2 Об'єднання сейсмічної
дії з іншими впливами 24


3 Конкретні принципи і правила застосування для бункерів 25

3.1 Вступ 25

3.2 Комбінація складових
руху ґрунту 26

3.3 Розрахунок бункерів 27

3.4 Показники поведінки 30

3.5 Верифікації 33

3.5.1 Стан обмеження
збитку 33

3.5.2 Кінцевий граничний
стан 33

3.5.2.1 Глобальна
стійкість 33

3.5.2.2 Оболонка 34

3.5.2.3 Анкери 34

3.5.2.4 Фундаменти 35

4 Конкретні принципи і правила застосування для резервуарів 36

4.1 Критерії відповідності 36

4.1.1 Загальні положення 36

4.1.2 Стан обмеження
збитку 36

4.1.3 Кінцевий граничний
стан 37

4.2 Комбінація складових
руху ґрунту 38

4.3 Методи розрахунку 38

4.3.1 Загальні положення 38

4.3.2 Гідродинамічні
ефекти 39

4.4 Показники поведінки 40

4.5 Верифікації 41

4.5.1 Стан обмеження
збитку 41

4.5.1.1 Загальні
положення 41

4.5.1.2 Оболонка 41

4.5.1.2.1 Оболонки з попередньо
напруженого
і звичайного
залізобетону 41

4.5.1.2.2 Сталеві
оболонки 42

4.5.1.3 Трубопровід 42

4.5.2 Кінцевий граничний
стан 42

4.5.2.1 Стійкість 42

4.5.2.2 Оболонка 43

4.5.2.3 Трубопровід 43

4.5.2.4 Анкерні кріплення 44

4.5.2.5 Фундаменти 44

4.6 Додаткові заходи 44

4.6.1 Обвалування 44

4.6.2 Розливання 45

4.6.3 Взаємодія
трубопроводів 45

5 Конкретні принципи і правила застосування для надземних трубопроводів 46

5.1 Загальні положення 46

5.2 Вимоги безпеки 47

5.2.1 Стан обмеження
збитку 47

5.2.2 Кінцевий граничний
стан 47

5.3 Сейсмічний вплив 48

5.3.1 Загальні положення 48

5.3.2 Сейсмічний вплив для інерційних рухів 48

5.3.3 Нерівномірний рух 49

5.4 Методи розрахунку 49

5.4.1 Моделювання 49

5.4.2 Розрахунок 49

5.5 Показники поведінки 50

5.6 Верифікації 51

6 Конкретні принципи і правила застосування для підземних трубопроводів 52

6.1 Загальні положення 52

6.2 Вимоги безпеки 53

6.2.1 Стан обмеження
збитку 53

6.2.2 Кінцевий граничний
стан 53

6.3 Сейсмічний вплив 53

6.3.1 Загальні положення 53

6.3.2 Сейсмічний вплив для інерційних рухів 54

6.3.3 Моделювання сейсмічних хвиль 54

6.3.4 Постійні рухи
ґрунту 55

6.4 Методи розрахунку (проходження волн) 55

6.5 Верифікації 56

6.5.1 Загальні положення 56

6.5.2 Підземні трубопроводи
на стійкому грунті 56


6.5.3 Підземні трубопроводи
при нерівномірних
підняттях грунту (зварні сталеві труби) 57

6.6 Проектні заходи при
переходах через тектонічні порушення 57

Додаток A Процедури сейсмічного аналізу для резервуарів 60

Додаток B Підземні
трубопроводи 123

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1998-4:2006 125


CONTENTS


National foreword VІІ

Foreword IХ

Background of the Eurocode
programme IХ

Status and field of application
of Eurocodes ХI

National Standards
implementing Eurocodes ХIІІ

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products ХIІІ


Additional information specific to
EN 1998-4 ХIV

National annex for EN 1998-4 ХV

1 General 1

1.1 Scope 1

1.2 Normative references 3

1.2.1 General reference
standards 3

1.3 Assumptions 5

1.4 Distinction between principles
and applications rules 5


1.5 Terms and definitions 6

1.5.1 General 6


1.5.2 Terms common
to all Eurocodes 6

1.5.3 Further terms used
in EN 1998 6


1.5.4 Further terms used
in EN 1998-4 6


1.6 Symbols 6

1.7 S.I. Units 9

2 General principles and
application rules 10

2.1 Safety requirements 10

2.1.1 General 10

2.1.2 Ultimate limit state 10


2.1.3 Damage limitation
state 12

2.1.4 Reliability
ifferentiation 13

2.1.5 System versus element
reliability 15


2.1.6 Conceptual
design 16

2.2 Seismic action 17

2.3 Analysis 18

2.3.1 Methods of analysis 18

2.3.2 Interaction
with the soil 21

2.3.3 Damping 21

2.3.3.1 Structural
damping 21

2.3.3.2 Contents
damping 21

2.3.3.3 Foundation
damping 22

2.3.3.4 Weighted
damping 22

2.4 Behaviour factors 22

2.5 Safety verifications 23

2.5.1 General 23

2.5.2 Combinations of
seismic action with
other actions 24

3 Specific principles and
application rules for silos 25

З.1 Introduction 25

3.2 Combination of ground
motion components 26

3.3 Analysis of silos 27

3.4 Behaviour factors 30

3.5 Verifications 33

3.5.1 Damage limitation
state 33

3.5.2 Ultimate limit state 33


3.5.2.1 Global stability 33


3.5.2.2 Shell 34

3.5.2.3 Anchors 34

3.5.2.4 Foundations 35

4 Specific principles and
aplication rules for tanks 36

4.1 Compliance criteria 36

4.1.1 General 36

4.1.2 Damage limitation
state 36

4.1.3 Ultimate limit state 37


4.2 Combination of ground
motion components 38

4.3 Methods of analysis 38

4.3.1 General 38

4.3.2 Hydrodynamic effects 39


4.4 Behaviour factors 40

4.5 Verifications 41

4.5.1 Damage limitation
state 41

4.5.1.1 General 41


4.5.1.2 Shell 41

4.5.1.2.1 Reinforced and prestressed.concrete
shells 414.5.1.2.2 Steel shells 42


4.5.1.3 Piping 42

4.5.2 Ultimate limit state 42


4.5.2.1 Stability 42

4.5.2.2 Shell 43

4.5.2.3 Piping 43

4.5.2.4 Anchorages 44

4.5.2.5 Foundations 44

4.6 Complementary measures 44

4.6.1 Bunding 44

4.6.2 Sloshing 45

4.6.3 Piping interaction 45


5 Specific principles and
application rules for
above-ground pspelines 46

5.1 General 46

5.2 Safety requirements 47

5.2.1 Damage limitation
state 47

5.2.2 Ultimate limit state 47


5.3 Seismic action 48

5.3.1 General 48

5.3.2 Seismic action for inertia movements 48

5.3.3 Differential movement 49

5.4 Methods of analysis 49

5.4.1 Modelling 49

5.4.2 Analysis 49

5.5 Behaviour factors 50

5.6 Verifications 51

6 Specific principles and
application rules for buried
pipelines 52

6.1 General 52

6.2 Safety requirements 53

6.2.1 Damage limitation
state 53

6.2.2 Ultimate limit state 53


6.3 Seismic action 53

6.3.1 General 53

6.3.2 Seismic action for inertia movements 54

6.3.3 Modelling of seismic
waves 54

6.3.4 Permanent soil
ovements 55

6.4 Methods of analysis
(wave passage) 55

6.5 Verifications 56

6.5.1 General 56

6.5.2 Buried pipelines
on stable soil 56


6.5.3 Buried pipelines under
differential ground
movements (welded
steel pipes) 57

6.6 Design measures
for fault crossings 57


Annex A Seismic analysis
procedures for tanks 60

Annex B Buried pipelines 123


Annex НА List of National
Standards of Ukraine (SSU),
identical MS, which are
referenced in EN 1998-6:2005 125

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт є тотожний переклад 1998-4:2006 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines (Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи).

EN 1998-4:2006 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250 «Structural Eurocodes» (Єврокоди конструкцій), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1998-4:201Х «Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи
(EN 1998-4:2006, ІDТ)», викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва «В.2.6» - «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 304 «Захист будівель і споруд».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ» та «Зміст» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1998-4:2006, наведено в додатку НА.


Вступ


Цей Європейський Стандарт EN 1998-4 «Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Силосні башти, резервуари та трубопроводи», був підготовлений Технічним Комітетом CEN/ТC 250 "Єврокоди в галузі будівництва", секретаріат якого проводиться BSI. CEN/ТC 250 відповідає за всі Єврокоди конструкцій.


Цей Європейський Стандарт повинен отримати статус національного стандарту, або шляхом опублікування ідентичного тексту, або схвалення, не пізніше травня 2005 року, і національні стандарти, що суперечать даному, повинні бути відкликані не пізніше березня 2010 року.


Цей документ замінює собою
ENV 1998-4: 1997.


Згідно Внутрішніх Регламентів
CEN-CENELEC, Організації Національних стандартів наступних країн зобов'язані застосовувати цей Європейський Стандарт: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство.Foreword


This European Standard EN 1998-4, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance: Silos, tanks and pipelines, has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”, the secretariat of which is held by BSI. CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.This document supersedes ENV 1998-4:1997.According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the National Standard Organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.


Основи програми Єврокоду


В 1975 році, комісією Європейського Співтовариства було прийнято рішення про програму дій в області будівництва, на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та гармонізації технічних специфікацій.


У рамках цієї програми дій, Комісія ухвалила ініціативу щодо створення набору гармонізованих технічних правил для проектування будівельних робіт, які, на першому етапі будуть служити в якості альтернативи для національних норм, чинних в державах - Членах і, в кінцевому рахунку, замінити їх.


Протягом п'ятнадцяти років, комісія, за допомогою Керівного комітету з Представниками держав - Членів, провела розробку програми Єврокодів , яка привела до першого покоління європейських кодів у 1980 році.


В 1989 році, комісія і держави - члени ЄС і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) вирішили, на підставі згоди1 між комісією і CEN, передати підготовку і публікацію Єврокодів до CEN через ряд Мандатів, з тим щоб забезпечити їм (Єврокодам) майбутній статус Європейського Стандарту (EN). Це зв'язує фактично Єврокоди з положеннями всіх директив Ради і/або рішень комісії, пов'язаних з європейськими стандартами (наприклад, директива Ради 89/106/EEC про будівельну продукцію - CPD - і директиви Ради 93/37/EEC, 92/50/ЕЕС і 89/440/EEC про громадські роботи, послуги і еквівалент ЄАВТ директиви ініційовано з ціллю створення внутрішнього ринку).


Структурно програма Будівельних Єврокодів включає в себе такі стандарти, які, як правило, складаються з декількох Частин:


EN 1990 Єврокод. Проектування конструкцій


EN 1991 Єврокод 1. Дії на конструкції


EN 1992 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій


EN 1993 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій


_______________

1 Угода між комісією Європейських Співтовариств і Європейського комітету з Стандартизації (CEN) відносно роботи з ЕВРОКОДАМИ для проектування будівель та будівельних робіт (BC/CEN/03/89).


Background of the Eurocode programme


In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.


Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980’s.


In 1989, the Commission and the Member States of the EU and European Free Trade Association (EFTA) decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).


The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:EN 1990 Eurocode : Basis of Structural DesignEN 1991 Eurocode 1: Actions on structures


EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures


EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures


_______________

1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).