ДСТУ Б В.2.6-63:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд


КОЛОНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ

ДЛЯ ОДНОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

ПІДПРИЄМСТВ

Технічні умови


ДСТУ Б В.2.6-63:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Аметов, канд. техн. наук; А. Бамбура, д-р техн. наук; Д. Барзилович, інж.; К. Борецький, М. Гакен; А. Гурківський, канд. техн. наук; О. Давиденко, д-р техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; Т. Мірошник; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук, Н. Петренко; В. Поклонський, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Шарапов, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25628-90)ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 2

3 Типи, основні параметри та розміри 5

4 Технічні вимоги 7

5 Правила приймання 11

6 Методи контролювання та випробувань 12

7 Маркування, зберігання і транспортування 13

8 Вимоги безпеки та охорони довкілля 14

9 Оцінювання відповідності 14

Додаток А

Форма і основні розміри колон 18НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будинків і споруд

КОЛОНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ

ДЛЯ ОДНОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ

Технічні умови


Конструкции зданий и сооружений

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Технические условия


Structures of buildings and erections

REINFORCED CONCRETE COLUMNS

FOR SINGLE – STOREY BUILDINGS

Specifications

Чинний від 2010-01-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

1.2 Цей стандарт поширюється на залізобетонні колони суцільного прямокутного поперечного перерізу і двогілкові (далі – колони), що виготовляються з важкого бетону і призначені для каркасів одноповерхових будівель підприємств усіх галузей промисловості.

Стандарт не поширюється на колони для будівель цивільного призначення.

1.3 Колони застосовують у відповідності з вказівками робочих креслень конкретної будівлі і додатковими вимогами, обумовленими при замовленні цих конструкцій.

1.4 Допускається виготовляти колони, які відрізняються типами і розмірами від тих, що наведені у цьому стандарті, згідно з технічними умовами і відповідними робочими кресленнями, затвердженими в установленому порядку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.3.2-2:2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДСТУ ISO 9001-2001 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT)

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-4-93 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопогли-нання, пористості і водонепроникності

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування у будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотяг-нутий для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия (Арматурні і закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності)

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры (Конструкції та вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення товщини захисного шару бетону, розмірів і розташування арматури)

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності)

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры (Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури)

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю)

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) (Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки))

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки (З'єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання)

ГОСТ 26433.0-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26433.1-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки у будівництві)

3 ТИПИ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Колони суцільного прямокутного перерізу підрозділяють на типи:

- для каркасів будівель без мостових опорних і підвісних кранів та будівель, обладнаних підвісними кранами, при кроквяних конструкціях покриттів із прямолінійним нижнім поясом (тип К);

- те саме при кроквяних конструкціях покриттів з нижнім поясом, що провисає (тип КС);

- для каркасів будівель, обладнаних мостовими електричними опорними кранами, при кроквяних конструкціях покриттів із прямолінійним нижнім поясом (тип КК);

- те саме при кроквяних конструкціях покриттів з нижнім поясом, що провисає (тип ККС);

для каркасів будівель, обладнаних мостовими електричними опорними кранами, з проходами у рівні кранових колій при кроквяних конструкціях покриттів із прямолінійним нижнім поясом (тип ККП);

для каркасів будівель, обладнаних мостовими ручними опорними кранами, при кроквяних конструкціях покриттів із прямолінійним нижнім поясом (тип КР);

- для фахверків (фахверкові колони) стінових огорож будівель (тип КФ).

3.2 Двогілкові колони підрозділяють на типи:

- для каркасів будівель, обладнаних електричними оперними і підвісними кранами, а також будівель без кранів (тип КД);

- для каркасів будівель, обладнаних мостовими електричними опорними кранами, з проходами в рівні кранових колій (тип КДП);

- для фахверків (фахверкові колони) стінових огорож будівель (тип КДФ).

3.3 Показники витрат бетону і сталі на колони повинні відповідати тим, що визначені у робочих кресленнях.

3.4 Колони повинні виготовлятись зі стропальними отворами для підйому і монтажу. Допускається замість стропальних отворів передбачати монтажні петлі, виконані у відповідності з робочими кресленнями на ці колони.

3.5 Колони позначають марками у відповідності з вимогами ГОСТ 23009. Марка колони складається з літерно-цифрових груп, розділених дефісами.

У першій групі зазначають познаку типорозміру колони. Великі літери позначають тип колони. Цифри перед літерами позначають порядковий номер типорозміру колони для заданої висоти будівлі, після літер – висоту будівлі, а для фахверкових колон і основних колон, що установлюються у фундаменти з заглибленим верхом на 500 мм і нижче, – довжину колони у дециметрах.

У другій групі зазначають порядковий номер колони за несучою здатністю, клас напруженої арматури (для попередньо напружених колон).

До третьої групи вносять, за необхідності, додаткові характеристики, які відображують особливі умови застосування колон і їх стійкість до впливу агресивного газоподібного середовища (літери Н, П), сейсмічним діям (літера С з цифрою, що відповідає розрахунковій сейсмічності у балах), а також познаку рядковими літерами конструктивних особливостей колон (наприклад, наявність додаткових закладних виробів – рядкова літера а).

3.6 Приклад умовної познаки (марки) колони типорозміру 2К120, другої за несучою здатністю, з напруженою арматурною сталлю класу А600:

2К120-2А600.

Те саме типорозміру 5КК144, першої за несучою здатністю, виготовленої з бетону пониженої проникності і призначеної для застосування в умовах впливу середньоагресивного газоподібного середовища, з закладними виробами для кріплення кроквяних конструкцій:

5КК144-1-Па.

Те саме типорозміру 5КД18, двадцять восьмої за несучою здатністю, з закладними виробами для кріплення кроквяних конструкцій:

5КД18-28-а.

Примітка. Допускається приймати познаку марок колон у відповідності з робочими кресленнями на ці колони.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Колони повинні відповідати вимогам цього стандарту і ДСТУ Б В.2.6-2 та виготовлятись за проектною та технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

Можливе використання проектної документації типових серій за умови її актуалізації з урахуванням вимог чинних нормативних документів.

4.2 Колони повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.6-2:

- за міцністю, жорсткістю та тріщиностійкістю (при цьому вимоги щодо випробувань колон навантаженням не висувають);

- за показниками фактичної міцності бетону на стиск (передавальної, відпускної і у проектному віці);

- за морозостійкістю бетону, а для колон, що експлуатуються в умовах впливу агресивного газоподібного середовища, – також і за водонепроникністю бетону;

- за марками сталей арматурних і закладних виробів, у тому числі для монтажних петель;

- за товщиною захисного шару бетону до арматури;

- за ступенем захисту від корозії.

4.3 Колони повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7 та ДБН В.1.2-7 за межею вогнестійкості, визначеної у робочих кресленнях колон відповідно до ступеня вогнестійкості будівельного об'єкта.

4.4 Колони повинні виготовлятись із важкого бетону згідно з ДСТУ Б В.2.7-43 класів за міцністю на стиск, визначених у робочих кресленнях.