12.3.3.6 Кожний ступінь тиску при попе­редньому ущільненні витримують не менше, хв:

5 - для пісків;

30 - для глинистих грунтів.

12.3.3.6 Каждую ступень давления при предварительном уплотнении выдерживают не менее, мин:

5 - для песков;

30 - для глинистых грунтов.

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) с.49


Кінцевий ступінь витримують до умовної стабілізації деформації стиску грунту.

За критерій умовної стабілізації дефор­мації стиску приймають приріст осідання грунту, що не перевищує 0,1 мм за час, ука­заний в таблиці 12.3.

Конечную ступень выдерживают до услов­ной стабилизации деформации сжатия грунта.

За критерий условной стабилизации де­формации сжатия принимают приращение осадки грунта, не превышающее 0,1 мм за время, указанное в таблице 12.3.

Таблиця Таблица


12.3
Грунти

Грунты


Час умовної стабілізації деформації, хв.

Время условной стабилизации деформации, мин


стиску

сжатия


зрізу

среза


Піски крупні зі ступенем вологості 0 < Sr  0,8;

середньої крупності і мілкі з Sr  0,5

Пески крупные со степенью влажности 0 < S r  0,8;

Средней крупности и мелкие с S r  0,5301


Піски середньої крупності і мілкі зі ступенем вологості

0 < Sr  0,8; пилуваті - з Sr  0,5

Супіски з 0  I L  1; суглинки, глини з 0  I L  0,25 в т.ч. заторфовані

Пески средней крупности и мелкие со степенью влажности

0 < Sr  0,8; пылеватые - с Sr  0,5

Супеси с 0  IL  1; суглинки, глины с 0  IL  0,25, в том числе заторфованные
60

3


Піски пилуваті зі ступенем вологості 0 < Sr 0,8;

Суглинки, глини з 0,25 IL< 0,75, в т.ч. заторфовані

Пески пылеватые со степенью влажности 0< Sr 0,8;

Суглинки, глины с 0,25 IL< 0,75, в том числе заторфованные120512.3.3.7 У процесі попереднього ущіль­нення грунту слід зафіксувати в журналі випробувань значення деформації стиску грунту.

Відліки за приладами на кожному ступені навантаження слід проводити:

- при випробуваннях пісків - на проміж­них ступенях р на початку і в кінці ступеня, а на кінцевому ступені тиску р через 10 хв протягом першої півгодини, через 15 хв протягом другої півгодини і далі через 30 хв до умовної стабілізації деформації грунту;


- при випробуваннях глинистих і органо-мінеральних грунтів - на проміжних ступенях тиску р через 10 хв, а на кін­цевому ступені тиску р через кожні 15 хв протягом першої години і 30 хв протягом другої години і далі через 1 год до умовної стабілізації дефор­мації грунту.

12.3.3.8 При передачі дотичного наван­таження ступенями їх значення не повинні Перевищувати 10 % значення нормального тиску, за якого проводять зріз. На кожному ступені навантаження записують показання 'приладів для вимірювання деформації зрізу через кожні 2 хв до її умовної стабілізації.

12.3.3.7 В процессе предварительного уплотнения грунта следует зафиксировать в журнале испытаний значение деформации сжатия грунта.

Отсчеты по приборам на каждой ступени нагружения следует производить:

- при испытаниях песков - на промежу­точных ступенях р в начале и конце ступени, а на конечной ступени дав­ления р через 10 мин в течение первого получаса, через 15 мин в течение вто­рого получаса и далее через 30 мин до условной стабилизации деформации грунта;

- при испытаниях глинистых и органо-минеральных грунтов - на промежу­точных ступенях давления р через 10 мин, а на конечной ступени давления р через каждые 15 мин в течение первого часа и 30 мин в течение второго часа и далее через 1 ч до условной стабилизации деформации грунта.

12.3.3.8 При передаче касательной нагруз­ки ступенями их значения не должны превы­шать 10 % значения нормального давления, при котором производят срез. На каждой сту­пени нагружения записывают показания при­боров для измерения деформации среза через каждые 2 мин до ее условной стабилизации.

ДСТУ Б 8.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) с.50


За критерій умовної деформації зрізу приймають приріст переміщення зрізних пластин у площині зрізу, який не перевищує 0,1 мм за час, указаний в таблиці 12.3.

При безперервно зростаючому дотичному навантаженні швидкість зрізу повинна бути постійною і відповідати указаній в таблиці 12.4.


За критерий условной деформации сре:

принимают приращение перемещения срезнь пластин в плоскости среза, не превьшіающі 0,1 мм за время, указанное в таблице 12.3.

При непрерывно возрастающей кас;

тельной нагрузке скорость среза должна бьп постоянной и соответствовать указанной таблице 12.4.

Таблиця Таблица


12.4Грунти

Грунты


Швидкість зрізу, мм/хв

Скорость среза, мм/мин


Піски

Пески


1,0


Супіски

Супеси


0,5


Суглинки і глини

Суглинки и глины


0,2


Глини, у тому числі заторфовані

Глины, в том числе заторфованные


0,112.3.3.9 Випробування слід вважати закін­ченим у відповідності з вказівками 11.4.5.

12.3.3.10 Після закінчення випробування необхідно записати максимальний опір пере­міщенню штампів-лопатей при визначеному нормальному тиску на грунт Q1, кН, або мак­симальне переміщення зрізних пластин і ко­лони внутрішніх стержнів при визначеному нормальному тиску на грунт Q2, кН, який було зафіксовано у процесі випробування.

12.3.3.11 У процесі випробування ведуть журнал, форма якого наведена у додатку Б.


12.3.4 Обробка результатів

12.3.4.1 За даними випробувань обчислю­ють опір грунту зрізу , МПа, при випробу­ванні грунту в стінках дослідної свердловини з допомогою штампів-лопатей і , МПа, при випробуванні грунту нижче вибою дослідної свердловини або в масиві з допомогою рухо­мих зрізних пластин за формулами:


12.3.3.9 Испытание следует считать закон ченным в соответствии с указаниями 11.4.5.

12.3.3.10 По окончании испытания необ ходимо записать максимальное сопротивле ние перемещению штампов-лопастей при определенном нормальном давлении на грунт Q1, кН, или максимальное перемещение срез­ных пластин и колонны внутренних стержней при определенном нормальном давлении на грунт Q2, кН, которое было зафиксировано в процессе испытания.

12.3.3.11 В процессе испытания ведут жур­нал, форма которого приведена в приложе­нии Б.


12.3.4 Обработка результатов

12.3.4.1 По данным испытаний вычисляют сопротивление грунта срезу , МПа, при ис­пытании грунта в стенках опытной скважины с помощью штампов-лопастей и , МПа, при испытании грунта ниже забоя опытной сква­жины или в массиве с помощью подвижных срезных пластин по формулам:

(12.6)

(12.7)

де Q1 – максимальний опір переміщенню штампів-лопатей при визначеному нормальному тиску на грунт, кН;

где Q1 – максимальное сопротивление перемещению штампов-лопастей при определенном нормальном давлении на грунт, кН;


ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) с.51

q1 - максимальний опір переміщенню штампів-лопатей і тертю робочого наконечника об грунт без нормаль­ного тиску, кН;


A1 - площа зрізу грунту штампом-лопаттю з поперечними зубами, см2 ;


Q2 - максимальний опір переміщенню зрізних пластин і колони внутріш­ніх стержнів при визначеному нормальному тиску на грунт, кН;


q2 - максимальний опір переміщенню зрізних пластин, колони внутрішніх стержнів і тертю зрізних пластин об грунт без нормального тиску, кН;


A2 - площа зрізу грунту зрізною пластиною, см ;

0,95 - коефіцієнт, який враховує опір грунту перед верхньою гранню штампа-лопаті і зрізною пластиною.


12.3.4.2 Кут внутрішнього тертя  і питоме зчеплення с визначають за графіком  =f(p), тобудованим за результатами не менше ніж грьох випробувань грунту поступальним зрі-юмза 11.7.2 та 11.7.3.


12.4 Метод кільцевого зрізу

12.4.1 Устаткування та прилади

12.4.1.1 До складу установки для випро­бування грунту кільцевим зрізом повинні входити:

- робочий наконечник із розпірним штампом і поздовжніми лопатями;

- штанги;

- пристрій для створення і вимірювання крутного моменту;

- пристрій для створення і вимірювання нормального тиску;

- пристрій для вимірювання деформацій стиску і зрізу грунту.


12.4.1.2 Конструкція установки повинна забезпечувати:

- вдавлювання поздовжніх лопатей в грунт;

- фіксування штанг на заданій глибині, що виключає самочинне вертикальне переміщення поздовжніх лопатей і штанг у процесі випробування;

- передачу і вимірювання нормального рівномірного тиску на розпірний штамп;

q1 - максимальное сопротивление перемещению штампов-лопас­тей и трению рабочего наконеч­ника о грунт без нормального давления, кН;

А1 - площадь среза грунта штампом-лопастью с поперечными зубьями, см2;

Q2 - максимальное сопротивление перемещению срезных пластин и колонны внутренних стержней при определенном нормальном давлении на грунт, кН;

q2- максимальное сопротивление перемещению срезных пластин, колонны внутренних стержней и трению срезных пластин о грунт без нормального давления, кН;

А2- площадь среза грунта срезной пластиной, см2;

0,95 - коэффициент, учитывающий сопротивление грунта перед верхней гранью штампа-лопасти и срезной пластиной.

12.3.4.2 Угол внутреннего трения  и удельное сцепление с определяют по графику

=f(p), построенному по результатам не менее чем трех испытаний грунта поступательным срезом по 11.7.2 и 11.7.3.


12.4 Метод кольцевого среза

12.4.1 Оборудование и приборы

12.4.1.1 В состав установки для испытания грунта кольцевым срезом должны входить:


- рабочий наконечник с распорным штампом и продольными лопастями;

- штанги;

- устройство для создания и измерения крутящего момента;

- устройство для создания и измерения нормального давления;

- устройства для измерения деформаций сжатия и среза грунта.


12.4.1.2 Конструкция установки должна обеспечивать:

- вдавливание продольных лопастей в грунт;

- фиксирование штанг на заданной глу­бине, исключающее самопроизвольное вертикальное перемещение продоль­ных лопастей и штанг в процессе ис­пытания;

- передачу и измерение нормального равномерного давления на распорный штамп;

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) с.52


- передачу і вимірювання ступінчастого або безперервно зростаючого крут-ного моменту на поздовжні лопаті:

- градуювання вимірювальних пристроїв. Основні параметри установки наведені в додатку П.


12.4.1.3 Прямолінійність штанг перевіря­ють за 12.2.1.5.


12.4.2 Підготовка до випробування

12.4.2.1 При проходженні дослідної сверд­ловини слід додержуватися вимог 4.4.

12.4.2.2 Проводять операції відповідно до вимог 12.2.2.2.

12.4.2.3 Після заглиблення верх колони штанг з'єднують з головкою пристрою для створення і вимірювання крутного моменту, а розпірний штамп - з головкою пристрою для створення і вимірювання нормального тиску.

12.4.2.4 На установці монтують прилади для вимірювання деформації стиску і зрізу грунту.

12.4.2.5 Розпірний штамп навантажують ступенями нормальних тисків по 0,01 -0,02 МПа до його стикання зі стінками сверд­ловини. При цьому кожний ступінь тиску створюють за 1 - 2 хв.

Момент стикання розпірного штампу зі стінками свердловини встановлюють за пока­заннями приладу для вимірювання деформації стиску грунту. З урахуванням горизонталь­ного переміщення стінок розпірного штампа визначають діаметр свердловини після попе­реднього ущільнення грунту D0.


12.4.3 Проведення випробування

12.4.3.1 Випробування в консолідованому режимі слід проводити за 12.3.3.4- 12.3.3.10.

12.4.3.2 При неконсолідованому режимі випробування необхідно передати зразу в один ступінь нормальні тиски р, за яких буде проводитись зріз грунту. Значення р слід прий­мати за таблицею 12.2.


12.4.3.3 Зріз грунту при неконсолідовано­му режимі випробувань потрібно здійснювати за час не більше ніж 5 хв, рахуючи з моменту закінчення прикладення нормального тиску.

При передачі дотичного навантаження ступенями вони повинні складати не більше 10% нормального тиску р, за якого проводять зріз, прикладення ступенів повинно проходи­ти через кожні 15 - 30 с. 52

- передачу и измерение ступенчатого или непрерывно возрастающего крутящего момента на продольные лопасти:

- градуировку измерительных устройств. Основные параметры установки приведе­ны в приложении П.


12.4.1.3 Прямолинейность штанг проверя­ют по 12.2.1.5.


12.4.2 Подготовка к испытанию

12.4.2.1 При проходке опытной скважины следует соблюдать требования 4.4.