НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

С истема стандартів безпеки праці

РОБОТИ З ПРИГОТУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ВЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ДОБАВКАМИ

Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)


Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; О. Вільсон; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. № 564

3 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 2005-90

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"


II

ДСТУ Б А.3.2-5:2009 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні положення 4

 4. Вимоги до технологічних процесів 4

 5. Вимоги до виробничих приміщень 5

 6. Вимоги до вихідних матеріалів та напівфабрикатів 6

 7. Вимоги до розміщення виробничого обладнання та робочих місць 6

 8. Вимоги до зберігання та транспортування вихідних матеріалів 6

 9. Вимоги до працівників 7

 10. Вимоги до застосування засобів захисту працівників 7

 11. Контроль за виконанням вимог безпеки 7

III

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

С истема стандартів безпеки праці

РОБОТИ З ПРИГОТУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ

ВЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ДОБАВКАМИ

Вимоги безпеки

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ

ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОБАВКАМИ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

ORGANIC BINDER MATERIALS WITH ADDIVITIVES PREPARATION WORKS

Safety requirements

Ч инний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів та введення добавок, необхідних для ремонту міських шляхів, майданів і тротуарів, та встановлює вимоги безпеки при їх проведенні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2.3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) ССБП. Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного і вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язки. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12-2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)


1

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальних. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичного електричного струму. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтувальний метод)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземління, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метод их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)


2

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устаткування виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требование безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до монтажу, випробувань та експлуатації)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажу на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вімірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация (ССБП. Засоби колективного захисту робітників від дії механічних факторів. Класифікація)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 22269-76 Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования (Система "людина-машина". Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні ергономічні вимоги)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення , вентиляція і кондиціювання)

СниП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП И-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

Наказ від 21.05.07 №246 МОЗ України Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

3

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з введенням добавок повинні прово-
  дитись відповідно до вимог ДБН А.3.2-2, цього стандарту та ГОСТ 12.3.002.

 2. При виконанні робіт з приготування органічних в'яжучих з введенням добавок можливий
  вплив таких небезпечних та шкідливих факторів:


 • рухомих частин виробничого обладнання (транспортні та вантажно-розвантажувальні маши
  ни, спеціальні дозатори, бітумні насоси, дробарки, млини, силове обладнання);

 • підвищеної температури обладнання та вихідних матеріалів (бітумоплавильних установок,
  бітумних комунікацій для внутрішньозаводського транспорту, трубопроводів, вихідних матеріалів
  тощо);

 • вибухонебезпечності сумішей парів та газів із повітрям (органічні розчини, природний газ, гази
  окислення);

 • підвищеної запиленості повітря при вантажно-розвантажувальних та транспортних роботах з
  пилоутворюючими компонентами вихідних матеріалів;

 • підвищеного рівня шуму та вібрації при роботі технологічного обладнання, машин та уста-
  новок;

 • підвищеної напруги в електричному ланцюгу ( електричні мережі, електроприводи, система
  управління установками та агрегатами);


 • недостатнього освітлення робочих місць (залізничних шляхів, проїздів, складів, техноло-
  гічного обладнання);

 • токсичності органічних розчинників, поверхнево-активних речовин та активаторів.

3.3 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допус-
тимої концентрації їх згідно з ГОСТ 12.1.005.

 1. Рівні шуму на робочих місцях, у приміщеннях та на території підприємства не повинні
  перевищувати допустимих величин згідно з ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037, а рівні вібрації -
  ДСТУ ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039.

 2. Електробезпека працюючих повинна забезпечуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019,
  ГОСТ 12.1.030.НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

 3. На території бази та на обладнанні повинні бути встановлені знаки безпеки та надписи
  згідно з ГОСТ 12.4.026.

Освітленість робочих місць має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.046 та ДБН В.2.5-28.

 1. Проїзди та проходи на території виробничої бази повинні утримуватись у чистоті, а у зимо-
  вий час очищатись від снігу, льоду та посипатись піском або шлаком.

 1. При переміщенні вантажів на підприємстві повинні виконуватись вимоги ГОСТ 12.3.020.

 1. Організація робочих місць повинна відповідати вимогам безпеки праці з урахуванням ерго-
  номічних вимог, які встановлюються державними стандартами на конкретні процеси, виробниче
  обладнання та робочі місця.

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній доку-
  ментації (проекті виконання робіт, технологічній карті).

 2. Технологічні процеси з приготування органічних в'яжучих матеріалів з введенням добавок
  повинні виконуватись із дотриманням вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002.

 3. Котли для розрідження бітуму мають бути встановлені на відстані не менше 30 м від
  загальної установки. Ємність, з якої перекачується розріджувач насосом, необхідно віддаляти від
  котла на відстань не менше 10 м.

 4. При розрідженні бітуму із застосуванням рідких та летучих добавок, підігрівати необхідно
  лише в'язкий бітум, розріджувач додається у холодному стані.