15.10.2 Методика випробовування

15.10.2.1 Загальні положення

Використовувати методику випробовування, зазначену в ІЕС 60801-4. Треба використовувати методику випробовування для типових випробовувань, що їх виконують у лабораторіях.

15.10.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.10.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3 та підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4).

Зразок треба випробовувати в кожному з нижченаведених режимів роботи:

a) у режимі спокою;

b) у режимі пожежної тривоги, ініційованому в зоні;

c) у режимі вимкнення, ініційованому вимкненням зони та виходу згідно з EN 54-1.

15.10.2.4 Впливання

Створити такі умови впливання:

a) 2 кВ між виводами основного електроживлення відповідного джерела живлення та захисним проводом через коло зв'язку-розв'язки;

b) 1 кВ на виводи напруг живлення постійного струму в діапазоні малих значень напруги та на всі інші вхідні, сигнальні виводи, виводи керування та даних через ємнісний зв'язок.

15.10.2.5 Контролювання під час впливання

Потрібно контролювати зразок під час впливання з метою виявлення будь-яких змін у режимах роботи, інших ніж зміни короткочасного характеру.

15.10.2.6 Завершальне перевіряння

Після впливання піддати зразок функційному випробовуванню.

15.11 Стрибки напруги, повільні кидки напруги великої енергії (стійкість)

15.11.1 Мета випробовування

Мета випробовування - продемонструвати стійкість устатковання до повільних кидків напруги великої енергії, що можуть виникати внаслідок ударів блискавки поблизу кабелів живлення та сигнальних кабелів, чи внаслідок перемикання розподільної системи електропостачання чи високовольтної мережі, в тому числі і перемикання великих ємнісних батарей.

15.11.2 Методика випробовування

15.11.2.1 Загальні положення

Випробний пристрій та метод випробовування повинні бути в основному, як зазначено в ENV 50142, і викладено нижче.

Лінії електроживлення змінного струму повинні бути піддані впливанню імпульсів, що їх прикладають між проводами та між проводом і землею. На ділянці зв'язку проводу з землею випробовувальні імпульси треба подавати через послідовний резистор 10 Ом. Довжина ліній живлення між зразком та колом зв'язку-розв'язки повинна бути ≤ 2 м. Повинно бути подано не менше ніж 20 імпульсів обох полярностей з рівнями напруги, що відповідають зазначеному ступеню жорсткості. Ці імпульси повинні бути синхронізовані з фазою напруги мережі так, щоб 5 імпульсів генерувалися під час кожного проходження напруги мережі через нульове, максимальне та мінімальне значення. Імпульси можна прикладати з максимальною частотою проходження один раз у 5 с, однак, необхідно мати впевненість, що будь-які пошкодження не обумовлені занадто швидким введенням імпульсів, та у разі виникнення сумнівів, пошкоджені прилади повинні бути замінені та випробовування повторено з частотою проходження імпульсів менше ніж 1 імпульс за хвилину.

Національна примітка.

Тут і надалі під «пошкодженими приладами» треба розуміти ППКП, що вийшов з ладу під час випробовування.

Лінії низьковольтної напруги та сигнальні лінії повинні бути піддані впливанню імпульсів, прикладених тільки між проводом і землею через послідовний резистор 40 Ом. Якщо ППКП має велику кількість ідентичних входів-виходів (наприклад, петлі сповіщувачів), то для випробовування можуть бути відібрані представники кожного типового входу-виходу.

Довжина сигнальних ліній між ППКП та колом(-ами) зв'язку-розв'язки повинна бути ≤ 2 м, якщо зазначено, що визначені сигнальні лінії треба приєднувати тільки за допомогою екранованого кабелю, то в цьому випадку імпульси напруги треба прикладати до екрана сигнальної лінії довжиною 20 м, як це зазначено на рисунку 1. Повинно бути подано, принаймні, 5 імпульсів обох полярностей з рівнями напруги, що відповідають зазначеному ступеню жорсткості. Імпульси можна прикладати з максимальною частотою проходження один раз у 5 с, однак, необхідно мати впевненість, що будь-які пошкодження не обумовлені занадто швидким введенням імпульсів, та у разі виникнення сумнівів, пошкоджені прилади повинні бути замінені та випробовування повторено з частотою проходження імпульсів менше ніж 1 імпульс за хвилину.


Пояснення:

А - випробовувальний генератор;

В - захисний пристрій;

С - конденсатор ємністю 10 нФ (підмикають, якщо екран не з'єднаний з випробним устаткованням або випробне устатковання не заземлено);

D - екранований кабель довжиною 20 м, незв'язаний індуктивно;

Е - земля;

F - випробне устатковання;

G - з'єднання з землею відповідно до інструкцій виробника;

L - котушка індуктивності 20 мГн (2 шт.).

Рисунок 1 - Схема подавання імпульсів на екранований кабель


15.11.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.11.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3 та підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4) згідно з інструкціями виробника з інсталювання. Зразок та з'єднувальні кабелі повинні бути ізольовані від землі, за винятком зазначених виробником з'єднань із землею.

Зразок треба випробовувати в кожному з нижченаведених режимів роботи:

a) у режимі спокою;

b) у режимі пожежної тривоги, ініційованому в зоні;

c) у режимі вимкнення, ініційованому вимкненням зони і виходу згідно з EN 54-1.

15.11.2.4 Впливання

Для кожного із зазначених у 15.11.2.3 режимів роботи створити такі умови впливання:

a) для ліній живлення змінної напруги:

- між проводами - 0,5 кВ; 1 кВ;

- між проводом і землею - 0,5 кВ; 1 кВ і 2 кВ через послідовний резистор 10 Ом;

Примітка 1. Вищезазначені рівні є напругами без навантаги.

b) для низьковольтних ліній постійної напруги та сигнальних ліній:

- ділянка між проводом і землею - 0,5 кВ і 1 кВ через послідовний резистор 40 Ом.

Примітка 2. Вищезазначені рівні є напругами без навантаги.

15.11.2.5 Контролювання під час впливання

Треба контролювати зразок під час впливання з метою виявлення будь-яких змін у режимах роботи, інших ніж зміни короткочасного характеру.

15.11.2.6 Завершальне перевіряння

Після впливання піддати зразок функційному випробовуванню.

15.12 Провали та переривання напруги мережі (стійкість)

15.12.1 Мета випробовування

Мета випробовування - продемонструвати стійкість устатковання до короткочасних провалів (знижень) та переривань змінної напруги мережі електроживлення, що можуть виникати через перемикання навантаги та спрацювання захисних пристроїв в розподільній мережі електропостачання,

15.12.2 Методика випробовування

15.12.2.1 Загальні положення

У цей час не можуть бути зроблені посилання на будь-який міжнародний загальноприйнятий стандарт.

Треба використовувати випробовувальний генератор, який створює необхідні зниження амплітуди змінної напруги мережі протягом одного чи декількох напівперіодів, починаючи і закінчуючи їх під час проходження напруги через нуль.

Під час впливання зразок повинен перебувати під контролем у робочому стані.

Напругу живлення треба знижувати протягом встановленого періоду до зазначеної величини в відсотковому відношенні від її номінального значення.

Кожне зниження треба виконувати 10 разів з інтервалом часу не менше ніж 1 с та не більше ніж 1,5 с.

15.12.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.12.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3 та підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4). Зразок треба випробовувати в кожному з нижченаведених режимів роботи:

a) у режимі спокою;

b) у режимі пожежної тривоги, ініційованому в зоні;

c) у режимі вимкнення, ініційованому вимкненням зони і виходу згідно з EN 54-1.

15.12.2.4 Впливання

Створити умови впливання відповідно до таблиці 2:

Таблиця 2

Зниження напруги

Тривалість зниження

в напівперіодах

50%

20

100 %

10

15.12.2.5 Контролювання під час впливання

Потрібно контролювати зразок під час впливання з метою виявлення будь-яких змін у режимах роботи, інших ніж зміни короткочасного характеру.

15.12.2.6 Завершальне перевіряння

Після впливання піддати зразок функційному випробовуванню.

15.13 Зміни напруги електроживлення (стійкість)

15.13.1 Мета випробовування

Мета випробовування - підтвердити здатність устатковання функціювати правильно в очікуваному діапазоні напруги електроживлення.

15.13.2 Методика випробовування

15.13.2.1 Загальні положення

У цей час не можуть бути зроблені посилання на будь-який міжнародний загальноприйнятий стандарт.

Зразок треба витримувати за кожної з зазначених умов забезпечення напруги електроживлення до досягнення температурної стабільності, а тоді здійснювати функційне випробовування.

15.13.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.13.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3 та підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4).

Зразок повинен перебувати в режимі спокою.

15.13.2.4 Впливання

Створити такі умови впливання:

a) максимальна допустима виробником вхідна напруга електроживлення;

b) мінімальна допустима виробником вхідна напруга електроживлення.

Примітка. Сумісність ППКП та будь-якого конкретного типу устатковання електроживлення буде вимагати, щоб діапазон вхідних напруг, встановлений для цього ППКП, містив і діапазон вихідних напруг устатковання електроживлення під час випробовування згідно з EN 54-4.

15.13.2.5 Контролювання під час впливання

Треба контролювати зразок за умов забезпечення напруги живлення до досягнення температурної стабільності та здійснити функційне випробовування за кожного значення напруги.

15.13.2.6 Завершальне перевіряння

Після впливання піддати зразок функційному випробовуванню.

15.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)

15.14.1 Мета випробовування

Мета випробовування - продемонструвати здатність устатковання протистояти тривалому впливанню вологості під час експлуатування (наприклад, зміни електричних властивостей, викликаних поглинанням вологості, хімічні реакції, що спричинені дією вологості, корозія тощо).

15.14.2 Методика випробовування

15.14.2.1 Загальні положення

Метод випробовування згідно з ІEC 60068-2-3.

15.14.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.14.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3 та підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4).

Під час впливання зразок повинен перебувати у вимкненому стані.

15.14.2.4 Впливання

Створити такі умови впливання:

a) температура - (40 ± 2) °С;

b) відносна вологість повітря - (93 ) %;

c) тривалість - 21 доба.

Необхідна умова для уникнення випадання конденсату на зразку - його стабілізування за температури (40 ± 2) °С до досягнення температурної стабільності.

15.14.2.5 Завершальне контролювання

Після періоду відновлення піддати зразок функційному випробовуванню та оглянути з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх механічних ушкоджень.

15.15 Вібрація, синусоїдна (тривкість)

15.15.1 Мета випробовування

Мета випробовування - продемонструвати здатність устатковання протистояти тривалому впливанню вібрації з рівнями, очікуваними під час експлуатування.

15.15.2 Методика випробовування

15.15.2.1 Загальні положення

Використовувати методику випробовування згідно з ІЕС 60068-2-6.

Примітка. Випробовування на тривкість щодо вібрації можна комбінувати з випробовуванням на стійкість щодо вібрації так, щоб зразок після випробовування на стійкість щодо вібрації піддавати випробовуванню на тривкість уздовж кожної осі.

15.15.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням піддати зразок функційному випробовуванню.

15.15.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок встановити відповідно до 15.1.3, стандарту ІЕС 60068-2-47 і підімкнути до відповідного устатковання електроживлення, контролювання і навантажування (див. 15.1.4). Під час впливання зразок повинен перебувати у вимкненому стані.

15.15.2.4 Впливання

Піддати зразок впливанню вібрації уздовж кожної з трьох взаємно перпендикулярних осей, одна з яких повинна бути перпендикулярною до монтажної площини зразка. Створити такі умови впливання:

a) діапазон частот - від 10 Гц до 150 Гц;

b) пришвидшення - 4,905 м/с2 (0,5 gn)

c) кількість осей - 3;