ДОДАТОК А

(довідковий)

А1 Загальнотехнічні та екологічні терміни

А.1.1 промислове підприємство

Державна, змішана, спільна, іноземна, кооперативна виробнича одиниця (декілька одиниць), що діє на території держави і створена з мстою одержання товарної продукції

 

de Industriewerk

en industrial enterprise

ru промышленное предприятие Государственная, смешанная, совместная, иностранная, кооперативная или другая производственная единица (объединение единиц), созданная с целью получения товарной продукции и действующая на территории страны

 

А.1 .2 реципієнт

Об' єкт негативного впливу небезпеки, ініційованої промисловим підприємством

Примітка. Реципієнтами можуть бути люди, флора та фауна, урбанизовані та сільськогосподарські території, об'єкти рекриації, території, що особливо охороняються (національні парки, заповідники, заказники та ін.), інші матеріальні об'єкти будь якої форми власності

 

ru реципиент

Объект негативного воздействия опасности, инициируемой промышленным предприятием

Примечание. В качестве реципиентов могут выступать: люди, флора и фауна, урбанизированные и сельскохозяйственные территории, объекты рекреации, особо охраняемые территории (национальные парки, заповедники, заказники и т.д.), а также

Другие материальные объекты любой формы собственности

А.1.3 цикл існування промислового підприємства

Календарний строк, підведений для виконання таких робіт:

1) вибір технології виробництва;

2) розробка та виготовлення устаткування та обладнання;

3) вибір проммайданчика;

4) проектування;

5) будівництпо;

6) уведення в дію;

7) експлуатація;

8) зняття з експлуатації;

9) ліквідація підприємства

 

ru цикл существования промышленного предприятия

Календарный срок, отведенный на выполнение следующих работ:

1) выбор технологии производства;

2) разработка и изготовление оборудования;

3) выбор промплощадки;

4) проектирование;

5) строительство;

6) ввод в эксплуатацию;

7) эксплуатация;

8) снятие с эксплуатации;

9) ликвидация предприятия

 

А. 1.4 експлуатувальна організація

Юридична особа, уповноважена власником потенційно небезпечного підприємства, що взяло на себе зобов'язання і відповідальність згідно з законодавством за діяльність власними силами чи з залученням інших підприємств (організацій) на всіх етапах циклу існування підприємства (об'єкту) і має дозвіл (ліцензію) відповідного державного органу регулювання безпеки на таку діяльність

 

en operating organization

ru эксплуатирующая организация

Юридическое лицо, уполномоченное владельцем потенциально опасного предприятия (объекта) , которое взяло на себя обязательство ц ответственность в соответствии с законодательством осуществлять собственными силами или с привлечением других предприятии (организаций) деятельность потенциально опасного объекта на всех этапах цикла существования н имеет разрешение (лицензию) соответствующего государственного органа регулирования безопасности на осуществление этой деятельности

 

А. 1.5 ліцензія (на право діяльності) Офіційний документ державного органу регулювання безпеки, що видасться юридичній особі па право діяльності, пов'язанної із створенням та використанням потенційно небезпечного об'єкта або продукції, і встановлює спеціальні умови для реалізації цієї діяльності

 

ru лицензия (на право осуществления деятельности)

Официальный документ государственного органа регулирования безопасности, выдаваемый юридическому лицу на право осуществления деятельности, связанной с созданием н использованием потенциально опасного объекта или продукции, и устанавливающий специальные условия при осуществлении данной деятельности

 

А. 1.6 критична відмова

Відмова в технологічному устаткуванні об'єкта або помилка персоналу, які не можуть бути усунені засобами технологічного захисту або персоналом об'єкта в умовах її виникнення, а тому призводять до появи вихідної події аварії

en critical failure

ru критический отказ

Отказ в технологическом оборудовании объекта или ошибка персонала, которые не могут быть устранены средствами технологической зашиты или персоналом объекта в условиях его возникновения, а потому приводят к появлению исходного события аварии

А.1.7 випробування на безпечність (продукції промислового підприємства)

 

ru испытания на безопасность (продукции промышленного предприятия)

 

А.2 Екологічні терміни

 

А. 2.1 екологічний паспорт промислового підприємства

Норма гивно-тсхнічммй документ, яким містить дані про використання підприємством pecурсів (природних, вторинних та ін.) і визначсння вплину його виробництва на напколишнє середовище

 

ru экологический паспорт промышленного предприятия

Нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его производства на окружающую среду

 

А. 2. 2 еколопчна безпека

Відсутність дій, станів та процесів, які прямо чи непрямо призводить до суттєвих збитків для навколишнього природного середовища, населення та матеріальних об'єктів

 

ru экологическая безопасность Отсутствие действий, состоянии и процессов, прямо или косвенно приводящих к существенному ущербу для окружающей природной среды, населения и материальных объектов

 

А.2. 3 екологічний показник безпеки

Кількісна характеристика одного чи декількох аспектів безпеки що відображає вплив промислового шдприсмства на на-вколишнє середовище

 

ru екологический показатель безопасности

Количественная характеристика одного или нескольких аспектов безопасности, отражающая влияние промышленного предприятия на окружающую среду

 

А 2 4 екологічний критерій безпеки Сукупність ознак, на основі

яких здійснюється класифікація та типологія екологічної безпеки підприємств

 

ru экологический критерий безопасности

Совокупность признаков, на

основе которых производится классификация и типология экологической безопасное предприятия

 

А. 2.5 види шкідливих впливів

Негативні зміни стану навколишнього середовища, що відрізняються за характером перетворюючої сили

 

ru виды вредных воздействій Негативные изменения состояния окружающей среды, отличающиеся по характеру преобразовательной силы

 

А.2.6 синергетичний вплив

Комплексний (позитивний, негативний) вплив кількох чинників, при якому загальний ефект виявляється іншим, ніж при впливі кожного чинника окремо

 

ru синергетическое воздействие Комплексное (позитивное, негативное) воздействие нескольких факторов, при котором общий эффект оказывается иным, чем при воздействии каждого фактора в отдельности

 

А, 2. 7 екологічний ризик

Імовірність негативних наслідків від сукупності шкідливих впливів на навколишнє середовище, які спричиняють незво-ротну деградацію екосистем

 

ru экологический риск

Вероятность неблагоприятных последствий от совокупности вредных воздействий на окружающую среду, вызывающей необратимую деградацию экосистем

 

А. 2. 8 екологічні реципієнти Самовідновлювані біотичні спільноти екологічних ніш різних територіальних рівнів, які с прямою чи непрямою народногосподарською цінністю

 

ru экологические реципиенты Самовозобновляющиеся биотические общности экологических ниш различных территориальных уровнен, представляющих прямую или косвенную народнохозяйственную ценность

 

А. 2. 9 відходи виробництва

Частина основних чи допоміжних ресурсів, що не використовується або утворюється в технологічному процесі, яка виводиться з процесу з метою розсіяння, захоронения в природному середовищі, рекуперації або утилізації

 

ru отходы производства

Остатки сырья, материалов полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично свои потребительские свойства

 

А.2..10 промислові відходи

Відходи виробництва, а також залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися під час виробництва продукції або виконання робіт із спорудження чи обслуговування підприємства і втратили повністю або частково первинні споживчі властивості

 

ги промышленные отходы

Отходы производства, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ по сооружению или обслуживанию предприятия или утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства

 

А.2.11 забруднення атмосферного повітря

Привнесення у повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, що негативно впливають на життєдіяльність людини або завдають шкоди матеріальним цінностям

 

en contamination of atmosphere

ru загрязнение атмосферного воздуха Привнесение в воздух или образование в нем физических агентов, химических веществ или организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизнедеятельности человека или наносящих урон материальным ценностям

 

А.2.12 забруднення поверхневих та підземних вод

Привнесення у воду або утворення в ній фізичних, хімічних чи біологічних агентів, що негативно впливають на середовище проживання або завдають шкоди матеріальним цінностям

 

ги загрязнение поверхностных и подземных вод

Привнесение в воду или образование в ней физических, химических или биологических агентов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни или наносящих урон материальным ценностям

 

А.2. 13 забруднення ґрунтового покрову Привнесення або виникнення в грунті нових звичайно не характерних для нього фізичних, хімічних чи біологічних агентів або перевищення в часі, що розглядається, середньобагаторічного рівня концентрації перелічених агентів

 

en soil contamination

ru загрязнение почвенного покрова Привнесение и возникновение в почве новых, обычно не характерных для нее физических, химических или биологических агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентрации перечисленных агентов

 

А.2.14 порушення поверхні землі Сукупність різноманітних видів змін природного стаї. у земної поверхні внаслідок техногенної діяльності та несприятливих природних процесів і явищ

 

ru нарушенность поверхности земли

Совокупность различных видов изменения естественного состояния земной поверхности в результате техногенной деятельности и неблагоприятных природных процессов и явлений

 

А. 2. 15 зона спостереження

Територія навколо потенційно небезпечного промислового підприємства, ще встановлюється проектною документацією відповідно до державних нормативних документів, в межах якої протягом усього циклу існування цього підприємства експлуатуюча його організація і державні органи зобов'язані вести контроль за екологічною ситуацією

 

de Aufsihisbereich

ru зона наблюдения

Территория вокруг потенциально опасного промышленного предприятия, устанавливаемая проектной документацией в соответствии с государственными нормативными документами, в пределах которой на протяжении всего цикла существования этого предприятия эксплуатирующая его организация и государственные органы обязаны вести контроль за экологической обстановкой

 

А. 2. 16 регіон розміщення (промислового підприємства)

Територія органів адміністративного поділу районного (міського) рівня, яка хоч би частково опинилася в зоні спостереження

 

ru регион размещения (промышленного предприятия)

Территория органов административного деления районного (городского) уровня, которая хотя бы частично оказалась в зоне наблюдения

 

А. 2. 17 зона впливу промислового підприємства

Зона, у межах якої виявляються екологічні збурення в навколишньому середовищі

 

ru зона воздействия промышленного предприятия

Зона, в пределах которой проявляются экологические возмущения в окружающей среде

 

А. 2. 18 зона забруднення иро-миимовсно підприємства

Територія н'івколо джерела забруднення, в межах якої приземний шар атмосферного попітря забруднений шкідливими ре-човимами, що міститься в промислових викидах у концентраціях, які перепитують допустимі норми

 

ги зона загрязнения промышленного предприятия

Территория вокруг источника загрязнения, в пределах которой приземний слои атмосферного воздуха загрязнен вредными веществами, содержащимися в производственных выбросах а концентрациях, превышающих допустимые нормы

 

А.2.19 санітарно-захісна зона

Територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено прожинання населення та ведення господарської діяльності і розміри встановлююються проектною документацією за погодженням з органами державного регулювання безпеки відповідно до де-ржавних нормативих документів.

 

ru санитарно-защитная зона Территория вокруг потенциально опасного предприятия, в пределах которой запрещено проживание населения и ведение хозяйственной деятельности и размеры которой уста-навливаются проектной документацией по согласованию с органами государственного регулирования безопасности в соответствии с государственными нормативными документами.

А.2.20 pecypcoємність (промислового підприємства)

Кількість ресурсів, що використовуються для виробництва одиниці продукції

 

ru ресурсоемкость (промышленного предприятия)

Количество ресурсов, используемых для производства единицы продукции

 

А.2.21 гранично допустима концентрація (ГДК)

Вміст шкідливих речовин в природних середовищах в обсягах, що становлять критичну небезпеку для людини та інших репиціентів

 

de Maximal zulassige Konzentrationen

ru предельно допустимая концентрация (ПДК)

Содержание вредных веществ в природных средах в объемах, представляющих собой критическую опасность для людей, и других реципиентов

 

А. 2. 22 гранично допустимі викиди в атмосферу (промисловими підприємствами) Маса викидів шкідливих речовин за одиницю часу від одного чи декількох джерел забруднення атмосферного повітря з урахуванням перспективи розвитку підприємств та розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, що утворюють навколоземну концентрацію, яка не перевищує ГДК

 

ru предельно допустимые выбросы в атмосферу (промышленными предприятиями)

Масса выбросов вредных веществ за единицу времени от одного или нескольких источников загрязнения атмосферного воздуха с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, образующих околоземную концепт рацию, не превышающую ПДК

 

А. 2. 23 еколого-економічні збитки від забруднення навколишнього середовища Збитки народного господарства, зумовлені забрудненням навколишнього середовища та зменшенням природних і промислових ресурсів зони впливу промислового підприсмства, в тому числі, зниження екологічної місткості, порушення екологічної рівноваги та погіршення життєдіяльності населення

 

ru эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды Убытки народного хозяйства, обусловленные загрязнением окружающей среды и снижением природных и промышленных ресурсов зоны воздействии промышленного предприятия, включая снижение экологической емкости, нарушение экологического равновесия и ухудшение жизнедеятельности населення

 

А. 2. 24 екологічна місткість

Здатність екосистеми зони впливу промислового підприємства сприймати різні види шкідливих впливів, зберігаючи при цьому свою сталість

 

ru экологическая емкость

Способность экосистемы зоны воздействия промышленного предприятия воспринимать различные виды вредных воздействий, сохраняя свою устойчивость

 

А. 2. 25 екологічна рівновага

Баланс природних компонентів, що утворюють середовище, та природних процесів, який забезпечує підтримку екосистеми в якісно визначеному стані, характерному для даної географічної місцевості та геологічного періоду

ru экологическое- равновесие

Баланс естественных средообразующих компонентов и природных процессов, обеспечивающий поддержание экосистемы в качественно определенном состоянии, характерном для данного географического места и геологического периода