ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Управління, організація і технологіяНАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ

ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ

ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО:

Закрите акціонерне товариство "Технічний комітет "Спецмонтаж"

РОЗРОБНИКИ: Ю. Радиш, канд. фіз.-мат. наук (керівник розробки); О. Булаш; А. Кирєєв,

канд. техн. наук; Г. Розов

2 ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ:

Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду від 16.12.08р. № 602, чинний з 2009-07-01

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТС.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 1

4 Загальні положення 1

4.1 Вимоги до організації технічного діагностування резервуара 1

4.2 Вимоги до оцінки технічного стану резервуара 3

4.3 Вимоги до складу робіт із технічного діагностування резервуара 4

4.4 Вимоги до складу висновку експертизи за результатами технічного діагностування резервуара 5

Додаток А

Типова програма обстеження резервуара 7

Додаток Б Типовий склад висновку експертизи (звіту) за результатами обстеження резервуара 9

Додаток В Бібліографія 12НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИУправління, організація і технологія

Настанова з проведення технічного діагностування

вертикальних сталевих резервуарів


Управление, организация и технология

Руководство по проведению технического диагностирования

вертикальных стальных резервуаров


Management, organization and technology

Technical diagnostics manual for vertical steel tanks

___________________________________________________________________________________________

Чинний з 2009-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт розповсюджується на резервуари вертикальні сталеві (далі - резервуари чи об'єкти), призначені для зберігання нафти та нафтопродуктів з тиском насиченої пари не вище 93,3 кПа та ідентифіковані (окремо або разом) як об'єкти підвищеної небезпеки.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до організації і виконання технічного діагностування (експертного обстеження) будівельних конструкцій і основ резервуарів уповноваженими спеціалістами та технічними експертами.

1.3 Цей стандарт застосовується на підприємствах, установах і організаціях будь-яких форм власності, що діють на території України, які використовують та експлуатують резервуари (далі - експлуатаційні організації) чи виконують технічне діагностування (експертне обстеження) резервуарів (далі - експертні/уповноважені організації).

1.4 Стандарт може використовуватись з метою акредитації (уповноваження, атестації) експертних/уповноважених організацій на виконання технічного діагностування резервуарів.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Конструкції будинків та споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ДБН В.1.2-...:2008 (в розробці) Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

В цьому стандарті використані терміни, встановлені стандартами ДСТУ 2389, ДСТУ 2860, ДСТУ 2862, ДСТУ 2925, ДСТУ Б В.2.6-25 і нормативним актом НПАОП 0.00-8.18.


4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Вимоги до організації технічного діагностування резервуара

4.1.1 Резервуари, що знаходяться в експлуатації, підлягають технічному діагностуванню (експертному обстеженню) як об'єкти підвищеної небезпеки.

Технічне діагностування виконується незалежною експертною/уповноваженою організацією, що має акредитацію у Центральному органі виконавчої влади з охорони праці на виконання комплексу діагностичних робіт. Предметом акредитації є система технічного діагностування, створена в експертній/уповноваженій організації.

Допускається можливість залучення експертною/уповноваженою організацією інших спеціалізованих організацій, що уповноважені на виконання окремих видів робіт із технічного діагностування.

4.1.2 Результати технічного діагностування оформлюють висновком експертизи (звітом), який повинен містити рекомендації експертної/уповноваженої організації щодо безпечної та безвідмовної експлуатації резервуара в майбутньому.

Відповідальність за виконання зазначених рекомендацій покладається на експлуатаційну організацію.

4.1.3 За обсягами робіт, що виконуються, технічне діагностування поділяють на повне та часткове експертне обстеження резервуара. Для виконання повного обстеження об'єкт мусить бути виведеним з експлуатації та підготовленим експлуатаційною організацією до проведення обстеження. Підготовка резервуара до обстеження включає спорожнення, дегазацію та зачистку резервуара з наданням актів про виконані роботи.

Для виконання часткового обстеження виведення резервуара з експлуатації та підготовка його до обстеження не потрібні.

4.1.4 За термінами робіт, що виконуються, експертне обстеження поділяється на первинне, чергове та позачергове.

4.1.4.1 Первинне обстеження (повне) виконують під час приймання резервуара в експлуатацію після виготовлення, капітального ремонту або реконструкції після закінчення гідравлічних випробувань. Висновок експертизи за результатами первинного обстеження додається до акта приймання резервуара в експлуатацію.

Допустимо не виконувати первинне обстеження резервуара за умови, що обсяг і склад виконавчих та інших технічних документів, що надані комісії з приймання резервуара в експлуатацію, є достатніми для підготовки висновку експертизи та якщо до складу комісії входить представник експертної/уповноваженої організації (технічний експерт).

4.1.4.2 Чергове обстеження (повне або часткове) потрібно виконувати в термін, зазначений у висновку експертизи за результатами попереднього обстеження або доданого до акта приймання резервуара в експлуатацію.

Час експлуатації резервуара між суміжними обстеженнями, що встановлюється експертною/ уповноваженою організацією, не повинен перевищувати максимально допустимого терміну виконання чергового обстеження, зазначеного в таблиці 4.1


Таблиця 4.1 - Максимально допустимий термін виконання чергового обстеження

Термін експлуатації

резервуара

Повне обстеження, не рідше

ніж через, років

Часткове обстеження, не рідше

ніж через, років

До 20 років включно

10

5

Понад 20 років

8

4


При збігу термінів виконання чергового повного та часткового обстеження резервуара виконують повне обстеження, що містить і часткове.

4.1.4.3 Позачергове обстеження (повне) виконують:

 • на вимогу Центрального органу виконавчої влади з охорони праці;

 • під час сертифікації та/або паспортизації резервуара;

 • після аварії та/або пожежі резервуара;

 • після пошкодження резервуара, що виникло внаслідок ситуації природного або техногенного характеру;

 • після часткового обстеження та/або технічного огляду службою підприємства, за якого встановлено недопустимий вид технічного стану резервуара;

 • за досягнення розрахункового терміну експлуатації (або терміну амортизації) резервуара в 20 років;

 • за рішенням про реконструкцію, що спрямована на покращення передбачених проектом техніко-економічних і/або експлуатаційних показників резервуара.

4.1.5 На підставі визначених термінів майбутніх експертних обстежень на експлуатаційному підприємстві повинен складатись річний план-графік повних і часткових обстежень резервуарів, який затверджується головним інженером. Зазначений план-графік є підставою для укладення двосторонніх договорів (контрактів) між експлуатаційною організацією (замовником) і експертною/ уповноваженою організацією (виконавцем).

4.1.6 За результатами технічного діагностування резервуара експертною/уповноваженою організацією повинно прийматись одне з рішень:

 • продовжити експлуатацію резервуара протягом обумовленого у висновку експертизи терміну без виконання будь яких умов;

 • продовжити експлуатацію резервуара протягом обумовленого у висновку експертизи терміну при виконанні певних умов з обмеження навантажень і впливів (як технологічних, так і природних) і/або з підтримкою технічного стану шляхом поточного ремонту;

 • вивести резервуар з експлуатації як такий, що підлягає відновленню технічного стану шляхом середнього або капітального ремонту;

 • вивести резервуар з експлуатації як такий, що не підлягає відновленню технічного стану або як такий, що підлягає демонтажу.

4.1.7 Поточний ремонт резервуара без виведення його з експлуатації виконується експлуатаційною організацією відповідно до регламенту технічного обслуговування за результатами технічного огляду службою підприємства і/або за рішенням експертної/уповноваженої організації.

Середній і капітальний ремонти резервуара з виведенням його з експлуатації повинні виконуватись експлуатаційною організацією відповідно до рішення експертної/уповноваженої організації. До виконання ремонту резервуара експлуатаційна організація може залучати спеціалізовані будівельні та ремонтні організації.

4.1.8 Рішення про реконструкцію резервуара повинно прийматись експлуатаційною організацією з урахуванням рекомендацій експертної/ уповноваженої організації. До виконання реконструкції резервуара експлуатаційна організація може залучати спеціалізовані проектні і будівельні організації.

4.2 Вимоги до оцінки технічного стану резервуара

4.2.1 Технічний стан резервуара, встановлений під час технічного діагностування, повинен оцінюватись за показниками експлуатаційної придатності і за показниками надійності резервуара.

4.2.2 Показником експлуатаційної придатності резервуара (придатності до використання за призначенням) є вид технічного стану. Встановлюється два види технічного стану резервуара: допустимий і недопустимий в експлуатації. Технічний стан резервуара, визначений під час технічного діагностування, повинен відноситись до одного із двох зазначених видів.

4.2.2.1 Технічний стан допустимого виду характеризується відсутністю відхилень від вимог проекту, чинних норм і стандартів або наявністю незначних відхилень, за яких можуть бути досягнуті граничні стани другої групи згідно з ДБН В.1.2-..., що передують відмові резервуара в експлуатації.

За допустимого технічного стану не потрібне виконання відновлювального ремонту з виведенням резервуара з експлуатації. Можливе виконання підтримуючого ремонту без виведення резервуара з експлуатації, а також виконання заходів з обмеження природних і/або технологічних навантажень і впливів.

Допустимий вид технічного стану може бути розділений на підвиди нормального (або справного) і задовільного (або працездатного) технічного стану резервуара.

Нормальний (або справний) технічний стан характеризується повною відповідністю вимогам проекту, чинним нормам і стандартам на проектування, виготовлення і монтаж резервуара.

Задовільний (або працездатний) технічний стан характеризується наявністю таких відступів від вимог проекту, чинних норм і стандартів на проектування, виготовлення і монтаж резервуара, за яких досягнутий технічний стан резервуара може передувати його відмові в експлуатації.

4.2.2.2 Технічний стан недопустимого виду характеризується наявністю значних відступів від вимог проекту, чинних норм і стандартів, за яких можуть бути досягнуті граничні стани першої групи згідно з ДБН В.1.2-..., що передують аварії резервуара в експлуатації. За недопустимого технічного стану необхідно припинити експлуатацію резервуара для виконання відновлювального ремонту або демонтажу резервуара з метою виключення розвитку аварійної ситуації.

Недопустимий вид технічного стану може бути розділений на підвиди незадовільного (або непрацездатного) і аварійного технічного стану резервуара.

Незадовільний (або непрацездатний) технічний стан характеризується наявністю таких відступів від вимог проекту, чинних норм і стандартів, за яких виникає відмова резервуара в експлуатації, що не створює аварійної ситуації.