A.3.4 Radius

Measure curved kerbs using templates of the specified radius.

Measure between the template and the top edge of the face, in square kerbs, or at the lower edge of the chamfer, in chamfered kerbs.

Рисунок A.1 - Профільний калібр

Figure A.1 - Profile gauge

А.3.5 Нерівність поверхні

Порядок дій наступний:

a) покласти бордюр, який вимірюється, на рівну поверхню;

b) установити кріплення голок на обмежувач нівеліра і притиснути голки вниз до основи;

 1. виміряти за допомогою вимірювального обладнання й записати відстань голок до кріплення голок у міліметрах;

 2. поділити площу бордюру на чотири уявні зони, завести профільний калібр в одну з цих зон, притиснути всі голки до поверхні;

 3. зняти профільний калібр, виміряти та записати найвищу й найнижчу точки від кріплення голок у міліметрах;

 4. щоб обрахувати максимальну та мінімальну величину бокової проекції, потрібно відняти вимір с) від виміру е);

 5. повторити процедуру в трьох зонах, що залишилися, і записати чотири отримані величини.

А.4 Звіт про випробування

У звіті про випробування повинна міститися така інформація:

 1. назва й адреса дослідної лабораторії та місце проведення випробування, якщо воно відрізняється від адреси дослідної лабораторії;

 2. номер, назва та дата видання цього стандарту;

 3. опис виробів або зразків, що випробовувалися на відповідність певному стандарту;

d) унікальний ідентифікаційний номер звіту (наприклад, серійний номер) і кожної його сторінки, а також загальна кількість сторінок у звіті;

e) назва та адреса замовника;

А.3.5 Face irregularity

Proceed as follows:

 1. place the kerb to be measured on a level surface;

 1. set the needle support on the spacer/leveller and press the needles down onto the base;

 2. with the measuring equipment, measure and record the distance of the needles to the needle support in millimetres (mm);

 3. divide the kerb area into four imaginary areas and with the profile gauge in one of these areas, press all the needles down onto the surface;

 4. remove the profile gauge and measure and record the highest and lowest points from the needle support in millimetres (mm);

 5. subtract measurement c) from the measurement e) to calculate the maximum and minimum profiles;

 6. repeat in the other three areas and record the four answers.


A.4 Test report

The test report shall include the following information:

 1. name and address of testing laboratory and location where the test was carried out when different from the address of the testing laboratory;

 2. the number, title and date of issue of this standard;

 3. a description of the units or specimens tested to the relevant standard;

 4. unique identification of report (such as serial number) and of each page, and total number of pages of the report;

 5. name and address of client;

f) дата отримання дослідних виробів або зразків і дата (або дати) проведення випробувань;

g) специфікація випробування або опис методу чи процедури випробування;

h) опис процедури відбору зразка (у відповідних випадках);

і) будь-які відхилення, доповнення або винятки зі специфікації випробування, а також будь-яка інша інформація, що стосується конкретного випробування;

j) визначення всіх використаних нестандартних методів або процедур випробування;

k) опис зразка, в тому числі:

 • петрографічна назва каменю;

 • торговельна назва каменю;

 • назва та адреса постачальника;

 • назва й місцезнаходження кар'єру;

 • напрям шаруватості або анізотропних рис;

l) кількість зразків і результати вимірів згідно з А.3.1, А.3.2 і А.3.3, а у відповідних випадках -також згідно з А.3.4 і А.3.5;

m) виміри, обстеження та отримані результати з додаванням відповідних таблиць, креслень, ескізів і фотографій;

n) застереження про неточність вимірів (за наявності);

о) підпис і посада або аналогічні відомості про особу (осіб), яка несе технічну відповідальність за звіт про випробування, та дата складання;

р) застереження про те, що результати випробовування стосуються виключно випробуваних виробів або зразків;

q) застереження про заборону відтворення звіту без письмового дозволу дослідної лабораторії, крім відтворення в повному обсязі.

 1. date of receipt of test units or specimens and date(s) of performance of tests;

 2. identification of the test specification or description of the method or procedure;

h) description of sampling procedure, where relevant;

i) any deviations, additions to or exclusions from the test specification, and any other information relevant to a specific test;


j) identification of any non-standard test method or procedure utilized;

k) A description of the sample including:

 • the petrographic name of the stone;

 • the commercial name of the stone;

 • the name and address of the supplier;

 • the name and location of the quarry;

 • the direction of any bedding in anisotropic features.

I) the number of specimens and the results of measurements A.3.1, A.3.2 and A.3.3 and, when appropriate, A.3.4 and A.3.5;

m) measurements, examinations and derived results, supported by tables, graphs, sketches and photographs as appropriate;

n) a statement on measurement uncertainty (where relevant);

o) a signature and title or equivalent marking of person(s) accepting technical responsibility for the test report and date of issue;


p) a statement that the test results relate only to the units or specimens tested;


q) a statement that the report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

Додаток В

(довідковий)

Розрахунок граничного навантаження для

бордюрів

Міцність бордюру визначається розрахунком мінімального граничного навантаження Р (кН) за рівнянням:

Annex В

(informative)

Calculation of breaking loads for kerbs


The strength of a kerb should be determined by calculating the minimum breaking load P (kN) from the equation:

, (В.1)де Rtf - напруга при згині (МПа);

W - ширина бордюру (мм);

t - товщина бордюру (мм);

L - довжина бордюру (мм);

Р - граничне навантаження (кН).

ПРИМІТКА 1. Величина 1,6 включається як чинник безпеки.

ПРИМІТКА 2. Всі розміри є робочими розмірами, і рівняння дійсне до максимального розміру 900 мм.

Необхідну товщину бордюру t у міліметрах для будь-якого заданого класу використання можна також обчислити за рівнянням:


where:

Rtf is the flexural stress (MPa)

W is the width of the kerb (mm)

t is the thickness of the kerb (mm)

L is the length of the kerb (mm)

P is the breaking load (kN)

NOTE 1 The value 1,6 is included as a safety factor.


NOTE 2 All dimensions are work dimensions and the equation is valid up to a maximum of 900 mm.


Alternatively, the required kerb thickness t (mm) for any given class of use can be calculated from the equation:

. (В.2)

Пропоновані граничні навантаження для різних класів використання наводяться в таблиці В.1, а в разі необхідності можуть наводитися детальніше.

Suggested breaking loads for different classes of use are given in Table B.1 or may be given in more detail where necessary.

Таблиця B.1 - Граничне навантаження

Table B.1 - Breaking load

Клас

Class

Мінімальне граничне навантаження, кН

Breaking load (min) kN

Стандартне призначення

Typical use

0

Вимоги відсутні

No requirement

Використання для декоративних цілей

Decoration

1

0,75

Бордюри, залиті вапняним розчином, лише в пішохідних зонах

Kerbs bedded in mortar, pedestrian area only

2

3,5

Пішохідні та велосипедні зони. Сади, балкони

Pedestrian and cycles areas. Gardens, balconies

3

6,0

Нечаста поява легкових автомобілів, автотранспорту і мотоциклів.

В'їзди до гаражів

Occasional car, light vehicle and motorcycle access. Garage entrances.

4

9,0

Зони для прогулянок, торговельні майданчики, які не часто використовуються транспортом для доставки товарів, спеціальними транспортними засобами

Walking areas, market places occasionally used by delivery vehicles and emergency vehicles

5

14,0

Пішохідні зони, які часто використовуються вантажним транспортом

Pedestrian areas often used by heavy lorries

6

25,0

Дороги та вулиці, заправні станції

Roads and streets, petrol stations


Додаток С

(обов'язковий)

Відбір зразків

Вибір методу відбору зразка повинен відповідати фізичній формі відповідної партії матеріалу. За можливості необхідно використовувати випадкову вибірку, при якій кожний виріб, що входить до складу партії, може бути зразком. У тому разі, коли застосування методу випадкової вибірки є неможливим або незручним, застосовується процедура репрезентативної вибірки.

Annex C

(normative)

Sampling

The choice of method of sampling shall be appropriate to the physical form of the consignment in question. Whenever possible random sampling shall be used in which every unit in the consignment has an equal chance of being selected for the sample. When random sampling is impractical or not convenient a representative sampling procedure shall be used.

Додаток ZA

(довідковий)

Розділи цього Європейського стандарту, що

пов'язані з положеннями Директиви ЄС про

будівельні матеріали

ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики

Цей додаток має таку саму сферу застосування, як і розділ 1 цього стандарту.

Цей Європейський стандарт було розроблено згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі.

Розділи цього Європейського стандарту, наведені в цьому додатку, відповідають вимогам Мандата М/119, наданого відповідно до Директиви ЄС про будівельні матеріали (89/106/ЕС).

Відповідність вимогам цих розділів передбачає припущення про придатність будівельних матеріалів, на які поширюється цей Європейський стандарт, для їх використання за призначенням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: До будівельних матеріалів, на які поширюється дія цього Європейського стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші Директиви ЄС, що не впливають на придатність матеріалів для використання за призначенням.

ПРИМІТКА. Крім окремих розділів цього Європейського стандарту, що стосуються небезпечних речовин, до матеріалів, на які поширюється дія цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги (наприклад, транспоноване європейське законодавство і національні закони, нормативно-правові акти та адміністративні положення). З метою виконання вимог Директиви ЄС про будівельні матеріали їх також необхідно дотримуватися в тих випадках та в тих місцях, де вони застосовуються. Інформаційна база даних європейських та національних положень щодо небезпечних речовин знаходиться в розділі „Будівництво" сайту EUROPA (CREATE, за адресою в Інтернеті http://europa.eu.int).

Annex ZA

(informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directives

ZA.1 Scope and relevant characteristics


This annex has the same scope as clause 1 of this standard.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.


The clauses of this European Standard shown in this annex meet the requirements of the Mandate M/119 given under the EU Construction Products Directive (89/106/EC).

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the construction products covered by this European Standard for their intended use(s).


WARNING Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended use(s) can be applicable to the construction products falling within the scope this European Standard.


NOTE In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this European Standard, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply. An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the Construction web site on EUROPA (CREATE, accessed through http://europa.eu.int).

Таблиця ZA.1 - Сфера дії та відповідні розділи

Table ZA.1 - Scope and relevant clauses

Будівельний матеріал: Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць

Construction Product: Kerbs of natural stone for external paving.

Призначення: Блоки для мостіння з природного каменю для використання поза приміщеннями та на дорогах

Intended uses: Natural stone paving units for external uses and road finishes.

Істотна характеристика

Essential characteristic

Розділи цього Європейського стандарту, що установлюють вимоги

Requirement clauses in this European Standard

Рівні та (або) класи

Levels and/or classes

Опір руйнуванню

Breaking strength

4.4

Відсутні

None

Довговічність Durability

4.3

Відсутні

None


ПРИМІТКА. На ярлику можуть бути також зазначені інші характеристики, необхідні для комерційних потреб, за умови, що їх розміщено окремо від характеристик, які маркуються знаком СЕ, і чітко зазначено, що маркування знаком СЕ на них не поширюється.

Вимога щодо певної характеристики не застосовується тими державами-членами, у яких відсутні нормативні вимоги щодо такої характеристики до використання матеріалу за призначенням. У такому випадку виробники, що направляють свою продукцію на ринки цих держав-членів, не зобов'язані визначати чи вказувати експлуатаційні характеристики своєї продукції щодо цієї характеристики та можуть використовувати позначку „Експлуатаційні характеристики не визначено" у відомостях, що додаються до маркування знаком СЕ (див. ZA.3).

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності вимогам до бордюрів із природного каменю

ZA.2.1 Система підтвердження відповідності

Система підтвердження відповідності вимогам до бордюрів із природного каменю, наведеним у таблиці ZA і вказаним у додатку III до мандата стосовно „покриттів для підлоги", викладена в таблиці ZA.2 для зазначених типів використання:

NOTE Other characteristics that are important to the trade may also be included on the label provided that they are separated from the CE marking characteristics and provided that it is made clear that the CE marking does not apply to them.


The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Members States (MSs) where there are no regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufactures placing their products on the marktet of these MSs are not obliged to determine nor declare the performance of their products with regards to this characteristic and the option "No performance determined" (NPD) in the informations accompanying the CE marking (see ZA.3) may be used.


ZA.2 Procedure for the attestation of conformity of kerbs of natural stone

ZA.2.1 System of attestation on conformity

The system of attestation of conformity of natural stone kerbs indicated in Table ZA, as given in annex III of the mandate for "floorings", is shown in Table ZA.2 for the indicated intended use(s):