ДСТУ Б EN 12208:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Класифікація

(EN 12208:1999, IDT)


ДСТУ Б EN 12208:2013


Мінрегіон України

Київ 2014

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"), ТК 313 "Житлове будівництво"

ПК 2 "Комплекти та конструктивні системи для повторного використання у житловому будівництві"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Буравченко, канд. арх. (науковий керівник); С. Забаштанський; О. Московських;

А. Нечепорчук


2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 04.02.2013 р. № 40, з 2013-12-01


3 Національний стандарт відповідає EN 12208:1999 "Windows and doors - Watertightness - Classification" (Віконні та дверні блоки - Водонепроникність - Класифікація)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Визначення 1

4 Класифікація 2

Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних єропейским стандартам, посилання на які є в EN 12208:1999l 4CONTENTS

Page


1 Scope 1

2 Normative references 1

3 Definitions 1

4 Classification 2НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 12208:1999 Windows and doors - Watertightness -Classification (Блоки віконні та дверні - Водонепроникність - Класифікація).

EN 12208:1999 Windows and doors - Watertightness підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling (Блоки віконні та дверні, жалюзі та навісні фасади) секретаріатом якого керує AFNOR (Асоціація стандартизації Франції).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 12208:2013 (EN 12208:1999, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 - "Конструкції будинків і споруд"

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 313 "Житлове будівництво".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • вилучено структурний елемент європейського стандарту "Передмова"

  • слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

  • слова "вікна і двері" замінено на "блоки віконні та дверні";

  • структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Зміст", "Визначення понять" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

  • з "Передмови до EN 12208:1999" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

  • познаки одиниць виміру відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин";

  • національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

У розділі "Нормативні посилання" наведено проекти стандартів (prEN), які в даний час можуть мати статус чинних стандартів (EN).

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в EN 12208:1999, наведено в додатку НА.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Класифікація

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Классификация

WINDOWS AND DOORS
WATERTIGHTNESS – CLASSIFICATION

Чинний від 2013-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає класифікацію повністю зібраних блоків віконних та дверних, виготовлених з будь-яких матеріалів, за результатами випробувань відповідно до prEN 1027. "Блоки віконні та дверні - Водонепроникність - Метод випробування".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на стандарти, положення інших документів. Нормативні посилання, наведені у відповідних місцях у тексті, перераховані нижче. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд застосовують в цьому стандарті тільки при внесенні в нього змін або перегляді. Для недатованих посилань застосовують їх останні видання.

prEN 12519 Блоки двері та віконні. Термінологія ИСС «З о д ч и й»

prEN 1027 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробувань ИСС «З о д ч и й»

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовують терміни, встановлені в prEN 12519 і prEN 1027.

1 Scope

This standard defines the classification of test results for completely assembled windows and doors of any after testing in accordance with prEN 1027 "Windows and doors – Watertightness - Test method".


2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

prEN 12519 Doors and windows - Terminology

prEN 1027 Windows and doors – Watertightness - Test method

3 Definitions

For the purposes of this European Standard the definitions given in prEN 12519 and in prEN 1027 apply.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

prEN 1027 описує метод випробування для визначення межі водонепроникності Рmах випробувального зразка.

Класифікацію проводять на підставі відомостей, зазначених у таблиці 1.

Примітка. Дану класифікацію можна використовувати разом з іншими відповідними стандартами або кодексами усталеної практики, а також можна використовувати для визначення кореляції з актуальними вимогами до дії кліматичних умов експлуатації.


Таблиця 1 - Класифікація

Table 1 - Classification

4 Classification

prEN 1027 describes a method of test to determine the limit of watertightess Pmax of the test specimen.

Classification follows from those results as given in the table 1.

NOTE: This classification can be used with other relevant standards or codes of practice and can thus be used to provide correlation with actual exposure requirements.

Випробувальний тиск

Test pressure

Класифікація

Classification

Вимоги

Specifications

Рmах В Па a)

Рmах in Pa a)

Метод випробування А

Test method A

Метод випробування В

Test method В

-

0

0

Не нормується

No requirement

0

1A

Дощування 15 хв

Water spray for 15 min

50

2A

Як клас 1 + 5 хв

As class 1 + 5 min

100

ЗА

Як клас 2 + 5 хв

As class 2 + 5 min

150

4A

Як клас 3 + 5 хв

As class 3 + 5 min

200

5A

Як клас 4 + 5 хв

As class 4 + 5 min

250

6A

Як клас 5 + 5 хв

As class 5 + 5 min

300

7A

Як клас 6 + 5 хв

As class 6 + 5 min

450

8A

-

Як клас 7 + 5 хв

As class 7 + 5 min

600

9A

-

Як клас 8 + 5 хв

As class 8 + 5 min

>600

Exxx

-

Понад 600 Па етапами по 150 Па, тривалість кожного етапу повинна складати 5 хв

Above 600 Pa in steps of 150 Pa, the duration at each step shall be 5 min

а) Через 15 xb без навантаження тиском і 5 хв при подальших етапах.

a) After 15 min at zero pressure and 5 min at subsequent steps.

Примітка. Метод А застосовується для виробів, які не мають захисту від попадання вологи.

Метод В застосовується для виробів, які мають захист.

NOTE: Method A is appropriate for product which are fully exposed

Method В is appropriate for product which are partially shielded

  1. Не класифікуються зразки, які без навантаження тиском пропускають воду раніше ніж за 15 хв.

  2. Випробувальні зразки, які при випробувальному тиску понад 600 Па протягом мінімальної тривалості часу 5 хв не пропускають воду, відносять до класу Еххх, де ххх - максимальний випробувальний тиск (наприклад, 750 Па, 900 Па).

4.1 Specimens that allow water penetration at zero test pressure before the expiration of 15 min cannot be classified. ИСС «З о д ч и й»

4.2 Specimens that are watertight to test pressures greater than 600 Pa for a minimum of 5 min shall be classified Exxx, where xxx is that maximum test pressure (e.g. 750, 900).

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ (ДСТУ), ІДЕНТИЧНИХ ЄРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В EN 12208:1999l


Познака та назва міжнародного

стандарту

Познака та назва національного

стандарту України (ДСТУ)

prEN 1027:2000 Windows and doors -Watertightness - Test method

ДСТУ Б EN 1027:2013 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування (EN 1027:2000, IDT)


Код УКНД 91.060.50


Ключові слова: блоки віконні та дверні, водонепроникність, конструкції будинків і споруд, класифікація.

3