Таблиця

6.1 −

Рекомендовані значення складових лінійного температурного перепаду для різних типів прогонної будови дорожніх, пішохідних і залізничних мостів

Table

6.1

Recommended values of linear temperature difference component for different types of bridge decks for road, foot and railway bridges


Тип прогонної будови

Type of Deck

Верхня сторона тепліша за нижню

Top warmer than bottom

Нижня сторона тепліша за верхню

Bottom warmer than top

, С

,С

Тип 1: Сталева конструкція

Type 1: Steel deck

18

13

Тип 2: Складова конструкція

Type 2: Composite deck

15

18

Тип 3: Бетонна конструкція

- балка коробчатого розрізу

- балка

- плита

Type Type 3: Concrete deck:

- concrete box girder

- concrete beam

- concrete slab

10

15

15

5

8

8

Примітка 1. Значення в таблиці є верхніми граничними значеннями складової температурного перепаду для характерних прикладів геометрії мостів.

Примітка 2. Значення в таблиці базуються на товщині мостового полотна 50 мм дорожніх і залізничних мостів. При іншій товщині мостового полотна ці значення множать на коефіцієнт . Рекомендовані значення коефіцієнта наведені в таблиці 6.2.

NOTE 1: The values given in the Table represent upper bound values of the linearly varying temperature difference component for representative sample of bridge geometries.

NOTE 2: The values given in the Table are based on a depth of surfacing of 50 mm for road and railway bridges. For other depths of surfacing these values should be multiplied by the factor . Recommended values for the factor ksur is given in Table 6.2.


Таблиця

6.2

Рекомендовані значення коефіцієнта для обліку різної товщини мостового полотна

Table

6.2

Recommended values of to account for different surfacing thickness


Дорожні, пішохідні і залізничні мости

Road, foot and railway bridges

Товщина

мостового

полотна, мм Surface Thickness

[mm]

Тип 1

Type 1

Тип 2

Type 2

Тип 3

Type 3

Верхня сторона тепліша за нижню

Top warmer than bottom

Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top

Верхня сторона тепліша за нижню

Top warmer than bottom

Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top

Верхня сторона тепліша за нижню

Top warmer than bottom

Нижня сторона тепліша за верхню Bottom warmer than top

Без полотна unsurfaced

0,7

0,9

0,9

1,0

0,8

1,1

Водонепроникне1)

Waterproofed 1)

1,6

0,6

1,1

0,9

1,5

1,1

50

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100

0,7

1,2

1,0

1,0

0,7

1,0

150

0,7

1,2

1,0

1,0

0,5

1,0

Засипка (750 мм)

ballast (750 mm)

0,6

1,4

0,8

1,2

0,6

1,0

1) Ці значення є верхнім граничним значенням для темних кольорів.

1) These values represent upper bound values for dark colourТип конструктивної системи

Type of Construction

Температурний перепад ()

Temperature Difference ()

а) Нагрівання

(a) Heating

б) Охолодження

(b) Cooling

1a. Сталева конструкція на сталевих балках коробчатого перерізу

1a. Steel deck on steel box girders

1b. Сталева конструкція на сталевому в'язку або двутавровій балці з суцільною стінкою

1b. Steel deck on steel truss or plate girders

* Примітка. Температурний перепад містить і (див. 4(3) разом з малою частиною .

Остання міститься у складовій рівномірно розподіленої температури для мостів (див. 6.1.3).

*NOTE: The temperature difference incorporates and (see 4.3) together with a small part of component ; this latter part has been included in the uniform dridge temperature component (see 6.1.3)


Рисунок

6.2a

Температурний перепад для прогонних будов мостів - Тип 1: сталева конструкція

Figure

6.2a

Temperature difference for dridge decks –Type 1: Steel DecksТип конструктивної системи

Type of Construction

Температурний перепад ()

Temperature Difference ()

а) Нагрівання

(a) Heating

б) Охолодження

(b) Cooling


Стандартний метод

Normal Procedure


С

С


0,2

13

4


0,3

16

4
С

С


0,2

3,5

8


0,3

-5,0

-8
Спрощений метод

Simplified Procedure
Примітка. для мостів із складових конструкцій можна застосовувати спрощений метод, за допомогою якого отримують поверхневе граничне значення ефектів від температури. Значення , отримані за допомогою цього методу, є характеристичними значеннями і можуть застосувуватись, якщо в Національному додатку не встановлені спеціальні значення.

NOTE: For composite bridges the simplified procedure given above may be used, giving upper bound thermal effects. Values for in this procedure are indicative and may by used unless specific values are given in the National Annex


Рисунок

6.2b

Температурний перепад для прогонних будов мостів - Тип 2: складена конструкція

Figure

6.2b

Temperature difference for dridge decks –Type 2: Composit DecksТип конструктивної системи

Type of Construction

Температурний перепад ()

Temperature Difference ()

а) Нагрівання

(a) Heating

б) Охолодження

(b) Cooling


3a. Бетонна плита

3a. Concrete slab= 0,3h або but ≤ 0,15m

= 0,3h або but ≥ 0,10m

або but ≤ 0,25m

= 0,3h або but ≤ (0,10m +

товщина покриття (surfasing depth in metres)

(для тонких плит h3обмежується – – )

(for thin slabs, h3 is limited

by – – )= = 0,20або but ≤ 0,25m

= = 0,25або but ≤ 0,20m

3b. Бетонна балка

3b. Concrete beams


3c. Бетонна балка коробчастого перерізу

3c. Concrete box girden

* Примітка. Температурний перепад містить і (див. 4(3)) разом з малою частиною .

Остання міститься у складовій рівномірно розподіленої температури для мостів (див. 6.1.3).

*NOTE: The temperature difference incorporates and (see 4.3) together with a small part of component .; this latter part has been included in the uniform dridge temperature component (see 6.1.3)


Рисунок

6.2c

Температурний перепад для прогонних конструкцій мостів - Тип 3: бетонна конструкція

Figure

6.2c

Temperature difference for dridge decks –Type 3: Concrete Decks


6.1.4.3 Горизонтальні складові


6.1.4.3 Horizontal components

(1) У загальному випадку складову температурного перепаду необхідно враховувати тільки у вертикальному напрямі. У окремих випадках (наприклад, коли із-за орієнтації або форми одна сторона моста зазнає сильнішого сонячного випромінювання в порівнянні з іншою), слід враховувати також температурний перепад у горизонтальному напрямі.


(1) In general, the temperature difference component need only be considered in the vertical direction. In particular cases however (for example when the orientation or configuration of the bridge results in one side being more highly exposed to sunlight than the other side), a horizontal temperature difference component should be considered.

Примітка. Числові значення температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності іншої інформації і вказівок на застосування вищих значень рекомендується приймати лінійний температурний перепад 5 oC між зовнішніми гранями поперечного перерізу моста незалежно від ширини моста.


NOTE: The National annex may specify numerical values for the temperature difference. If no other information is available and no indications of higher values exist, 5 oC may be recommended as a linear temperature difference between the outer edges of the bridge independent of the width of the bridge.

6.1.4.4 Температурний перепад в стінках бетонних балок коробчатого перерізу


6.1.4.4 Temperature difference components within walls of concrete box girders

(1) Розрахункові параметри при проектуванні мостів з великими коробчатими перерізами рекомендується встановлювати з обережністю, оскільки між внутрішніми і зовнішніми стінками (ребрами) конструкцій може виникати значний температурний перепад.


(1) Care should be exercised in the design of large concrete box girder bridges where significant temperature differences can occur between the inner and outer web walls of such structures.

Примітка. Числові значення температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. Рекомендоване значення лінійного температурного перепаду складає 15 0C.


NOTE: The National annex may specify numerical values for the temperature difference. Therecommended value for a linear temperature difference is 15 0C.

6.1.5 Одночасна дія компонентів рівномірно розподіленої температури і температурного перепаду


6.1.5 Simultaneity of uniform and temperature difference components

(1) У випадку, коли одночасно необхідно враховувати обидві складові температури (або ) і максимальну зміну складової рівномірно розподіленої температури моста (або ) (наприклад, для рамних конструкцій), допускається застосовувати наступне визначення (яке можна розглядати як поєднання навантажень): обираючи при цьому вираз з найбільш несприятливою дією.


(1) If it is necessary to take into account both the temperature difference (or ) and the maximum range of uniform bridge temperature component (or ) assuming simultaneity (e.g. in case of frame structures) the following expression may be used (which should be interpreted as load combinations): where the most adverse effect should be chosen.

(або, or ) + (або, or ) (6.3)

або (or)

(або, or ) + (або, or ) (6.4)


Примітка 1. Числові значення і допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності іншої інформації рекомендується застосовувати наступні значення і :


NOTE 1: The National annex may specify numerical values of and . If no other information is available, the recommended values for and are:

= 0,35

= 0,75.

Примітка 2. При застосуванні обох складових лінійного і нелінійного температурного перепаду по вертикалі (див. 6.1.4.2) замінюють на , включаючи і .


NOTE 2: Where both linear and non - linear vertical temperature differences are used (see 6.1.4.2) should be replaced by which includes and .

6.1.6 Перепади в конструктивних елементах з різними складовими рівномірно розподіленої температури


6.1.6 Differences in the uniform temperature component between different structural elements

(1) У конструкціях з різними складовими рівномірно розподіленої температури в окремих типах елементів можуть виникати несприятливі ефекти навантажень, які слід враховувати в розрахунку.


(1) In structures where differences in the uniform temperature component between different element types may cause adverse load effects, these effects should be taken into account.

Примітка. Національні додатки дають значення складових рівномірно розподіленої температури. Рекомендовані значення:

– 15 oC між головними елементами конструкції (наприклад, затяжка і арка);

– 10 oC і 20 oC для світлих і темних кольорів між підтримувальним/стабілізуючим канатом і мостовим полотном (або вежею).


NOTE: The National annex may give values for the differences in the uniform temperature component. Recommended values are:

– 15 oC between main structural elements (e.g. tie and arch); and

– 10 oC and 20 oC for light and dark colour respectively between suspension/stay cables and deck (or tower).

(2) Ці ефекти слід враховувати додатково до ефектів, що є результатом дії складової рівномірно розподіленої температури в елементах, визначених згідно з 6.1.3.


(2) These effects should be considered in addition to the effects resulting from a uniform temperature component in all elements, determined from 6.1.3.

6.2 Проміжні опори моста


6.2 Bridge Piers

6.2.1 Розгляд температурних дій


6.2.1 Consideration of thermal actions

(1)П При визначенні розрахункових параметрів слід враховувати температурний перепад між зовнішніми (відкритими) поверхнями порожнистих або масивних проміжних опор моста.


(1)P Temperature differences between the outer faces of bridge piers, hollow or solid, shall be considered in the design.

Примітка. Метод визначення розрахункових параметрів, використаних в конкретній країні, допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності методу можна застосовувати еквівалентну складову лінійного температурного перепаду.


NOTE: The design procedure to be used in a Country may be found in its National annex. If no procedure is given an equivalent linear temperature difference may be assumed.

(2) Температуру, що в цілому впливає на проміжні опори, слід враховувати, якщо вона викликає реакції в'язкості або переміщення в примикаючих конструкціях.


(2) Overall temperature effects of piers should be considered, when these can lead to restraining forces or movements in the surrounding structures.

6.2.2 Температурні перепади


6.2.2 Temperature differences

(1) Для бетонних проміжних опор (порожнистих або масивних) слід враховувати в розрахунках лінійний температурний перепад між протилежними зовнішніми поверхнями.


(1) For concrete piers (hollow or solid), the linear temperature differences between opposite outer faces should be taken into account.

Примітка. Значення лінійного температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності значень рекомендується застосовувати 5 oC.


NOTE: The National annex may specify values for linear temperature differences. In the absence of detailed information the recommended value is 5 oC.

(2) Для стінок слід враховувати лінійний температурний перепад між внутрішньою і зовнішньою сторонами.


(2) For walls the linear temperature differences between the inner and outer faces should be taken into account.

Примітка 1. Значення лінійного температурного перепаду допускається встановлювати в національному додатку. За відсутності значень рекомендується застосовувати 15 oC.


NOTE 1: The National annex may specify values for linear temperature differences. In the absence of detailed information the recommended value is 15 oC.


Примітка 2. При необхідності розрахунку температурного перепаду для сталевих опор може знадобитися залучення фахівців.


NOTE 2: When considering temperature differences for metal columns specialist advice may need to be obtained.

7 ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ В ПРОМИСЛОВИХ ДИМАРЯХ, ТРУБОПРОВОДАХ, СИЛОСНИХ ВЕЖАХ, РЕЗЕРВУАРАХ І ГРАДИРНЯХ


7 TEMPERATURE CHANGES IN INDUSTRIAL CHIMNEYS, PIPELINES SILOS, TANKS AND COOLING TOWERS

7.1 Загальні положення


7.1 General

(1)Р Конструкції, що знаходяться у контакті з газами, рідинами або матеріалами з різною температурою (наприклад, промислові димарі, трубопроводи, силосні вежі, резервуари і градирні), мають бути розраховані з врахуванням наступних умов:

– температурні дії, викликані кліматичними діями, внаслідок коливань температури зовнішнього повітря і сонячного випромінювання;

– розподіли температури за звичайних і аномальних умов експлуатації;

– ефекти, що виникають від взаємодії між конструкцією і її облицюваннями під час змін температури (наприклад, осідання конструкції по відношенню до жорсткого масивного облицювання або розширення масивного облицювання під час нагріву або охолодження).


(1)P Structures which are in contact with gas flow, liquids or material with different temperatures (e.g. industrial chimneys, pipelines, silos, tanks and cooling towers) shall be designed where relevant for the following conditions:

– thermal actions from climatic effects due to the variation of shade air temperature and solar radiation,– temperature distribution for normal and abnormal process conditions,

– effects arising from interaction between the structure and its contents during thermal changes (e.g. shrinkage of the structure against stiff solid contents or expansion of solid contents during heating or cooling).

Примітка 1. Значення експлуатаційної температури допускається встановлювати для окремих проектів.


NOTE 1: Values of the operating process temperature may be obtained from the particular project.

Примітка 2. На експлуатаційну температуру димарів поширюється дія EN 13084-1.


NOTE 2: For the operating process temperatures of chimneys see EN 13084-1.

Примітка 3. Конструкції з облицюваннями під впливом температури можуть зазнавати зміни форми, обумовлені нагрівом / охолодженням обшивок або їх частин.


NOTE 3: Containment structures may be subjected to thermally induced changes in shape arising from heating/cooling effects of either the contents or their surrounding external environment.

Примітка 4. В даному стандарті не вказується додаткова інформація щодо осідання несучої конструкції по відношенню до жорсткого масивного облицювання. Ці дії на силосні вежі див. у EN 1991-4.


NOTE 4: No further guidance on the effect of shrinkage against stiff solid contents is given in this standard. See EN 1991-4 for this effect in silos.

7.2 Складові температури


7.2 Temperature components

7.2.1 Температура зовнішнього повітря


7.2.1 Shade air temperature

(1)Р Значення мінімальної і максимальної температури зовнішнього повітря для місць розташування будівельних майданчиків знаходяться в національних картах ізотерм.


(1)P Values of minimum and maximum shade air temperatures for the site location shall be obtained, e.g. from national maps of isotherms.

Примітка. Відомості про мінімальну і максимальну температуру зовнішнього повітря (наприклад, карти ізотерм), використані в конкретній країні, допускається встановлювати в національному додатку.


NOTE: Information (e.g. maps of isotherms) on minimum and maximum shade air temperatures to be used in a Country may be found in its National annex.

(2) Температуру зовнішнього повітря визначають для середньої висоти над рівнем моря на відкритій місцевості з річною вірогідністю перевищення 0,02. В додатку А знаходяться коригувальні коефіцієнти для інших значень вірогідності перевищення, висоти місцевості над рівнем моря і інших місцевих умов, наприклад, при скупченні холодного повітря в низинах.


(2) These shade air temperatures should be appropriate to mean sea level in open country with an annual probability of being exceeded of 0,02. annex A includes adjustments for other values of probabilities, height above sea level and local conditions e.g. frost pockets.

(3) У випадках, коли річна вірогідність перевищення 0,02 є неприйнятною, наприклад під час виконання будівельних робіт (див. EN 1991-1-6), значення мінімальної або максимальної температури зовнішнього повітря слід змінити відповідно до додатка А.


(3) For circumstances where an annual probability of being exceeded of 0,02 0С is deemed inappropriate, e.g. during execution (see EN1991-1-6 “Actions during execution”), the values of minimum (or maximum) shade air temperature should be modified in accordance with annex A.

7.2.2 Топкові гази, гарячі рідини і гарячі матеріали


7.2.2 Flue gas, heated liquids and heated materials temperature

(1) Максимальні і мінімальні значення температур топкових газів, гарячих рідин і інших матеріалів з різними температурами встановлюють для конкретного проекту.


(1) Values of maximum and minimum flue gas, liquids and materials with different temperatures should be specified for the particular project.