Підтвердження відповідності сульфатно-шлакових цементів, що наведено в таблиці ZA.1, здійснюють відповідно до процедур оцінювання відповідності, наведених в таблиці ZA.3, в результаті застосування положень цього стандарту. Пункт 6 EN 197-2:2000 наводить правила, що стосуються дій в разі невідповідності. Пункт 9 EN 197-2:2000, який наводить правила, що стосуються відвантажувального центру, не є частиною процедури підтвердження відповідності для нанесення СЕ-маркування відповідно до Директиви будівельних виробів (CPD).


The attestation of conformity of the supersulfated cements in Table ZA.1 shall be according to the evaluation of conformity procedures indicated in Table ZA.3 resulting from application of the clauses of this or other European Standard indicated therein. Clause 6 of EN 197-2:2000 gives rules relating to actions in the event of non-conformity. Clause 9 of EN 197-2:2000 giving rules relating to dispatching centres, is not part of the procedure of attestation of conformity for the affixing of CE marking under CPD.

Таблиця ZA.3 - Призначення оцінки відповідності для сульфатно-шлакового цементу за системою 1+ на підставі завдання

Table ZA.3 - Assignment of evaluation of conformity tasks for supersulfated cements under system 1+

Завдання

Tasks

Зміст завдання

Content of the task

Оцінка відповідності пунктів, що застосовуються у доповнення до пункту 9 цього стандарту

Evaluation of conformity clauses to apply in addition to Clause 9 of this standard

Завдання для виробника

Tasks under the responsibility of the manufacturer

Заводський виробничий контроль (ЗВК)

Factory production control (FPC)

Параметри, пов'язані з усіма характеристиками в таблиці ZA.1, що стосуються призначеного застосування

Parameters related to all characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 4 EN 197-2:2000

Clause 4 of EN 197-2:2000

Початкове випробування виробником зразків

Initial type testing by the manufacturer

Ті характеристики в таблиці ZA.1, які стосуються призначеного застосування, що не перевірені уповноваженим органом

Those characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use not tested by the notified body

Пункт 4

EN 197-2:2000

Clause 4 of

EN 197-2:2000

Подальше випробування зразків, відібраних на виробництві

Further testing of samples taken at factory

Всі характеристики в таблиці ZA.1, що стосуються призначеного застосування

All characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 4.3

EN 197-2:2000

Clause 4.3 of

EN 197-2:2000

Завдання для уповноваженого органу

Tasks under the responsibility of the product certification

Початкові випробування

Initial type testing

Ті характеристики в таблиці ZA.1, що стосуються призначеного застосування

Those characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 5

EN 197-2:2000

Clause 5 of

EN 197-2:2000

Початкова перевірка виробництва і ЗВК

Initial inspection of factory and of FPC

Ті характеристики в таблиці ZA.1, що стосуються призначеного застосування

Those characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 5.5

EN 197-2:2000

Clause 5.5 of

EN 197-2:2000


Постійний нагляд та оцінювання систем контролю виробництва ЗВК

Continuous surveillance, assessment and approval of FPC

Ті характеристики в таблиці ZA.1 , що стосуються призначеного застосування

Those characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 5.2

EN 197-2:2000

Clause 5.2 of

EN 197-2:2000


Незалежне контрольне випробування зразків, відібраних на виробництві

Audit testing of samples taken at factory

Ті характеристики в таблиці ZA.1, що стосуються призначеного застосування

Those characteristics of Table ZA.1 relevant for the intended use

Пункт 5.4

EN 197-2:2000

Clause 5.4 of

EN 197-2:2000

ZA.2.2 ЄС сертифікат відповідності та декларація відповідності

Коли дотримання умов цього додатка досягнуто, орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності (ЄС сертифікат відповідності), який дає право виробнику наносити СЕ-маркування. Сертифікат повинен включати:

 • назву, адресу та ідентифікаційний номер органу з сертифікації;

 • назву та адресу виробника або його уповноваженого представника в ЕЕА і місце виробництва;

Примітка. Виробник може бути особою, відповідальною за просування продукції на ринок ЕЕА, якщо він бере відповідальність за маркування СЕ.

 • опис продукції (тип, ідентифікація, використання, ...);

 • положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA цього EN);

 • особливі умови, застосовні до використання продукції (наприклад, положення для використання в певних умовах тощо);

 • номер сертифіката;

 • умови та термін дії сертифіката, де це можливо;

 • ім'я та посаду особи, яка має право підпису сертифіката.

Вищезазначений сертифікат повинен бути представлений державною мовою або мовами, прийнятими в державі-учасниці, в якій продукт буде використовуватися.

ZA.3 СЕ-маркування та етикетування

ZA.3.1 Загальні положення

Виробник або його уповноважений представник, заснований в рамках ЕЕА, несе відповідальність за нанесення СЕ-маркування. Символ СЕ, що наноситься, повинен відповідати Директиві 93/68/ЕС і повинен бути вказаний детально згідно з ZA.3.1 та ZA.3.2. Маркування СЕ символом повинна супроводжувати наступ-

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity

When compliance with the conditions of this Annex is achieved, the certification body shall draw up a certificate of conformity (EC Certificate of conformity), which entitles the manufacturer to affix the CE marking. The certificate shall include:

 • name, address and identification number of the certification body,

 • name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, and place of production,

NOTE The manufacturer may also be the person responsible for placing the product onto the EEA market, if he takes responsibility for CE marking.

 • description of the product (type, identification, use, ...)

 • provisions to which the product conforms (e.g. Annex ZA of this EN)

 • particular conditions applicable to the use of the product (e. g. provisions for use under certain conditions, etc.)


 • the number of the certificate,

 • conditions and validity of the certificate, where applicable,

 • name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate.

The above certificate shall be presented in the language or languages accepted in the Member State in which the product is to be used.


ZA.3 CE marking and labelling


ZA.3.1 General

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be shown as detailed under ZA.3.1 and ZA.3.2. The following information shall accompany the CE marking sym-

на інформація:

 1. ідентифікаційний номер органу з сертифікації;

 2. найменування або розпізнавальне маркування та юридична адреса виробника (див. примітку 1 в ZA.2.2);

c) останні дві цифри року, в якому маркування проставляється;

d) номер ЄС сертифіката відповідності або сертифіката виробничого контролю (якщо відповідає);

 1. посилання на цей європейський стандарт;

 2. опис продукції: загальна назва, матеріал, розміри тощо і призначення;

g) інформація про відповідні основні характеристики, перераховані в таблиці ZA.1, що повинні бути задекларовані, представлена як:

 1. декларовані значення і у відповідних випадках рівень або клас (в тому числі "відповідає" для вимог "відповідає /не відповідає", якщо це необхідно), що декларується для кожної важливої характеристики, як зазначено в примітках у таблиці ZA.1, "Характеристика не визначена" для характеристики, де це доречно;

 2. в якості альтернативи стандартна умовна познака, що показує окремі або всі відповідні характеристики (у випадках, коли познака охоплює лише деякі характеристики, вона повинна бути доповнена задекларованими значеннями для інших характеристик, як зазначено вище).

Познака "Характеристика не визначена" (NPD) не може бути використана, коли характеристика має граничне значення. В іншому випадку познака NPD може використовуватися тоді, коли на характеристики для даного передбачуваного використання не поширюються нормативні вимоги в державі-учасниці призначення.

bol:

 1. identification number of the certification body;

 2. name or identifying mark and registered address of the manufacturer (see Note 1 in ZA.2.2);

c) the last two digits of the year in which the marking is affixed;

 1. number of the EC Certificate of conformity or factory production control certificate (if relevant);

 2. reference to this European Standard;

 1. description of the product: generic name, material, dimensions, etc., and intended use;

 2. information on those relevant essential characteristics listed in Table ZA.1 which are to be declared presented as:


 1. declared values and, where relevant, level or class (including "pass" for pass/fail requirements, where necessary) to declare for each essential characteristic as indicated in "Notes" in Table ZA.1, "No performance determined" for characteristics where this is relevant; 1. as an alternative, a standard designation which shows some or all of the relevant characteristics (where the designation covers only some characteristics, it will need to be supplemented with declared values for other characteristics as above).


The "No performance determined" (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a threshold level. Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given intended use, is not subject to regulatory requirements in the Member State of destination.

ZA.3.2 Тарований цемент

У випадку тарованого сульфатно-шлакового цементу СЕ-маркування відповідності, ідентифікаційний номер органу сертифікації та супровідна інформація, як зазначено нижче, повинна бути нанесена на паковання або на супровідні комерційні документи, або на паковання і на супровідні комерційні документи. Якщо на пакованні розміщується не вся інформація, а тільки частина, то повна інформація повинна бути дана у супровідних комерційних документах.

ZA.3.2 Bagged cement

In the case of bagged supersulfated cement, the CE conformity marking, the identification number of the certification body and the accompanying information as given below should be affixed either on the bag or on the accompanying commercial documents or on a combination of these. If all the information is not placed on the bag, but only part, then the full information should be given on the accompanying commercial documents.

ZA.3.3 Нетарований цемент

У випадку нетарованого цементу СЕ-марку-вання відповідності, ідентифікаційний номер органу з сертифікації та супровідна інформація, що перерахована для тарованого цементу у ZA.3.2, повинні бути розміщені у належній практичній формі на супровідних комерційних документах.

У доповнення до будь-якої інформації щодо небезпечних речовин, зазначених вище, продукція повинна також супроводжуватись, коли і де це необхідно та у відповідній формі, документацією, що перераховує будь-які інші законодавчі акти стосовно небезпечних речовин, для яких вимагається дозвіл, разом з будь-якою інформацією, що вимагається згідно з тим законодавством.

Примітка 1. Європейське законодавство без національних відступів не повинно бути згадане. ИСС «З о д ч и й»

Примітка 2. Нанесення символу СЕ-маркування означає, що якщо продукція підлягає більше ніж одній директиві, то вона відповідає всім чинним директивам.

ZA.3.3 Bulk cement

In the case of bulk cement, the CE conformity marking, the identification number of the certification body and the accompanying information as listed for bagged cement in ZA.3.2 should be affixed in some suitable practical form on the accompanying commercial documents.


In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required by that legislation.


NOTE 1 European legislation without national derogations need not be mentioned.


NOTE 2 Affixing the CE marking symbol means, if a product is subject to more than one directive, that it complies with all applicable directives.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] EN 196-5 Методи випробувань цементу. Частина 5. Випробування пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу

[2] EN 196-6 Методи випробувань цементу. Частина 6. Визначення дисперсності

[3] EN 196-10 Методи випробувань цементу. Частина 10. Визначення вмісту в цементі водорозчинного хрому (VI)

[4] REACH Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради від 18 грудня 2006 стосовно реєстрації, оцінювання, санкціонування та обмеження хімічних речовин

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 196-5, Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement


[2] EN 196-6, Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness

[3] EN 196-10, Methods of testing cement -Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement

[4] REACH Regulation (EC) Nr І 907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals

ДОДАТОК НА

(довідковий)

Перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті


Познака та назва міжнародного стандарту

Національний стандарт України, що відповідає міжнародному стандарту

EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength

ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT)

EN 196-2, Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement

ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементів (EN 196-2:2005, IDT)

EN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT)

EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

ДСТУ EN 196-7:2010 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT)

EN 197-1, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

ДСТУ EN 197-1:2008 Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)


Код УКНД 91.100.10


Ключові слова: випробування, граничне значення, добавка, домішки, зразок, конструкція, маркування, міцність, об'єм, розширення, сульфат кальцію, сульфатно-шлаковий цемент, теплота гідратації, тужавлення, шлак.

3