These additives shall not promote corrosion of the reinforcement or impair the properties of the cement or of the concrete or mortar made from the cement.

When admixtures for concrete, mortar or grouts conforming to the EN 934 series are used in cement the standard notation of the admixture shall be declared on bags or

умовна познака добавки повинна бути зазначена на пакованнях або у супровідних транспортних документах.

6 СКЛАД ТА ПОЗНАКИ

Познака сульфатно-шлакового цементу: - SSC Сульфатно-шлаковий цемент.

Склад сульфатно-шлакового цементу повинен відповідати таблиці 1.

Примітка. Вимоги до складу відносяться до суми всіх основних і додаткових компонентів. Готовий цемент повинен містити основні і додаткові складові плюс необхідні добавки

delivery documents.


6 COMPOSITION AND NOTATION

The notation of supersulfated cement is: - SSC Supersulfated cement.


The composition of supersulfated cement shall be in accordance with Table 1.

NOTE The requirements for the composition refer to the sum of all main and additional constituents. The final cement should be understood as the main and additional constituents plus the necessary additives.


Таблиця 1 - Сульфатно-шлаковий цемент

Table 1 - Supersulfated cement

Тип

Type

Познака

Notation

Склад (у відсотках за масоюа)

Composition (Percentage by massа)

Основні складові

Main Constituents

Додаткові складові

Additional Constituents

Гранульований доменний шлак

Granulated blastfurnace slag

Сульфат кальцію

Calcium sulfate

Портландце-ментий клінкер

Portland cement clinker

Інші

Other

S

Cs

К

A

SSC

Сульфатно-шлаковий цемент

Super-sulfated cement

SSC

≥75

5≤ Cs ≤20

0 < K ≤ 5

0 ≤ A ≤ 5

a Значення у таблиці відносяться до основних і додаткових компонентів.

а The values in the table refer to the sum of the main and additional constituents.

7 ВИМОГИ ДО МЕХАНІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ, ХІМІЧНИХ ВЛАСТИ-ВОСТЕЙ І ДОВГОВІЧНОСТІ

7.1 Вимоги до механічних властивостей

7.1.1 Стандартна міцність

Стандартна міцність сульфатно-шлакового цементу - це міцність при стиску, що визначена згідно з EN 196-1 у віці 28 діб та задовольняє вимогам таблиці 2.

7 MECHANICAL, PHYSICAL, CHEMICAL AND DURABILITY REQUIREMENTS

7.1 Mechanical requirements


7.1.1 Standard strength

The standard strength of supersulfated cement is the compressive strength determined in accordance with EN 196-1 at 28 days and shall conform to the requirements in Table 2.

У цей стандарт включено три класи стандартної міцності: клас 32,5, клас 42,5 та клас 52,5 (див. таблицю 2).

7.1.2 Міцність у ранньому віці

Міцність у ранньому віці сульфатно-шлакового цементу - це міцність при стиску, що визначена згідно з EN 196-1 у віці двох або семи діб та задовольняє вимогам таблиці 2.

Для кожного класу за стандартною міцністю включено два класи за міцністю в ранньому віці: клас з низькою міцністю в ранньому віці, що позначається L, і клас зі звичайною міцністю в ранньому віці, що позначається N (див. таблицю 2).

Three classes of standard strength are included: class 32,5, class 42,5 and class 52,5 (see Table 2).

7.1.2 Early strength

The early strength of supersulfated cement is the compressive strength determined in accordance with EN 196-1 at either two days or seven days and shall conform to the requirements in Table 2.

Two classes of early strength are included for each class of standard strength, a class with low early strength, indicated by L and a class with ordinary early strength, indicated by N (see Table 2).


Таблиця 2 - Вимоги до механічних і фізичних властивостей, що наведені в якості характеристичних значень

Table 2 - Mechanical and physical requirements given as characteristic values

Класс за міцністю

Strength Class

Міцність при стиску, МПа Compressive strength, MPa

Початок тужавлення, хв

Initial setting time, min

Рівномірність зміни об'єму (розширення), мм

Soundness (expansion), mm

Міцність у ранньому віці

Early strength

Стандартна міцність

Standard strength

2 доби

2 days

7 Діб

7 days

28 діб

28 days

32,5 L

-

≥ 12,0

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≤ 10

32,5 N

-

≥ 16,0

42,5 L

-

≥ 16,0

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

42,5 N

≥ 10,0

-

52,5 L

≥ 10,0

-

≥ 52,5

-

≥ 45

52,5 N

≥ 20,0

-

7.2 Вимоги до фізичних властивостей

7.2.1 Початок тужавлення

Початок тужавлення, визначений згідно з EN 196-3, повинен задовольняти вимогам таблиці 2.

7.2.2 Рівномірність зміни об'єму

Розширення, визначене згідно з EN 196-3, повинне задовольняти вимогам таблиці 2.


7.2 Physical requirements


7.2.1 Initial setting time

The initial setting time, determined in accordance with EN 196-3, shall conform to the requirements in Table 2.

7.2.2 Soundness

The expansion, determined in accordance with EN 196-3, shall conform to the requirement in Table 2.

7.2.3 Тепловиділення при гідратації

Тепловиділення при гідратації, визначене згідно з EN 196-8 за сім діб або згідно з EN 196-9 за 41 годину, не повинно перевищувати характеристичного значення 220 Дж/г.

За цією ознакою сульфатно-шлаковий цемент класифікується як цемент з низьким тепловиділенням.

Примітка. Дослідженнями, які передували прийняттю стандарту, підтверджено, що результати випробувань, отримані згідно з EN 196-8 за 7 діб та згідно з EN 196-9 за 41 год., еквівалентні. Однак, у спірному випадку між лабораторіями метод, що буде застосовано, потрібно узгодити.

7.3 Вимоги до хімічних властивостей

Властивості сульфатно-шлакового цементу повинні відповідати вимогам, перерахованим у таблиці 3, при випробуванні згідно зі стандартом, що наведено в цій таблиці.

Примітка. Відповідно до пункту 47 додатка 17 до Регламенту REACH (ЄС) № 1907/2006 обмежується вміст водорозчинного шестивалентного хрому (див. EN 196-10).

7.2.3 Heat of hydration

The heat of hydration, determined in accordance with EN 196-8 at seven days or in accordance with EN 196-9 at 41 h, shall not exceed the characteristic value of 220 J/g.

Therefore SSC is classified as a very low heat cement.


NOTE A pre-normative research project demonstrated that results obtained from tests in accordance with EN 196-8 at seven days and in accordance with EN 196-9 at 41 h, were equivalent. However, in the event of dispute between laboratories, the method should be agreed upon by the parties involved.

7.3 Chemical requirements

The properties of the supersulfated cement shall conform to the requirements listed in Table 3 when tested in accordance with the standard referred to in that table.


NOTE According to Clause 47 of Annex 17 of the REACH Regulation (EC) Nr 1907/2006, the content of watersoluble hexavalent chromium is limited (see EN 196-10).


Таблиця 3 - Вимоги до хімічних властивостей, що наведені в якості характеристичних значень

Table 3 - Chemical requirements given as characteristic values

Властивість

Property

Рекомендований метод випробування

Test reference

Вимогиа

Requirementsа

Втрати при прожарюванні

Loss on ignition

EN 196-2

≤ 5,0 %

Нерозчинний залишок

Insoluble residue

EN 196-2b

≤ 5,0 %

Вміст сульфату (SO3)

Sulfate content (SO3)

EN 196-2

≥ 5,0 %

≤12,0%

Вміст хлориду

Chloride content

EN 196-2

≤ 0,10 % с

a Вимоги дані як процентний вміст за масою готового цементу.

а Requirements are given as percentage by mass of the final cement.

b Визначення нерозчинного залишку у соляній кислоті та вуглекислому натрії.

b Determination of residue insoluble in hydrochloric acid and sodium carbonate.

c Сульфатно-шлаковий цемент може містити більше ніж 0,10 % хлориду, але у цьому випадку максимальний вміст хлориду повинен бути зазначений на пакованні і/або у супровідній транспортній накладній.

с Supersulfated cement may contain more than 0,10 % chloride but in that case the maximum chloride content shall be stated on the packaging and/or the delivery note.


7.4 Вимоги до довговічності

7.4.1 Загальні положення

У багатьох галузях застосування, особливо в суворих кліматичних умовах, вибір цементу впливає на довговічність бетону, мурувальних розчинів і рідких цементних розчинів, наприклад, морозостійкість, хімічну стійкість та захист арматури.

Вибір цементу за типом і класом за міцністю для різних областей застосування і класів впливів повинен виконуватись згідно з відповідними стандартами та/або правилами для бетону, мурувального розчину або рідких цементних розчинів, що чинні в місці використання.

7.4.2 Сульфатостійкість

Сульфатно-шлаковий цемент, що відповідає вимогам цього стандарту, вважається сульфатостійким.


7.4 Durability requirements

7.4.1 General

In many applications, particularly in severe environmental conditions, the choice of cement has an influence on the durability of concrete, mortar and grouts, e.g. frost resistance, chemical resistance and protection of reinforcement.

The choice of cement, as regards type and strength class for different applications and exposure classes shall follow the appropriate standards and/or regulations for concrete, mortar or grouts valid in the place of use.


7.4.2 Sulfate resistance

Supersulfated cement conforming to the requirements of this standard is to be considered as sulfate resisting.

Примітка. У багатьох країнах застосовуються додаткові обмеження щодо виробництва бетону для використання в сульфатному середовищі, такі як мінімальний вміст цементу та/або максимальне водоцементне відношення в залежності від типу та інтенсивності сульфатного середовища.

8 УМОВНА ПОЗНАКА

Сульфатно-шлаковий цемент повинен бути ідентифікований щонайменше познакою, як визначено у розділі 6 та цифрами 32,5, 42,5 або 52,5, що показують клас за стандартною міцністю і літерами L або N, що показують клас за міцністю в ранньому віці (див. 7.1).

ПРИКЛАД: Сульфатно-шлаковий цемент класу за міцністю 42,5 N повинен мати наступну познаку:

Сульфатно-шлаковий цемент

ДСТУ Б EN 15743 - SSC 42,5 N

9 КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

9.1 Основні вимоги

Відповідність сульфатно-шлакового цементу цьому стандарту потрібно постійно оцінювати на основі випробування точкових проб. Властивості, методи випробувань і мінімальна частота випробувань для безперервного внутрішнього контролювання виробником визначені у таблиці 4. Частота випробувань цементів, що не відвантажуються постійно, та інші деталі щодо цих випробувань наведено у EN 197-2. ИСС «З о д ч и й»

Для підтвердження відповідності цементу вимогам цього стандарту призначений орган з оцінювання відповідності згідно з EN 197-2.

Примітка. Приймальні випробування при поставці не входять до сфери дії цього стандарту.

NOTE Many countries apply further restrictions to the production of concrete to be used in a sulfate environment, such as minimum cement content and/or maximum water/cement ratio depending on the type and intensity of the sulfate conditions.8 STANDARD DESIGNATION

Supersulfated cement shall be identified by at least the notation as specified in Clause 6 and the figures 32,5, 42,5 or 52,5 indicating the standard strength class and the letter L or N indicating the early strength class (see 7.1).


EXAMPLE A Supersulfated cement of strength class 42,5 N shall be identified as follows:

Supersulfated cement

EN 15743-SSC 42,5 N

9 CONFORMITY CRITERIA

9.1 General requirements

Conformity of Supersulfated cement to this standard shall be continually evaluated on the basis of testing of spot samples. The properties, test methods and the minimum testing frequencies for the autocontrol testing by the manufacturer are specified in Table 4. Concerning testing frequencies for cement not being dispatched continuously, and other details, see EN 197-2.For certification of conformity by an approved certification body, conformity of cement with this standard shall be evaluated in accordance with EN 197-2.

NOTE This standard does not deal with acceptance inspection at delivery.

Таблиця 4 - Властивості, методи випробувань і мінімальна періодичність випробувань для внутрішнього контрольного випробування виробником та порядок статистичної обробки

Table 4 - Properties and test methods and minimum testing frequencies for the autocontrol testing by the manufacturer and the statistical assessment procedure

Властивість

Property

Метод випробуванняа,b

Test methoda,b

Внутрішнє контрольне випробування

Autocontrol testing

Мінімальна частоста контролювання

Minimum testing frequency

Порядок статистичної обробки

Statistical assessment procedure

Стандарта ситуація

Routine situation

Початковий період для нового типу цементу

Initial period for a new type of cement

Контролювання

Inspection by

За зміннимиe

Variablese

За характеристиками

Attributes

1

2

3

4

5

6

Міцність у ранньому віці,

Стандартна міцність

Early strength

Standard strength

EN 196-1

2/тиждень

2/week

4/тиждень

4/week

X


Початок тужавлення

Initial setting time

EN 196-3

2/тиждень

2/week

4/тиждень

4/week


xf

Рівномірність зміни об'єму (розширення)

Soundness (expansion)

EN 196-3

1/тиждень

1/week

4/тиждень

4/week


X

Втрати при прожарюванні

Loss on ignition

EN 196-2

2/місяцьс

2/monthc

1/тиждень

1/week


xf

Нерозчинний залишок

Insoluble residue

EN 196-2

2/місяцьс

2/monthc

1/тиждень

1/week


xf

Вміст сульфату

Sulfate content

EN 196-2

2/тиждень

2/week

4/тиждень

4/week


xf

Вміст хлориду

Chloride content

EN 196-21

2/місяцьс

2/monthc

1/тиждень

1/week


xf

Теплота гідратації

Heat of hydration

EN 196-8 або (or) EN 196-9g

1/місяць

1/month

1/тиждень

1/week


xf

Склад

Composition

-d

1/місяць

1/month

1/тиждень

1/weeka Якщо допускаються відповідною частиною EN 196 інші методи ніж зазначені, вони можуть бути використані, якщо результати, отримані за цими методами і базовим методом, рівнозначні.

а Where allowed in the relevant part of EN 196, other methods than those indicated may be used providing they give results equivalent to those obtained with the reference method.

b Методи, використані для відбору та підготовки проб, повинні узгоджуватись з EN 196-7.

b The methods used to take and prepare samples shall be in accordance with EN 196-7.

c Якщо жодний з результатів випробування протягом 12 місяців не перевищує 50% характеристичного значення, то періодичність може бути зменшена до одного випробування за місяць.

с When none of the test results within a period of 12 months exceeds 50 % of the characteristic value the frequency may be reduced to one per month.

d Прийнятний метод випробування обирається виробником.

d Appropriate test method chosen by the manufacturer.