EN 196-9 Методи випробувань цементу. Частина 9. Тепловиділення при гідратації. Напів-адіабатичний метод

EN 197-1 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 197-2 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності

EN 459-1 Будівельне вапно. Частина 1. Визначення, технічні умови та критерії відповідності

EN 934 (всі частини) Добавки для бетонів, мурувальних розчинів і рідких цементних роз-чинових сумішей

lations or may be agreed between the parties concerned.


NOTE 2 The word "cement" in this standard is used to refer only to supersulfated cement unless otherwise specified.


2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.


EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength.

EN 196-2, Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement.

EN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness.

EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement.

EN 196-8, Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method.


EN 196-9, Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method.

EN 197-1, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

EN 197-2, Cement - Part 2: Conformity evaluation.

EN 459-1, Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.

EN 934 (all parts), Admixtures for concrete, mortar and grout


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього стандарту використано наступні терміни та визначення понять.

3.1 теплота гідратації

Кількість тепла, що виділяється при гідратації цементу протягом певного періоду часу

3.2 основні складові

Гранульований шлак доменний і сульфат кальцію в пропорції до 90 % від суми всіх основних і додаткових складових

3.3 додаткові складові

Портландцементний клінкер (К) та інші додаткові компоненти (А), які використовуються в кількості, що не перевищує в цілому 10 % за масою від суми всіх основних і додаткових компонентів.

Примітка. Інші додаткові складові є спеціально підібраними неорганічними матеріалами природного походження та / або отриманими від певних виробничих процесів.

3.4 клас сульфатно-шлакового цементу за міцністю

Клас за міцністю на стиск

3.5 контрольний період

Період виробництва і відвантаження, визначений для оцінювання результатів внутрішнього контрольного випробування

3.6 характеристичне значення

Значення показника стандартизованої властивості, за межами якої лежить обумовлена відсоткова частка, перцентиль Pk, всіх значень вибірки

3.7 встановлене характеристичне значення

Характеристичне значення показника механічної, фізичної або хімічної властивості, яке за верхньою межею не повинно бути перевищено, або за нижньою межею, як мінімум, повинно бути досягнуто

3 TERMS AND DEFINITIONS


For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.


3.1 heat of hydration

quantity of heat generated by cement hydration within a given period of time

3.2 main constituents

granulated blastfurnace slag and calcium sulfate in a proportion exceeding 90 % by mass related to the sum of all main and additional constituents

3.3 additional constituents

Portland cement clinker (K) and other additional constituents (A) used in a proportion not exceeding a total of 10 % by mass related to the sum of all main and additional constituents.

NOTE Other additional constituents are specially selected inorganic materials, of natural origin and/or derived from specified industrial processes.


3.4 strength class of supersulfated cement

class of compressive strength

3.5 control period

period of production and dispatch identified for the evaluation of the autocontrol test results


3.6 characteristic value

value of a required property outside of which lies a specified percentage, the percentile Pk, of all the values of the population

3.7 specified characteristic value

characteristic value of a mechanical, physical or chemical property which in the case of an upper limit is not to be exceeded or in the case of a lower limit is, as a minimum, to be reached

3.8 граничне значення для одиничного результату

Значення показника механічної, фізичної або хімічної властивості будь-якого результату одиничного випробування, яке за верхньою межею не повинно бути перевищено, або за нижньою межею, як мінімум, повинно бути досягнуто

3.9 допустима ймовірність приймання CR

Для визначеного плану відбору проб дозволена ймовірність приймання цементу, характеристичне значенням якого виходить за межі встановленого характеристичного значення

3.10 план відбору проб

Конкретний план, що встановлює (статистичний) розмір (розміри) проби (проб), які будуть використовуватися, перцентиль Pk і допустиму ймовірність приймання CR

3.11 точкова проба

Проба для передбачених випробувань, відібрана в той самий час і в тому самому місці

Примітка 1. Вона може бути отримана шляхом об'єднання однієї або декількох частин, безпосередньо відібраних на паралельних ділянках.

Примітка 2. Див. EN 196-7.

3.12 внутрішнє контрольне випробування

Постійне випробування виробником точкових проб, відібраних у пункті (ах) відвантаження із заводу/складу.

4 СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИЙ ЦЕМЕНТ

Сульфатно-шлаковий цемент є гідравлічним в'яжучим, тобто тонкоподрібненим неорганічним матеріалом, що після змішування з водою утворює пасту, яка тужавіє і твердне головним чином внаслідок реакцій і процесів гідратації і яка після тверднення зберігає свою міцність і стійкість навіть під водою.

3.8 single result limit value

value of a mechanical, physical or chemical property which - for any single test result - in the case of an upper limit is not to be exceeded or in the case of a lower limit is, as a minimum, to be . reached3.9 allowable probability of acceptance CR

for a given sampling plan, allowed probability of acceptance of cement with a characteristic value outside the specified characteristic value


3.10 sampling plan

specific plan which states the (statistical) sample size(s) to be used, the percentile Pk and the allowable probability of acceptance CR


3.11 spot sample

sample taken at the same time and from one and the same place, relating to the intended tests

NOTE 1 It may be obtained by combining one or more immediately consecutive increments.


NOTE 2 See EN 196-7.

3.12 autocontrol testing

continual testing by manufacturer of cement spot samples taken at the point(s) of release from the factory/depot.


4 SUPERSULFATED CEMENT


Supersulfated cement is a hydraulic binder, i.e. a finely ground inorganic material which, when mixed with water, forms a paste which sets and hardens by means of hydration reactions and processes and which, after hardening, retains its strength and stability even under water.

Сульфатно-шлакові цементи складаються, в основному, з гранульованого доменного шлаку і сульфату кальцію. Вони є статистично однорідними за своїм складом, що є результатом гарантованої якості виробництва і процесів обробки матеріалів. Зв'язок між цими процесами виробництва і обробки матеріалів та відповідність цементу цьому стандарту визначено в EN 197-2.

В сульфатно-шлаковому цементі, на відміну від звичайних цементів за EN 197-1, мелений доменний гранульований шлак, в основному, активується сульфатом кальцію. Для прискорення активації і на початку гідратації шлаку можуть бути додані додаткові компоненти.

5 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

5.1 Основні складові частини

5.1.1 Гранульований доменний шлак (S)

Гранульований доменний шлак виробляють шляхом швидкого охолодження розплаву шлаку визначеного складу, що отримується при виплавці чавуну з залізної руди в доменній печі. Він складається, щонайменше, на дві третини зі склоподібного шлаку, що має гідравлічні властивості при відповідній активації.

Гранульований доменний шлак має складатися не менше ніж на дві третини від маси з суми оксиду кальцію (СаО), оксиду магнію - (МgО) і діоксиду кремнію (SiO2). Залишок містить оксид алюмінію (Аl2О3), а також невелику кількість інших сполук. Співвідношення за масою (СаО + MgO)/(SiO2) повинно перевищувати 1,0.

Примітка. Швидке охолодження включає різке охолодження у воді (подрібнення) та проходженння через воду і повітря (гранулювання).

Supersulfated cements consist mainly of granulated blastfurnace slag and calcium sulfate. They are statistically homogeneous in composition resulting from quality assured production and material handling processes. The link between these production and material handling processes and the conformity of cement to this standard is defined in EN 197-2.


In Supersulfated cement, in contrast to common cements according to EN 197-1, ground granulated blastfurnace slag is mainly activated by calcium sulfate. In order to accelerate the activation and early hydration of slag, additional constituents may be added.

5 CONSTITUENTS

5.1 Main constituents

5.1.1 Granulated blastfurnace slag (S)

Granulated blastfurnace slag is made by rapid cooling of a slag melt of suitable composition, as obtained by smelting iron ore in a blastfurnace and consists of at least two-thirds by mass of glassy slag and possesses hydraulic properties when suitably activated.


Granulated blastfurnace slag shall consist of at least two-thirds by mass of the sum of calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO) and silicon dioxide (SiO2). The remainder contains aluminium oxide (Al2O3) together with small amounts of other compounds. The ratio by mass (CaO + MgO)/(SiO2) shall exceed 1,0.


NOTE Rapid cooling includes quenching in water (granulation) and projecting through water and air (pelletisation).

5.1.2 Сульфат кальцію (Cs)

Сульфат кальцію може бути представлений у вигляді природного гіпсу - дигідрату сульфату кальцію (CaSO4·2H2O), напівгідрату (CaSO4·1/2H2O) або ангідриту (безводний сульфат кальцію CaSO4), або будь-якої суміші з них. Використовують гіпс та ангідрит природного походження. Сульфат кальцію також може бути побічним продуктом деяких промислових процесів.

5.2 Додаткові складові частини

5.2.1 Портландцементний клінкер (К)

Портландцементний клінкер отримують шляхом спікання точно підібраної суміші сировинних компонентів (сировинного борошна, пасти або суспензії), яка містить елементи, що, як правило, виражаються у вигляді оксидів СаО, SiO2, Al2О3, Fe2O3 і невеликої кількості інших матеріалів. Сировинне борошно, паста або суспензії є дрібнодисперсними, ретельно перемішаними і, отже, однорідними.

Портландцементний клінкер є гідравлічним матеріалом, який повинен складатися не менше ніж на дві третини від маси з силікатів кальцію (3СаО·SiО2 і 2CaO·SiO2). Залишок, що складається з алюмінію і заліза, містить фази клінкеру та інших сполук. Співвідношення за масою (CaO)/(SiO2) повинно бути не менше 2,0. Вміст оксиду магнію (МgО) не повинен перевищувати 5,0 % за масою.

5.2.2 Інші додаткові складові частини (А)

Інші додаткові складові є спеціально відібраними неорганічними мінеральними матеріалами природного походження, неорганічними мінеральними матеріалами, отриманими від процесу виробництва цементу, за винятком портландцементного клінкеру відповідно до 5.2.1 та/або неорганічними мінеральними матеріалами, отриманими від процесу

5.1.2 Calcium sulfate (Cs)

Calcium sulfate can be gypsum calcium sulfate dihydrate (CaSO4·2H2O), hemihydrate (CaSO4·1/2H2O), or anhydrite (anhydrous calcium sulfate, CaSO4) or any mixture of them. Gypsum and anhydrite are found naturally. Calcium sulfate is also available as a by-product of certain industrial processes.5.2 Additional constituents

5.2.1 Portland cement clinker (K)


Portland cement clinker is made by sintering a precisely specified mixture of raw materials (raw meal, paste or slurry) containing elements, usually expressed as oxides, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 and small quantities of other materials. The raw meal, paste or slurry is finely divided, intimately mixed and therefore homogeneous.
Portland cement clinker is a hydraulic material which shall consist of at least two-thirds by mass of calcium silicates (3СаО·SiO2 and 2CaO·SiO2), the remainder consisting of aluminium and iron containing clinker phases and other compounds. The ratio by mass (CaO)/(SiO2) shall be not less than 2,0. The content of magnesium oxide (MgO) shall not exceed 5,0 % by mass.

5.2.2 Other additional constituents (A)

Other additional constituents are specially selected, inorganic mineral materials of natural origin, inorganic mineral materials derived from the cement production process, excluding Portland cement clinker according to 5.2.1, and/or inorganic mineral materials derived from the production process for air lime or natural hydraulic lime to EN 459-1.

виробництва повітряного вапна або природного гідравлічного вапна згідно з EN 459-1.

Інші додаткові компоненти після відповідної підготовки і з урахуванням їх розподілу за розмірами часток покращують фізичні властивості цементу (наприклад, збереження оброблюваності або водоутримання). Вони можуть бути інертними або мати незначні гідравлічні, приховані гідравлічні або пуцоланічні властивості. Тим не менше, немає вимог, встановлених для них у цьому відношенні.

Інші додаткові складові повинні бути ретельно підготовленими, тобто відібраними, гомогенізованими, висушеними і подрібненими в залежності від їх стану при виробництві або поставці. Вони не повинні призводити до помітного збільшення водопотреби цементу, послаблення опору бетону або розчину руйнуванню в будь-якому випадку або знижувати корозійний захист арматури.

Примітка. Інформація про інші додаткові компоненти в цементі повинна бути надана виробником при замовленні.

5.3 Добавки

Добавки для цілей цього стандарту є складовими, не охопленими 5.1 та 5.2, що додаються для поліпшення виготовлення або властивостей цементу.

Загальна кількість добавок не повинна перевищувати 1,0 % від маси цементу (за винятком пігментів). Кількість сухих органічних добавок не повинна перевищувати 0,2 % від маси цементу, якщо не заявлено більш високого значення.

Ці добавки не повинні сприяти корозії арматури або погіршувати властивості цементу або бетону чи розчину, виробленого з цементу.

Якщо в цементі використовуються добавки для бетону, мурувального розчину або рідкого цементного розчину, що відповідають серії стандартів EN 934,
Other additional constituents, after appropriate preparation and on account of their particle size distribution, improve the physical properties of the cement (such as workability or water retention). They can be inert or have slightly hydraulic, latent hydraulic or pozzolanic properties. However, no requirements are set for them in this respect.Other additional constituents shall be correctly prepared, i.e. selected, homogenised, dried and comminuted depending on their state of production or delivery. They shall not increase the water demand of the cement appreciably, impair the resistance of the concrete or mortar to deterioration in any way or reduce the corrosion protection of the reinforcement.


NOTE Information on the other additional constituents in the cement should be available from the manufacturer on request.

5.3 Additives

Additives for the purpose of this standard are constituents not covered in 5.1 to 5.2 which are added to improve the manufacture or the properties of the cement.

The total quantity of additives shall not exceed 1,0 % by mass of the cement (except for pigments). The quantity of organic additives on a dry basis shall not exceed 0,2 % by mass of the cement without the higher value being declared.