9.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)

9.14.1 Мета випробовування

Підтвердити здатність устатковання протистояти тривалому впливанню вологості довкілля в процесі експлуатування (наприклад, зміни електричних властивостей матеріалів, викликаних поглинанням вологи, хімічні реакції, спричинені дією вологості, гальванічна корозія тощо).

. 9.14.2 Методика випробовування 9.14.2.1 Загальні положення Треба використовувати методику випробовування, зазначену в ІЕС 60068-2-3.

15

ДСТУ EN 54-4:2003

9.14.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням провести функційне випробовування зразка відповідно до 9.4.5.

9.14.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок установити відповідно до 9.1.2. Під час впливання зразок повинен бути у вимкненому стані.

9.14.2.4 Умови впливання
Задати такі умови випробовування:

 1. температура — (40 ± 2) °С;

 2. відносна вологість — (93+2-3) %;

 3. тривалість — 21 доба.

Щоб уникнути випадання конденсату на випробному зразку перед впливанням зразок витримати за температури (40 ± 2) °С до сталого теплового режиму.

9.14.2.5 Завершальне перевіряння

Після впливання зразок піддати функційному випробовуванню відповідно до 9.4.5 і оглянути його з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх механічних ушкоджень.

9.15 Вібрація, синусоїдна (тривкість)

9.15.1 Мета випробовування

Підтвердити здатність устатковання протистояти тривалому впливанню вібрацій з рівнями, які можуть мати місце в процесі експлуатування.

9.15.2 Методика випробовування

9.15.2.1 Загальні положення

Треба використовувати методику випробовування, зазначену в ІЕС 60068-2-6.

Примітка. Випробовування на тривкість щодо впливання вібрації можна комбінувати з випробовуванням на стійкість щодо вібрації так, щоб зразок після випробування на стійкість уздовж кожної осі піддавати випробовуванню на тривкість.

9.15.2.2 Початкове перевіряння

Перед впливанням провести функційне випробовування зразка відповідно до 9.4.5.

9.15.2.3 Стан зразка під час впливання

Зразок установити відповідно до 9.1.2 і згідно з ІЕС 60068-2-47. Під час впливання зразок повинен бути у вимкненому стані.

9.15.2.4 Умови впливання

Зразок піддають впливанню вібрації по черзі уздовж кожної з трьох взаємно перпендикулярних осей, одна з яких перпендикулярна до монтажної площини зразка.

Задати такі умови випробовування:

 1. діапазон частот — від 10 Гц до 150 Гц;

 2. амплітуда пришвидшення — 4,905 м/с2 (0,5 gn);

 3. кількість осей — 3;

 4. кількість циклів коливання — 20 для кожної осі.

9.15.2.5 Завершальне перевіряння

Після впливання зразок піддати функційному випробовуванню відповідно до 9.4.5 і оглянути його з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх механічних ушкоджень.

16

ДСТУ EN 54-4:2003

ДОДАТОК ZA (довідковий)

П ОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ

ОСНОВНИХ ВИМОГ ЩОДО КОНСТРУКЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

АБО ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВ ЄС

ZA.1 Сфера застосування і відповідні положення

Цей стандарт розроблено згідно з мандатом М/109, виданого CEN Європейською комісією і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

Наведені в додатку положення цього стандарту відповідають вимогам Мандата, виданого на підставі Європейської Директиви про конструкційну продукцію (89/106/ЕЕС).

Відповідність цим положенням дає підставу вважати, що конструкційна продукція, на яку поширюється цей стандарт, придатна для передбаченого застосовування відповідно до розділу 1 (Сфера застосування) цього стандарту.

Засторога! Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можна застосовувати інші вимоги та Директиви ЄС.

Примітка 1. Додатково до положень цього стандарту, які стосуються небезпечних речовин, можуть мати місце інші вимоги щодо продукції, яка входить до її сфери застосування (наприклад, Європейське законодавство і національні закони, правила та адміністративні положення). Ці вимоги повинні також відповідати тому, коли і де їх застосовують.

Примітка 2. Інформаційну базу Європейських І національних положень про небезпечні речовини розміщено на веб-

сайті EUROPA (CREATE, доступ через http://europa.eu.int/comm./enterprise/construction/internal/hygiene.htm).


Цьому додатку ZA відповідає та сама сфера застосування продукції, що встановлена розділом 1 цього стандарту. Цей додаток встановлює умови нанесення знака марковання СЄ на ус-татковання електроживлення для зазначеного нижче застосовування і визначає відповідні дійові положення.

Конструкційна продукція: устатковання електроживлення систем пожежної сигналізації для будівель.

Призначене застосовування: пожежна безпека.

Таблица ZA.1 — Відповідні розділи

Основні характеристики

Розділи цього стандарту

Підмандатний(-і) рівень (рівні)

Примітки

Експлуатаційні характеристики за умов пожежі


Надійність функціювання


Довговічність надійності функціювання; здатність протистояти температурі


Довговічність надійності функціювання; здатність протистояти вібрації


Довговічність надійності функціювання; електрична стабільність


Довговічність надійності функціювання; здатність протистояти вологості

4,5,6


4, 5, 6, 7, 8, 9.3


9.5, 9.69.7, 9.8, 9.159.9—9.139.6, 9.14

Немає


Те саме


»»»»

*

* Передбачено, що продукція, на яку розповсюджується цей стандарт, працює у випадку пожежі до моменту, коли пожежа стане такою, що буде впливати на її функціювання. Тому відсутні вимоги щодо функціювання за умови прямої дії вогню.

ZA.2 Процедури атестування відповідності устатковання електроживлення цьому стандарту

ZA.2.1 Система атестування відповідності

Система атестування відповідності, яку потребує мандат, повинна відповідати зазнач в таблиці ZA.2.

17

ДСТУ EN 54-4:2003

Т аблиця ZA.2 — Система атестування відповідності

Продукція

Призначене застосування

Рівні чи класи

Система атестування відповідності

Виявлення пожежі-сигналізування про пожежу:

устатчоааиня електроживленняПожежна безпека
Немає
1

Система 1: див. Додаток CPD ІІІ.2.(і), без перевіряння зразків.

Це потребує:

a) задачі, рішення яких забезпечує виробник:

 1. виробниче контролювання продукції (ZA.2.2b));

 2. випробовування зразків, відібраних на підприємстві-виробнику, відповідно до встанов-
  леного плану випробовування;

b) задачі, рішення яких забезпечує уповноважений орган сертифікації продукції1:

 1. випробовування типу продукції;

 2. інспектування виробництва і виробничого контролювання продукції;

 3. безупинне-періодичне наглядання, оцінювання і визнання виробничого контролювання
  продукції.

ZA.2.2 Оцінювання відповідності

Оцінювати відповідність устатковання електроживлення згідно з цим стандартом треба в такий спосіб:

a) випробовування типу

Випробовувати тип продукції треба відповідно до зазначених у таблиці ZA.1 розділів. Випробна продукція є представником серійної продукції виробника щодо конструкції, функціювання і настроювання. Випробовування, проведені раніше, згідно з положеннями цього стандарту, можуть бути враховані, якщо передбачено, що вони були проведені по тій самій системі оцінювання відповідності для такої самої продукції чи продукції аналогічних моделей, конструкції і призначення так, що досягнуті результати можуть бути застосовані до випробної продукції. За будь-яких змін, наприклад, у конструкції продукції, матеріалах або постачальниках комплектувальних елементів або у процесі виробництва, що можуть призвести до суттєвої зміни однієї чи більше характеристик, випробовувати тип треба для кожної відповідної експлуатаційної характеристики продукції.

b) виробниче контролювання продукції

Виробник повинен вести систему постійного виробничого контролювання продукції, підтверджувати документально і підтримувати в силі для забезпечування узгодження продукції, що її виробляють серійно, із встановленими експлуатаційними характеристиками. Система виробничого контролювання продукції повинна складатися з процедур, регулярного перевіряння і випробовування і (або) оцінювання і використовування цих результатів для керування матеріалами, що їх постачають, або комплектувальними елементами, устаткованням, процесом виробництва продукції.

Процедура виробничого контролювання продукції повинна бути повною і детальною, щоб відповідність продукції була очевидною для виробника, а відхил можна було виявити якомога скоріше.

Систему виробничого контролювання продукції, що відповідає вимогам EN ISO 9001 і задовольняє специфічним вимогам цього стандарту, треба розглядати як ту, що задовольняє вищезазначеним вимогам.

Виробниче контролювання продукції треба задокументувати в настанові, доступній для інспектування.

Результати виробничого контролювання продукції треба реєструвати. Зареєстровані дані повинні бути доступні для інспектування і повинні містити, принаймні, таке:

1 Уповноважений орган сертифікації продукції є затвердженим органом сертифікації продукції, зареєстрованим Комісією держави-члена для цієї цілі відповідно до статті 18 Директиви ЄС про Конструкційну Продукцію (89/106/ЕЕС).

18


ДСТУ EN 54-4:2003

 1. і дентифікаційні дані випробної продукції;

 2. дату відбирання зразків;

 3. застосовані методи випробовування;

 4. результати випробування та інспектування;

 5. дата випробовування;

 6. дані відповідального на підприємстві;

 7. відомості про калібрування;

 8. ужиті заходи.

ZA.3 Маркування знаком СЄ, етикеткування і супровідна документація

Знак марковання СЄ (згідно з Директивою 93/68/ЕЕС) треба розміщувати на продукції разом із такими відомостями:

і. ідентифікаційний номер уповноваженого органу сертифікації продукції;

іі. номер сертифіката відповідності ЄС.

Знак марковання СЄ додатково вказують у супровідній торговельній документації, яку доповнено:

 1. ідентифікаційним номером уповноваженого органу сертифікації продукції;

 2. назвою або ідентифікаційною познакою і зареєстрованою адресою виробника;

 3. двома останніми цифрами року, у якому було проведене маркування знаком СЄ;

 4. номером сертифіката відповідності ЄС;
  є) посиланням на цей стандарт (EN 54-4);

f) назвою конструкційної продукції (устатковання електроживлення систем пожежної сигналізації для будівель);

д) познакою типу-моделі продукції;

п) відомостями, зазначеними у 7.1 або посиланням на документацію, що містить ці відомості, яку можна однозначно ідентифікувати і яку може надати виробник.

Якщо продукція перевищує мінімальні рівні робочих характеристик, встановлених цим стандартом, та за бажанням виробника, маркування знаком СЄ можна супроводжувати зазначенням цього (цих) параметра(-ів) і фактичного(-их) результату(-ів) випробування.

Рисунок ZA.1 — Приклад інформації, яку вказують у супровідній торговельній документації, у разі маркування знаком СЄ


На рисунку ZA.1 наведено приклад маркування знаком СЄ в супровідній торговельній документації.

19


ДСТУ EN 54-4:2003

Z A.4 Сертифікат ЄС і декларація відповідності

Виробник або його повноважний представник в ЕЕА повинен розробити і зберегти декларацію відповідності, що надає право на нанесення марковання СЄ. Ця декларація повинна містити:

— назву та адресу виробника або його повноважного представника, визнаного в ЕЕА, та місце виробництва;

Н АЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕЕА — European Economic Area — Європейська економічна зона.

 • н азву конструкційної продукції (наприклад, устатковання електроживлення систем пожеж-
  ної сигналізації для будівель);

 • познаку типу-моделі продукції;

 • положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA цього стандарту);

 • будь-які особливі умови застосовування продукції (за потреби);

 • назву та адресу (або ідентифікаційний номер) уповноваженого органа сертифікації
  продукції;

 • прізвище і посаду відповідальної особи, що уповноважена підписувати декларацію від імені
  виробника чи його повноважного представника.

Декларація повинна містити сертифікат відповідності з такою інформацією: