3. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд устаткування

Суб'єкт господарювання повинен мати в штаті фахівців, які працюють на постійних засадах:

не менше одного експерта технічного з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370;

не менше одного фахівця не нижче другого рівня кваліфікації з візуально-оптичного методу контролю з кожного заявленого виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178.

4. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) експертне обстеження устаткування

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

у штаті не менше двох експертів технічних з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370, які працюють на постійних засадах;

у штаті не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю, визначеного нормативно-правовими актами з охорони праці та організаційно-методичними документами, з кожного виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178, які працюють на постійних засадах;

власні випробувальні та/або діагностичні лабораторії для проведення експертного обстеження устаткування. Для проведення руйнівних випробувань допускається укладання відповідних договорів з іншими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення цих випробувань.

4.2. У разі залучення до проведення руйнівних випробувань підрядних організацій суб'єкт господарювання повинен документально підтвердити їх компетентність (наявність дозволу на проведення руйнівних випробувань).

4.3. Суб'єкт господарювання повинен передбачити порядок реєстрації та зберігання документів, які підтверджують компетентність і відповідність підрядних організацій установленим вимогам, а також вести реєстрацію всіх робіт, які виконуються підрядними організаціями.

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.Больман

Додаток

до пункту 2.14 Вимог

до спеціалізованих

та експертних організацій,

передбачених постановою

Кабінету Міністрів України

26.05.2004 № 687

ВИМОГИ

до структури та змісту Положення

про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості

I. Положення про підрозділ


1. Положення про підрозділ має містити такі розділи:

Розділ I.

Загальні положення.

У цьому розділі наводяться відомості про:

правовий статус суб'єкта господарювання та його підпорядкованість;

документи, керуючись якими суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність;

порядок оплати робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження, що виконуються підрозділом, та порядок оплати праці його фахівців (працівників);

порядок матеріально-технічного, юридичного та фінансового забезпечення підрозділу;

наявність в підрозділі системи управління якістю виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження;

наявність в підрозділі приміщень, засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів, які необхідні для виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до заявлених напрямів діяльності;

порядок оформлення матеріалів за результатами робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

відповідальність суб'єкта господарювання за діяльність підрозділу у заявлених напрямах діяльності;

розмежування відповідальності між керівництвом підрозділу і адміністрацією суб'єкта господарювання за об'єктивність і достовірність результатів технічного огляду та/або експертного обстеження;

невтручання адміністрації суб'єкта господарювання у поточну діяльність підрозділу під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

процедуру засвідчення печаткою суб'єкта господарювання підпису керівника підрозділу на документах за результатами робіт.

Розділ II.

Роботи, що виконуються підрозділом.


У цьому розділі зазначається перелік виконуваних підрозділом робіт відповідно до заявлених напрямів діяльності та наводиться посилання на відповідний розділ Паспорта.

Розділ III.

Структура та склад підрозділу.

У цьому розділі наводяться відомості про:

організаційну структуру підрозділу суб'єкта господарювання;

схеми управління та підпорядкованості;

порядок призначення та звільнення керівництва;

вимоги до фахівців (освіта, кваліфікація та досвід роботи в заявленій галузі, відомості про атестацію, наявність посадових інструкцій).

Розділ IV.

Функції підрозділу.

У цьому розділі наводяться функції, які виконує підрозділ відповідно до заявлених напрямів діяльності.

Розділ V.

Права підрозділу.

У цьому розділі наводяться права підрозділу і його фахівців, виходячи із заявлених напрямів діяльності, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Розділ VI.

Обов'язки підрозділу.

У цьому розділі наводяться обов'язки підрозділу відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення цих робіт.

Розділ VII.

Відповідальність підрозділу.

У цьому розділі регламентується відповідальність керівництва підрозділу і працівників цього підрозділу, що обумовлена функціями підрозділу, у заявлених напрямах діяльності.

Розділ VIII.

Взаємодія підрозділу.

У цьому розділі визначається порядок взаємодії суб'єкта господарювання з Держгірпромнаглядом, його територіальними органами, уповноваженими організаціями та іншими підприємствами та організаціями, а також підрозділу з іншими структурними підрозділами суб'єкта господарювання.

Положення про підрозділ може містити також іншу необхідну інформацію.

Інформацію про підрозділ наведену у Положенні, доцільно викладати з посиланням на відповідні розділи Паспорта.

Положення про підрозділ затверджується керівником суб'єкта господарювання.

II. Паспорт

Паспорт має містити інформацію про:

суб'єкт господарювання (його структурний підрозділ, який проводить технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування);

роботи, що виконуються;

кадровий склад працівників, що виконують технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування;

наявність приміщень та їх стан;

наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків і їх стан;

наявність необхідних нормативно-правових актів з охорони праці;

наявність нормативних та організаційно-методичних документів;

наявність інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також іншу необхідну інформацію.

Паспорт підписується керівником підрозділу та затверджується керівником суб'єкта господарювання.

Приклад форми Паспорта наведено нижче.

_________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

Затверджую
Керівник ___________________
(назва суб'єкта господарювання)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"____" ___________ 200___ р.

М.П.


ПАСПОРТ


_____________________________________________________________________

(назва лабораторії, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування)

Загальні дані

Назва суб'єкта господарювання _________________________________________________

Адреса суб'єкта господарювання ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Банківські реквізити ___________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Телефон ___________________________ Факс ________________________

Керівник суб'єкта господарювання:
Посада _____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

Телефон _________________________________________________________

Назва підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреса підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Керівник підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження:

Посада __________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

Телефон _________________________________________________________

Загальна кількість робітників підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _______________________________


Відповідальний за фонд нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження (далі - НД):


Посада ____________________ Прізвище, ім'я, по батькові __________________________

Наказ від ______________________ № _________________

Телефон _________________________________________________________


Відповідальний за облік, технічне обслуговування та метрологічне перевіряння (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків:


Посада ____________________ Прізвище, ім'я, по батькові __________________________

Наказ від ______________________ № _________________

Телефон _________________________________________________________

Відповідальний за зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження:


Посада ____________________ Прізвище, ім'я, по батькові __________________________

Наказ від ______________________ № _________________

Телефон _________________________________________________________


Відповідальний за надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування:


Посада ____________________ Прізвище, ім'я, по батькові __________________________

Наказ від ______________________ № _________________

Телефон _________________________________________________________


*Відповідальний за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел іонізуючого випромінювання:


Посада ____________________ Прізвище, ім'я, по батькові __________________________


1

Санітарний паспорт від ______________ № _______________


*Ліцензія від ____________________ серія _______ № ______________Роботи, що проводяться


Напрями діяльності відповідно до додатка 1 НПАОП 0.00-6.08-07

Позначення НД, що визначають вимоги доустаткування (НПАОП,ДСТУ тощо)

Позначення НД на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження (організаційно-методичні документи

1

2

3

Примітка.

Назви НД наводяться відповідно до Інформації про наявність НД, які визначають вимоги до устаткування, якому проводиться технічний огляд та/або експертне обстеження, та методи проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.


ІНФОРМАЦІЯ

про наявність та стан засобів

вимірювальної техніки

(далі - ЗВТ)


Назва та умовне позначення ЗВТ

Характеристика (параметр) устаткування, що визначається (вимірюється)

Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка)

Дата наступної повірки

1

2

3

4ІНФОРМАЦІЯ

про наявність та стан випробувального

та допоміжного обладнання


Назва та умовне позначення обладнання

Вид випробувань

Основні характеристики

Номер атестата та дата його видачі

Дата наступної атестації

1

2

3

4

5ІНФОРМАЦІЯ

про наявність і стан стандартних

зразків (далі - СЗ)


Призначення СЗ

Назва та умовне позначення СЗ

Назва атестованої характеристики

Номінальне значення та похибка атестованої характеристики

Дата наступної атестації

1

2

3

4

5ІНФОРМАЦІЯ

про наявність НД, які визначають вимоги до устаткування, якому проводиться технічний огляд та/або експертне обстеження, та методи проведення

технічного огляду та/або експертного обстеження


Позначення НД

Назва НД

Наявність змін до НД (коли та ким внесено)

1

2

3