б) мінімальної довжини зразка чи максималь-| б) минимальной длины образца или макси-

ної довжини стержнів арматури, яка контро- | мальной длины стержней контролируемой

люється; | арматуры;

в) діапазону значень характеристик міцнос- | в) диапазона значений измеряемых проч-

ті арматури, які вимірюються, і похибки їх | ностных характеристик арматуры и погреш-

визначення (під час вимірюванння цих харак-| ности их определения (при измерении

теристик безпосередньо по показниках прила-| этих характеристик непосредственно по

ду); | показаниям прибора);

г) інформативного параметра вихрострумного | г) измеряемого информативного параметра

методу (4.3), який вимірюється, діапазону | вихретокового метода (4.3), диапазона

значень цього параметра і похибки його ви- | значений этого параметра и погрешности

- 5 -

значення, а також градуювальних залежнос- | его определения, а также установленных

тей, що установлені(4.4) для обчислення ха-| градуировочных зависимостей (4.4) для

рактеристик міцності арматурної сталі, яка | вычисления прочностных характеристик

контролюється, по даному інформативному па-| контролируемой арматурной стали по дан-

раметру (для засобів контролю, в яких пе- | ному информативному параметру (для сред-

редбачено вимірювання цього інформативного | ств контроля, в которых предусмотрено

параметра). | измерение этого информативного параметра).

|

5.4. Засоби контролю повинні забезпечувати | 5.4. Средства контроля должны обеспечивать

визначення характеристик міцності арматурної сталі| определение прочностных характеристик арматур-

відповідного виду і діаметрів з відносною похиб- | ной стали соответствующего вида и диаметров с

кою не більше +- 10%. | относительной погрешностью не более +- 10%.

Значення відносної похибки контролю, яке | Значение относительной погрешности контро-

встановлено експериментально для арматурної сталі | ля, установленное экспериментально для арматур-

відповідного виду, приймають згідно з посібником | ной стали соответствующего вида, принимают по

по експлуатації засобів контролю. | руководству по эксплуатации средств контроля.

|

5.5. Засоби контролю допускається використо- | 5.5. Средства контроля допускается исполь-

вувати, якщо вони пройшли атестацію відповідно до | зовать, если они прошли аттестацию в соответ-

ГОСТ 8.326, що засвідчено свідоцтвом про метроло- | ствии с ГОСТ 8.326, что удостоверено свидетель-

гічну атестацію. | ством о метрологической аттестации.

|

5.6. У процесі експлуатації засобів контро- | 5.6. В процессе эксплуатации средства

лю повинні проходити періодичні перевірки, які | контроля должны проходить периодические провер-

проводять згідно з вказівками акту метрологічної | ки, которые проводят в соответствии с указания-

атестації цього засобу контролю. | ми в акте метрологической аттестации данного

| средства контроля.

Міжперевірочний строк між двома послідовними | Межповерочный срок между двумя последова-

перевірками приймають за експлуатаційною докумен- | тельными проверками принимают по эксплуатацион-

тацією засобу контролю. | ной документации средства контроля.

Після ремонту засобів контролю необхідно | После ремонта средств контроля необходимо

проведення позачергових їх перевірок. | проведение внеочереденых их поверок.

|

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ | 6.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

|

6.1. Під час підготовки до проведення конт- | 6.1. При подготовке к проведению контроля

ролю виходячи із виду і діаметрів арматурної сталі| исходя из вида и диаметров контролируемой арма-

яка контролюється, та очікуваних значень її харак-| турной стали и ожидаемых значений ее прочност-

теристик міцності, вибирають: | ных характеристик выбирают:

- шкалу або діапазон показань приладу, що | - шкалу или диапазон показаний измеряемого

застосовується, - при вимірюванні характе- | прибора - при измерении прочностных ха-

ристик міцності арматури безпосередньо за | рактеристик арматуры непосредственно по

- 6 -

показаннями приладу; | показаниям прибора;

- інформативний параметр і діапазон його | - информативный параметр и диапазон его

значень - при обчисленні характеристик міц-| значений - при вычислении прочностных

ності арматури по виміряних значеннях ін- | характеристик арматуры по измеренным зна-

формативного параметру і встановлених гра- | чениям информативного параметра и уста-

дуювальних залежностях. | новленым градуировочным зависимостям.

|

6.2. Шкалу приладу, який застосовують, виби- | 6.2. Шкалу применяемого прибора выбирают

рають виходячи з умови, що очікувані значення по- | исходя из условия, что ожидаемые значения пока-

казників повинні складати (20...80)% від макси- | зателей должны составлять (20...80)% от макси-

мального значення вибраної шкали приладу. | мального значения выбранной шкалы прибора.

Шкалу вимірювання приладу або діапазон зна- | Шкалу измерения прибора или диапазон зна-

чень інформативних параметрів указують в журналі | чений информативных параметров указывают в жур-

контролю характеристик міцності арматури. | нале контроля прочностных характеристик армату-

| ры.

|

6.3. Характеристики міцності арматурної сталі| 6.3. Прочностные характеристики арматурной

контролюють безпосередньо на окремих стержнях ар- | стали контролируют непосредственно на отдельных

матури завдовжки до 13.5 м або на зразках завдовж-| стержнях арматуры длиной до 13.5 м или на образ-

ки не менше 200 мм із необробленою поверхнею арма-| цах длиной не менее 200 мм с необработанной по-

тури. | верхностью арматуры.

Довжину зразків належить приймати виходячи | Длину образцов следует принимать исходя

із забезпечення вимог, що вказані в посібнику по | из обеспечения указанных в руководстве по эксп-

експлуатації засобів контролю і які дозволяють | луатации средств контроля требований, позволяю-

врахувати вплив крайового ефекту і діаметру арма- | щих учесть влияние краевого эффекта и диаметра

тури, яка контролюється, на результати вимірювань.| контролируемой арматуры на результаты измерений.

|

6.4. Відбір стержнів для контролю характерис-| 6.4. Отбор стержней для контроля прочност-

тик міцності арматури провадять від різних пачок | ных характеристик арматуры производят от разных

арматурної сталі однієї партії. | пачек арматурной стали одной партии.

Під час контролю по зразках їх належить від- | При контроле по образцам их следует отби-

бирати від різних стержнів, які взяті із різних | рать от разных стержней, взятых из разных па-

пачок арматурної сталі однієї партії. | чек арматурной стали одной партии.

|

6.5. Під час вхідного контролю число стержнів| 6.5. При входном контроле число испытывае-

або зразків, які випробовуються, від кожної партії| мых стержней или образцов от каждой партии ар-

арматурної сталі повинно відповідати встановленому| матурной стали должно соответствовать установ-

стандартами і технічними умовати на цю арматурну | ленному стандартами и техническими условиями

сталь і бути не менше шести. | на эту арматурную сталь и быть не менее шести.

|

- 7 -

6.6. Під час контролю арматурної сталі, яка | 6.6. При контроле арматурной стали, не

не має документа про її якість або показники якої | имеющей документа о ее качестве или показатели

не відповідають указаним в документі про якість, | которой не соответствуют указанным в документе

число стержнів або зразків, які випробовуються, | о качестве, число испытываемых стержней или об-

повинно бути подвоєне у порівнянні їз указаним в | разцов должно быть удвоено по сравнению с ука-

п.6.5. | занным в п.6.5.

|

6.7. При необхідності сортування арматурної | 6.7. При необходимости сортировки арматур-

сталі за характеристиками міцності або арматурної | ной стали по прочностным характеристикам или

сталі різних класів міцності число стержнів або | арматурной стали разных классов прочности число

зразків, які випробовуються, повинно бути не менше| испытываемых стержней или образцов должно быть

12, від кожної пачки - не менше 6. | не менее 12, от каждой пачки - не менее 6.

При сортуванні напружуваної арматури число | При сортировке напрягаемой арматуры число

стержнів або зразків, які випробовуються, рекомен-| испытываемых стержней или образцов рекоменду-

дується збільшувати для гарантії характеристик | ется увеличивать для гарантии прочностных харак-

міцності кожного стержня. | теристик каждого стержня.

|

6.8. Перед проведенням контролю виконують пе-| 6.8. Перед проведением контроля выполняют

ревірку приладу, що використовують, згідно з по - | проверку используемого прибора в соответствии с

сібником по його експлуатації. | руководством по его эксплуатации.

|

7. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ | 7. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

|

7.1. Контроль характеристик міцності арматури| 7.1. Контроль прочностных характеристик

провадять у такій послідовності: | арматуры проводят в такой последовательности:

- стержень або зразок, які випробовуються, | - испытываемый стержень или образец укла-

кладуть на підкладки з діелектричного | дывают на подкладки из диэлектрического

матеріалу на відстані (20...50)cм від осно-| материала на расстоянии (20...50)см от

ви і не менше 1 м від інших стержнів; | основания и не менее 1 м от других

| стержней;

- на стержні (зразку) розташовують вимірю- | - на стержне (образце) располагают измери-

вальний вихрострумний перетворювач; | тельный вихретоковый преобразователь;

|

- між стержнем (зразком) і вимірювальним вих-| - между стержнем (образцом) и измеритель-

рострумним перетворювачем установлюють від-| ным вихретоковым преобразователем уста-

повідні діаметру арматури, яка випробову- | навливают соответствующие диаметру испы-

ється, діелектричні втулки або прокладки, | тываемой арматуры диэлектрические втулки

що забезпечують центрування перетворювача | или прокладки, обеспечивающие центровку

відносно поздовжньої осі стержня (зразка), | преобразователя относительно продольной

рівномірний зазор між ними і їх фіксацію; | оси стержня (образца), равномерный зазор

| между ними и их фиксацию;

- 8 -

- виконують не менше трьох вимірів характе- | - производят не менее трех замеров проч-

ристик міцності арматури або інформативного| ностных характеристик арматуры или ин-

параметра по кожному стержню (зразку). | формативного параметра по каждому стерж-

| ню (образцу).

|

7.2. Результати вимірів заносять в журнал | 7.2. Результаты замеров заносят в журнал

контролю. | контроля.

|

8 ПРАВИЛА ОБРОБКИ І ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ | 8 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ

КОНТРОЛЮ | РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

|

8.1. Характеристики міцності арматури під | 8.1. Прочностные характеристики арматуры

час їх вимірювань безпосередньо за показаннями | при их измерении непосредственно по показаниям

приладу визначають як середньоарифметичне значення| прибора определяют как среднеарифметическое

трьох вимірів цих характеристик по кожному стержню| значение трех замеров этих характеристик по

або зразку. | каждому стержню или образцу.

Під час вимірювання приладом інформативного | При измерении прибором информативного

параметра характеристики міцності арматури обчис- | параметра прочностные характеристики арматуры

люють по середньоарифметичному значенню трьох ви- | вычисляют по среднеарифметическому значению

мірів цього інформативного параметра по кожному | трех замеров этого информативного параметра по

стержню (зразку) і встановленій градуювальній | каждому стержню (образцу) и установленной гра-

залежності між даним інформативним параметром і | дуировочной зависимости между данным информа-

характеристиками міцності арматури, які контролю- | тивным параметром и контролируемыми прочностны-

ються. | ми характеристиками арматуры.

Характеристики міцності арматури визначають | Прочностные характеристики арматуры опре-

виходячи із номінальної площі поперечного перерізу| деляют исходя из номинальной площади поперечно-

арматурної сталі. | го сечения арматурной стали.

Визначення характеристик міцності виконують | Определение прочностных характеристик

з точністю 10 Н/мм2. | производят с точностью 10 Н/мм2.

|

8.2 Результати вимірів характеристик міцнос-| 8.2 Результаты замеров прочностных харак-

ті арматури або інформативних параметрів, а також | теристик арматуры или информативных параметров,

результати визначення характеристик міцності арма-| а также результаты определения прочностных ха-

тури або їх обчислення за виміряними інформативни-| рактеристик арматуры или их вычисления по изме-

ми параметрами та встановленими градуювальними | ренным информативным параметрам и установленным

залежностями заносять в журнал контролю характе- | градуировочным зависимостям заносят в журнал

ристик міцності арматури (додаток Б). | контроля прочностных характеристик арматуры

| (приложение Б).

|

8.3 Арматурна сталь за характеристиками міц- | 8.3 Арматурная сталь по прочностным харак-

ності належить до відповідного класу, якщо за ре- | теристикам отвечает соответствующему классу,

зультатами контролю мінімальне значення характе- | если по результатам контроля минимальное зна-

- 9 -

ристик міцності кожного зразка або стержня не мен-| чение прочностных характеристик каждого образца

ше бракувальних характеристик цієї арматурної ста-| или стержня не менее браковочных характеристик

лі згідно з ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 або технічними | этой арматурной стали по ГОСТ 5781, ГОСТ 10884

умовами на арматурну сталь. | или техническим условиям на арматурную сталь.