ДСТУ Б EN 1279-2:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА


СКЛОПАКЕТИ


Частина 2. Метод випробування на довговічність

та вимоги до вологопроникності

(EN 1279-2:2002, IDT)


ДСТУ Б EN 1279-2:2013

Київ

Мінрегіон України

2014

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: ПП "НТП "Стандарт" ТК 300 "Світлопрозорі конструкції"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Березняк;

М. Казіміров, канд. техн. наук; О. Кордун; Є. Куркай; О. Марічев;

В. Мещеряков, канд. військ. наук; В. Одрінська (науковий керівник); А. Саблін; М. Солодовніков; Л. Черних, д-р техн. наук


2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.08.2013 р. № 367, з 2014-04-01


3 Національний стандарт відповідає EN 1279-2:2002 Glassin Building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration (Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2. Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 2

3 Терміни та визначення, скорочення і познаки 3

3.1 Терміни та визначення 3

3.2 Скорочення 3

3.3 Познаки 3

4 Технічні вимоги 5

4.1 Коефіцієнт вологопроникності 5

4.2 Міцність герметизації кромки 5

4.3 Швидкість витоку газу 5

5 Метод випробування 6

5.1 Суть методу 6

5.2 Кліматичні умови в камері 6

5.3 Нумерація, опис та відбір дослідних зразків 8

5.4 Проведення випробувань 10

6 Методи вимірювання 12

6.1 Вимірювання температури точки роси 12

6.2 Вимірювання вологості 12

7 Протокол випробувань 15

Додаток А

Контрольний метод вимірювання температури точки роси 16

А.1 Загальні положення 16

А.2 Прилади і матеріали 16

А.3 Проведення випробувань 17

Додаток В

Вимірювання вологості методом сушки за температури 950 °С 19

B.1 Застосовність методу 19

В.2 Прилади, матеріали та підготовчі роботи 19

В.3 Початкова і остаточна вологість 20

B.4 Стандартна вологоємність 22

Додаток С

Вимірювання вологості за методом карла фішера 25

С.1 Застосовність 25

С.2 Прилади, матеріали та підготовчі роботи 25

CONTENTS

Page


1 Scope 1

2 Normative references 2

3 Terms and definitions, abbreviations and symbols 3

3.1 Terms and definitions 3

3.2 Abbreviations 3

3.3 Symbols 3

4 Requirements 5

4.1 Moisture penetration index 5

4.2 Edge seal strength 5

4.3 Gas leakage rate 5

5 Method of test 6

5.1 Principle 6

5.2 Climate conditions in cabinet 6

5.3 Number, description and selection of the test specimens 8

5.4 Procedure 10

6 Methods of measurement 12

6.1 Measurement of dew point temperature 12


6.2 Measurement of moisture content 12

7 Test report 15

Annex A

Reference method for dew point temperature measurement 16

A.1 General 16

A.2 Apparatus and materials 16

А.3 Procedure 17

Annex В

Moisture content measurement according to the 950 °С drying method 19

B.1 Applicability 19

B.2 Apparatus, materials and preparatory work 19

B.3 Initial and final moisture content 20

B.4 Standard moisture adsorption capacity 22

Annex C

Moisture content measurement according to the Karl Fischer method 25

C.1 Applicability 25

C.2 Apparatus, materials and preparatory work 25

С.3 Початкова і остаточна вологість 27

С.4 Стандартна вологоємність 30

Додаток D

Визначення стандартної вологоємності осушувача 32

D.1 Загальні положення 32

D.2 Достатня інформація 34

D.3 Загальноприйняті значення для насипного осушувача 34

D.4 Виробництво осушувача 34

Бібліографія 35

Додаток НА

Перелік національних стандартів (ДСТУ), прийнятих відповідно до МС, посилання на які є в EN 1279-2 36

C.3 Initial and final moisture content 28

C.4 Standard moisture adsorption capacity 31

Annex D

Establishing the standard moisture adsorption capacity of desiccants 33

D.1 General 33

D.2 Appropriate information 35

D.3 Generally accepted values for desiccant in bulk 35

D.4 Desiccant manufacturing 34

Bibliography 35


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1279-2:2002, GlassinBuilding - Insulating glass units -Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration (Скло для будівництва. Склопакети, Частина 2. Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності).

EN 1279-2:2002 був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 129 "Скло для будівництва", секретаріатом якого керує IBN.

EN 1279 "Скло для будівництва. Склопакети" складається з наступних частин:

Частина 1: Загальні положення, граничні відхилення розмірів і правила опису системи;

Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності;

Частина 3: Метод випробування на довговічність і вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу;

Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації;

Частина 5: Оцінка відповідності;

Частина 6: Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1279-2:2013 "Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності (EN 1279-2:2002, IDТ)", викладена українською мовою. ИСС «З о д ч и й»

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 300 "Світлопрозорі конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Зміст", "Визначення понять" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • з "Передмови до EN 1279-2:2002" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

 • познаки одиниць виміру відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин";

 • національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

У розділі "Нормативні посилання" наведено попередні стандарти (prEN), які на даний момент можуть мати статус чинних стандартів (EN).

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), прийнятих відповідно до МС, посилання на які є в EN 1279-2:2002, наведено в додатку НА.

Копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

СКЛОПАКЕТИ Частина 2. Метод випробування на довговічність та

вимоги до вологопроникності

СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТЕКЛОПАКЕТЫ Часть 2. Метод испытания на долговечность и требования

к влагопроницаемости

GLASSINBUILDING - INSULATINGGLASSUNITS –

Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration

Чинний від 2014-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до вологопроникності склопакетів та метод випробування на довговічність, а також шляхом адекватної оцінки відповідності цьому стандарту забезпечує:

 • економію енергії, оскільки показник U і сонячний фактор (коефіцієнт пропускання загальної енергії) змінюються не суттєво;

 • охорону здоров'я, тому що звукоізоляція і світлопропускання змінюються не суттєво;

 • безпеку, адже механічна міцність змінюється не суттєво.

Він охоплює характеристики, які мають важливе значення для торгівлі. Включено умови маркування.

На склопакети з електропроводкою або з підключенням дроту, наприклад, в охоронних системах або системах опалення, цей стандарт розповсюджується тільки для монтажу з електропроводкою з різницею електричних потенціалів з заземленням менше 50 В для змінного струму або менше 75 В для постійного струму.

Склопакети призначено для встановлення у вікна, двері, навісні фасади, дахи і перегородки, де передбачений захист крайок від прямого ультрафіолетового випромінювання.

1 Scope

This European Standard specifies requirements for moisture penetration and the long term test method for insulating glass units and ensures by means of an adequate evaluation of conformity to this standard that over time:

 • energy savings are made because the U-value and solar factor do not change significantly;

 • health is preserved because sound reduction and vision do not change significantly;

 • safety is provided because mechanical resistance does not change significantly.

It covers additional characteristics that are of importance for trade. Marking conditions are included.

For glass products with electrical wiring or connections for e.g. alarm or heating purposes, this standard covers only wiring subject for electrical potential difference to earth less than 50 V a.c. or less than 75 V d.c.
The main intended uses of the insulating glass units are installations in windows, doors, curtain walling, roofs and partitions where there exists protection against direct ultraviolet radiation at the edges.

Примітка 1. У тих випадках, коли крайки не захищені від прямого ультрафіолетового випромінювання, наприклад, в структурних системах скління, необхідно додатково виконувати відповідні технічні вимоги, рівень яких не нижче за європейський.

Примітка 2. Стандарт не поширюється на скло-пакети, які призначені для мистецьких цілей.

Ця частина стандарту, яка діє разом з іншими частинами стандарту, включає визначення вологопроникності шляхом контролю відповідності виробу, виготовленого згідно з описом системи, та відповідає важливим аспектам визначення склопакетів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях у тексті та перераховані нижче. Для датованих посилань наступні зміни або перегляди будь-яких з цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при введенні змін або при перегляді. Для недатованих посилань застосовується їх останнє видання (включаючи зміни).

EN 572-1 Скло для будівництва. Основні вироби з натрій-кальцій-силікатного скла. Частина 1. Визначення і загальні фізичні та механічні властивості

EN 572-2 Скло для будівництва. Основні вироби з натрій-кальцій-силікатного скла. Частина 2. Флоат-скло

prEN 1279-1:1998 Скло для будівництва. Скло-пакети. Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи

EN 1279-3 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3. Метод випробування на довговічність та вимоги щодо швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу;

NOTE 1 In cases where there is no protection against direct ultraviolet radiation at the edges, such as structural sealant glazing systems, additional European technical specifications should be followed.

NOTE 2 Units that are intended for artistic purposes are excluded from this standard.

This Part of this standard, which is inextricably bound up with the other Parts of this standard, covers the moisture penetration by testing as one means of verifying whether a product made in accordance with its system description conforms with the relevant aspect of the definition on insulating glass units.

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 572-1, Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties.

EN 572-2, Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass.

prEN 1279-1:1998, Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description.

EN 1279-3, Glass in Building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

EN 1279-4 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації

ISO 760, Визначення вологості. Метод Карла Фішера (основний метод).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАКИ

3.1 Терміни та визначення

У цьому стандарті застосовуються терміни і визначення згідно з prEN 1279-1:1998 разом з наведеними нижче:

3.1.1 стандартні лабораторні умови

Температура навколишнього середовища (23±2) °С і відносна вологість повітря (50±5) %

3.1.2 стандартна вологоємність

Максимальна можливість осушуючого матеріалу адсорбувати кількість вологи в межах контрольованих граничних умов навколишнього середовища

3.1.3 контрольовані граничні умови навколишнього середовища

Температура навколишнього середовища 10 °С та температура точки роси мінус 5 °С, що відповідає відносній вологості повітря 32,8 %

3.1.4 коефіцієнт вологопроникності

Доля стандартного вологопоглинання за нормованих умов старіння

3.1.5 точність

Точність методу випробування в межах достовірності 99 %

3.2 Скорочення

r.h. - відносна вологість повітря

3.3 Познаки

l коефіцієнт вологопроникності (може бути виражений десятковим дробом або у відсотках);

lav середнє значення показника вологопроникності l, отримане з п'яти вимірювань;

т0 маса порожньої, чистої і сухої ємкості;

EN 1279-4, Glass in Building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals.


ISO 760, Determination of water - Karl Fischer method (General method).

3 Terms and definitions, abbreviations and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard, the terms and definitions given in prEN 1279-1:1998 together with the following apply.

3.1.1 standard laboratory conditions

ambient temperature of (23±2) °С and a relative humidity of (50±5) %

3.1.2 standard moisture adsorption capacity

capacity of a desiccant material to adsorb a quantity of moisture under controlled limit environment conditions

3.1.3 controlled limit environment conditions

environment temperature 10 °С with a dew point temperature of - 5 °С, giving a relative humidity of 32,8 %

3.1.4 moisture penetration index

amount of drying capacity consumed after standardised ageing conditions


3.1.5 accuracy

precision of the test method itself within confidence limits of 99 %